• Tartalom

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről

2023.01.01.

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szerinti közvetítői tevékenységet az az ügyvéd láthat el, aki

a)1 az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi mediációs szervezet legalább kétszer 30 órás, tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b) magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai képzésben közvetítő (mediátor) képesítést szerzett.

2. § (1) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvédet a közvetítői eljárás lefolytatásáért közvetítői eljárásonként a kirendelt védői óradíj kilencszeresének megfelelő összegű eljárási díj illeti meg.

(2) Ha a közvetítői megbeszélést a felek érdekkörében felmerült okból nem lehetett megtartani, az ügyvédet az eljárási díj harminc százalékának megfelelő összeg illeti meg.

(3)2 Az eljárási díj (1) bekezdésben meghatározott összege, vagy a (2) bekezdésben meghatározott részösszege az ügyvédi tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell felszámítani. A közvetítőként eljáró ügyvédnek a szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) felé arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.

(4)3 Az ügyvéd részére az eljárási díjat a közvetítői eljárás befejezésekor, az arról kiállított számla ellenében – a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) teljesítésigazolását követően – a minisztérium fizeti meg. A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti bontásban kell feltüntetni, és meg kell jelölni a közvetítői eljárás végzésére a minisztériummal kötött szerződés számát is.

3. §4 A közvetítői eljárás befejezése után a közvetítői eljárást lefolytató ügyvéd a jelentés elkészítését követő nyolc napon belül visszaküldi a közvetítői eljárás iratanyagát a kormányhivatalnak. A közvetítőként eljáró ügyvédet megillető eljárási díj kifizetésére az iratanyag pártfogó felügyelői szolgálathoz történt visszaérkezése után kerül sor.

4. §5 A büntető ügyben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd eljárására és iratkezelésére a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet, továbbá a minisztériumot vezető miniszter által a közvetítői tevékenység tárgyában kiadott módszertani útmutatások az irányadók.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2)6

(3)7

6. §8

7. §9

8. §10

1

Az 1. § a) pontja a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 7. §-ával megállapított, a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 27. §-ával megállapított, a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. [A 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 13. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „a pártfogó felügyelői szolgálathoz” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalhoz” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

Az 5. § (2) bekezdése e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (3) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

8

A 6–8. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6–8. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6–8. § e rendelet 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére