• Tartalom

53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet

53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §-ában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének f)–g), j), m) és o) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének d), i) és p) pontjában, továbbá a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1–16. §2

VII.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (1) bekezdése, 8–11. §-a 2007. június 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, 7. §-a és 14. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

(4) Az e rendelettel megállapított szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) A lakóotthon nem állami fenntartója a szolgáltatás után normatív állami hozzájárulásra 2007. január 1-jétől, illetve – ha a szolgáltatást ezt követően kezdik meg – a szolgáltatás megkezdésének a működési engedélyben meghatározott időpontjától kezdődően – e rendelet 12. §-a alapján – befogadás nélkül jogosult, ha megfelel a jogszabályokban meghatározott egyéb feltételeknek.

(6) A Cstvhr. 22. §-ának (6) bekezdése alapján megszüntetett ellátások esetében az igényelbíráló szerv az ellátás visszakövetelésétől eltekint, illetve az ellátást – amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak – e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, hivatalból, a megszüntetés napjára visszamenőlegesen állapítja meg.

18–19. §3

Melléklet az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelethez4

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 142. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 1–16. §-t és az I–VI. címet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 132. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 18–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 132. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 132. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére