• Tartalom

2007. évi LI. törvény

2007. évi LI. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról1

2007.12.01.

1–73. §2

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

74. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 70. §-a, 74. §-ának (2) bekezdése és 75. §-ának (19) bekezdése a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) E törvény 55. §-a, 56. §-a és 76. §-a 2007. október 1-jén lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

75. § (1) A Hpt.3 – e törvény 30. §-ával beiktatott – 76/B. § (4) bekezdésétől eltérően a 2009. december 31-ig benyújtott, az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő hitelintézet belső minősítésen alapuló módszer alkalmazására irányuló kérelme esetén az engedélyezés feltételeként előírt hároméves időtartam helyett legalább egyéves időtartam is figyelembe vehető.

(2) A Hpt. – e törvény 30. §-ával beiktatott – 76/B. § (5) bekezdésétől eltérően a 2008. december 31-ig benyújtott, az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő hitelintézet saját nemteljesítéskori veszteségráta, illetőleg hitelegyenértékesítési tényező becslés alkalmazására irányuló kérelme esetén az engedélyezés feltételeként előírt hároméves időtartam helyett legalább kétéves időtartam is figyelembe vehető.

(3) E törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő azon hitelintézetnek, amely a kockázattal súlyozott kitettség értékét a belső minősítésen alapuló módszer szerint számítja ki, gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (5)–(7) bekezdésben rögzített összeget.

(4) E törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő azon hitelintézetnek, amely a működési kockázat tőkekövetelményét a fejlett mérési módszer szerint számítja ki, gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (5)–(7) bekezdésben rögzített összeget.

(5) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2007. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 95%-át.

(6) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2008. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 90%-át.

(7) A (3) bekezdés szerinti hitelintézet szavatoló tőkéjének 2009. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 80%-át.

(8) A (3)–(7) bekezdés alkalmazásában a szavatoló tőke meghatározásához a Hpt. – e törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerinti hatálybalépését megelőző napon hatályos – 5. számú melléklete szerint kell eljárni azzal, hogy az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. (III. 19.) PM rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(9) E törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló hitelintézet a Hpt. – e törvény 29. §-ával beiktatott – 76/A. §-a helyett 2008. január 1-jéig alkalmazhatja az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos, a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendeletben meghatározott kockázati súlyokat azzal, hogy

a) ahol a jogszabály korrigált mérlegfőösszeget említ, azon kockázattal súlyozott kitettség értéket kell érteni,

b) a hitelderivatívákhoz 100%-os ügyletkockázati súlyt kell rendelni.

(10) A (9) bekezdés szerint eljáró hitelintézet

a) a Hpt. – e törvény 41. §-ával módosított – 80. §-a helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a Hpt. e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos nagykockázatra vonatkozó rendelkezéseit,

b) 2007. december 31-ig nem köteles megfelelni a hitelintézetek értékelési folyamatára vonatkozó, a Hpt. – e törvény 39. §-ával beiktatott – 76/K. §-ában foglaltaknak és a Hpt. – e törvény 54. §-ával beiktatott – 137/A. §-ában rögzített nyilvánosságra hozatali követelményeknek,

c) esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) 2007. december 31-ig nem alkalmazhatja a Hpt. – e törvény 57. §-ával beiktatott – 145/A. §-ában foglalt felügyeleti felülvizsgálati rendelkezéseket,

d) működési kockázata tőkekövetelményének meghatározásakor a Hpt. – e törvény 38. §-ával beiktatott – 76/J. §-a szerint számított tőkekövetelmény értékét csökkenteni kell a hitelintézet azon kockázatainak százalékos arányában, amelyre a hitelintézet a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendelet szerint tőkekövetelményt állapít meg,

e) a Hpt. – e törvény 28. §-ával módosított – 76. § (1) bekezdés a) pontjának 1. alpontjában foglaltakkal ellentétben 2007. december 31-ig a felhígulási kockázat tőkekövetelményére nem köteles szavatoló tőkével rendelkezni.

(11) A (9) bekezdés alkalmazása esetén a hitelintézet a kockázattal súlyozott kitettség érték kiszámításánál nem veheti figyelembe a Hpt. – e törvény 33–34. §-aival beiktatott – 76/E–76/F. §-át.

(12) A Hpt. – e törvény 30. §-ával beiktatott – 76/B. § (11) bekezdésétől eltérően 2017. december 31-ig a hitelintézet a 2007. december 31-én tulajdonában lévő részesedések esetében a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásakor a sztenderd módszert is alkalmazhatja.

(13) A (12) bekezdés alkalmazásában a 2007. december 31-én tulajdonban lévő részesedések számát, valamint az ebből eredő pótlólagos részesedések számát kell figyelembe venni azzal, hogy a tulajdoni részesedés aránya nem növekedhet.

(14) A (12) bekezdés nem alkalmazható, ha a részesedések – e törvény 74. §-ának (1) bekezdése szerinti hatálybalépése után történő – értékesítését követően azt visszavásárolták.

(15) A (12) bekezdés szerinti részesedés a Hpt. – e törvény 32. §-ával beiktatott – 76/D. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti kitettségnek minősül és nem lehet levonni a 76/D. § (2) bekezdés szerinti számítás során.

(16) Az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor működő, a Hpt. hatálybalépését megelőzően létrehozott, kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó alapítvány legkésőbb 2007. december 31-ig köteles

a) alapító okiratát a Hpt.-ben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében módosítani, valamint

b) a Felügyelet részére benyújtani a pénzügyi vállalkozás engedélyezésére vonatkozó kérelmét és annak mellékleteit azzal, hogy az alapítvány az engedély megadásáig, de legkésőbb 2008. december 31-ig a Hpt. e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseinek megfelelően folytathatja tevékenységét.

(17) Az alapítvány engedélyezési kérelmének elbírálása során a Hpt. 17. §-át a már működő tevékenységre és szervezeti formára tekintettel kell alkalmazni.

(18) Ha e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor a (16) bekezdés szerinti alapítvány megválasztott, kinevezett vezetője az előírt követelményeknek nem felel meg, megbízatásának lejártáig e tisztséget betöltheti.

(19) Az e törvény – 74. §-ának (2) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő szövetkezeti hitelintézet a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 106. §-ának (1) bekezdésétől eltérően 2007. december 31-ig módosíthatja alapszabályát a Hpt. – e törvény 70. §-ával beiktatott – 216. §-a szerint.

(20) Az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor már működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló hitelintézet a Hpt. – e törvény 28. §-ával módosított – 76. § (3) és (6) bekezdése helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a Hpt. e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőző napon hatályos 76. §-ának (3) és (6) bekezdését.

76. § A pénzügyi intézmény; a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás; a 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott, a 2. számú melléklet I. fejezet 12. pontjának a) alpontja szerinti ügynöki tevékenységet végző vállalkozás és a bankképviselet által a Hpt. – e törvény 56. §-ával beiktatott – 139/A. §-a szerint fizetendő felügyeleti díj összegét az alábbiak szerint kell kiszámítani:

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó időszak esetén a 2007. szeptember 30-án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok figyelembevételével,

c) a 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007. október 1-jén hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Felügyelet részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembevételével, és

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál.

77. § (1) A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) – e törvény 80. §-ának (2) bekezdésével megállapított – 21. §-ának (2) bekezdése az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre kell alkalmazni.

(2) Az Ltp. – e törvény 80. §-a (4) bekezdésével megállapított – 24. §-ának (5) bekezdését az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését megelőzően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre is alkalmazni kell az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor folyamatban lévő vagy ezt követően indított igényérvényesítések és megkeresések esetében.

78. § E törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépésekor jelzálog-hitelintézettel munkaviszonyban álló ingatlanértékelő vagy ingatlanértékelő szervezet megbízása esetén a szervezet alkalmazásában álló, az értékelést jóváhagyó vezető szakértő legkésőbb 2008. január 1-jétől köteles megfelelni a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) – e törvény 82. §-ával megállapított – 3. §-ának (5) és (7) bekezdésében foglalt követelményeknek. E törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését követően a jelzálog-hitelintézet kizárólag olyan ingatlanértékelőt vehet alkalmazásba a Jht. – e törvény 82. §-ával megállapított – 3. §-ának (5) bekezdésében foglalt tevékenység végzésére, illetve új külső szervezet megbízása esetén az ingatlanértékelést olyan természetes személy hagyhatja jóvá, aki szerepel az ingatlanértékelői névjegyzékben.

79. § A Hpt. – e törvény 66. §-ával megállapított – 175/A. §-a szerinti bírságösszegek kizárólag az e törvény – 74. §-ának (1) bekezdése szerinti – hatálybalépését követően elkövetett jogsértő cselekmények tekintetében alkalmazhatók.

Módosuló jogszabályok

80–82. §4

Hatályát vesztő rendelkezések

83. §5

84. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról, 4. cikk (1) bekezdése, illetve 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja [a 60. § (1) bekezdés, a Felügyelet eljárásában];

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg).

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet eljárásában:

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről, 4. cikk (6) bekezdésének f) pontja [a 60. § (1) bekezdés].

1–3. melléklet a 2007. évi LI. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–73. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Hpt. megjelölésen az 1996: CXII. törvény értendő.

4

A 80–82. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 83. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–3. mellékletet a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére