• Tartalom

5/2007. (III. 28.) PM rendelet

a származtatott (derivatív) ügyletek fedezetbe vonásáról és nyilvántartásáról

2007.04.05.

A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában foglalt feladatkörömben az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) A jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvényben (a továbbiakban: Jht.) és az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén rendes fedezetként veheti figyelembe az általa kibocsátott jelzáloglevelekkel, valamint az ezen jelzáloglevelek fedezeteivel kapcsolatban kötött származtatott (derivatív) ügyleteket.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. nominális érték: a pénzáramlások futamidő végéig számított, a tárgynapon ismert ügyletek és feltételek alapján összesített értéke;

2. nettósított érték: a származtatott (derivatív) ügylet tárgynapon számított jelenértéke korrigálva a derivatív partnernek átadott, vagy a derivatív partnertől kapott biztosítékok összegével.

2. § A származtatott (derivatív) ügylet rendes fedezetként történő nyilvántartásba vételéről, valamint a fedezetnyilvántartásból való törléséről a derivatív partnert a tárgynapon kell értesíteni.

3. § A származtatott (derivatív) ügyletből származó jelzálog-hitelintézeti követelés biztosítéka készpénz, illetve tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett, vagy egyébként az adott időpontban a felektől függetlenül meghatározható árral rendelkező forgalomképes értékpapír lehet.

4. § (1) Nem vonható rendes fedezetbe az olyan származtatott (derivatív) ügylet, amelynek alapjául áru szolgál.

(2) A nominális értéken és jelenértéken is nyilvántartott fedezetek között a származtatott (derivatív) ügyletet ugyancsak ki kell mutatni nominális értéken és jelenértéken is.

(3) A nominális értéken történő nyilvántartásba vételt oly módon kell elvégezni, hogy a származtatott (derivatív) ügyleteket elemi pénzáramokra kell bontani, a pénzáramokat pedig azok tőke vagy kamat jellegétől függően kell besorolni. A derivatív partnernek átadott, illetve a derivatív partnertől kapott biztosítékokkal a rendes fedezetek tőkeösszegét kell korrigálni.

(4) A jelenértéken történő nyilvántartásba vételt oly módon kell elvégezni, hogy a származtatott (derivatív) ügylet nettósított értékét kell a rendes fedezetek között figyelembe venni.

(5) A deviza vagy a deviza alapú fedezetek, valamint a devizában finanszírozott (denominált) jelzáloglevelek értékét a Magyar Nemzeti Bank által a tárgynapon közzétett árfolyamon számolva, forintban kell kimutatni.

5. § (1) A származtatott (derivatív) ügylet tárgynapon számított nettósított értékének meghatározásakor az ügylet jelenértéke akkor korrigálható a derivatív partnernek átadott, vagy a derivatív partnertől kapott biztosítékok összegével, ha

a) szerződés vagy külön megállapodás a derivatív partner nem-teljesítésének kockázatát csökkentő külön kikötést tartalmaz,

b) a jelzálog-hitelintézet a biztosítékot feltétel nélkül és azonnali hatállyal érvényesítheti, és

c) a követeléseket a szerződés fennállása alatt meghatározott időközönként korrigálják a biztosíték összegével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő biztosítékok akkor is a fedezetbe bevont származtatott ügyletek részének tekintendők, ha azok a derivatív partnernél vannak elhelyezve.

(3) A származtatott (derivatív) ügyletből származó követelés biztosítékaként átadott készpénz vagy értékpapír kamatát biztosítékként nem lehet figyelembe venni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére