• Tartalom

45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet

45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet

a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról1

2012.08.01.

A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (7) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. § (2) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7. § (2) bekezdése tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel, továbbá e bekezdés és az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fás szárú energetikai ültetvény telepítéséhez kizárólag az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet követelményeinek megfelelő, engedélyes termelő által előállított, minősített szaporítóanyagot lehet felhasználni.

2. § (1) A fás szárú energetikai ültetvényekben engedélyezhető minden erdészeti és energetikai célú fajta, amely az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá valamennyi olyan államban elismert, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, illetve a nemzeti szaporítóanyag-forrás jegyzékben, fajtajegyzékben szerepel, a Közösségi Növényfajta Hivatal nyilvántartásában megtalálható, illetve Magyarországon állami elismerést kapott és e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt alapfajok valamelyikéből levezethető. Sarjaztatásos típusú fás szárú energetikai ültetvény kizárólag nyár, fűz és akác fajokból létesíthető.

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolást – kérelemre – nyár és fűz fajok esetében a fajtatulajdonos, akác esetében az Erdészeti Tudományos Intézet adja ki.

(3) Az igazolás az R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakon felül tartalmazza az adott fajra, illetve fajtára vonatkozó ideális termőhelyi adottságok megjelölését, valamint a fajtatulajdonos igazolása esetén a magyarországi használatra vonatkozó felhatalmazást is.

(4) Az R. 3. § (4) bekezdése alapján védett természeti területen, valamint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen fehér akác (Robinia pseudoacacia) telepítése nem engedélyezhető.

3. § A művelési ág megváltoztatásának az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet szerinti bejelentéséhez csatolni kell a telepítés engedélyezéséről (fennmaradásáról) rendelkező jogerős határozat, illetve megszüntetés esetén a hatósági bizonyítvány hiteles másolatát.

4. § Az R. 6. § (1) bekezdése szerinti munkanaplónak tartalmaznia kell:

a) a telepítési terv alapján elvégzett munkák bejegyzését,

b) az alkalmazott technológia feltüntetését,

c) a faanyag letermelésének módját,

d) a megszüntetés módját.

5–6. §2

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)–(3)3

1. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez

A fás szárú energetikai ültetvényekben engedélyezhető alapfajok

Fehér nyár

Populus alba

Fekete nyár

Populus nigra

Szürke nyár

Populus x canescens

Rezgőnyár

Populus tremula

Fehér fűz

Salix alba

Kosárfonó fűz

Salix viminalis

Fehér akác

Robinia pseudoacacia

Mézgás éger

Alnus glutinosa

Magas kőris

Fraxinus excelsior

Keskenylevelű kőris

Fraxinus angustifolia

Vörös tölgy

Quercus rubra

Feketedió

Juglans nigra

Korai juhar

Acer platanoides

2. számú melléklet a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelethez4

1

A rendeletet a 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2017. június 17. napjával.

2

Az 5–6. §-t a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 33. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. számú mellékletet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére