• Tartalom

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről

2019.02.27.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben foglalt nitrátérzékeny területeket a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerint tematikus rétegként, blokkok szintjén – a nitrátérzékeny területek által érintett települések szerinti bontásban – e rendelet mellékleteként közzéteszem.

(2)2 A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) évenkénti felülvizsgálata során bekövetkező blokkváltozások alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által átadott blokkazonosító változásokat az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a vízvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

2. §3 A nitrátérzékeny területek azonosítása érdekében a talajvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a MePAR Böngésző feladatellátásra alkalmas formátumához térítésmentesen férnek hozzá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. §4 Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelethez5

1

Az 1. § (1) bekezdése a 93/2015. (XII. 23.) FM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 28/2014. (XI. 25.) FM rendelet 1. §-ával megállapított, a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

5

A melléklet a 3/2019. (II. 19.) AM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére