• Tartalom

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.07.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott támogatás révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a)2 területi szaktanácsadási központ (a továbbiakban: TSzK): olyan, Magyarországon vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett, az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által akkreditált és nyilvántartott szervezet, amely a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók megrendelésére, a velük kötött szerződés alapján, a hazai és közösségi jogszabályokban meghatározott – és a közösségi, illetve a nemzeti támogatásokra vonatkozó jogszabályok alapján támogatásban részesíthető – szaktanácsadói szolgáltatást végez az e rendelet alapján támogatási kérelmet benyújtó ügyfél részére közvetlenül a TSzK székhelyén, az általa területi korlátozások nélkül működtetett szolgáltatási végpontokon vagy az ügyfél telephelyén;

b)3 erdőgazdálkodó: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján az erdészeti hatóság által az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett tulajdonos vagy jogszerű használó természetes vagy jogi személy;

c)4 bejegyzett szaktanácsadó: az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján szaktanácsadói tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személy;

d) erdőgazdálkodó üzemi területe: az az erdőterület, amelyen az erdészeti hatóság az adott személyt erdőgazdálkodóként tartja nyilván;

e)5 kertészeti termelő: az a mezőgazdasági termelő, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában szereplő D14A–D17, D34, E, G01A–G01C, G04A–G04D, G05, G07, I02 SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik, és e rendelet alapján kertészeti termelőként igényel támogatást;

f) szolgáltatási végpont: a TSzK olyan szervezeti egysége, amely a szaktanácsadók bevonásával önállóan, vagy másik szervezeti egységével közösen biztosítja a támogatásra jogosult igényeinek megfelelő szolgáltatást, de sem szerződéskötési, sem számlakibocsátó jogosultsággal nem rendelkezik;

g)6 mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, aki/amely a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti hatályos közleményben közzétett SFH listában szereplő SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik;

h)7 a TSzK-k integrált elektronikus rendszere: valamennyi TSzK számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettség teljesítésére szolgál, és amely a rendelkezésre álló kvóta aktuális összegéről nyújt tájékoztatást a TSzK-k részére;

i)8 de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás.

(2)9 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) Támogatás az alábbi célterületekre irányuló, a TSzK által nyújtott szaktanácsadási szolgáltatások után vehető igénybe:

a) a kölcsönös megfeleltetés előírásainak való megfelelés;

b) a közösségi jogszabályokon alapuló munkahelyi biztonsági előírások betartása;

c) a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

(2)10

(3) A szaktanácsadási szolgáltatási jegyzéket az 1. számú melléklet tartalmazza. A szaktanácsadási szolgáltatásnak egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a szolgáltatási jegyzékben.

A támogatás mértéke

4. § (1)11 A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelő forint összeget.

(2)–(3)12

(4) A támogatás mértéke ügyfelenként nem haladhatja meg a szaktanácsadási szolgáltatásonként elszámolható összes kiadás 80%-át.

(5)13 Nem támogatható az olyan TSzK-val kötött szolgáltatási szerződésen alapuló támogatási kérelem, amely 40 000 forintot – erdőgazdálkodó ügyfél esetében 20 000 forintot – el nem érő összegű támogatás igénylésére irányul.

Támogatás igénybevételének feltételei

5. §14 (1)15 A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést köt, amelynek legkésőbbi teljesítési határideje a 2013. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2013. december 31., a 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2014. szeptember 15.

(2)16 Az ügyfél – további jogosultsági feltételként – a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és

a) mezőgazdasági termelőként

aa)17 az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a szerződés hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben – mezőgazdasági tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében – a gazdaságának mérete legalább 2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME), vagy

ab)18 az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a szerződés hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 2 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet) alapján készült támogatási határozatokat;

b) erdőgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján;

c) kertészeti termelőként

ca)19 az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a szerződés hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben – kertészeti tevékenységét az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében – a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME, vagy

cb)20 az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben, vagy amennyiben a szaktanácsadási szolgáltatási szerződés 2013-ban vagy 2014-ben lépett hatályba, úgy a szerződés hatálybalépésének évében, vagy a hatálybalépést megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb, mint 1 EUME, de egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat.

(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha

a)21 a TSzK-val írásban kötött szerződés keretében és a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül igénybe veszi

aa) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást, valamint a gazdaság valamennyi mezőgazdasági ágazatára a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi szolgáltatást az 5. számú melléklet alapján,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább az 1. számú melléklet szerinti Era1 és Erb1 kódszámú szolgáltatásokat;

b)22 egy naptári évre vonatkozóan csak egy TSzK-val kötött egy szolgáltatói szerződésre az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági jogcímek egyike alapján nyújt be egyesített támogatási-kifizetési kérelmet;

c) a TSzK-val kötött szerződésében a szolgáltatás tartalmát az 1. számú mellékletnek megfelelően, tételesen határozza meg;

d) a TSzK-val kötött szerződés megkötésének időpontja nem korábbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja;

e)23

(4)24

(5) A szaktanácsadási szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása érdekében a szolgáltatás éves támogatási kerete alapján a miniszter évente kvótát határoz meg a TSzK részére.

(6)25

(7)26 A szaktanácsadási szolgáltatói szerződések az (5) bekezdés szerinti kvóta meghatározását követően folyamatosan köthetők.

Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtása27

6. §28 (1) Egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására azon ügyfél jogosult, akinek – a TSzK-val kötött 5. § (1) bekezdés szerinti – szolgáltatói szerződése teljesült, és a szolgáltatás díját a TSzK részére kifizette. Egyesített támogatási-kifizetési kérelmet az ügyfél a (2) bekezdés szerinti utolsó egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig nyújthat be. E határidőnek jogvesztő hatálya van.

(2)29 Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)

a) 2013. évben

aa) április 1-jétől május 31-ig,

ab) november 1-jétől november 30-ig,

b) 2014. évben

ba) április 1-jétől április 30-ig

bb) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,

bc) november 15-étől december 15-ig,

c)30 2015. évben április 1-től április 30-ig.

(3)31 Az ügyfélnek 2013. évben legfeljebb egy, 2014. évben legfeljebb kettő – egy 2013. évi és egy 2014. évi szaktanácsadási szerződéshez kapcsolódó – egyesített támogatási kifizetési kérelme támogatható.

(3a)32 Az ügyfél által 2015-ben benyújtott egyesített támogatási kifizetési kérelmek közül legfeljebb kettő támogatható, amelyek közül az egyiknek az ügyfél 2013. évi, míg a másiknak az ügyfél 2014. évi szaktanácsadási szerződéséhez kell kapcsolódnia.

(4)33 Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem adatainak meg kell egyeznie az alapjául szolgáló, a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében rögzített és az alapján létrejött szolgáltatási szerződés adataival. A TSzK-k integrált elektronikus rendszerében rögzített adatokat a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet az egyesített támogatási-kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző 30. napig átadja az MVH részére. A TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet köteles a honlapján közzétenni, hogy az adatátadási kötelezettségének az MVH felé mikor tett eleget.

(5)34 Az egyesített támogatási-kifizetési kérelemhez csatolni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak, valamint az aláírt szaktanácsadási naplókivonatának lapolvasóval készített elektronikus másolatát. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében való vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül naplóbejegyzések formájában.

(5a)35 Az (5) bekezdés szerinti naplókivonatot a naplóbejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási naplókivonat teljesítésigazolásként szolgál, amelyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A TSzK köteles a naplókivonatot 5 évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a naplókivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(6)36 A teljesítési bizonylaton fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját,

b) a szaktanácsadási szerződés számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.

(7)37 Kifizetés alapját csak a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

(8)38 Elszámolható költségnek az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett számlával, a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylattal és a szaktanácsadási napló kivonattal alátámasztott – az 1. számú mellékletben meghatározott – szaktanácsadási szolgáltatás díja minősül.

(9)39 Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

(10)40 Az (5) bekezdésben és a 8. § (6a) bekezdésben meghatározott naplókivonat kötelező tartalma:

a) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés száma,

b) a TSzK és a szaktanácsadó neve,

c) az ügyfél neve és ügyfél-azonosító száma, és

d) a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott kódszáma.

Az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elbírálása41

7. §42 (1)43 Az egyesített támogatási-kifizetési kérelmeket a TSzK kvótájának figyelembevételével az MVH a Tv. 32. §

(1) bekezdés c) pontja szerint, a TSzK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés hatálybalépésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el.

(2)44 Amennyiben a támogatás kedvezményezettje – a támogatási-kifizetési határozatban foglaltak szerint – erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános „de minimis” rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(3)45 E rendelet vonatkozásában az általános „de minimis” rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(4)46 A TSzK kvótájának mennyiségét a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet tartja nyilván, a TSzK által elektronikusan megküldött adatok alapján. Az irányító hatóság részére a TSzK-k integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet naprakész adatot szolgáltat a TSzK kvótájának felhasználásáról, az Irányító Hatóság által meghatározott időpontokban.

7/A. §47 Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha az egyesített támogatási-kifizetési kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH az egyesített támogatási-kifizetési kérelmet elutasítja;

b) a támogatási-kifizetési határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

Kifizetési kérelem

8. § (1)48 Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által kibocsátott, a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele jogcímre vonatkozó, 2013. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó támogatási határozattal. Az ügyfél legkésőbb a támogatási határozat keltétől számított 10. kifizetési kérelem benyújtási időszakban, vagy az e rendelet alapján megnyíló utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszakban, ha az előbb bekövetkezik, nyújthatja be utolsó kifizetési kérelmét az adott támogatási határozattal odaítélt összegre vonatkozóan. E határidőnek jogvesztő hatálya van.

(2)49 Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK-k integrált elektronikus rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit a 2014. évben

a) január 1– január 31.,

b) április 1–30.,

c) október 1–31., és

d) 2014. december 15–2015. január 15.

között gyűjti be.

(3)50 Az ügyfélnek minden naptári évben legfeljebb két kifizetési kérelme támogatható.

(4)51 A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit összesítve nyújtja be a TSzK székhelye szerint területileg illetékes MVH kirendeltséghez. A kifizetési kérelem benyújtási időpontjának a TSzK által összesített kifizetési kérelem MVH kirendeltség részére történő benyújtásának időpontja tekintendő. A TSzK folyamatosan vezetett naplóban köteles nyilvántartani az ügyfelek kifizetési kérelmeit. Az ügyfél kifizetési kérelmének a TSzK által ellenjegyzett másodpéldányát a TSzK az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(5)52 A TSzK az összesített kifizetési kérelmeket a (2) bekezdésben megjelölt határidő lejártát követő 15 napon belül benyújtja az MVH részére.

(6)53 A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának (a továbbiakban: teljesítési bizonylat) másolatát, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, valamint az aláírt szaktanácsadási napló kivonatának másolatát. A benyújtásra kerülő teljesítési bizonylat és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatán az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, és azt alá kell írnia. A TSzK felelős a szaktanácsadási naplónak a TSzK-k integrált elektronikus rendszerében való vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül naplóbejegyzések formájában.

(6a)54 A (6) bekezdés szerinti naplókivonatot a naplóbejegyzések alapján az elektronikus rendszer generálja. A kinyomtatott szaktanácsadási naplókivonat teljesítés igazolásként szolgál, melyet az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával lát el. A TSzK köteles a naplókivonatot öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a naplókivonat másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

(7)55 A teljesítési bizonylaton fel kell tüntetni

a) az igénybe vett szolgáltatás 1. számú mellékletben feltüntetett azonosító kódját,

b) a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést.

(8)56 Elszámolható költségnek az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, pénzügyileg rendezett számlával, a pénzügyi teljesítését igazoló bizonylattal és a szaktanácsadási naplóval alátámasztott – az 1. számú mellékletben meghatározott – szaktanácsadási szolgáltatás díja minősül.

(9)57 A támogatási kérelemben szereplő szerződés teljesítési határideje és a szolgáltatás kódok a kifizetési kérelem benyújtásával együtt módosíthatók, amennyiben az ügyfél és a TSzK közös megegyezéssel írásban módosítja a szerződést is. A szolgáltatási kódok módosítása csak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célterületeken belül lehetséges, úgy, hogy a támogatási kérelemben szereplő célterületenkénti óraszám, illetve a támogatási határozattal egy célterületre jóváhagyott óraszám nem módosulhat. A módosítás iránti kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon és a hozzá kapcsolódó módosítást igazoló szerződésmásolatot a kifizetési kérelemhez mellékelni kell. A támogatási kérelemben szereplő célterület, célterületenkénti óraszám, nettó rezsióradíj, a szerződés nettó és bruttó értéke a kérelem benyújtási időszakát követően nem módosítható.

(10)58 Kifizetés alapját csak a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás képezheti. Amennyiben a bizonylat a (7) bekezdés b) pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

Jogkövetkezmények

9. § (1)59 Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2)60 Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott bizonylat vagy a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan adatokat tartalmaz, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az egyesített támogatási-kifizetési kérelem mellékleteként benyújtott bizonylat vagy a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat vagy a szaktanácsadási napló kivonatának másolata valótlan adatokat tartalmaz, az egyesített támogatási-kifizetési kérelem érintett része elutasításra kerül.

(3)61

(4)62 Amennyiben az egyesített támogatási-kifizetési kérelemben a szolgáltatás tartalma és a szolgáltatás díja között jelentős aránytalanság áll fenn, az MVH szakértői vizsgálatot vehet igénybe a Herman Ottó Intézettől, amelynek eredményétől függően az egyesített támogatási-kifizetési kérelem elutasításra kerülhet.

(5)63

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10/A. §64 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 14/2010. (IX. 3.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését65 követően benyújtott támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.

10/B. §66 (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 91/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 91/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 4. § (1) bekezdését a 2011. október 8-át követően benyújtott támogatási kérelmekkel indított ügyekben kell alkalmazni; 5. § (3) bekezdés a) pontját, 6. § (12) bekezdését, 7. §-át, 7/A. §-át, valamint 5. számú mellékletét a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek 91/2011. (X. 3.) VM rendelettel módosított 2. § (1) bekezdés h) pontját, 5. § (3) bekezdés e) pontját és (4) bekezdését, 6. § (9) és (10) bekezdését, valamint 4. számú mellékletét a 2011. október 8-át követően benyújtott támogatási kérelmekkel indított ügyekben nem kell alkalmazni; 5. § (6) bekezdését, valamint 9. § (5) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.

10/C. §67 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet) által megállapított 8. § (10) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor68 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10/D. §69 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 6. § (7) bekezdését és 8. § (10) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/E. §70 (1) Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 6. § (5) bekezdését, valamint a 8. § (6) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépése napját megelőző napon hatályos 6. § (8) bekezdését, valamint a 8. § (8) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor71 folyamatban levő ügyekben sem kell alkalmazni.

10/F. §72 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] által megállapított 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontot, valamint a c) pont ca) és cb) alpontot az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor73 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 24. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §74 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez75

Azonosító kód

SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

Célterület a rendelet
3. §-a szerint

 

Szántóföldi növénytermesztés

 

Ntc1

Energetikai terv készítés

(1) c)

Ntc2

Gépesítési terv készítés

(1) c)

Ntc3

Környezetvédelmi terv készítés

(1) c)

Ntc4

Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Ntc5

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Ntc6

Növényvédelmi terv készítés

(1) c)

Ntc7

Ökológiai növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Ntc8

Tápanyag-gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Ntc9

Technológiai tervek műveletenként (tárolás is)

(1) c)

Ntc10

Termesztéstechnológia készítése

(1) c)

Ntc11

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Ntc12

Vízgazdálkodás

(1) c)

Ntc13

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Nta1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Nta2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Nta3

Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)

(1) a)

Nta4

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Ntb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Állattenyésztés

 

Átc1

Állatállomány-nyilvántartás, változási terv készítés

(1) c)

Átc2

Állategészségügyi tanácsadás

(1) c)

Átc3

Állatjóléti tanácsadás

(1) c)

Átc4

Fejési terv készítés

(1) c)

Átc5

Higiéniai terv készítés

(1) c)

Átc6

Környezetterheléssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Átc7

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Átc8

Legeltetési terv készítés

(1) c)

Átc9

Ökológiai állattenyésztéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Átc10

Párosítási terv készítés

(1) c)

Átc11

Takarmányozási terv készítés

(1) c)

Átc12

Tartástechnológiai terv készítés

(1) c)

Átc13

Telepirányítási és állománykezelő informatikai eszközökhöz kapcsolódó szaktanácsadás, rendszerkarbantartás, nyilvántartás

(1) c)

Átc14

Trágya kezelési tanácsadás

(1) c)

Átc15

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Átc16

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Áta1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Áta2

Állattenyésztés 23.3 (kölcsönös megfeleltetés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)

(1) a)

Áta3

Állategészségügy 23.6 (kölcsönös megfeleltetés 12., 13., 14. és 15. követelmény)

(1) a)

Áta4

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Átb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövénytermesztés)

 

Kec1

Környezetvédelmi terv készítés

(1) c)

Kec2

Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Kec3

Közvetlen támogatási kérelem elkészítése

(1) c)

Kec4

Növényvédelmi terv készítés

(1) c)

Kec5

Ökológiai termesztéstechnika

(1) c)

Kec6

Szőlő kivágási támogatás kérelem készítése

(1) c)

Kec7

Szőlő szerkezetátalakító támogatási kérelem készítése

(1) c)

Kec8

Tápanyag-gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Kec9

Telepítési és fajtaváltási tanácsadás

(1) c)

Kec10

Termesztéstechnológia készítése

(1) c)

Kec11

Vízgazdálkodás

(1) c)

Kec12

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Kec13

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy)

(1) c)

Kea1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Kea2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Kea3

Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény)

(1) a)

Kea4

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Keb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Erdő- és fagazdálkodás

 

Erc1

Erdőértékbecslés

(1) c)

Erc2

Erdőtelepítési terv

(1) c)

Erc3

Éves erdőgazdálkodási terv és elszámolás

(1) c)

Erc4

Faanyagkezelés (számbavétel, kiadás stb.)

(1) c)

Erc5

Termőhely-feltárási szakvélemény

(1) c)

Erc6

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Erc7

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás

(1) c)

Erc8

Üzemtervek elkészítése, illetve abban való közreműködés

(1) c)

Erc9

Energia erdő tervezés

(1) c)

Erc10

Vadkár-megelőzési technológiák tervezése

(1) c)

Erc11

Vadkárfelmérés

(1) c)

Era1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Erb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Vadgazdálkodás

 

Vac1

Élőhelyfejlesztés

(1) c)

Vac2

Éves vadgazdálkodási terv készítés

(1) c)

Vac3

Gazdálkodási terv készítés

(1) c)

Vac4

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Vaa1

Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény)

(1) a)

Vab1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)

 

Föc1

Birtokrendezéssel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Föc2

Földhasználati ügyintézés Földhivatalnál

(1) c)

Föc3

Földhasznosítás, beleértve a tereprendezést megalapozó szakvéleményt

(1) c)

Föc4

Földvédelemmel kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Föc5

GPS területmérésen alapuló üzemi parcella térkép készítése (a támogatásigénylések elkészítéséhez), parcellánkénti mérési jegyzőkönyvvel, illetve parcella vázlattal

(1) c)

 

Termékfeldolgozás

 

Tec1

A gazdaságban előállított mg-i melléktermékek és hulladékok hasznosításával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec2

Energiatermelés célú biomassza előállításával és elsődleges feldolgozásával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec3

Mezőgazdasági, erdészeti elsődleges élelmiszerek feldolgozása, hasznosításával kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec4

Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható)

(1) c)

Tea1

Élelmiszer-biztonság 23.5 (kölcsönös megfeleltetés 11. követelmény)

(1) a)

Tea2

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Teb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Farmmenedzsment

 

Fmc1

Üzleti terv készítése

(1) c)

Fmc2

Vezetői információs rendszer kialakítása

(1) c)

Fmc3

Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Fmc4

Általános agrár szabályozási információ szolgáltatás, stratégiai jellegű ismeretek, aktuális témák, új jogszabályok gazdálkodó által kért témakörökben

(1) c)

Fmc5

Elektronikus adatszolgáltatás

(1) c)

Fmc6

Pályázatfigyelés

(1) c)

Fmc7

Pályázatokkal kapcsolatos éves jelentések elkészítése

(1) c)

Fmc8

Pénzforgalmi terv készítése (Bevétel-Kiadás)

(1) c)

Fmc9

Anyaggazdálkodási terv készítés

(1) c)

 

Agroturizmus

 

Agc1

Falusi turizmus fejlesztési terv elkészítése

(1)  c)

Agc2

Fejlesztési projekt kidolgozása

(1) c)

 

Talajvédelem

 

Tvc1

Erózió elleni védelmet, tereprendezést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc2

Hígtrágya kijuttatást megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc3

Beruházás esetén a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges tervezési tanácsadás

(1) c)

Tvc4

Rekultivációs terv készítéséhez tanácsadás

(1) c)

Tvc5

Szakszerű talajmintavétel (GPS-es jelöléssel), rajzzal egybekötve, növénymintavétel

(1) c)

Tvc6

Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc7

Talajjavítást megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc8

Öntözés megvalósításához szükséges tanácsadás

(1) c)

Tvc9

Ültetvénytelepítést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tvc10

Vízrendezést megalapozó tanácsadás

(1) c)

Tva1

Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény)

(1) a)

Tva2

Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot eléréséhez szükséges feltételek, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Tvb1

Munkabiztonság

(1) b)

 

Vidékfejlesztés

 

Vfc1

Mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók vidékfejlesztési programokban való részvételével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Vfc2

Tevékenység diverzifikálás

(1) c)

2–3. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez76

4. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez77

5. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez78

 

A

B

C

D

E

1.

Ágazat

Növénytermesztési ágazat (kertészeti ágazat nélkül) (ide sorolható SFH kódok: D01–D08; D09E; D09F; D09G; D10–D12;
D23–D33; D35; D18A; D18B1; D18B3; D19; D20;
D21–D22; D35; F01; F02; G06; E01; E02; E03; I01)

Állattenyésztési ágazat (ide sorolható SFH kódok: J01; J02A; J02B; J03–J08; J09A; J09B; J10A; J10B; J11–J15; J16A–J18; B03; B04;)

Kertészeti ágazat (ide sorolható SFH kódok: D14A–D17; D34; E; G01A; G01B; G01C; G04A; G04B; G04C; G04D; G05; G07; I02)

Vadgazdálkodási ágazat (ide sorolható SFH kódok: V01–V06; B01; B02)

2.

Ágazathoz tartozó kötelező szaktanácsadói szolgáltatás azonosító kód

Nta1, Nta2, Nta3, Nta4

Áta1, Áta2, Áta3, Áta4

Kea1, Kea2, Kea3, Kea4

Vaa1

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 32/2014. (IV. 3.) VM rendeelt 1. § (9) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 41. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés g) pontját a 154/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 41. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § a) pontja. Újonnan a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdését a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 3. § (2) bekezdését a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (1) bekezdése a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (2)–(3) bekezdését a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (5) bekezdése a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

15

Az 5. § (1) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (3) bekezdés e) pontját a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

Az 5. § (4) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 5. § (6) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

Az 5. § (7) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

27

A 6. §-t megelőző alcím a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A 6. § a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (2) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (2) bekezdés c) pontját a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

31

A 6. § (3) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. § (3a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A 6. § (4) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekedésével megállapított szöveg.

34

A 6. § (5) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekedésével megállapított szöveg.

35

A 6. § (5a) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 6. § (6) bekezdése a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 6. § (7) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 6. § (8) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 6. § (9) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 6. § (10) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

41

A 7. §-t megelőző alcím a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

42

A 7. § a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

43

A 7. § (1) bekezdése a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

45

A 7. § (3) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 7. § (4) bekezdését a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 7/A. §-t a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

48

A 8. § (1) bekezdése a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 8. § (2) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 8. § (3) bekezdése a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

51

A 8. § (4) bekezdése a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 8. § (5) bekezdése a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított, az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

53

A 8. § (6) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 8. § (6a) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

55

A 8. § (7) bekezdése a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 8. § (8) bekezdése a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított, a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

A 8. § (9) bekezdését a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 8. § (10) bekezdését a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 9. § (1) bekezdése a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 9. § (2) bekezdése a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 9. § (3) bekezdését a 168/2009. (XII. 15.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

62

A 9. § (4) bekezdését a 90/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 112/2012. (XI. 7.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 9. § (5) bekezdését a 154/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § d) pontja.

64

A 10/A. §-t a 14/2010. (IX. 3.) VM rendelet 3. §-a iktatta be.

65

A hatálybalépés időpontja: 2010. szeptember 4.

66

A 10/B. §-t a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

68

A hatálybalépés napja: 2013. március 22.

69

A 10/D. §-t a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 4. §-a iktatta be.

71

A hatálybalépés napja: 2014. április 4.

73

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 16.

74

A 12. §-t a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

75

Az 1. számú melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

76

A 2–3. számú mellékletet a 96/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

77

A 4. számú mellékletet a 151/2007. (XII. 18.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet 12. § e) pontja.

78

Az 5. számú mellékletet a 154/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére