• Tartalom

55/2007. (V. 31.) GKM rendelet

55/2007. (V. 31.) GKM rendelet

a számhordozási központi referencia adatbázisról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a helyhez kötött telefonszolgáltatást, a helytől független (nomadikus) elektronikus hírközlési szolgáltatást és a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató);

b) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NHH).

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) átadó szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megszüntetése, illetve módosítása keretében az előfizetői számot egy másik szolgáltatóhoz viszi át;

b) átvevő szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató, amelynek előfizetője az előfizetői szerződés megkötése során az előfizetői számot egy másik szolgáltatótól hozza át;

c)2 berendezés kód: a szolgáltató által adott háromjegyű számból álló kód, amely földrajzi szám esetében megjelöli azt a kapcsolási eszközt, amelyhez a hordozott szám előfizetője csatlakozik, illetve azt az összekapcsolási pontot, amelyen keresztül a hordozott szám előfizetője közvetlenül elérhető;

d) hely szerinti számhordozás: helyhez kötött telefonszolgáltatásnál az előfizetői szám megtartása a számozási körzeten belül, az igénybevétel helyének – az irányítási információ változásával járó – megváltoztatása esetén;

e) irányítási információ: a hordozott számot, a hozzá tartozó irányítási számot és az érvényesség időtartamát tartalmazó információ;

f) irányítási szám: szolgáltató kódból és berendezés kódból álló információ, amely a hordozott számokra irányuló hívások és jelzések megfelelő irányítását teszi lehetővé;

g) irányítást végző szolgáltató: az a szolgáltató, amely a hívások, illetve jelzések hordozott számokra való irányításához a szükséges irányítási számot – általában adatbázis lekérdezésével – a hívásba, illetve jelzésbe beiktatja;

h) kapcsolattartó: az a személy, aki jogosult a szolgáltató nevében a központi referencia adatbázissal (a továbbiakban: KRA) kapcsolatos adminisztratív kérdésekben eljárni;

i) KRA: az a számhordozás érdekében létrehozott rendszer, amely tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási információt, valamint a szolgáltatók és felhasználók jelen rendeletben meghatározott adatait, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja az irányítási adatok összegyűjtését és a szolgáltatók, valamint más jogszabály alapján erre jogosultak részére való szétosztását;

j) számátadási időablak: 4 óra hosszúságú időtartomány, amely alatt a számhordozás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják. A számátadási időablakok kezdő időpontjai – figyelembe véve a 4. § (6) bekezdését:

ja) alap időablak kezdete: munkanapokon 18.00 óra, szombaton 8.00 óra,

jb) csúcsidőszaki időablak kezdete: munkanapokon 4.00 óra, szombaton 20.00 óra;

k) szolgáltatói felhasználó: a KRA-hoz való hozzáférésre jogosult személy, illetve számítógépes rendszer, amely a szolgáltató nevében számhordozási tranzakciókat végez;

l)3 szolgáltató kód: az NHH által adott háromjegyű számból álló kód, amely a KRA-ban a szolgáltatót azonosítja. Az NHH minden szolgáltató számára egy szolgáltató kódot jelöl ki, és ezt a honlapján közzéteszi;

m) tranzakció: egy adott szám vagy számtartomány átadására, egy hordozott szám vagy számtartomány hordozottságának, illetőleg számhasználatának megszüntetésére, illetve a KRA adatainak letöltésére vonatkozó, a KRA-ban rögzített, tranzakció azonosítóval ellátott bejelentési, jóváhagyási, módosítási, törlési vagy letöltési művelet;

n) tranzakció azonosító: a szolgáltatói felhasználó, illetve az NHH által adott egyedi azonosító;

o) tranzakció zárás: a számátadási időablak kezdetét 24 órával megelőző időpont, amely után a KRA az adott számátadási időablakra vonatkozó tranzakciót – letöltési művelet kivételével – nem fogad el;

p) üzenet: a KRA-ból a szolgáltató által letöltendő, a KRA által elektronikus formában tárolt, a szolgáltatót érintő, számhordozással kapcsolatos információ.

A KRA adattartalma és az adatszolgáltatás általános szabályai

3. § (1) A szolgáltatókkal és a szolgáltatói felhasználókkal kapcsolatos adatkezelés az NHH feladata. A KRA a következő adatokat tárolja:

a) a szolgáltató neve, KRA kapcsolatban használt IP-címei, a kapcsolattartó, illetve kapcsolattartók neve, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

b) természetes személy szolgáltatói felhasználó esetében a neve, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe.

(2) A hordozott számokra vonatkozó irányítási információkat a szolgáltatói felhasználók számhordozási tranzakciók keretében jelentik be a KRA számára.

(3) Az NHH a szolgáltató írásbeli kérelmére jogosult számhordozási tranzakciókat végezni, amennyiben a KRA üzemszerű elérésében a szolgáltató ideiglenesen akadályoztatva van.

(4) A KRA által a szolgáltató számára tárolt üzenetek letöltését a szolgáltatói felhasználóknak kell kezdeményezni. A szolgáltató kérésére a KRA a szolgáltatót a számára készített új üzenetekről e-mailben értesíti.

(5) Valamennyi szolgáltatói felhasználó jogosult a hordozott számok irányítási információihoz azonos módon, megkülönböztetés nélkül – az általa kiválasztott adatletöltési eljárással – hozzáférni.

(6) A KRA és a szolgáltatók közötti adatcsere elektronikus formában, hitelesített adatkapcsolat útján történik. Mind a KRA, mind a szolgáltatók által küldött üzeneteket legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni.

(7) Vitás kérdések tisztázhatósága, valamint a hatósági nyilvántartás vezetése és az azonosítók használati díjával kapcsolatos számlázási adatok hitelessége érdekében a KRA naplóban rögzít minden tranzakciót. A naplóhoz a szolgáltatói felhasználók nem jogosultak hozzáférni. A szolgáltató indokolt kérése esetén az NHH köteles a naplóból a kért adatokat átadni.

(8) A szolgáltatók és a KRA közötti kommunikációs interfészre, az adatszolgáltatás és a tranzakciók módjára vonatkozó részletes műszaki leírásokat, valamint azok esetleges változásait az NHH a szolgáltatókkal egyezteti, és ezekről a szolgáltató kóddal rendelkező szolgáltatókat értesíti. A műszaki leírások tartalmazzák a 11. § (1) bekezdésében meghatározottak számítási módját is. Az NHH a szolgáltatók részére köteles a honlapján elérhetővé tenni a műszaki leírásokat.

4. § (1) Az NHH – mint a KRA működtetője – köteles biztosítani, hogy a KRA folyamatosan fogadja a szolgáltatói felhasználóktól érkező irányítási információkat, és folyamatosan hozzáférhetővé tegye a szolgáltatói felhasználók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak számára a kapott jogosultságuknak megfelelő adatokat.

(2) Az NHH a felelős azért, hogy az adatbázisban tárolt adatok megfeleljenek a szolgáltatók által megadott adatoknak.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számokra vonatkozó információt a KRA-hoz hibátlanul – a 7. § (1) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – eljuttatni.

(4) A hívások és jelzések irányításáért felelős, illetve a felelős szolgáltató megbízásából irányítást végző szolgáltató köteles az üzemi adatbázisában a hordozott számokra vonatkozó irányítási információk érvényesítését a megadott számátadási időablakban elvégezni.

(5) A KRA – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az alap időablak kezdő időpontjaira fogad el számhordozási tranzakciókat.

(6) Amennyiben a megnövekedett számhordozási igények miatt az NHH úgy ítéli meg, hogy az alap időablak nem elegendő a számhordozási igények e rendeletnek megfelelő kezelésére, abban az esetben meghatározott időszakra megnyitja a csúcsidőszaki időablakokat is, és erről legkésőbb az első csúcsidőszaki időablak kezdete előtt 96 órával e-mailben értesíti a szolgáltatókat.

(7) A KRA a nem szabályos, azaz nem megfelelő formátumú, hiányos vagy nem megfelelő időben küldött tranzakciót elutasítja és erről a bejelentő szolgáltatót értesíti.

Adatletöltési eljárások

5. § (1) Az irányítási információk letöltését a szolgáltatói felhasználók tetszőleges időpontban kezdeményezhetik.

(2) A KRA a letöltésekre az alábbi irányítási listákat biztosítja:

a) delta irányítási lista: a szolgáltató kérésére létrehozott lista, amely a szolgáltató által megadott időponttól a lekérdezés időpontjáig elfogadott, érvényessé vált és törölt tranzakciók irányítási információit tartalmazza;

b) következő időablakra vonatkozó irányítási lista: időablakonként egyszer létrehozott lista, amely a lekérdezés időpontját követő időablakban érvényessé váló tranzakciók irányítási információit tartalmazza;

c) teljes irányítási lista: időablakonként egyszer létrehozott lista, amely a létrehozás időpontjában érvényes és elfogadott tranzakciók irányítási információit tartalmazza.

(3) A (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti listákat a KRA a számátadási időablakra vonatkozó tranzakció zárás után hozza létre. A (2) bekezdés b) pontja szerinti lista a létrehozását követően és az előző időablak kezdete után a következő időablak kezdetéig érhető el. A (2) bekezdés c) pontja szerinti aktuális lista folyamatosan elérhető.

(4) A szolgáltatói felhasználók az adott szolgáltató részére készített általános és jóváhagyást kérő üzeneteket tetszőleges időpontban letölthetik.

Adatbeviteli eljárások

6. § (1) Az irányítási információk alapvető adatbeviteli eljárásai a következők:

a) számhordozás bejelentése, módosítása és jóváhagyása;

b) számhasználat megszűnésének bejelentése;

c) hely szerinti számhordozás bejelentése;

d) hely szerinti számhordozás megszüntetés bejelentése.

(2) A bejelentéseknek a 3. § (8) bekezdése szerinti részletes műszaki leírásokban szereplő adatokat kell tartalmazniuk.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbeviteli eljárások egyedi számokra vagy összefüggő számtartományokra alkalmazhatók. Összefüggő számtartomány hordozása esetében az egész számtartomány hordozása együtt utasítható el, illetve hagyható jóvá.

7. § (1) A számhordozást az átvevő szolgáltató a számátadási időablak kezdete előtt legalább 72 órával köteles bejelenteni a KRA számára.

(2) A számhordozás bejelentéséről a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet készít. Az átadó szolgáltatónak a bejelentést követő 48 órán belül lehetősége van a bejelentést jóváhagyni vagy indok megadásával elutasítani.

(3) Amennyiben az átadó szolgáltató a számhordozás – a (2) bekezdésben meghatározott – jóváhagyási határidején belül nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a bejelentés adatait jóváhagyja, és ennek alapján a számhordozást a KRA elfogadottá teszi.

(4) A KRA a számhordozás bejelentés adatainak elfogadásáról, illetve elutasításáról az átvevő szolgáltató részére üzenetet készít.

(5) Az átvevő szolgáltató a számhordozás bejelentésében megadott berendezés kódot a tranzakció zárásig módosíthatja. A KRA a módosításról az átadó szolgáltató részére üzenetet készít.

(6) Az átvevő szolgáltató bejelentésben kezdeményezheti a számhordozás időpontjának módosítását. A módosítás bejelentéséről a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet készít. Az átadó szolgáltatónak lehetősége van a tranzakció lezárása előtt a módosítást jóváhagyni vagy indok megadásával elutasítani. Amennyiben határidőn belül nem válaszol, a módosítás kérést a KRA elutasítja. Az időpont módosítás jóváhagyásáról, illetve elutasításáról a KRA az átvevő szolgáltató részére üzenetet készít.

(7) Az átvevő szolgáltató a számhordozás visszavonását, azaz a számhordozás előtti állapot visszaállítását bejelentésben a tranzakció zárástól számított 72 órán belül kezdeményezheti. A visszavonás időpontjára a KRA a legközelebbi lehetséges számátadási időablakot jelöli ki. A visszavonás bejelentéséről a KRA az átadó szolgáltató részére jóváhagyást kérő üzenetet készít. Az átadó szolgáltatónak a KRA által kijelölt számátadási időablak tranzakció zárása előtt lehetősége van a visszavonást jóváhagyni vagy indok megadásával elutasítani. Amennyiben a határidőn belül nem válaszol, a kérést a KRA elutasítja. A számhordozás visszavonás jóváhagyásáról, illetve elutasításáról a KRA az átvevő szolgáltató részére üzenetet készít.

(8) Az átvevő szolgáltató a számhordozás bejelentést a tranzakció zárásig indok megadásával törölheti. Szabályos törlési kérelem esetén a KRA a számhordozás bejelentését törli, a törlésről az átvevő és átadó szolgáltató részére üzenetet készít.

8. § (1) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számra vonatkozó számhasználati joga megszűnését a KRA-nak – a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendeletben meghatározott határidővel – bejelenteni.

(2) A szám hordozottsága a bejelentésben megadott számátadási időablaktól kezdődően a KRA-ban megszűnik.

(3) A KRA üzenetet készít a számra vonatkozó kijelölési engedély jogosultja részére a számhasználati jog visszakerüléséről, valamint az előfizetői hozzáférés szolgáltatást eddig ellátó szolgáltató részére a számhasználati jog elvesztéséről.

(4) A bejelentő szolgáltató a számhasználat megszűnésének bejelentését a tranzakció zárásig törölheti. A törlésről a KRA üzenetet készít a kijelölési engedély jogosultjának.

9. § (1) A szolgáltató a hely szerinti számhordozást a bejelentésben megadott számátadási időablak tranzakció zárásáig jelentheti be. A bejelentés a tranzakció zárásig törölhető.

(2) A hely szerinti számhordozás megszüntetését be kell jelentenie a szolgáltatónak a hely szerint hordozott, de szolgáltatók között nem hordozott számra, ha a szám hordozottsága megszűnik. A szolgáltató a hely szerinti számhordozás megszüntetés bejelentését a tranzakció zárásig törölheti.

Szolgáltatói adatok kezelése

10. § (1) A szolgáltató az NHH számára köteles a 3. § (1) bekezdése szerinti adatokat megadni, továbbá az adatokban történt változást 15 napon belül az NHH KRA ügyfélszolgálatának bejelenteni. A KRA ügyfélszolgálat és KRA hibabejelentő elérhetőségét az NHH a honlapján közzéteszi.

(2) A szolgáltatónak a KRA-hoz történő első csatlakozása előtt együttműködési tesztet kell végrehajtania. A csatlakozás csak sikeres teszt után hajtható végre.

(3) A szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén az NHH a szolgáltató kódját visszavonja, és az irányítási információkat a változásnak megfelelően módosítja.

(4) Jogutódlás esetén a jogelőd szolgáltatóhoz vagy szolgáltatókhoz rendelt szolgáltató kódot vagy kódokat – a jogutód szolgáltató által kiválasztott szolgáltató kód vagy kódok kivételével – az NHH 120 napon belül visszavonja.

(5) A szolgáltató kódokban történő változásról a KRA a szolgáltatók számára üzenetet készít. Az NHH a változást köteles a honlapján megjeleníteni.

Hibabejelentés és hibaelhárítás

11. § (1) A KRA éves rendelkezésre állása legalább az éves üzemidő 99,5%-a.

(2) A KRA meghibásodását a szolgáltató a hét minden napján 0.00–24.00 óráig telefonon, és ezzel egyidejűleg telefaxon vagy e-mailben jelentheti be az NHH KRA hibabejelentőjének.

(3) A hibabejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a szolgáltató megnevezése;

b) a bejelentő neve, elérhetőségi adatai;

c) a szolgáltató részéről a hibaelhárításban közreműködő személy neve, elérhetőségi adatai;

d) a hiba pontos leírása;

e) a hiba észlelésének időpontja;

f) a bejelentés időpontja.

(4) Az NHH a hiba bejelentését követően haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását. Az NHH a hibabehatárolás befejezése után telefonon és e-mailben tájékoztatja a szolgáltatót a hiba okáról és az elhárítás várható idejéről.

(5) Az NHH a hibát a lehető legrövidebb időn belül hárítja el.

(6) A teljes működést gátló hiba esetén a hibajavítást az NHH 4 órán belül megkezdi és a hibát 12 órán belül elhárítja. A hibabejelentést követően 4 óránként tájékoztatást ad a szolgáltatóknak a hiba elhárításának előrehaladásáról.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak kivételével az NHH a hibát 5 munkanapon belül elhárítja.

(8) Amennyiben a hibaelhárításhoz szükséges a szolgáltató közreműködése, az NHH felveszi a kapcsolatot a szolgáltató által megadott közreműködővel. Ha ez a személy nem érhető el, vagy a szolgáltató a szükséges közreműködést nem tudja biztosítani, a közreműködés kérésétől a közreműködés biztosításáig eltelt idő az e jogszabályban meghatározott hibaelhárítási időbe nem számít bele.

(9) Az NHH a hiba bejelentéséről hibajegyet készít, továbbá a hibaelhárítási folyamat lezárásakor telefonon, illetve e-mailben tájékoztatást ad az érintett szolgáltatóknak a hiba megszüntetéséről.

(10) A szolgáltató mentesül a számhordozás hibás teljesítésének felelőssége alól, ha azt a KRA meghibásodása okozta. Ennek igazolására a szolgáltató a hibajegyről másolatot kérhet.

(11) A hibajegynek tartalmaznia kell:

a) a hibajegy sorszámát;

b) a hibabejelentés (3) bekezdés szerinti adatait;

c) a hiba megszüntetésének módját és időpontját;

d) egyéb esetleges megjegyzést, kiegészítést.

Záró és átmeneti rendelkezések

12. § (1)4 E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)5 A (3) bekezdés 2008. február 3-án lép hatályba.

(3)6

13. §7

1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § k) pontja hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 30. napjával.

2

A 2. § c) pontja e rendelet 12. § (3) bekezdésének a) pontjával megállapított szöveg.

3

A 2. § l) pontja e rendelet 12. § (3) bekezdésének b) pontjával megállapított szöveg.

4

A 12. § (1) bekezdése a 89/2007. (XI. 13.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 12. § (2) bekezdése a 89/2007. (XI. 13.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 12. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 9. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 13. § e rendelet 12. § – a 89/2007. (XI. 13.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított – (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2008. február 3-án.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére