• Tartalom

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.09.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekre.

2. § Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) elháríthatatlan külső okként (vis maiorként) ismer el olyan különleges körülményt, cselekményt vagy eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

3. § (1) A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:

a) az ügyfél halála;

b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;

c)3 a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek a kisajátítása, a mezőgazdasági üzem jelentős része vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterület vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés megkötése, a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;

d) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.);

e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülése;

f) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;

g) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása;

h)4 zárlati, vagy Magyarország területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés;

i)5 az intervenciós tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett, előre nem látható, váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár.

(2)6 Az (1) bekezdés a), b), c), e), h), és i) pontjában meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadja el, ha azokat az ügyfél hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítani tudja. Ha a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény miatt alakult ki, akkor – az MVH (2a) bekezdés szerinti megkeresése alapján – elsőfokú eljárásban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 7/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint és az ott meghatározott feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2a)7 Az MVH a vis maior bejelentést követő tíz napon belül – ha a vis maior kérelem támogatási vagy kifizetési kérelem beadási időszakban kerül benyújtásra, akkor a kérelembenyújtási időszakot követő tíz napon belül – köteles megkeresni a szakhatósági állásfoglalás kiadására jogosult szervet.

(2b)8 Ha az ügyfél a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. törvény) szerinti agrárkár-enyhítési eljárásban az agrárkár-megállapító szerv által igazolt kárbejelentést tett, és ezt követően ugyanezen területre e rendelet szerinti vis maior bejelentést is tesz, úgy az MVH jogosult mellőzni a (2a) bekezdés szerinti szakhatósági megkeresését és a vis maior bejelentés megalapozottságáról a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis adatai alapján dönt.

(2c)9 Abban az esetben, ha a vis maior esemény 2015. évben fennálló belvíz, akkor azt az MVH és a NÉBIH eljárásában a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. § (2) bekezdése alapján különösen nagyszámú ügyfelet érintő eseménynek kell tekinteni, és ezen esetben az MVH legkésőbb a vis maior esemény bejelentésétől számított tíz munkanapon belül megkereséssel fordul a NÉBIH-hez.

(3)10 E rendelet rendelekezései az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IX. 17.) FVM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése szerint megvalósuló támogatások és egyéb intézkedésekben foglalt célok megvalósítása tekintetében is alkalmazandók.

3/A. §11 (1) A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 77. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján az ügyfélnek fel nem róható oknak minősül a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 18. §-a szerinti ipari zöldségnövény termesztése esetén a minősített vetőmag használat igazolására az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 12/2015. (III. 30.) FM rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglalt határidőnek a vetőmagszállító, illetve az integrátor késedelmes szállítása miatti elmulasztása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az ügyfélnek a vetőmag szállítását követő öt munkanapon belül – a 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – kell csatolnia a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti dokumentumok másolatát.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt vis maior esemény bekövetkezésére vonatkozó bejelentést az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott határidőben, a 4. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be azzal, hogy a 4. § (2) bekezdés b) pontjában említett adatként az (1) bekezdésben foglalt esemény leírását tünteti fel, és csatolja az ipari zöldségnövény minősített vetőmagnak a részére történő késedelmes szállítását igazoló dokumentum másolatát.

(4) Az ügyfél (3) bekezdés szerinti kérelmére indult eljárásban a 3. § (2a) bekezdésben, valamint a 4. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

3/B. §12 A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló FM rendelet vonatkozásában a dohánylevél időjárási esemény miatti jelentős mértékű minőségromlását vis maior eseményként az MVH akkor fogadja el, ha az ügyfél azt az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolással vagy más hitelt érdemlő módon bizonyítja.

4. §13 (1)14 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez vagy igazgatósághoz, amelynél az érintett intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került. Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani.

(2)15 Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő tartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó azonosító adatai,

b) vis maior esetre vonatkozó adatok,

c) az ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vis maior eset csak azon intézkedések esetében kerül figyelembevételre, amelyeket a bejelentő lapon feltüntetett,

d) az ügyfél aláírása.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a)16 a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított tizenöt munkanapon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő tizenöt munkanapon belül, vagy attól az időponttól számított tizenöt munkanapon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi ezt, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell megtenni,

b) a bejelentésben fel kell tüntetni az intézkedések megnevezését, amellyel kapcsolatban az ügyfél a vis maior esetet bejelenti, vagy annak figyelembevételét kéri,

c)17 a 3. § (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontjában meghatározott esetekben a bejelentéshez mellékelni kell

ca) a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolás másolatát (hatósági igazolás, halotti anyakönyvi kivonat, egyéb hitelt érdemlő igazolás) vagy

cb) az igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóság, szerv által kiadott nyilatkozatot, amely tanúsítja, hogy az ügyfél a vonatkozó igazolás kiadása iránt a kérelmét benyújtotta.

(4)18 A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást annak közlésétől számított tizenöt napon belül, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett kiegészítő formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.

(5) A (4) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) ügyfél-azonosítási adatok, valamint a kapcsolattartó azonosító adatai,

b) a csatolt igazolás típusának megjelölése,

c) az ügyfél aláírása.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is kell alkalmazni.

(2)19

6. §20 E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 1–4. § és 7. §-sal (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor21 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

7. §22 E rendeletnek a módosító rendelet 5–6. §-sal megállapított rendelkezéseit a 2010. augusztus 1-jét követően bekövetkezett vis maior eseményekre vonatkozóan kell alkalmazni.

8. §23 Az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 22/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3/A. §-t a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §25 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel [a továbbiakban: 23/2015. (V. 13.) FM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését, 3. § (2b) és (2c) bekezdését, valamint a 4. § (3) bekezdés a) pontját a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a 2015. évben már benyújtott vis maior bejelentések vonatkozásában az e rendeletnek a 23/2015. (V. 13.) FM rendelettel megállapított 3. § (2c) bekezdésében meghatározott határidő a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet hatálybalépése26 napján kezdődik.

1–2. számú melléklet a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelethez27

1

A rendeletet a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 8. § (1) bekezdését.

2

Az 1. § a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd a 6. §-t.

3

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés h) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 29. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés i) pontját a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 2. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd a 6. §-t.

6

A 3. § (2) bekezdése a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2a) bekezdését a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (2b) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 3. § (2c) bekezdését a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (3) beekzdését a 124/2011. (XII. 21.) VM rendelet 38. §-a iktatta be.

11

A 3/A. §-t a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3/B. §-t az 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A 4. § (1) bekezdése a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd a 6. §-t.

15

A 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd a 6. §-t.

16

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (3) bekezdés c) pontja a 45/2014. (IV. 18.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 4. § (4) bekezdése a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (13) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

21

A hatálybalépés időpontja: 2010. július 31.

22

A 7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 34. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

23

A 8. §-t a 22/2015. (V. 13.) FM rendelet 2. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2015. május 14.

25

Az újabb 8. §-t a 23/2015. (V. 13.) FM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2015. május 14.

27

Az 1–2. számú mellékletet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 26. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére