• Tartalom

2007. évi L. törvény

2007. évi L. törvény

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról1

2007.12.01.

1–5. §2

6. § (1) A Bit.3 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy a foglalkoztató biztosítónak, illetve független biztosításközvetítőnek a Felügyelet által meghatározott módon történő bejelentése alapján kerül nyilvántartásba vételre. A közvetítő az adott biztosításközvetítői tevékenységre vonatkozó nyilvántartásba vételekor köteles felsőfokú végzettséggel vagy az e törvény 13. számú mellékletében az adott biztosításközvetítői tevékenységre meghatározott szakképesítéssel rendelkezni.”

(2) A Bit. 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A nyilvántartásból a képzettségi feltételek hiányára tekintettel törölt természetes személy a törlést követően csak a számára előírt szakképesítés vagy felsőfokú végzettség meglétének igazolásával kérheti biztosításközvetítői tevékenység végzésére jogosultként a felügyeleti nyilvántartásba vételét.”

7–28. §4

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

29. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A Bit. e törvény 22. §-ával módosított és 23. §-ával megállapított 207. §-a és 207/A. §-a 2007. október 1-jén lép hatályba.

(3) A Bit. e törvény 6. §-ával megállapított 36. §-ának (5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

Módosuló és hatályukat vesztő rendelkezések

30. § (1)–(3)5

(4) 2008. július 1-jén hatályát veszti a Bit. 36. §-ának (6)–(8) bekezdése.

Átmeneti rendelkezések

31. § A biztosító; a független biztosításközvetítő; a biztosítási szaktanácsadó; a függő biztosításközvetítő vállalkozás; a külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete által fizetendő 2007. évi felügyeleti díj összegét az a)–d) pontban meghatározottak szerint kell kiszámítani:

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007. január 1-jétől 2007. június 30-ig tartó időszak esetén a 2007. június 30-án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. június 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok figyelembevételével,

c) a 2007. július 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007. július 1-jén hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. június 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembevételével,

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál.

32. § (1) A 2008. június 30-án már nyilvántartásba vett, biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy – amennyiben nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy a számára előírt biztosításközvetítői szakképesítéssel – a nyilvántartásba vételétől számított 24 hónapon belül köteles a felsőfokú végzettséget vagy a számára előírt biztosításközvetítői szakképesítést megszerezni, és azt a foglalkoztató biztosító, illetve független biztosításközvetítő részére 15 napon belül bejelenteni.

(2) A biztosító, illetve a független biztosításközvetítő köteles a Felügyeletnek az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított 15 napon belül a Felügyelet által meghatározott módon bejelenteni, hogy az általa foglalkoztatott, biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy a felsőfokú végzettséget vagy a szakképesítést a számára meghatározott határidőn belül megszerezte.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti, a Felügyelet által nyilvántartásba vett, felsőfokú végzettséggel vagy a számára előírt biztosításközvetítői szakképesítéssel nem rendelkező, biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyt illetően a nyilvántartásba vételétől számított 24 hónapot követő 30 napon belül a felsőfokú végzettség vagy a szakképesítés megszerzéséről a Felügyelet az általa meghatározott módon bejelentést nem kap, a Felügyelet e személyt törli a nyilvántartásból.

(4) 2007. július 1-jén tevékenységi engedéllyel rendelkező vagy engedélyezési eljárás alatt álló biztosító az e törvény 12. §-a által módosított Bit. 126. §-a szerinti minimális biztonsági tőke, illetve az e törvény 27. §-a által módosított 8. számú melléklete szerinti minimális szavatoló tőke követelményeknek 2008. január 1-jéig köteles megfelelni.

33. § Az e törvénnyel megállapított bírságösszegek kizárólag a 2007. június 30-át követően elkövetett jogsértő cselekmények tekintetében alkalmazhatók.

34. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. A Tanács 1991. június 20-i 91/371/EGK irányelve az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között az életbiztosítás körén kívüli közvetlen biztosításokra vonatkozó megállapodás végrehajtásáról.

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 16-i 2000/26/EK irányelve a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről, valamint a Tanács 73/239/EGK és 88/357/EGK irányelveinek módosításáról.

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 9-i 2002/92/EK irányelve a biztosítási közvetítésről.

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. május 11-i 2005/14/EK irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 130. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Bit. megjelölésen a 2003: LX. törvény értendő.

4

A 7–28. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 30. § (1)–(3) bekezdését a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére