• Tartalom

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

2012.07.20.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének o) pontjára figyelemmel – a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdés szerinti gyógyszerekkel nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: gyógyszer-nagykereskedő), valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. §-ának p)–s) pontja szerinti gyógyszertárakra terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában gyógyszer a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. §-ának i) pontja szerinti befogadott gyógyszer, illetve az a gyógyszer, amelynek árához – a külön jogszabályban foglaltak szerint – vényre történő rendelés esetén az Egészségbiztosítási Alap támogatást nyújt.

2. § (1) A gyógyszer legmagasabb nagykereskedelmi árrése a termelői (import beszerzési) ár függvényében

a) forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, a Magyar Gyógyszerkönyvben, illetve a Szabványos Vényminták Gyűjteményében meghatározott gyógyszer esetében a termelői (import beszerzési) ár 20 százaléka;

b)1 forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint forgalomba hozatalra, illetve egyedi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek esetében a következő táblázat vonatkozó termelői (import beszerzési) ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:

Termelői
(import beszerzési) ár
(Ft)

Nagykereskedelmi árrés a termelői
(import beszerzési) ár százalékában

0–500

8%

501–1000

6,5%, de minimum 40 Ft

1001–2000

5%, de minimum 65 Ft

2001–

4,4%, de minimum 100 Ft

(2) A gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi árrése az (1) bekezdés szerinti árrést magába foglaló nagykereskedelmi eladási ár függvényében

a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a nagykereskedelmi eladási ár legfeljebb 40 százaléka;

b)2 az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a következő táblázat vonatkozó nagykereskedelmi eladási ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg:

Nagykereskedelmi ár
(Ft)

Árrés
(%, Ft)

Fogyasztói ár
(Ft)

0–500

27%

0–636

501–590

136 Ft

637–726

591–1500

23%

727–1845

1501–1737

345 Ft

1846–2082

1738–3500

20%

2086–4200

3501–3911

700 Ft

4201–4611

3912–5500

18%

4616–6490

5501–

990 Ft

6491–

(3) Az árrés alapját képező ár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó termelői (import beszerzési), illetőleg nagykereskedelmi eladási ár.

3. § A 2. §-ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés érvényesítésére az a gyógyszer-nagykereskedő jogosult, aki

a) a gyógyszert közvetlenül a gyógyszertárhoz, illetőleg az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § ga) pontja szerinti gyógyintézethez (a továbbiakban: megrendelő) juttatja el,

b) a szállításokat – eltérő megállapodás hiányában – legalább hetenkénti gyakorisággal végzi.

4. § Amennyiben a gyógyszer a megrendelőhöz a gyógyszer-nagykereskedőtől másik gyógyszer-nagykereskedő bevonásával jut el, a 2. §-ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés a gyógyszer-nagykereskedők között megállapodással megosztható azzal, hogy a termelői (import beszerzési) ár százalékában kifejezett nagykereskedelmi árrés együttesen sem haladhatja meg a 2. § szerinti mértéket.

4/A. §3 Az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdés b) pontjában és 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt táblázat rendelkezéseit 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy 2012. augusztus 1-jéig a legmagasabb nagykereskedelmi árrés és a legmagasabb kiskereskedelmi árrés vonatkozásában az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet hatálybalépését4 megelőzően hatályos rendelkezések alkalmazandók.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)5

1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 4/A. §-t a 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelet 21. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés időpontja 2012. július 20.

5

Az 5 § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 30. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére