• Tartalom

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól1

2012.01.01.

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A BELFÖLDI HELYKÖZI (TÁVOLSÁGI)
MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
DÍJAI

A személyszállítás díja

1. § (1) A helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusszal végzett és vasúti személyszállításért járó legmagasabb díjat

a) az utazás távolsága,

b) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján az utast megillető kedvezmények, valamint

c) a vasúti utazások esetében a kocsiosztály

figyelembevételével az 1. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) Az utazás távolságát a menetrend alapján, a 2. §-ra figyelemmel kell meghatározni.

(3) A szolgáltatók üzletpolitikai céllal az 1. és 2. mellékletben meghatározottnál alacsonyabb menetdíjat is alkalmazhatnak, amelyet az ellátásért felelősnek tudomásul kell vennie.

(4) A menettérti utazásra szóló menetjegy ára az azonos viszonylatra vonatkozó, egy útra szóló menetjegy árának legfeljebb a kétszerese.

(5)2 A helybiztosítás díja a menetdíjon felül 160 forint.

(6)3 A vasúti Intercity (IC) vonat pótjegy díja 465 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity (IC) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.

(7)4 A vasúti Intercity Rapid (ICR) vonat pótjegy díja 630 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelező helybiztosítással közlekedő Intercity Rapid (ICR) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelező.

(8) Vasúti személyszállításnál a kocsiosztály különbözet összege megegyezik a teljes árú első és a második kocsiosztály díja közötti különbséggel.

(9) A havitól eltérő érvényességű bérlet árát az érvényességi időszaknak megfelelő arányban az 1. mellékletben meghatározott havi bérletárak alapulvételével kell meghatározni.

(10)5 Az (5)–(7) bekezdésben, valamint az 1–3. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adó összegét is tartalmazzák.

(11) A 4. §-ban meghatározottakon kívüli esetekben a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbuszon a kizárólag egy helység közigazgatási határán belüli utazásért a helyi önkormányzat által megállapított menetdíjat kell megfizetni, ha erre az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az önkormányzat és a helyközi közlekedésért felelős miniszter megállapodott és az autóbuszjáratot a szolgáltató a helyi menetrendjében is meghirdeti.

Az utazás távolsága

2. § (1) Az utazás távolságát – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az induló és a célállomás közötti vonalszakaszok menetrendben feltüntetett résztávolságai összeadásával kell megállapítani.

(2) Külön-külön kell az egyes résztávolságokat figyelembe venni

a)6 MÁV-START Zrt., a Magyar Államvasutak Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. szolgáltatási területét is érintő utazások során,

b) az azonos útvonalon ellentétes irányban (oda- és visszaútban ismételten) megtett vonalszakaszokon az ismételt utazás kezdőpontjától,

c) vasútról autóbuszra vagy autóbuszról vasútra való átszállással (kombináltan) történő utazáskor a vasúti és autóbusszal utazás résztávolságait,

d) átszállással történő autóbuszos utazásoknál, az egyes autóbuszjáratokkal megtett résztávolságokat, ha az utazás menetjeggyel történik.

A menetdíj megfizetése

3. §7 (1) A menetdíjat – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – az utazás megkezdése előtt, a helyközi autóbusz-közlekedés esetében legkésőbb az autóbuszon kell megfizetni. Az egyszeri vagy többszöri utazásra kiadott menetjegy – havibérlet, félhavi bérlet, 30 napos bérlet – (a továbbiakban együtt: menetjegy) a menetdíj megfizetését bizonyítja.

(2)8

(3)9 Az érvényes menetjegy az utazási jogosultságot igazolja. A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusszal végzett és a vasúti személyszállítás csak érvényes, utazásra jogosító okmánnyal (menetjeggyel vagy más, a jogosultságot igazoló okmánnyal) vehető igénybe.

(4) A havi bérlet a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónapot követő hónap 5. napján 24 óráig érvényes. A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon 0 órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet legfeljebb 2 hónapra előre váltható meg, a több hónapra előre megváltott 30 napos bérletek kiadása külön szelvényen történik. Egyebekben a 30 napos bérletre a havi bérletre vonatkozó szabályok az irányadók.

(5)10 Amennyiben azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás szünetel, a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes menetjegyet kiszolgáltatni. Bérletjegy vagy csoportos utazásra menetjegy járművön (vonaton vagy autóbuszon) való kiszolgáltatását a szolgáltató az üzletszabályzatában kizárhatja.

(6) A menetjegy az azon feltüntetettnél hosszabb belföldi utazás menetdíjának részbeni fedezésére felhasználható.

4. § (1) Budapest közigazgatási határán belüli helyi utazásra

a) az országos közforgalmú vasút belső végállomása, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely közötti, a 4. mellékletben felsorolt, és az ott leírtak szerint a szolgáltató által meghirdetett szakaszon és vonatokon, 2. kocsiosztályon, valamint

b)11 a szolgáltató által az 5. melléklet szerint meghirdetett helyközi autóbuszvonalakon

a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott Budapest-bérletek is érvényesek.

(2)12 A Budapest-bérletek – az (1) bekezdésben meghatározott vasúti vonalszakaszok és vonatok, valamint autóbuszvonalak esetében – a szolgáltató által kiadott utazási feltételekben meghatározott települések közötti helyközi utazások Budapest közigazgatási határán belüli szakaszára is érvényesek.

(3)13 A Budapest-bérletek nem érvényesek a hely- és pótjegyköteles vonatokra, ideértve az EuroCity, az EuroNight, az Intercity és az Intercity Rapid, valamint a belföldi forgalomban fakultatív helybiztosítással közlekedő vonatokat (expressz) is.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a hely- és pótjegyköteles vonatok kijelölt, hely- és pótjegy nélkül igénybe vehető kocsijaiban történő utazásra.

(5)14 Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott autóbuszvonalak menetrendjében az 1000-es vonalszámmal szereplő távolsági járatok Budapest-bérlettel nem vehetők igénybe.

A menetjegy érvényessége

5. § (1)15 A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott menetjegy a nemzetközi forgalomban történő utazásra nem érvényes.

(2)16 A menetjegyen a szolgáltató köteles feltüntetni az utazás távolságát, a menetjegy érvényességének időtartamát, valamint a fizetett menetdíj összegét. Az érvényesség részletes feltételeit jogszabály, és a szolgáltató által kiadott üzletszabályzat határozza meg. Vasúti menetjegy esetében az érvényesség időtartama megkezdett 200 kilométerenként egy napnál rövidebb nem lehet.

(3) Az utazásra fel nem használt menetjegy árát a szolgáltató visszatéríti. Az utas kérésére az 50 km-nél nagyobb távolságú egyszeri utazásra szóló menetjegy érvényességi idején belül annak visszaváltását, az érvényesség időtartamának megváltoztatását, az útvonal, illetőleg a célállomás módosítását a szolgáltató a jegy érvényességi idejének lejártáig, illetve a meghatározott naptári napra és vonatra vagy járatra kiadott jegyek esetében a vonat vagy járat elindulása előtt köteles elvégezni.

(4)17 A módosításért vagy visszaváltásért a szolgáltató a menetjegy árának legfeljebb 20%-át számíthatja fel.

(5)18

Kézipoggyász-szállítás és útipoggyász
fuvarozásának díja

6. § (1) Az utas autóbusszal díjmentesen legfeljebb 10 kg kézipoggyászt vihet magával az autóbuszba. Az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász-fuvarozás 2. melléklet szerinti díját kell megfizetni.

(2) Az utas vasúton díjmentesen legfeljebb 30 kg kézipoggyászt vihet magával a személykocsiban.

(3) A külön szerződés alapján végzett, az autóbusz csomagterében elhelyezett, valamint a személyszállító vonattal továbbított útipoggyász fuvarozásának díját a 2. melléklet alapján kell megállapítani.

(4) Az útipoggyász fuvarozásának távolsága az utas utazási távolságával azonos.

Élő állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja

7. § (1) Vasúti szállítás esetén az élő állatnak, valamint a kerékpárnak az utas utazási távolságára történő szállításáért fizetendő díjat a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) Az autóbuszon szállított kutyáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni.

(3)19 A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.

(4) A kézipoggyász, az útipoggyász és a jelen §-ban nem említett élő állat szállításának, fuvarozásának a rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit külön jogszabály, valamint a szolgáltató által kiadott utazási feltételek tartalmazzák.

Pótdíjak

8. §20 (1) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 forint pótdíjat fizet a járművön, aki

a)21 vonaton menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére köteles és a menetjegy-kiegészítést, kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy megváltására nincs lehetőség,

b) vonaton a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,

c) vonaton a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül száll fel,

d) vonaton a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pót- és helyjeggyel nem rendelkezik,

e)22

(2) A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy menetdíj és pótjegy díján felül 2600 forint pótdíjat fizet a vonaton, aki

a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszáll, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy megváltására nincs lehetőség és az érvényes menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat alkalmával jelzi,

b) jogosulatlanul foglal le ülőhelyet és felszólításra az ülőhelyet nem engedi át utastársának (minden jogosulatlanul elfoglalt ülőhelyért),

c) az úti- vagy a kézipoggyász (élő állat, kerékpár) továbbítására vonatkozó előírásokat nem tartja be,

d) a belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra, kocsiba belföldi menetjeggyel felszáll,

e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszáll,

f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel jogellenesen lezárja, vagy aki a lezárt kocsiajtót önhatalmúlag felnyitja.

(3) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8000 forint pótdíjat fizet, aki

a) autóbuszon tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a menetjegye érvényes, kivéve, ha az első jegyellenőrzést megelőzően a továbbutazás tényét önként jelzi a gépjárművezetőnek, és a távolság különbözetre a menetjegyet megváltja,

b) autóbuszon jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,

c) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,

d) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, vagy jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

e) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton vagy 3 munkanapon belül nem fizeti meg,

f)23 a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,

g) a névre szóló menetjegyet, bérletét vagy más, utazásra vagy kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen okmányokat felhasználja,

h) a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé,

i) a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzőt kényszerítő ok nélkül működésbe hozza, vagy rendellenes magatartásával annak működésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat,

j) az utazási feltételeket a jelen §-ban külön nem szabályozott módon megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe, amely kézipoggyászként nem szállítható,

k) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,

l) aki a dohányzási tilalmat megszegi és nemdohányzóként megjelölt járműben, vonatban, vasúti kocsiban, kocsiszakaszban, fülkében vagy állomási területen dohányzik.

(4) A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12 000 forint pótdíjat fizet az, aki az (1)–(4) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

(5) A pótdíj helyett 1300 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában által előírt módon bemutatja. Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a megfizetett menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.

(6) Az egyes menetjegyek, bérletek és más utazási igazolványok érvénytelenségének eseteit részletesen a szolgáltatók díjszabása tartalmazza.

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
autóbusz különjáratának díja

9. § (1) A nevelési-oktatási intézmények (ideértve az óvodát, az általános iskolát, a szakmunkásképző intézetet, szakképző iskolát, a középiskolát, a főiskolát és az egyetemet) által rendelt autóbusz különjáratért – a nevelési-oktatási intézmény fenntartójától függetlenül – a 3. melléklet szerinti díjat, az ott megállapított díjszámítási mód alapján kell felszámítani.

(2) A különjárati autóbuszon a tanintézetek tanulói, továbbá a kíséretüket ellátó pedagógusok, és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazhatnak.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti

a) a belföldi menetrend szerinti távolsági (helyközi) autóbusz-közlekedés, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt belföldi autóbusz különjáratok díjáról szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet, valamint a módosításáról szóló 31/2002. (XII. 17.) GKM rendelet, 141/2004. (XII. 20.) GKM rendelet, 65/2005. (VIII. 19.) GKM rendelet, 60/2006. (VIII. 22.) GKM rendelet, 3/2007. (I. 9.) GKM rendelet, továbbá24

b) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás legmagasabb díjairól szóló 28/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet és a módosításáról szóló 32/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, 98/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, 66/2005. (VIII. 19.) GKM rendelet, 81/2005. (X. 11.) GKM rendelet, 59/2006. (VIII. 22.) GKM rendelet, 2/2007. (I. 9.) GKM rendelet.

(2) A vasúti közlekedésben a keletbélyegzés nélkül elővételben váltott menetjegyeket 2007. május 1-jétől csak a régi és az új ár közötti díjkülönbözet megfizetése után érvényesíti a vasút. A felhasználatlan menetjegyeket azonban a szolgáltató kezelési költség felszámítása nélkül 2007. augusztus 1-jéig visszaváltja. A vasúti közlekedésben az e rendelet hatálybalépése előtt elővételben meghatározott napra váltott, egy útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2007. július 1-jéig, menettérti útra szóló menetjegyek az érvényességi idejükön belül, de legkésőbb 2007. augusztus 1-jéig használhatók fel utazásra.

(3)25 Az e rendeletben meghatározott díjszabási övezeteket a helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedést végző közlekedési szolgáltatók a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. §-ában foglaltakkal összhangban, hiteles mérésen alapuló távolságadatokra figyelemmel alkalmazzák.

1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez26
1.    Egy útra szóló menetdíjak (forintban)

 

A

B

C

D

E

1.

Távolság
(km)

Teljes árú menetjegy
az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon

Teljes árú menetjegy
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

50%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon

90%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon

2.

5

155

195

80

15

3.

10

250

315

125

25

4.

15

310

390

155

30

5.

20

370

465

185

35

6.

25

465

580

235

45

 

 

 

 

 

 

7.

30

560

700

280

55

8.

35

650

815

325

65

9.

40

745

930

375

75

10.

45

840

1 050

420

85

11.

50

930

1 160

465

95

 

 

 

 

 

 

12.

60

1 120

1 400

560

110

13.

70

1 300

1 630

650

130

14.

80

1 490

1 860

745

150

15.

90

1 680

2 100

840

170

16.

100

1 860

2 330

930

185

 

 

 

 

 

 

17.

120

2 200

2 750

1 100

220

18.

140

2 520

3 150

1 260

250

19.

160

2 830

3 540

1 420

285

20.

180

3 130

3 910

1 570

315

21.

200

3 410

4 260

1 710

340

 

 

 

 

 

 

22.

220

3 690

4 610

1 850

370

23.

240

3 950

4 940

1 980

395

24.

260

4 200

5 250

2 100

420

25.

280

4 430

5 540

2 220

445

26.

300

4 660

5 830

2 330

465

 

 

 

 

 

 

27.

350

5 160

6 450

2 580

515

28.

400

5 590

6 990

2 800

560

29.

450

5 940

7 430

2 970

595

30.

500

6 210

7 760

3 110

620

 

 

 

 

 

 

31.

500 felett

6 400

8 000

3 200

640


2.    A felmutatóra érvényes bérletek ára
a)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességű bérletek ára (forintban)

 

A

B

C

1.

 

havi

éves

2.

megyei

84 900

849 000


b)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességű bérletek ára (forintban)

 

A

B

C

1.

Távolság (km)

havi

éves

2.

5

7 710

77 100

3.

10

11 500

115 000

4.

15

15 700

157 000

5.

20

21 100

211 000

6.

25

26 500

265 000

7.

30

32 000

320 000

8.

35

37 200

372 000

9.

40

42 600

426 000

10.

45

47 800

478 000

11.

50

53 000

530 000

12.

60

63 700

637 000

13.

70

74 300

743 000

14.

80

84 900

849 000

15.

90

95 600

956 000

16.

100

106 100

1 061 000

17.

100 felett

116 600

1 166 000


3.    A havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek díjai
a)    Havi (30 napos) bérlet (forintban)

 

A

B

C

1.

Távolság
(km)

Teljes árú havi (30 napos) bérlet
az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Teljes árú havi (30 napos) bérlet
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

2.

5

5 940

7 430

3.

10

9 580

12 000

4.

15

11 900

14 900

5.

20

14 200

17 800

6.

25

17 800

22 300

 

 

 

 

7.

30

21 400

26 800

8.

35

24 900

31 100

9.

40

28 500

35 600

10.

45

32 200

40 300

11.

50

35 600

44 500

 

 

 

 

12.

60

42 900

53 600

13.

70

49 800

62 300

14.

80

57 100

71 400

15.

90

64 300

80 400

16.

100

71 200

89 000

 

 

 

 

17.

120

84 300

105 400

18.

140

96 500

120 600

19.

160

108 400

135 500

20.

180

119 900

149 900

21.

200

130 600

163 300

 

 

 

 

22.

220

141 300

176 600

23.

240

151 300

189 100

24.

260

160 900

201 100

25.

280

169 700

212 100

26.

300

178 500

223 100

 

 

 

 

27.

350

197 600

247 000

28.

400

214 100

267 600

29.

450

227 500

284 400

30.

500

237 800

297 300

 

 

 

 

31.

500 felett

245 100

306 400


b)    Félhavi bérlet (forintban)

 

A

B

C

1.

Távolság
(km)

Teljes árú félhavi bérlet
az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Teljes árú félhavi bérlet
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

2.

5

2 970

3 720

3.

10

4 790

6 000

4.

15

5 940

7 450

5.

20

7 090

8 900

6.

25

8 900

11 200

 

 

 

 

7.

30

10 700

13 400

8.

35

12 400

15 600

9.

40

14 300

17 800

10.

45

16 100

20 200

11.

50

17 800

22 300

 

 

 

 

12.

60

21 400

26 800

13.

70

24 900

31 200

14.

80

28 500

35 700

15.

90

32 200

40 200

16.

100

35 600

44 500

 

 

 

 

17.

120

42 100

52 700

18.

140

48 300

60 300

19.

160

54 200

67 800

20.

180

59 900

75 000

21.

200

65 300

81 700

 

 

 

 

22.

220

70 700

88 300

23.

240

75 600

94 600

24.

260

80 400

100 600

25.

280

84 800

106 100

26.

300

89 200

111 600

 

 

 

 

27.

350

98 800

123 500

28.

400

107 000

133 800

29.

450

113 800

142 200

30.

500

118 900

148 700

 

 

 

 

31.

500 felett

122 600

153 200


4.    A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek ára

 

A

B

C

1.

Távolság
(km)

90%-os kedvezményes havi
(30 napos) bérlet

90%-os kedvezményes félhavi bérlet

2.

5

595

295

3.

10

960

480

4.

15

1 190

595

5.

20

1 420

710

6.

25

1 780

890

 

 

 

 

7.

30

2 140

1 070

8.

35

2 490

1 250

9.

40

2 850

1 430

10.

45

3 220

1 610

11.

50

3 560

1 780

 

 

 

 

12.

60

4 290

2 150

13.

70

4 980

2 490

14.

80

5 710

2 860

15.

90

6 430

3 220

16.

100

7 120

3 560

 

 

 

 

17.

120

8 430

4 220

18.

140

9 650

4 830

19.

160

10 800

5 420

20.

180

12 000

6 000

21.

200

13 100

6 530

 

 

 

 

22.

220

14 100

7 070

23.

240

15 100

7 570

24.

260

16 100

8 050

25.

280

17 000

8 490

26.

300

17 900

8 930

 

 

 

 

27.

350

19 800

9 880

28.

400

21 400

10 700

29.

450

22 800

11 400

30.

500

23 800

11 900

 

 

 

 

31.

500 felett

24 500

12 300

 

 

 

 

2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez27

1.    Útipoggyász és élő állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

 

A

B

1.

Távolság (km)

Útipoggyász fuvarozásának díja (forint)

2.

1–50

155

3.

51–100

200

4.

100 felett

275


Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni.
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.

2.    Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben

 

A

B

1.

Távolság (km)

Poggyász-darabonként forintban

2.

5

510

3.

10

510

4.

15

510

5.

20

510

6.

25

510

 

 

 

7.

30

510

8.

35

510

9.

40

510

10.

45

510

11.

50

510

 

 

 

12.

60

615

13.

70

715

14.

80

820

15.

90

925

16.

100

1 020

 

 

 

17.

120

1 210

18.

140

1 390

19.

160

1 560

20.

180

1 720

21.

200

1 880

 

 

 

22.

220

2 030

23.

240

2 170

24.

260

2 310

25.

280

2 440

26.

300

2 560

 

 

 

27.

350

2 840

28.

400

3 070

29.

450

3 270

30.

500

3 420

 

 

 

31.

500 felett

3 520


3.    Élő állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a)    Egy útra szóló

 

A

B

1.

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

2.

Távolság (km)

Forintban

3.

5

235

4.

10

235

5.

15

235

6.

20

235

7.

25

235

 

 

 

8.

30

235

9.

35

235

10.

40

235

11.

45

235

12.

50

235

 

 

 

13.

60

280

14.

70

325

15.

80

375

16.

90

420

17.

100

465

 

 

 

18.

120

550

19.

140

630

20.

160

710

21.

180

785

22.

200

855

 

 

 

23.

220

925

24.

240

990

25.

260

1 050

26.

280

1 110

27.

300

1 170

 

 

 

28.

350

1 290

29.

400

1 400

30.

450

1 490

31.

500

1 550

 

 

 

32.

500 felett

1 600

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.

b)    Havi (30 napos) bérlet

 

A

B

1.

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

2.

Távolság (km)

Forintban

3.

5

1 340

4.

10

2 160

5.

15

2 680

6.

20

3 200

7.

25

4 010

 

 

 

8.

30

4 820

9.

35

5 600

10.

40

6 410

11.

45

7 250

12.

50

8 010

 

 

 

13.

60

9 650

14.

70

11 200

15.

80

12 800

16.

90

14 500

17.

100

16 000

 

 

 

18.

120

19 000

19.

140

21 700

20.

160

24 400

21.

180

27 000

22.

200

29 400

 

 

 

23.

220

31 800

24.

240

34 000

25.

260

36 200

26.

280

38 200

27.

300

40 200

 

 

 

28.

350

44 500

29.

400

48 200

30.

450

51 200

31.

500

53 500

 

 

 

32.

500 felett

55 100


A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.

3. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez28A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1.    A díjak az autóbuszok ülőhelyeitől és komfortfokozatától függően a következők:
1M39943_0

 

A

B

C

D

E

F

1.

Díjcsoport

Ülőhely
(fő)

 

alap

komfort

kiemelt
komfortú

2.

I.

9-20 fő

forint/km

230

300

390

3.

forint/óra

2 880

3 750

4 880

4.

Legcsekélyebb díj (forint)

14 400

18 800

24 400

5.

II.

21–40 fő

forint/km

300

390

460

6.

forint/óra

3 750

4 880

5 750

7.

Legcsekélyebb díj (forint)

18 800

24 400

28 800

8.

III.

41–54 fő

forint/km

390

460

550

9.

forint/óra

4 880

5 750

6 880

10.

Legcsekélyebb díj (forint)

24 400

28 800

34 400

11.

IV.

55 felett

forint/km

460

550

635

12.

forint/óra

5 750

6 880

7 940

13.

Legcsekélyebb díj (forint)

28 800

34 400

39 700

14.

V.

Csuklós

forint/km

585

 

15.

forint/óra

7 310

16.

Legcsekélyebb díj (forint)

36 600


Az ülőhelyek számának meghatározásánál a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2.    a)    Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos” kategóriában előírt jellemzők mindegyikének.
b)    A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük:
–    napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál,
–    mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befogadóképességű autóbuszokat), utastéri hangszórók,
–    az utastértől elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fő alatti befogadóképesség),
–    légkondicionálás.
c)    A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:
–    videóval (41 fő feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyővel),
–    forróital-automatával,
–    vízöblítéses vagy kémiai működtetésű WC-vel,
–    az átjáró felé kimozdítható üléssel,
–    20 fő alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerősítővel és az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára utastéri hangszórókkal.
A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.

3.    A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat időtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a)    A 72 óra vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz ülőhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetőleg a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelő a fizetendő díj. Ha a különjáratot – ugyanazon személyekből álló csoport szállítása céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani. A díjszámítási idő: a garázsból (telephelyről) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve. A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.
b)    A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz ülőhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel – a megtett távolság alapján kell megállapítani. A díjszámítási távolságot az a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehető számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.
c)    A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.
4.    Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.
5.    A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni.
6.    A különjárat teljesítése során felmerülő autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelőt terhelik.

4. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez29


1. A budapesti helyi közlekedésben utazó bérletes utasok az alábbi szakaszokon vehetik igénybe az országos közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatásokat a Budapest-bérlet birtokában, kivéve a hely- és pótjegyköteles vonatokat – ideértve az EuroCity, az EuroNight, az InterCity és az InterCity Rapid vonatokat –, valamint a belföldi forgalomban fakultatív helybiztosítással közlekedő vonatokat (expressz).

Sor-
szám

A vasútvonal
menetrendi
mezőjének száma

A vasútvonal Budapesti Közlekedési Szövetségbe (a továbbiakban: BKSZ) tartozó települések által határolt szakasza

A Főváros területén belüli utolsó vasútállomás, illetve megállóhely

1.

1

Budapest–Tatabánya

Budapest–Kelenföld

2.

2

Budapest–Esztergom

Budapest–Üröm

3.

30

Budapest–Székesfehérvár

Nagytétény–Érdliget

4.

40

Budapest–Pusztaszabolcs

Nagytétény–Diósd

5.

70

Budapest–Vác–Szob

Rákospalota–Újpest

6.

71

Budapest–Vácrátót–Vác

Rákospalota–Kertváros

7.

80

Budapest–Hatvan

Rákoscsaba

8.

100

Budapest–Cegléd–Szolnok

Ferihegy

9.

120

Budapest–Újszász–Szolnok

Rákoskert

10.

142

Budapest–Lajosmizse

Pestszentimre

11.

150

Budapest–Kunszentmiklós–Tass

Soroksár


2. A szolgáltató tájékoztatóiban, menetrendi kiadványaiban és az utasforgalmi terekben megszokott módon feltünteti az 1. pontban meghatározott, az érvényes Budapest-bérlettel többletszolgáltatásként igénybe vehető vonatokat, valamint a Budapest-bérletek a Fővárosi Önkormányzat rendeletében megállapított típusait és árait.

5. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez30


1.31 A szolgáltató tájékoztatóiban és menetrendi kiadványaiban az alábbi tartalommal tünteti fel az érvényes Budapest-bérlettel – az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter között a helyi személyszállítás helyközi (távolsági) járattal történő lebonyolítására létrejött megállapodásban (a továbbiakban: megállapodás) foglaltak szerint – többletszolgáltatásként igénybe vehető helyközi autóbuszvonalak szolgáltatásait:
a) a vonal menetrendi száma,
b) a belső végállomás, a közbenső menetrendi megállóhelyek és a Budapest közigazgatási határán belüli utolsó megállóhely megjelölése, a megállási, le- és felszállási korlátozások feltüntetésével,
c) további útvonal BKSZ területén belüli és kívüli szakaszai,
d)32 a Budapest-bérletek – a fővárosi önkormányzat rendeletében meghatározott – típusait, árait.

2.33 A szolgáltató a megállapodás szerinti 1. a) pontba tartozó vonalakon közlekedő autóbuszokon feltünteti, hogy a járat Budapest-bérlettel igénybe vehető.
1

A rendeletet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. július 1. napjával.

2

Az 1. § (5) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (6) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (7) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (10) bekezdése a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

7

A 3. § a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (5) bekezdését.

8

A 3. § (2) bekezdését a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (3) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

12

A 4. § (2) bekezdése a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

13

A 4. § (3) bekezdése a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

14

A 4. § (5) bekezdése a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (5) bekezdését.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (5) bekezdését.

18

Az 5. § (5) bekezdését a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 7. § (3) bekezdése a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

A 8. § a 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (5) bekezdését.

21

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. § (1) bekezdés e) pontját a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 8. § (3) bekezdés f) pontja a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A rendeletet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte 2007. május 1. napjával.

25

A 10. § (3) bekezdését a 4/2008. (II. 29.) GKM rendelet 3. §-a iktatta be.

26

Az 1. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

27

A 2. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 3. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4. számú melléklet a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

30

Az 5. számú melléklet a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

31

Az 5. számú melléklet 1. pontja a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

32

Az 5. számú melléklet 1. pont d) alpontja a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

33

Az 5. számú melléklet 2. pontja a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 4. § (2) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére