• Tartalom

45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet

45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet

a SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 45. §-ának (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének d) és i) pontjában, valamint – a 7. §, a 9. § és a 10. § tekintetében – a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f), j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelöléséről, a SIS-be történő adatbevitel elrendelésének és végrehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SIS Vhr.) 11. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmet e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon is elő lehet terjeszteni.

2. § A SIS Vhr. 16. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetben a figyelmeztető jelzés elhelyezése céljából adattovábbításra kötelezett szerv e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát.

3. § (1) A SIS Vhr. 23. §-a alapján, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény (a továbbiakban: SIS törvény) 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi figyelmeztető jelzés esetén elért találat esetében a SIS-ben kezelt adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv (a továbbiakban: hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv) e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon erősíti meg a találat eléréséről szóló értesítést.

(2) A SIS Vhr. 23. §-a alapján, a SIS törvény 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzés esetén elért találat esetében a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon erősíti meg a találat eléréséről szóló értesítést.

4. § A SIS Vhr. 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kér kiegészítő információkat a lekérdezés alapjául szolgáló személy vagy tárgy azonosságának megállapításához.

5. § A SIS Vhr. 25. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon tájékoztatja a SIRENE Irodát addigi intézkedéseinek megszüntetéséről.

6. § A SIS Vhr. 25. §-ának (6) bekezdésében meghatározott esetben a hozzáférési jogosultsággal rendelkező szerv e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon értesíti a SIRENE Irodát arról, hogy az intézkedést nem lehet végrehajtani.

7. §2

8. §3

9–10. §4

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)5 E rendelet 8. §-a az Európai Unió Tanácsának a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását Magyarország számára lehetővé tevő határozatában meghatározott napon lép hatályba.

(3)6

(4)7

1. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

Formanyomtatvány a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő
együttműködésről és információcseréről szóló
2007. évi CV. törvény 19. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti adatkéréshez
Kérelmező személyes adatai

Családi és utónév (utónevek)

 

Születési családi és utónév (utónevek)

 

Születési hely és idő

 

Nem

 

Állampolgárság

 

Úti okmány (személyazonosító okmány) száma

 

Lakóhely*

 

Értesítési cím*

 

Telefonszám**

 

Egyéb elérhetőség (e-mail, fax)**

 

A kérelmező egyéb közlései 

A *-gal jelölt adatok közül kizárólag egy megadása kötelező.
A **-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
Kelt:
......................................................
kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     
Az ügy száma:     

 

 

Formanyomtatvány a figyelmeztető jelzések adattartalmát érintő
helyesbítési vagy törlési igényről
I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés adattartalmának
módosítására irányuló kérelme
Kérem, hogy az ................................ számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés adattartalmát az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen.
Személyre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

 

Jelenlegi adattartalom

Módosított adattartalom

Schengeni azonosító kód (ID)

 

 

Egyéb ismert nevek száma

 

 

Családi név (nevek)

 

 

Utónév (utónevek)

 

 

Születési hely és idő

 

 

Nem

 

 

Állampolgárság

 

 

Figyelemfelhívás arra, hogy az érintett személy esetleg fegyvert tarthat magánál/erőszakosan viselkedhet

 

 

Különös, objektív és nem változó testi ismertetőjegyek

 

 

Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

 

 

Gépjárműre vonatkozó figyelmeztető jelzés adattartalmának módosítása

 

Jelenlegi adattartalom

Módosított adattartalom

Schengeni azonosító kód (ID)

 

 

Kategória

 

 

Különös ismertetőjegy

 

 

Szín

 

 

Gyártmány

 

 

Típus

 

 

Rendszám

 

 

Alvázszám

 

 

A forgalomba helyező ország

 

 

Az adattartalom módosításával kapcsolatos egyéb közlendők

 

 

II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztető jelzés törlésére irányuló kérelme
Kérem, hogy az ..................................... számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzést a Schengeni Információs Rendszerből törölni szíveskedjen, a következő indokok alapján:
Kelt:
P. H.
...................................................
aláírás

3. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     

 

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzés kivételével valamennyi figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám

 

Schengeni azonosító kód

 

Az ellenőrzött személy azonosító adatai

Családi név és utónév (utónevek)

 

Születési családi név és utónév (utónevek)

 

Születési hely és idő

 

Nem

 

Állampolgárság

 

Egyéb ismert nevek (álnevek)

 

Az ellenőrzött tárgy azonosító adatai

Jármű típusa

 

Alvázszám

 

Rendszám

 

Szín

 

Sajátos tulajdonság, ismertetőjegy

 

A gépjármű vezetőjének személyazonosító adatai

 

Okirat fajtája

 

Sorozatszám

 

Kiállító ország és hatóság

 

Hamisításra utaló tények, körülmények

 

A hamisítással érintett azonosítók köre

 

Az okirat birtokosának személyazonosító adatai

 

Fegyver kategóriája

 

Gyártási szám

 

Kaliber

 

Gyártmány és modell megnevezése

 

A fegyver birtokosának személyazonosító adatai

 

Bankjegyet kiállító ország

 

Névérték/fajta

 

Sorozatszám

 

A bankjegy birtokosának személyazonosító adatai

 

A találattal kapcsolatos közlések

Találat helye és ideje (év/hó/nap/óra/perc)

 

A találathoz vezető intézkedés célja, jogalapja

 

Tett intézkedések

 

Egyéb, a találattal kapcsolatos közlendők

 

Kelt:
P. H.
.............................................................
aláírás

4. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     

 

 

Formanyomtatvány a találat eléréséről szóló értesítés megerősítéséről
[Kizárólag a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 5. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti figyelmeztető jelzés esetén elért találatnál alkalmazandó!]

Ügyszám

 

Schengeni azonosító kód

 

A találattal kapcsolatos közlések

Az érintett személy vagy gépjármű megtalálásához vezető intézkedés célja, jogalapja

 

Az érintett személy vagy gépjármű (személy) azonosító adatai

 

Az intézkedés helye, ideje

 

Az érintett személy vagy gépjármű által megtett útvonal és/vagy úti cél

 

A keresett személy által használt jármű azonosításához szükséges adatok

 

A szállított tárgyakra vonatkozó adatok

 

A találattal kapcsolatos egyéb közlések

 

Kelt:
P. H.
..........................................................
aláírás

5. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     

 

 

Formanyomtatvány kiegészítő információ kéréséhez
I. Kiegészítő információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából
Az .................................. számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés alanyának/tárgyának azonosításához a következő kiegészítő információkra van szükség:
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax:     
E-mail:     
Az intézkedés foganatosításának adatai

Az intézkedés helye

 

Az intézkedés időpontja

 

Az intézkedés célja, körülményei

 

Az intézkedést végző személy(ek)

 

Az intézkedéssel kapcsolatos egyéb közlések

 

II. Kiegészítő információ kérése a figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében
Az ..................................... számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzésben kért intézkedés végrehajtásához a következő kiegészítő információkra van szükség:
Kérem, hogy a kért kiegészítő információkat a következő elérhetőségeinkre továbbítsák:
Fax:     
E-mail:     

Ügyszám

 

A találati formanyomtatvány megküldésének pontos ideje

 

Kelt:
P. H.
..........................................................
aláírás

6. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     

 

 

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendő információszolgáltatáshoz
Tájékoztatom, hogy az ................................... számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzés kapcsán intézkedés alá vont személy/tárgy nem azonos a figyelmeztető jelzés alanyával/tárgyával, ezért a foganatosított intézkedést megszüntettem.
A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az intézkedés helye

 

Az intézkedés időpontja

 

Az intézkedés célja, körülményei

 

Az intézkedést végző személy(ek)

 

A megszüntetett intézkedés ügyszáma

 

A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos egyéb közlések

 

Kelt:
P. H.
..........................................................
aláírás

7. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A küldő szerv megnevezése, elérhetőségei (telefon, fax, e-mail):     
Az ügyintéző neve, elérhetőségei:     

 

 

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról
Tájékoztatom, hogy az ............................ számú schengeni azonosító kóddal ellátott figyelmeztető jelzésben kért intézkedés a következő ok(ok) miatt nem hajtható végre:
Az elsődleges intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az elsődleges intézkedés helye

 

Az elsődleges intézkedés időpontja

 

Az elsődleges intézkedés célja, körülményei

 

Az elsődleges intézkedést végző személy(ek)

 

Az elsődleges intézkedés ügyszáma

 

Az elsődleges intézkedésen túlmenően megtett egyéb átmeneti intézkedések

 

Egyéb közlések

 

Kelt:
P. H.
..........................................................
aláírás
1

A rendeletet a 18/2013. (V. 9.) BM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2013. május 10. napjával.

2

A 7. § e rendelet 11. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § e rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az Európai Unió Tanácsának a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását a Magyar Köztársaság számára lehetővé tevő határozatában meghatározott napon lépett hatályba, és a 11. § (4) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette az azt követő napon. (A 2007/471/EK tanácsi határozat 1. cikk (1) bekezdése alapján a Schengeni Információs Rendszert 2007. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.)

4

A 9–10. § e rendelet 11. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § (2) bekezdése a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 27. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 11. § (3) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés b) pontja alapján.

7

A 11. § (4) bekezdése e rendelet 11. § (4) bekezdésének b) pontja alapján az Európai Unió Tanácsának a Schengeni Információs Rendszer alkalmazását a Magyar Köztársaság számára lehetővé tevő határozatában meghatározott napot követő második napon hatályát vesztette. (A 2007/471/EK tanácsi határozat 1. cikk (1) bekezdése alapján a Schengeni Információs Rendszert 2007. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.)

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére