• Tartalom

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

2023.08.11.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 77. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az alábbiakat rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,

b) az a) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a szolgáltató által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,

c) a külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező orvosokra,

d)1 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

e) arra a természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki/amely a számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a továbbiakban együtt: szoftver) – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján – szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 gyógyszer: a Gyftv. 3. § 2. pontja szerinti gyógyszer;

b)3 gyógyszertörzs: az a) pont szerinti gyógyszerek befogadásáról szóló első fokú döntést hozó szerv (NEAK) által honlapján közzétett, valamennyi gyógyszer teljes körét és az azok adataiban bekövetkezett változásokat folyamatosan követő adatbázis;

c)4 TTT (Társadalombiztosítási Támogatási Termék) kód: a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáskor a NEAK által adott, a konkrét gyógyszer azonosítását szolgáló 9 számjegyből álló kód;

d)5 napi terápiás költség (NTK): a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § u) pontja szerinti fogalom;

e) térítési díj: a társadalombiztosítási támogatás összegével csökkentett fogyasztói ár;

f) napi térítési díj: a térítési díjból az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott adott hatóanyagra jellemző napi dózis (a továbbiakban: DDD) alapján számított napi költség, amennyiben a DDD nem definiálható, az egységnyi hatóanyagra jutó térítési díj;

g) DOT (Days of Treatment): a terápiás napok száma;

h) integrált informatikai rendszer: olyan számítógépes program, amely az egészségügyi szolgáltató tevékenységének több logikailag elhatárolható részét kiszolgálja, beleértve a gyógyszerrendelést támogató modult;

i)6 nyilvántartási szám: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) vagy az Európai Unió Bizottsága által a gyógyszer forgalomba hozatalra engedélyezése során adott azonosító szám.

3. § (1)7 A Gyftv. 45. §-ának (1) bekezdése szerinti szoftvert a NEAK minősíti.

(2)8 A NEAK a minősítési eljárás során azt a szoftvert minősíti megfelelőnek, amely eleget tesz a 4. §-ban és a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben, továbbá elősegíti az orvos munkáját a Gyftv. 8. §-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének teljesítésében.

(3) Nem felel meg a minősítés feltételeinek az a szoftver, amely

a) a gyógyszer ára, lényeges tulajdonsága – így különösen összetétele, használata, valamint kezelése, továbbá eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja – tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon jelenít meg, a gyógyszert megtévesztésre alkalmas jelzővel látja el vagy a gyógyszer lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

b) a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásával összefüggő, az orvos és a fogyasztó/beteg döntését befolyásoló körülményekről – így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, az engedményekről – megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad;

c)9 az e rendeletben meghatározott feltételektől eltérő módon, bármely gyógyszergyár által gyártott gyógyszer(ek) alkalmazására ösztönző felhívást tartalmaz;

d)10

(4)11 A NEAK integrált informatikai rendszerek gyógyszer-rendelését támogató modulját is minősíti. Ez esetben a minősítés tényét igazoló határozatnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a minősítés mely modulra vonatkozik.

4. § (1)12 A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:

a) elektronikus aláírás alkalmazásának beépítésére,

b)13 papíralapú vény esetén „extra vonalkód” képzésére és vényre nyomtatására,

c) a közgyógyellátás igényléséhez szükséges külön jogszabály szerinti orvosi igazolás előállítására és kinyomtatására,

d)14 a külön jogszabály alapján – a minőségi és hatékony gyógyszerrendelés mutatójaként – az egészségügyért felelős miniszter által naptári féldévente meghatározott célérték megjelenítésére, továbbá annak megjelenítésére, hogy az adott gyógyszer rendelése a külön jogszabály szerint értékelés alá eső ATC csoportba tartozik-e és amennyiben igen, úgy az egy napi terápiára számolt támogatása a célérték alá, vagy fölé esik,

e)15 olyan figyelmeztető szöveg megjelenítésére, amely jelzi – minden hónap 1. napjától – hogy új gyógyszertörzs van érvényben és figyelmeztet a frissítés szükségességére,

f)16 a külön jogszabály szerinti „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlap előállítására és kinyomtatására,

g)17 külön jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzője számának, valamint a szakorvosi javaslat keltének vényre nyomtatására,

h)18 arra, hogy a felhasználó orvos a megszerzett szakképesítéseit rögzítse, és ennek alapján a külön jogszabály által szakorvosi szakképesítéshez kötött, támogatással történő gyógyszerrendelés esetén kizárólag a külön jogszabályban megjelölt szakképesítéssel rendelkező felhasználó orvos esetén tegye lehetővé a vény kinyomtatását,

i)19 az R. alapján naptári félévente meghatározott preferált referencia ársávba tartozó termékek megjelenítésére,

j)20 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti nemzetközi szabadnéven történő rendelésre,

k)21 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 11. § (3) bekezdése szerinti időpont vényre nyomtatására,

l)22 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 11. § (3a) bekezdésében foglalt bruttó fogyasztói árnál magasabb bruttó fogyasztói árú gyógyszerek külön jelölésére,

m)23 a vény adatainak elküldésére az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) elektronikus vénynyilvántartása részére,

n)24 az EESZT-ben rögzített elektronikus vény egyedi azonosítójának és csoportazonosítójának vonalkóddal történő kinyomtatására,

o)25 az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti, az EESZT vénynyilvántartásába küldött elektronikus vényről felírási igazolás készítésére és kinyomtatására,

p)26 az EESZT által szolgáltatott, az EESZT vénynyilvántartás adataiból a gyógyszerelési történet lekérdezésére és megjelenítésére,

q)27 az EESZT által szolgáltatott egészségügyi profil adatainak lekérdezésére és megjelenítésére.

(2)28 Az extra vonalkód adattartalmát és műszaki leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2a)29 Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító és csoportazonosító vonalkódjának műszaki leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3)30 A szoftvernek a gyógyszerrendelés támogatásához a NEAK által közzétett gyógyszertörzzsel azonos tartalmú adatokat kell használnia. A gyógyszertörzs (5) bekezdésben felsorolt adatain változtatást eszközölni nem lehet. A gyógyszertörzs adatállományának formátumát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A szoftvernek képesnek kell lennie egy megadott TTT kód alapján a vizuális megjelenésben egymástól jelentősen eltérő módon az alábbi gyógyszer csoportokat megjeleníteni:

a)31 hatóanyag alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén:

aa) preferált referencia ársávba tartozó gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportokban, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítményeket, valamint a referenciakészítmény napi terápiás költségével megegyező, valamint annál alacsonyabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén zöld színnel,

ab)32 azokban a csoportokban, ahol történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél több, mint 15%-kal, de kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, valamint azon hatóanyag alapú fix csoportok esetén, amelyekben nem történt preferált referencia ársáv képzés, a referenciakészítmény napi terápiás költségénél kevesebb, mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel,

ac)33 a referenciakészítmény napi terápiás költségénél 20%-kal, vagy több mint 20%-kal magasabb napi terápiás költségű készítményeket, színkódolás esetén piros színnel,

ad) azon hatóanyag alapú fix csoportokba tartozó gyógyszereket, amelyek ára a preferált referencia ársáv kialakítását követően a preferált referencia ársáv feltételeinek megfelel, de a gyógyszer nem lett preferált, színkódolás esetén fehér színnel;

b)34 a terápiás fix támogatási csoportba tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi térítési díja alapján a legalacsonyabb napi térítési díjú terméktől a legmagasabb napi térítési díjú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket, egyenlő napi térítési díjú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni, továbbá a preferált készítményeket megjelölni;

c) „TT” jelzéssel kell ellátni valamennyi gyógyszert, mely törlésre került a gyógyszernyilvántartásból, de a Gyftv. 31. §-ának (2) bekezdése alapján történő delistázására még nem került sor;

d) „U” jelzéssel – színjelölés alkalmazása esetén szürke jelöléssel – kell ellátni az újonnan a támogatási rendszerbe befogadott gyógyszereket, amíg a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve forgalmazója nem igazolja a gyógyszer első gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezethez történő kiszállítását;

e) a fix csoportba nem tartozó gyógyszerek esetén a gyógyszerek napi terápiás költsége alapján a legalacsonyabb NTK-jú terméktől a legmagasabb NTK-jú gyógyszerig emelkedő sorrendben kell rendezni a gyógyszereket. Egyenlő NTK-jú készítményeket nevük betűrendjének növekvő sorrendjében kell rendezni;

f)35 biológiai gyógyszerek csoportjába tartozó gyógyszerek esetén

fa) a preferált biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén zöld színnel,

fb) a preferált biológiai gyógyszer napi terápiás költségénél legalább 10%-kal magasabb napi terápiás költségű biológiai gyógyszereket, színkódolás esetén sárga színnel.

(5)36 A szoftver által használt gyógyszertörzsnek a NEAK által közzétett törzsállományból gyógyszerenként minimálisan tartalmaznia kell:

a) a gyógyszer

aa) TTT kódját,

ab) nyilvántartási számát,

ac) nevét,

ad) kiszerelését,

ae) hatóanyagának nevét és ATC kódját,

af) közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, napi terápiás költségét,

ag)37 közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott társadalombiztosítási támogatásának mértékét, összegét, térítési díját támogatási jogcímenként,

ah) a gyógyszerek osztályozására vonatkozó külön jogszabály szerinti speciális jelzést,

ai)38 az NNGYK által megállapított egyenértékűség e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját,

aj)39 költséghatékonysági kategória e rendelet 2. számú melléklete szerinti kódját;

b) jogcímenként „I” karaktert, ha a gyógyszer

ba) üzemi baleset jogcímen,

bb) kiemelt támogatással,

bc) emelt támogatással,

bd) közgyógyellátás jogcímén

rendelhető;

c) közgyógyellátási keretre való elszámolhatóság szempontjából

ca) „1” jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre elszámolható,

cb) „2” jelölést, ha a gyógyszer közgyógyellátási keretre nem számolható el;

d) normatív, emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén a gyógyszert magába foglaló fix csoport azonosítóját jogcímenként,

e)40 hogy az adott gyógyszer egy napi terápiára számolt támogatása a külön jogszabály szerinti célérték alá, vagy fölé esik,

f)41 emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén az adott gyógyszerhez tartozó, a külön jogszabályban meghatározott indikációs pont (pontok) szövegét és az indikációs pontban (pontokban) szereplő BNO kódot (kódokat),

g)42 emelt és kiemelt támogatási kategóriába tartozó gyógyszer esetén

ga) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban szereplő szakvizsga megnevezését,

gb) a külön jogszabályban meghatározott indikációs pontban megjelenő kijelölt intézmény megnevezését,

gc) amennyiben az szakorvosi javaslatra rendelhető, úgy ennek tényét, valamint a javaslat időtartamának megjelölését.

(6)43 Ha e rendelet valamely adat vényre nyomtatását vagy kinyomtatását írja elő, azon elektronikus vény esetében a 4. § (1) bekezdés n)–o) pontja kivételével az adat EESZT útján történő elektronikus rögzítését kell érteni.

5. §44

6. §45

7. § (1) Ez a rendelet 2007. december 31. napján lép hatályba.

(2) 2008. június 30. után kizárólag e rendelet rendelkezései alapján minősített szoftvert lehet alkalmazni a gyógyszerrendeléshez.

(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazott szoftverek esetében az e rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 5. §-a (4) bekezdésének df)–dg) pontjában foglalt feltételeket legkésőbb 2009. július 1-jéig kell teljesíteni.

(4)46 A rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez47

Az extra vonalkód adattartalma és műszaki leírása

1. Az „extra vonalkód” adattartalma:

a) a vény felírás dátuma,

b) a TAJ szám,

c) a BNO kód,

d) a vény felírás jogcíme,

e) a helyettesíthetőség,

f) a felírt gyógyszer TTT kódja,

g) a felírt gyógyszer mennyisége,

h) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma,

i) a külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat keletkezésének ideje a vény felírás időpontjához viszonyítva,

j) a szoftver minősítésének azonosító kódja,

k) a program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi idejének kezdő dátuma.

2. Az „extra vonalkód” adattartalmának kódolása:

a) A vény felírás dátuma: 1-től 366-ig terjedő, három számjegyből álló szám, amely azt jelzi, hogy a vényfelírás az év hányadik napján történt.

b) A TAJ szám 9 számjegye.

c) A BNO-kód: a nyomtatott vényen szereplő BNO-kód numerikus formában, mely úgy áll elő, hogy a BNO-kód első karaktere helyett minden esetben az adott karakter ASCII kódja szerepel, 2 számjegy hosszúságban. Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere „H”, akkor helyette a vonalkódban „0” érték szerepel, továbbá az ma) pont szerinti bináris szám értéke „1”. Ha az eredeti BNO-kód negyedik karaktere nem „H”, akkor az ma) pont szerinti bináris szám értéke „0”.

d) A vény felírás jogcíme:

Általános jogcím

1

HM jogcímen

2

Közgyógyellátási jogcím

3

Üzemi baleset

4

Eü. rend. jogcím

5

Eü. tér. köt. jogcím

6

Teljes ár

7

Eü. rend. és közgyógyellátási jogcím együtt

8

Eü. tér. köt. és közgyógyellátási jogcím együtt

9

e) A helyettesíthetőség: értéke a „0” (nulla) vagy az „1” (egy) lehet. Az „1” jelentése, hogy a gyógyszer helyettesíthető, a „0” jelentése, hogy a gyógyszer nem helyettesíthető. A helyettesíthetőség értékét az mb) pont szerinti bináris számban kell feltüntetni.

f) A felírt gyógyszer TTT kódja, 9 számjegy hosszúságban. Többkomponensű magisztrális gyógyszer esetén TTT kódként 9 db „0” karakter írandó.

g) A felírt gyógyszer mennyisége: jobbra igazított, vezető nullákkal feltöltött, 3 karakter hosszúságú numerikus adat, bontott mennyiség esetén „000”.

h) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos pecsétszáma, 5-nél kevesebb számjegyből álló pecsétszám esetén vezető nullával feltöltve. Ha az orvosi pecsétszám 6 számjegyből áll és az első számjegye „1”, azaz a pecsétszám értéke 100 000–199 999 közötti, akkor az mc) pont szerinti bináris szám értéke „1”, különben „0”. Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 5 karakter hosszúságban nullával feltöltve.

i) A külön jogszabály szerint szakorvosi javaslatra rendelhető készítmények esetén a szakorvosi javaslat időpontja és a vényfelírás időpontja között eltelt idő hónapban kifejezve, egész hónapra lefelé kerekítve, 2 számjegy hosszúságban. Amennyiben olyan gyógyszerről van szó, amely esetében a szakorvosi javaslat alapján határozatlan ideig lehet gyógyszert felírni és a javaslat 96 hónapnál régebbi, minden esetben a „99” számjegyeket kell használni. Amennyiben a gyógyszer rendelése szakorvosi javaslathoz nem kötött, akkor 2 karakter hosszúságban nullával feltöltve.

j) A NEAK által a szoftver minősítésekor adott 3 számjegyből álló szám.

k) A program által a vénynyomtatás során használt gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumának hónapja és a vényfelírás dátumának hónapja között eltelt hónapok száma, egész hónapban számítva, lefelé kerekítve, 1 számjegy hosszúságban. Ha a két dátumban a hónapok megegyeznek, akkor a karakter értéke „0”; ha a gyógyszertörzs érvényességi ideje kezdő dátumából a hónap egy hónappal korábbi, mint a vényfelírás dátuma, akkor a karakter értéke „1” és így tovább.

l) Az ma), mb) és mc) alpontok értéke alapján képzett bináris szám decimális megfelelője, 1 számjegy hosszúságban. A képzett decimális szám bináris összetevői sorrendben az alábbiak:

ma) Ha a vényen szereplő BNO-kód negyedik karaktere „H”, akkor értéke „1”, különben „0”.

mb) Ha a gyógyszer az e) pont szerint helyettesíthető, értéke „1”, különben „0”.

mc) Amennyiben a h) pont szerinti orvos pecsétszáma hat számjegyű és első számjegye „1”, akkor értéke „1”, különben „0”.

3. Példa „extra vonalkód” adattartalmára és annak kódolására:

Pozíció

Karakter tartalma

Hossz

Példa

Kódolt érték

1–3

a vény felírás dátuma

3

2007. 02. 02

033

4–12

a TAJ szám

9

238338038

238338038

13–18

a BNO kód

6

I10H0

731000

+,,H”

→ binA = 1

19–19

a vény felírás jogcíme

1

Általános

1

a helyettesíthetőség

Helyettesíthető

→ binB = 1

20–28

a felírt gyógyszer TTT kódja

9

210002737

210002737

29–31

a felírt gyógyszer mennyisége

3

99

099

32–36

orvos pecsétszáma

5

112345

12345

+ „1”

→ binC = 1

37–38

szakorvosi javaslat dátuma (relatív módon)

2

2006.01.30

12

39–41

a NEAK által minősítéskor adott szám

3

020

020

42–42

törzs érvényességének kezdő hónapja (relatív módon)

1

2006.12.01

2

binA: BNO-kód 4. karaktere „H”

1xx

binB: helyettesíthető

x1x

binC: pecsétszám 6 számjegyű, első karaktere „1”

xx1

43–43

→ binA, binB, binC decimális megfelelője

1

111

7

4. Az „extra vonalkód” műszaki leírása: Code–128 jelkép MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján a jelkép méreteit és tűréseit az adott alkalmazási környezet határozza meg. A megfelelő leolvashatóság érdekében – figyelembe véve az olvashatóságot és a dekódolhatóságot – az X=0,33–0,495 mm közötti modulméret javasolt. Ugyancsak az alkalmazási környezet alapján a javasolt minimális vonalmagasság 12 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6 pontja alapján). A jelkép előtt és mögött megjelenő világos nyugalmi mező X=0,33 mm esetén minimum 3,4 mm (MSZ EN 799:2001 számú szabvány 4.6.3.1 pontja alapján). A vonalkódba bekódolt adatok szemmel olvasható módon történő feltüntetése az adott alkalmazási környezetben tiltott.

2. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez48

A gyógyszertörzs adatállományának leírása

1.1 VERZIOK Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

KIHIRD

Életbelépés dátuma

VERZIO

Hányadik módosítás

TIPUS

1: gyógyszer, alapanyag,
2: gyse, gyógyfürdő

STATUS

1: javítás alatt,
2: lezárva

JAVAUTH

Utoljára javította

JAVDAT

Javítás dátuma

ID

egyedi azonosító


1.2 GYOGYSZ Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

ID

Elsődleges azonosító.

KOZHID

AZ NNGYK által kezelt, időben változatlan, egyedi termékazonosító.

OEP_DAT

Az érvényesség kezdetének (a hatálybalépésének) dátuma ééééhhnn formában.

SWITCH

A változás kódja:
U: új termék,
M: módosított,
K: kikerül a támogatásból,
T: törlendő, forgalomból kivonva.

4. § (4) c);
4. § (4) d)

TIPUS

A készítmény típusának kategóriája:
G: gyógyszer,
T: tápszer,
R: radiofarmakon,
H: homeopátiás szer,
A: alapanyag,,
F: FoNo készítmény,
C: csomagolóanyag,
K: készítési díj,
S: gyógyászati segédeszköz,
F: gyógyfürdő.

OEP_TTT

A készítmény azonosítására a NEAK által használt kód (TTT).

2. § c);
4. § (5) aa)

OEP_EAN

A termék EAN kódja.

OEP_TK

A készítmény NNGYK által kiadott nyilvántartási száma.

2. § i);
4. § (5) ab)

TKTORLES

A nyilvántartásból törölt készítmények megjelölésére használt oszlop: TT vagy null.

TKTORLESDAT

A készítmény nyilvántartásból való törlésének dátuma.

OEP_NEV

A készítmény neve.

4. § (5) ac)

OEP_KSZ

A készítmény kiszerelése.

4. § (5) ad)

OEP_ATC

NEAK által meghatározott ATC kód.

4. § (5) ae)

HATOANYAG

A készítmény fő hatóanyagának neve.

4. § (5) ae)

ADAGMOD

A készítmény adagolásmódjának azonosítója.

ID_GYFORMA

A gyógyszerforma azonosítója.

GYFORMA

A teljes gyógyszerforma szöveges leírása.

RENDELHET

A készítmény rendelhetőségének azonosítója:
V: vényköteles gyógyszerek
VN: vény nélküli gyógyszerek
I: rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszerek
J: a szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszerek
SZ: szakorvos által rendelhető gyógyszerek

4. § (5) ah)

EGYENID

AZ NNGYK által megállapított egyenértékűség esetén a NEAK által adott csoport azonosító száma, ha nincs ilyen, akkor –1.

4. § (5) ai)

OHATO_MENNY

Összes hatóanyag tartalom.

HATO_MENNY

Egy kiszerelési egységben levő hatóanyag tartalom.

HATO_EGYS

OHATO_MENNY, HATO_MENNY mezők mennyiségi egysége (pl. mg).

KISZ_MENNY

A termékben levő kiszerelési egységek száma.

KISZ_EGYS

A termékben levő kiszerelési egység egységneve (pl. db).

DDD_MENNY

DDD értéke.

2. § f)

DDD_EGYS

DDD_MENNY mennyiségi egysége (pl. mg).

DDD_FAKTOR

HATO_EGYS és DDD_EGYS közti átváltó szám (pl. g, mg esetén 1000).

DOT

Terápiás napok száma

2. § g)

OEP_TAR

Termelői ár

OEP_NKAR

Nagykereskedelmi ár

OEP_FAN

Fogyasztói ár nettó

OEP_FAB

Fogyasztói ár bruttó

4. § (5) af)

OEP_AFA

Áfa kulcsa

NTK

Napi terápiás költség

2. § d);
4. § (5) af)

OEP_ITM

A termék régi támogatásjelzése

OEP_JC1

Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény honvédelmi jogosultsággal írható.

OEP_JC2

Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény közgyógyellátott betegeknek írható.

OEP_JC3

Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény üzemi baleset esetén felírható.

OEP_JC4

Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ kiemelt jogosultsággal írható.

OEP_JC5

Az oszlop „I” karaktert tartalmaz, ha a készítmény EÜ emelt jogosultsággal írható.

KGYKERET

Az oszlop 1-et tartalmaz, ha a készítmény közgyógy keretre elszámolható, 2-t ha nem.

4. § (5) ca);
4. § (5) cb)

EGYSEGAR

HATO_EGYS-nyi hatóanyag ára.

NORM_TIP

Értékei: NT, nem támogatott és NOMIN, HFIX, TFX a normatív támogatás technikája.

NORM_SZAZ

Támogatás mértéke%-ban (pl. 0, 25, 55, 85)

4. § (5) ag)

NORM_FIXID

Normatív fixcsoport azonosítója

4. § (5) d)

NORM_REFNTK

Normatív fixcsoport referencia NTK-ja

OEP_INN

Normatív támogatás nettó

OEP_INB

Normatív támogatás bruttó

4. § (5) ag)

NORM_TERDIJ

A beteg által térítendő összeg (normatív)

2. § e)

NTK_TD

A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (normatív)

2. § f)

NORM_MIHAID

Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés csoportazonosítója:
0: nem értelmezett;
1: Gyomorbántalmak, GERD;
2: Magas vérnyomás;
3: Vérzsíreltérések (magas koleszterin, triglicerid);
4: Cukorbetegség

NORM_MIHACEL

Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés a gyógyszer csoportjához tartozó célérték.

NORM_MIHASTAT

Minőségi és Hatékony Gyógyszerrendelési Ösztönzés status
–1: célérték alatti vagy azonos;
0: nem értelmezett;
1: célérték fölött van

4. § (5) e)

EUEM_TIP

Értékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ emelt támogatás technikája

EUEM_SZAZ

Támogatás mértéke%-ban (pl. 50, 70, 90)

4. § (5) ag)

EUEM_FIXID

EÜ emelt fixcsoport azonosítója

4. § (5) d)

EUEM_REFNTK

EÜ emelt fixcsoport referencia NTK-ja

OEP_EUN

EÜ emelt támogatás nettó

OEP_EUB

EÜ emelt támogatás bruttó

4. § (5) ag)

EUEM_TERDIJ

A beteg által térítendő összeg (EÜ emelt)

2. § e)

NTK_EETD

A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (EÜ emelt)

2. § f)

EUEM_PONTOK

EÜ pontok, amire a termék EÜ emelt támogatással írható

EUKIEM_TIP

Értékei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ kiemelt támogatás technikája

EUKIEM_SZAZ

Támogatás mértéke%-ban (pl. 100)

4. § (5) ag)

EUKIEM_FIXID

EÜ kiemelt fixcsoport azonosítója

4. § (5) d)

EUKIEM_REFNTK

EÜ kiemelt fixcsoport referencia NTK-ja

OEP_EU100N

EÜ kiemelt támogatás nettó

OEP_EU100B

EÜ kiemelt támogatás bruttó

4. § (5) ag)

EUKIEM_TERDIJ

A beteg által térítendő összeg (EÜ kiemelt)

2. § e)

NTK_EKTD

A beteg által térítendő összeg szerint kiszámított napi terápiás költség (EÜ kiemelt)

2. § f)

EUKIEM_PONTOK

EÜ pontok, amire a termék EÜ kiemelt támogatással írható.

FORGALOMBAN

Ha forgalmazott termék, akkor 1, egyébként (null).

BESOROLAS

A költséghatékonysági kategória kódja jogcímenként
(lásd megjegyzések).

4. § (5) aj)

PATIKA

GYSE Patikában kapható-e (I)

KIHI

Kihordási idő

FELME

Felírható mennyiség

EGYEDI

Egyedi méretvétel alapján (I)

OEP_ISO

ISO kód

FORGENGT

Forgalomba hozatali engedély jogosultja

FORGENGT_ID

Forgalomba hozatali engedély jogosultjának azonosítója

FORGALMAZ

Forgalmazó

FORGALMAZ_ID

Forgalmazó azonosítója

BRANDNEV

A gyógyszercsalád (brand) neve

BRAND_ID

A gyógyszercsalád (brand) azonosítója

KERESZTJELZES

AZ NNGYK hatáserősség (méregosztály) jelzése pl. +, ++, ... stb.

VEGE

Az érvényesség vége, ha még nincs lezárva az érvényessége, akkor 2099.12.31 (Access, DBF fájlokban nem jelenik meg, mert felesleges).

REGI_NEV

Az átnevezett készítmény korábbi neve.


1.2.1 GYOGYSZ táblához tartozó megjegyzések
A gyógyszer-hatékonysági színezés alapjául szolgáló BESOROLAS mező kitöltésének kódjai:
1: referencia termék
2: PRAS csoport (fix csoport, ahol preferált referenciaársáv képződött) esetében: PRAS termék, egyébként NTK <= REFNTK
3: PRAS csoport esetében NTK > 1,15 *REFNTK ÉS NTK < 1,2 *REFNTK, egyébként NTK < 1,2 *REFNTK
4: NTK >= 1,2 *REFNTK
5: nem képezhető
6: TT (törzskönyvből törölt)
7: PRAS körbe tartozó, PRAS-on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették árukat
A normatív jogcímhez képzett kód: njk.
Az EÜ emelt jogcímhez képzett kód: eejk.
Az EÜ kiemelt jogcímhez képzett kód: ekjk.
BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk

1.3 SZAKVKODOK Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

ID
KOD
LEIRAS

Elsődleges azonosító
A szakvizsga kódja
A szakvizsga leírása

4. § (5) ga)


1.4 SZAKVHOZZAR Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

EUPONT_ID
SZAKV_ID

Az EÜ pont azonosítója
Szakvizsgák, amikkel írható a ponton levő gyógyszer.


1.5 EUPONTOK Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

ID
EUTIP
KODSZAM
PERJEL
LEIRAS
JAVASLATRA
JIDOKORLAT

Elsődleges azonosító
Értékei: EÜ50, EÜ70, EÜ90, EÜ100.
Az indikáció kódja, ha pl.: 3/c, 9/a, akkor ebből a szám.
Az indikáció perjel utáni része pl. c, b2.
Az indikáció leírása
0: ha javaslatra nem írható, 1: ha igen.
A javaslattól kezdve hány hónapig írható.

4. § (5) f)1.6 EUHOZZAR Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

EUPONT_ID
GYOGYSZ_ID

Hivatkozás
Hivatkozás


1.7 BNOKODOK Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

ID
KOD
LEIRAS

Elsődleges azonosító
A BNO kódja, 5 vagy kevesebb hosszúságú, pl. C90, C90000.
BNO leírása

4. § (5) f)


1.8 BNOHOZZAR Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

EUPONT_ID
BNO_ID

Hivatkozás
Hivatkozás


1.9 KIINTOR Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

ID
JAROFEKVO
VÁRMEGYE
INTKOD
INTEZET
GYFKOD
EGYSEG
ORVOSNEV
PECSETKOD

Elsődleges azonosító
J: járó-, F: fekvőbeteg intézmény
Megye
Az intézet kódja
Intézet neve
GYF kód
Intézeten belüli egység (osztály, szakambulancia,...) neve
A jogosult orvos neve
A jogosult orvos pecsétkódja

4. § (5) gb)


1.10 KIINTHOZZAR Tábla

Név

Leírás

Hivatkozás

EUPONT_ID
KIINT_ID

Az EÜ pont azonosítója
A kijelölt intézetre (és orvosra) mutat.2. Táblahivatkozások

2.1 Szülő-gyerek kulcsok

Szülő

Oszlop

Gyerek

Hivatkozó oszlop

EUPONTOK
EUPONTOK
BNOKODOK
GYOGYSZ
EUPONTOK
SZAKVKODOK
EUPONTOK
KIINTOR

ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID

EUHOZZAR
BNOHOZZAR
BNOHOZZAR
EUHOZZAR
SZAKVHOZZAR
SZAKVHOZZAR
KIINTHOZZAR
KIINTHOZZAR

EUPONT_ID
EUPONT_ID
BNO_ID
GYOGYSZ_ID
EUPONT_ID
SZAKV_ID
EUPONT_ID
KIINT_ID

3. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez49

Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító és csoportazonosító vonalkódjának műszaki leírása

1. Az elektronikus recept azonosítója egy 18 szám-karaktert tartalmazó azonosító.

2. Ezt az azonosítót a felírási igazoláson az alábbi szabályok betartásával kell nyomtatásban megjeleníteni:

2.1. Elhelyezés: NEAK vény nyomtatvány esetében a felírási felület (Rp. terület) jobb felső sarkában (a naplósorszám alatti területen)

2.2. Védőtávolság a kerettől: 5 mm mindkét irányban

2.3. Kódolás: Code128C

A kód értékét alfanumerikusan is fel kell tüntetni, szabad szemmel jól olvasható karaktermérettel és karaktertípussal.

2.4. Méret: szélesség legalább 50 mm, magasság 8–12 mm.

1

Az 1. § d) pontja a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 61. §-ával megállapított, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § a) pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontja a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § c) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § d) pontja a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § i) pontja a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § d) pontja, a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (3) bekezdés d) pontját a 38/2009. (XI. 6.) EüM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 6. §-a.

11

A 3. § (4) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók; (5) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján hatályos rendelkezések alapján már minősített szoftver 2009. július 1-jétől akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet az új szabályozás kapcsán szükséges szoftvermódosítás teljesítéséről 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítási Felügyelethez.

13

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet 19. § c) pontja, az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés e) pontját a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 4. § (1) bekezdésének f) pontját a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók; (5) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján hatályos rendelkezések alapján már minősített szoftver 2009. július 1-jétől akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet az új szabályozás kapcsán szükséges szoftvermódosítás teljesítéséről 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítási Felügyelethez.

17

A 4. § (1) bekezdésének g) pontját a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók; (5) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján hatályos rendelkezések alapján már minősített szoftver 2009. július 1-jétől akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet az új szabályozás kapcsán szükséges szoftvermódosítás teljesítéséről 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítási Felügyelethez.

18

A 4. § (1) bekezdésének h) pontját a 9/2009. (IV. 8.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján forgalomban lévő, a jogszabályi követelményeknek megfelelő vények időbeli korlátozás nélkül felhasználhatók; (5) bekezdése alapján a 2009. április 8. napján hatályos rendelkezések alapján már minősített szoftver 2009. július 1-jétől akkor alkalmazható, ha a szoftver szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkező szervezet az új szabályozás kapcsán szükséges szoftvermódosítás teljesítéséről 2009. június 30-áig nyilatkozatot nyújt be az Egészségbiztosítási Felügyelethez.

19

A 4. § (1) bekezdés i) pontját a 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelet 10. §-a iktatta be.

20

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

21

A 4. § (1) bekezdés k) pontját a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 4. § (1) bekezdés l) pontját az 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet 37. §-a iktatta be.

23

A 4. § (1) bekezdés m) pontját a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 4. § (1) bekezdés n) pontját a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 4. § (1) bekezdés o) pontját a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 4. § (1) bekezdés p) pontját a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

27

A 4. § (1) bekezdés q) pontját a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 4. § (2) bekezdése a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 4. § (2a) bekezdését a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 4. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 4. § (4) bekezdés a) pontja a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

32

A 4. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a 33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet 3. §-ával megállapított, a 3/2014. 8I. 16.) EMMI rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja a 33/2012. (X. 11.) EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

34

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

35

A 4. § (4) bekezdés f) pontját a 3/2014. 8I. 16.) EMMI rendelet 30. §-a iktatta be.

36

A 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 57. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 4. § (5) bekezdés a) pont ag) alpontja a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 4. § (5) bekezdés a) pont ai) alpontja a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 4. § (5) bekezdés a) pont aj) alpontja a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 4. § (5) bekezdés e) pontját a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

41

A 4. § (5) bekezdés f) pontját a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

42

A 4. § (5) bekezdés g) pontját a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 4. § (6) bekezdését a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

44

Az 5–6. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 56. §-a hatályon kívül helyezte.

45

Az 5–6. §-t a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 56. §-a hatályon kívül helyezte.

46

A 7. § (4) bekezdése a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

49

A 3. számú mellékletet a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelet 7. §-a iktatta be, szövege az 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére