• Tartalom

54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról1

2017.01.01.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133/A. §-ának a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § Az ügyvéd azokban az ügyekben, amelyekben az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 27/B. §-a szerinti ellenőrzésre kerül sor (a továbbiakban: ügy), az e rendeletben foglalt szabályok szerint köteles eljárni.

2. § (1) Az ügyvéd az ügyet ügyszámmal látja el. Az ügyszám az ügyvéd egyedi azonosítására alkalmas azonosító száma törve az ügy érkezés szerinti számával és az érkezés évszámával.

(2) Az ügyvéd (1) bekezdés szerinti egyedi azonosításra alkalmas azonosító száma az ügyvéd területi kamarájának sorszáma törve az ügyvéd anyakönyvi számával és „Ü” jelzéssel.

3. § Az Üt. 27/B. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti ellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) a jognyilatkozatot tevő fél vagy a fél jognyilatkozatot tevő meghatalmazottja (a továbbiakban együtt: fél) által a személyazonosságának és lakcímének igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványában és tartózkodásra jogosító okmányában (a továbbiakban együtt: igazolvány) szereplő adatok, és az igazolvány személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, járművezetőiengedély-nyilvántartásban, útiokmány-nyilvántartásban vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartásban szereplő adatainak összevetésével történik.

4. § (1)2 Az ügyvéd a 3. §-ban foglalt nyilvántartásokban szereplő adatok beszerzése érdekében a Belügyminisztérium által működtetett, a Kormányzati Portálon elérhető, a bírósági végrehajtók, az ügyvédek és a közjegyzők adatigénylését támogató informatikai keretrendszer (a továbbiakban: JÜB rendszer) alkalmazásával kitöltött elektronikus adatlap megküldésével keresi meg a Belügyminisztériumot.

(2) Az adatigénylés iránti megkeresésnek (a továbbiakban: megkeresés) tartalmaznia kell:

a) az adatigénylés azonosító számát,

b) az ügyvéd – Üt. szerinti – elektronikus aláírását, továbbá

c) a fél ellenőrzéshez történő írásbeli hozzájárulása esetén az ellenőrzött személy Üt. 27/B. §-ának (5) bekezdése szerinti adatai ellenőrzéséhez szükséges természetes személyazonosító adatait és az általa bemutatott igazolvány okmányazonosítóját, vagy

d) a fél ellenőrzéshez történő írásbeli hozzájárulása hiányában az ellenőrzött személy által bemutatott igazolvány Üt. 27/B. §-ának (6) bekezdése szerinti ellenőrzéséhez szükséges adatokat.

(3) Az adatigénylés azonosító száma a következő: az ellenőrzéssel érintett ügy száma törve az ügyben történő ellenőrzés sorszámával.

5. § Az ügyvéd a fél ellenőrzéshez adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát köteles az ügy iratai között elhelyezni és azt megőrizni.

6. § (1) Ha az ügyvéd a megkeresésre kapott választ papír alapon megőrzi, köteles az ellenőrzés megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíteni, és a válasz papír alapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve, zártan kezelni.

(2) A megkeresésre kapott válasz papír alapú másolatát az ügyvéd köteles az Üt.-ben foglalt őrzési idő leteltének hónapjában megsemmisíteni. Az őrzési idő kezdő napja a megkeresésre kapott válasz megérkezését követő nap.

7. § Az ügyvéd az ügyekről nyilvántartást vezet, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az ügy számát,

b) a felek nevét,

c) a személyazonosság ellenőrzéséhez történt hozzájárulás, valamint az ellenőrzés megtörténtének tényét az alábbi adatok alapján:

ca) az ellenőrzés sorszáma,

cb) az ellenőrzött személy neve,

cc) az ellenőrzött igazolvány okmányazonosítója,

cd) a megkeresés elküldésének pontos időpontja (év, hó, nap), és

d) az év és hónap megjelölését, amelyben a megkeresésre kapott válasz papír alapú másolatának őrzési ideje lejár.

8. § (1) A nyilvántartásban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik.

(2) A nyilvántartás más, az ügyvéd által vezetett ügynyilvántartásnak is részét képezheti, ha ez az ügynyilvántartás megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak.

9. § (1) Az ügyvéd köteles

a) védeni a megkeresésre kapott válasz papír alapú másolatát, továbbá a nyilvántartást a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,

b) a nyilvántartást az ügyvédi tevékenységének folytatása alatt vezetni és megőrizni.

(2) Az ügyvéd a nyilvántartást kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja, és kizárólag törvényben erre feljogosítottak részére engedhet betekintést a nyilvántartásba.

10. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 25. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére