• Tartalom

2007. évi LII. törvény

2007. évi LII. törvény

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról1

2007.12.01.

1–78. §2

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

79. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 67. és 68. §-a 2007. október 1-jén lép hatályba.

(3)–(5)3

Átmeneti rendelkezések

80. § (1) Ha a 2007. július 1-jén működő befektetési vállalkozás a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott belső minősítésen alapuló módszer szerint számítja ki a kockázattal súlyozott kitettség értékét, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (3)–(5) bekezdésben rögzített összeget.

(2) Ha a 2007. július 1-jén működő befektetési vállalkozás a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott működési kockázat tőkekövetelményét fejlett mérési módszer szerint számítja ki, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a szavatoló tőkéje folyamatosan elérje vagy meghaladja a (3)–(5) bekezdésben meghatározott összeget.

(3) Az (1) bekezdés szerinti befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének 2007. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia a 2007. június 30-án hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 95%-át.

(4) Az (1) bekezdés szerinti befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének 2008. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia a 2007. június 30-án hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 90%-át.

(5) Az (1) bekezdés szerinti befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének 2009. december 31-ig el kell érnie vagy meg kell haladnia a 2007. június 30-án hatályos szabályok szerinti minimális követelmény 80%-át.

(6) Az (1)–(5) bekezdés alkalmazásában a szavatoló tőke meghatározásához a Hpt. – 2007. június 30-án hatályos – 5. számú melléklete szerint kell eljárni azzal, hogy a befektetési vállalkozások országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) 2007. július 1-jén működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló befektetési vállalkozás a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott sztenderd módszer helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a 2007. június 30-án hatályos, a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendeletben meghatározott kockázati súlyokat azzal, hogy

a) ahol jogszabály korrigált mérlegfőösszeget említ, azon kockázattal súlyozott kitettség értéket kell érteni,

b) a hitelderivatívákhoz 100%-os ügyletkockázati súlyt kell rendelni.

(8) A (7) bekezdés szerint eljáró befektetési vállalkozás

a) 2007. december 31-ig alkalmazhatja a Tpt. 2007. június 30-án hatályos nagykockázatra vonatkozó rendelkezéseit,

b) 2007. december 31-ig nem köteles megfelelni a befektetési vállalkozások értékelési folyamatára vonatkozó, a Tpt. – e törvény 29. §-ával beiktatott – 177/A. §-ában foglaltaknak és a Tpt. – e törvény 31. §-ával beiktatott – 178/A. §-ában rögzített nyilvánosságra hozatali követelményeknek,

c) esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2007. december 31-ig nem alkalmazhatja a Tpt. – e törvény 72. §-ával beiktatott – 395/A. §-ában foglalt felügyeleti felülvizsgálatra és értékelésre vonatkozó rendelkezéseket,

d) működési kockázata tőkekövetelményének meghatározásakor a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott tőkekövetelmény értékét csökkenteni kell a befektetési vállalkozás azon kockázatainak százalékos arányában, amelyre a befektetési vállalkozás a tőkemegfelelési mutató számításáról szóló 13/2001. (III. 9.) PM rendelet szerint tőkekövetelményt állapít meg,

e) 2007. december 31-ig a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott felhígulási kockázat tőkekövetelményére nem köteles szavatoló tőkével rendelkezni.

(9) A (7) bekezdés alkalmazása esetén a befektetési vállalkozás a kockázattal súlyozott kitettség érték kiszámításánál nem alkalmazhat a Tpt. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott hitelkockázat mérséklést.

(10) A 2007. július 1-jén működő vagy engedélyezési eljárás alatt álló befektetési vállalkozás a Tpt. – e törvény 27. és 28. §-ával módosított – 173. és 175. §-a helyett 2007. december 31-ig alkalmazhatja a 2007. június 30-án hatályos Tpt. 173. és 175. §-ában foglaltakat.

81. § Az ingatlanalap kezelője a Tpt. – e törvény 43. §-ával beiktatott – 266/A. §-ában foglaltaknak 2007. szeptember 30-ig köteles eleget tenni.

82. § (1) A Tpt. 2007. június 30-án hatályos 384. §-a (3) bekezdésének a központi értéktár felügyeleti díjfizetésére vonatkozó rendelkezését a 2006. és a 2007. naptári évben nem kell alkalmazni.

(2) A befektetési vállalkozás; az árutőzsdei szolgáltató; a befektetési alap; a befektetési alapkezelő; a kockázati tőkealap; a kockázati tőkealap-kezelő; a tőzsde, a központi értéktár, a 81. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, az 5. § (1) bekezdés 103. pont a) alpontja szerinti ügynöki tevékenységet végző vállalkozás, a 81. § (2) bekezdésének d) és f) pontjában meghatározott kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző, befektetési szolgáltatónak nem minősülő gazdasági társaság vagy szövetkezet, az egyéni kereskedő, külföldi székhelyű befektetési vállalkozás magyarországi képviselete által fizetendő 2007. évi felügyeleti díj összegét az a)–d) pontban meghatározottak szerint kell kiszámítani:

a) a 2007. évben alapdíjat nem kell fizetni,

b) a 2007. január 1-jétől 2007. szeptember 30-ig tartó időszak esetén a 2007. szeptember 30-án hatályos előírások szerint kell megállapítani a felügyeleti díj összegét a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok figyelembevételével,

c) a 2007. október 1-jétől 2007. december 31-ig tartó időszak esetén a 2007. október 1-jén hatályos előírások szerint kell megállapítani a változó díj összegét a 2007. évi éves beszámolóban szereplő adatok és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendelete alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesített, 2007. szeptember 30-i időpontra vonatkozó adatszolgáltatásban szereplő adatok különbözetének figyelembevételével,

d) a 2007. évi felügyeleti díj nem lehet több a 2006. évi felügyeleti díj 120 százalékánál.

83. § Az e törvénnyel megállapított bírságösszegek kizárólag a 2007. június 30-át követően elkövetett jogsértő cselekmények tekintetében alkalmazhatók.

84. § (1) A 2007. július 1-jén központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény 180. §-ának (8) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséig, de legkésőbb 2008. december 31-ig jogosult tulajdoni részesedést szerezni törvény által meghatározott szervezett piacot működtető gazdasági társaságban, és jogosult a következő tevékenységek végzésére:

a) üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyezőanyag-kibocsátási jogokra vonatkozó ügyletek elszámolása,

b) nemesfém letéti őrzése és letétkezelése.

(2) A 2007. július 1-jén központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet 2008. január 31-ig alkalmazhatja a 2005. december 31-én hatályos Tpt. 337. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat. A központi értéktári tevékenység és elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezet 2008. február 1-jétől a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag a 2005. december 31-én hatályos Tpt. 337. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyek részére végezhet.

Módosuló jogszabályok

85–86. §4

87. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg).

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg).

1–6. melléklet a 2007. évi LII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 11. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 131. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–78. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 79. § (3)–(5) bekezdését a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 85–86. §-t a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–6. mellékletet a 2007: CXXXV. törvény 58. § (1) bekezdésének k) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére