• Tartalom

49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről

2023.01.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013 programozási időszakban

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (a továbbiakban: IPA) és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI) pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó támogatásból finanszírozott programokat koordináló hazai szervezetekre és személyekre;

b) az a) pontban meghatározott pénzügyi alapokból finanszírozott programok értékelésében és megvalósításában, valamint ellenőrzésükben részt vevő hazai szervezetekre és személyekre.

(2)1 Az e rendeletben meghatározott jogokat és kötelezettségeket az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelettel összhangban kell gyakorolni, illetve teljesíteni.

(3) Magyarország a következő operatív programok végrehajtásában vesz részt:

a) Magyarország–Szlovákia területi együttműködés operatív program;

b) Magyarország–Románia területi együttműködés operatív program;

c) Ausztria–Magyarország területi együttműködés operatív program;

d) Szlovénia–Magyarország területi együttműködés operatív program;

e) Magyarország–Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program;

f) Magyarország–Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program;

g) Magyarország–Románia–Szlovákia–Ukrajna ENPI határon átnyúló együttműködési szomszédsági program;

h) Dél-kelet Európai Térség operatív program;

i) Közép Európai Térség operatív program;

j) Interreg IVC interregionális operatív program;

k) INTERACT 2 operatív program;

l) ESPON 2013 operatív program;

m) URBACT 2007–2013 operatív program.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egyetértési nyilatkozat: egy adott operatív program irányító hatósága és nemzeti hatósága között kötött szerződés, amely meghatározza az adott program megvalósításáért felelős szervezetek feladat- és hatáskörét;

b) ENPI: az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti fogalom;

c) ex-ante hozzájárulás: az egyes operatív programokban részt vevő partnerországok által évenként, lakosságszámuk arányában nyújtott hozzájárulás az operatív program hatékony működtetéséhez szükséges költségek fedezésére;

d) IPA: az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet szerinti fogalom;

e) közös igazoló hatóság: az államháztartásért felelős miniszter által az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóság által biztosított adatokon alapuló átutalás igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történő benyújtására, valamint az Európai Unióból érkező pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet;

f) külföldi székhelyű irányító hatóság: azon operatív programok esetében, amelyekben nem Magyarországon kerül felállításra az irányító hatóság, az irányító hatósági feladatokat ellátó, az adott programban részt vevő valamely partnerállamban felállított intézmény;

g)2 nemzeti hatóság: adott operatív program magyar részvételéért és a társfinanszírozási lebonyolítási rendszeréért, valamint az adott operatív program keretében felmerült kiadások hitelesítése érdekében ellenőrzési rendszer létrehozásáért felelős szervezet;

h) nemzeti kapcsolattartó pont: a Közép Európai Térség operatív program, az Interreg IVC interregionális operatív program, az INTERACT 2 operatív program, az ESPON 2013 operatív program, valamint az URBACT 2007–2013 operatív program hatékony hazai lebonyolításában részt vevő szerv;

i)3 ellenőri csoport: adott operatív program közös ellenőrzési hatóságát segítő nemzetközi munkacsoport, melybe az adott programban részt vevő partnerországok delegálnak tagokat;

j)4 közös irányító hatóság: az 1083/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60-as cikke, a 718/2007/EK bizottsági rendelet 103. cikke szerinti, illetve a 951/2007/EK bizottsági rendelet 15. cikke szerinti tevékenységeket ellátó szervezet. Amennyiben az operatív program közös irányító hatósága Magyarországon kerül felállításra, akkor ez a szervezet egyben a nemzeti hatóság feladatait is ellátja.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmak tekintetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben foglaltakat, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1080/2006/EK rendelet) foglalt eltérésekkel kell érteni.

Intézményrendszer

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)5 a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)6 az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);

c)7 közös igazoló hatóság: Magyar Államkincstár;

d)8

e)9 nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(2)10 Az 1. § (3) bekezdésének e)–f) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)11 a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)12 a közös igazoló hatóság: Magyar Államkincstár;

c)13

d)14 az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikkében foglalt feladatellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;

e)15 nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(3)16 Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)17 a közös irányító hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)18 az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet 39. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;

c)19 nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter.

(4)20 Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)–k) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)21 a nemzeti hatóság: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)22

c)23 az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda.

(5)24 Az 1. § (3) bekezdésének k) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a)25 az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a külgazdasági ügyekért felelős miniszter;

b)26 a nemzeti kapcsolattartó pont: a Széchenyi Programiroda.

(6)27 Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter;

b)28 a nemzeti kapcsolattartó pont: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium;

c)29 az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;

d)30

(7)31 Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában

a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter;

b)32 a nemzeti kapcsolattartó pont: a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;

c)33 az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;

d)34

4. § (1)35 A külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdésének a)–e), g), valamint i)–k) pontjában meghatározott programokban részt vevő külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

(2)36 A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a transznacionális és interregionális programok vonatkozásában létrejött Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Nemzeti Bizottság) jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

(3)37 A külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti Bizottság jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdésének h) pontjában meghatározott programban a külföldi székhelyű érintett intézményekkel az egyetértési nyilatkozatot.

(4)38 A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti Bizottság jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.

5. § (1)–(2)39

(3)40 Az 1. § (3) bekezdés h)–m) pontja szerinti programok vonatkozásában a programok végrehajtása során a területfejlesztési politikai szempontok érvényesülését a Nemzeti Bizottság vizsgálja és felügyeli, amelyet a területfejlesztésért felelős miniszter állít fel.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdése az Európai Területi Együttműködés Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat41 hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(3)42 Felhatalmazást kap a külgazdasági ügyekért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a magyarországi közreműködő szervezetet és a közreműködő szervezet számára biztosított kizárólagos jogot rendeletben, illetőleg ha a közreműködő szervezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az érintett miniszter egyetértésével kiadott rendeletben megállapítsa.43

(4) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet;

c) az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet;

d) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet.

(5)44 A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódó – a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését45 megelőzően a jogelőd által megkötött – polgári jogi szerződések alapján fennálló jogviszonyok, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 39. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdésének g) pontja a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdésének i) pontja a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdésének j) pontját a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 27/2013. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 3. § (2) bekezdése a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 27/2013. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított, a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés c) pontját a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 3. § új (3) bekezdését a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(5) bekezdés számozását (4)–(6) bekezdésre változtatva.

17

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a 27/2013. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított, a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

21

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 27/2013. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésével megállapított, a 127/2018. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 3. § (4) bekezdés b) pontját a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 3. § (4) bekezdés c) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 3. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 35/2008. (II. 23.) Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése (5) bekezdésre változtatta.

26

A 3. § (5) bekezdés b) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 3. § (6) bekezdése a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 3. § (6) bekezdés b) pontja a 326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

29

A 3. § (6) bekezdés c) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. § (6) bekezdés d) pontját a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 3. § (7) bekezdését a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 3. § (7) bekezdés b) pontja a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 3. § (7) bekezdés c) pontja a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 3. § (7) bekezdés d) pontját a 615/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 4. § (2) bekezdése a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 4. § (4) bekezdését a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

39

Az 5. § (1)–(2) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

40

Az 5. § (3) bekezdése a 154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

44

A 6. § (5) bekezdését a 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A hatálybalépés időpontja 2013. április 13.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére