• Tartalom

2007. évi LXI. törvény

2007. évi LXI. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról1

2012.03.01.

Az Országgyűlés a gazdasági társaságok – különösen a hazai kis- és középvállalkozások – piacra lépésének gyorsítása, egyszerűbbé és olcsóbbá tétele érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 3. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia.
(2) A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.”

2. § (1) A Ctv. 6. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A cégbíróság – jogi képviselő által elektronikus úton benyújtott kérelemre, illeték megfizetése ellenében – a kérelem érkezését követő egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e.
(3) Ha a választott cégnév a cégnyilvántartásba bejegyezhető, a cégbíróság végzésével a megjelölt cégnevet hatvannapos időtartamra a kérelmező részére lefoglalja és a cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartásában feltünteti. Ez alatt az idő alatt más jogalany ezzel a cégnévvel a cégnyilvántartásba nem jegyezhető be, illetve a cégnév nem foglalható le. A cégbíróságnak a nyilvántartásba vétel elutasításáról hozott határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha a cég bejegyzésére, illetve a cégnév változásának bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására hatvan napon belül nem kerül sor, a névfoglalás megszűnik.”

(2) A Ctv. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik.

„(4) A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, ha ugyan a hatvan napos határidő lejárt, a cégnevet lefoglaló jogalany bejegyzési kérelmét elutasították, de azt 8 napon belül ismételten beadja.”

3. § A Ctv. 7. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.
(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.”

4. § A Ctv. a 7. §-t követően a következő 7/A–7/B. §-sal egészül ki:

7/A. § A cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a székhelye is bejegyezhető, amely – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely szolgáltatás).

7/B. § Az e törvény szerint a cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése – külön törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés módosítását.”

5. § A Ctv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § „(1) Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
(2) A címpéldányon (aláírás-mintán) – a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően – fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető.
(3) Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.
(4) A cég kérelmére a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult – külön jogszabály szerinti – elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.”

6. § A Ctv. a 21. §-t követően a következő 21/A–21/B. §-sal egészül ki:

21/A. § (1) Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való – e törvény szerinti – közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként a cég a Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni.
(2) Amennyiben a cég választása szerint a Cégközlönyben történő közzététel helyett a honlapján teszi közzé közleményeit, e tényt és a cég elektronikus elérhetőségét (honlap) a cégjegyzéknek tartalmaznia kell. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni, és a közleményt a honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját. Amennyiben a cég a honlap folyamatos működtetési kötelezettségének nem tesz eleget, a cégbíróság a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárást folytathat le, és az eljárás során intézkedésként törölheti a cégjegyzékből a honlap elérhetőségét, illetve azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
(4) Amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez – elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon – köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából. A cég honlapján történő közzététel részletes szabályait rendelet állapítja meg.

21/B. § A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét – legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg – választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni. E rendelkezés nem alkalmazható az alapítási engedély tekintetében. A közzétételre a 21. §-ban és a 21/A. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.”

7. § (1) A Ctv. 23. §-ának (1) bekezdése a jelenlegi rendelkezését követően a következő mondattal egészül ki:

„A cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthető.”

(2) A Ctv. a 23. §-t követően a következő 23/A. §-sal egészül ki:

23/A. § (1) A cégbíróság a cégjegyzék adatait és a cégiratokat az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén is nyilvántartja, ha a cég a cégbejegyzési kérelemhez csatolta a cégjegyzékben szereplő adatoknak és a cégiratoknak az általa választott hivatalos nyelven készült – a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített – hiteles fordítását.
(2) Törvényi szerződésminta esetében a szerződésminta fordításának csatolására – az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén történő nyilvántartáshoz – nincs szükség.
(3) Ha a magyar nyelvű cégjegyzékbe bejegyzett adat, illetve cégirat és annak hiteles fordítása egymástól eltér, a cég harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat a hiteles fordításra. Harmadik személy azonban hivatkozhat a hiteles fordításra, kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe bejegyzett – magyar nyelven nyilvántartott –, a fordításban szereplőtől eltérő adatot vagy cégiratot ismerte.
(4) Amennyiben a cégbíróság a cég cégjegyzék adatait a 23. § (1) bekezdésében meghatározott valamely nyelven is nyilvántartja, a 12. §-ban meghatározott közokiratok ezen a nyelven is kérhetőek.”

8. § (1) A Ctv. 24. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza]

c) a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét.”

(2) A Ctv. 25. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza]

e) a cég elektronikus elérhetőségét (honlap, e-mail), és a cég erre vonatkozó döntése esetén azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé,”

(3) A Ctv. 25. §-a (1) bekezdése a következő q)–t) pontokkal egészül ki:

[A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza]

q) ha a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat, ezt a tényt, valamennyi kapcsolódó anya- és leányvállalat cégnevének, székhelyének, cégjegyzékszámának, külföldi cég esetén nyilvántartási számának és nyilvántartó hatóságának feltüntetésével,
r) a cég képviseletére jogosult elektronikus címpéldányának tanúsítványát,
s) ha a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg, ezt a tényt, továbbá a devizanemet,
t) a cég üzleti évének mérlegfordulónapját, amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől.”

(4) A Ctv. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A cégbíróság az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott adatot – az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának a vállalatcsoport létrehozására vonatkozó bejelentése alapján – hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött társaság) cégjegyzékébe.”

(5) A Ctv. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A cégbíróság az (1) bekezdés q) pontjában meghatározott adatot – a belföldi székhelyű anyavállalat, külföldi székhelyű anyavállalat esetén pedig a belföldi székhelyű leányvállalat bejelentése alapján – hivatalból jegyzi be a többi érintett belföldi cég cégjegyzékébe. A bejelentést az összevont (konszolidált) éves beszámoló 18. § szerinti letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg kell megtenni.”

(6) A Ctv. 26. §-ának (1) bekezdése a következő új m) ponttal egészül ki:

[A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:]

m) azt a tényt, ha a cég képviseletére jogosult személyének, továbbá, ha a cég minősített többséggel rendelkező tagjának (részvényesének) korlátlan felelősségét állapították meg a cég tartozásaiért; a képviselő, tag nevét és lakóhelyét, a jogerős bírósági döntés számát és keltét.”

(7) A Ctv. 26. §-ának (3) bekezdése a jelenlegi rendelkezéseket követően a következő szöveggel egészül ki:

„A cégbíróság a perben eljáró bíróság értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat.”

9. § A Ctv. 27. §-ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24–26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(3) Korlátolt felelősségű társaság esetében]

c) az üzletrészen alapított zálogjog tényét, a zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát).”

10. § (1) A Ctv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a cég tagja
a) belföldi cég, annak cégjegyzékszámát,
b) társadalmi szervezet vagy alapítvány, annak nyilvántartási számát,
c) külföldi cég vagy más szervezet, amennyiben ilyen adattal rendelkezik, nyilvántartási számát és a nyilvántartó hatóságot
is fel kell tüntetni a cégjegyzékben.”

(2) A Ctv. 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A cégjegyzék valamennyi cégadat esetében tartalmazza a változás időpontját.”

(3) A Ctv. 30. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a 24. § (1) bekezdésének b)–h) pontjában, a 25. § (1) bekezdésének a)–e), h), i) és l) pontjában, továbbá n) és p)–q) és t) pontjában foglalt adatok változásának időpontját. A változás időpontja azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja.
(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik és a cég bejegyzésére irányuló cégeljárásban a pénzbeli hozzájárulás befizetésének igazolására e törvény rendelkezései alapján sor kerülhet ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozattal, az ügyvezető a cég bejegyzését követő nyolc napon belül köteles a cég pénzforgalmi számláját megnyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.”

11. § A Ctv. 31. §-a (2)–(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízott jelölhető meg. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy közokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítéssel a külföldi személy számára ismertté vált. Amennyiben kézbesítési megbízott nem került megjelölésre, a bíróság a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti azzal, hogy a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.”

12. § A Ctv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell – e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt – előterjeszteni.”

13. § (1) A Ctv. 36. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.”

(2) A Ctv. 36. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván.”

(3) A Ctv. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha törvény a cégirat cégbírósághoz történő benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégirat esetén, minősített elektronikus aláírás alkalmazásával maga is teljesítheti. Ha a cégiratot elektronikus okirati formába kell alakítani, erre, illetve az elektronikus okirat cégbírósághoz való benyújtására a jogi képviselő jogosult. Az eljárásra egyebekben a 37–38. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

14. § A Ctv. 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A tanúsítványt fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. A tanúsítványt a jogi képviselő kérelmére a cégbíróság a 36. § (2) bekezdése szerinti közokirati formában is – ingyenesen – megküldi.”

15. § A Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során hozott végzéseket. A cégbíróság vezetője kijelöli azon szervezeti egységet, vagy személyt, aki gondoskodik a végzéseknek a cég jogi képviselője részére történő elektronikus kiadmányozás útján történő elektronikus megküldéséről.”

16. § A Ctv. a 39. §-t követően a következő 39/A. §-sal egészül ki:

39/A. § (1) A cégbíróság a végzést a jogi képviselő által a kérelemben megadott elektronikus kézbesítési címre küldi meg. Amennyiben az elektronikus úton történő adattovábbítás meghiúsul, a cégbíróság a végzést papír alapon – a postai kézbesítés szabályai alkalmazásával – küldi meg.
(2) Amennyiben a végzés továbbítása nem hiúsult meg, a végzést a jogi képviselő által elektronikusan aláírt és a céginformációs szolgálat közreműködésével a cégbírósághoz továbbított átvételi elismervényben feltüntetett időpontban kézbesítettnek kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén követendő eljárást, az elektronikus kézbesítés megtörténtének vélelmét, valamint az elektronikus kézbesítés egyéb szabályait külön törvény állapítja meg.”

17. § A Ctv. – új számozás szerinti – 39/A. §-át követően a következő 39/B. §-sal egészül ki:

39/B. § (1) A cégbejegyzési kérelemhez – e törvényben meghatározott kivétellel – valamennyi cég esetében csatolni kell a cégforma, illetve a választott cégeljárás szerint szükséges okiratokat.
(2) A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben legalább a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és – kivéve a 23/A. § (2) bekezdésben meghatározott esetet – a létesítő okirat hiteles fordítását csatolni kell.”

18. § (1) A Ctv. 44. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A cégbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő érkezésekor a cég az azonosítására, illetve valamennyi más cégtől való megkülönböztetésére alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdődően az iratain fel kell tüntetnie.”

(2) A Ctv. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb a kérelem benyújtását követő munkanapon a cég nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus tanúsítványt kap.”

(3) A Ctv. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A cégbejegyzési kérelem cégjegyzékbe bejegyzett adatai mellett a „bejegyzés alatt” megjegyzést kell feltüntetni. A bejegyzési kérelem adatait a cégbíróság elektronikus úton továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek számára.”

19. § (1) A Ctv. 46. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)–(6) bekezdés számozása (3)–(7) bekezdésre változik:

„(2) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is önállóan lefolytathatja, azonban a bejegyzési kérelmet elutasító végzést, valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.”

(2) A Ctv. 46. §-ának – új számozás szerinti – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A cégbíróság számára meghatározott ügyintézési határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés elektronikus úton történő elküldésétől vagy a végzés átadásától a hiányok pótlásáig eltelt idő nem vehető figyelembe.”

20. § A Ctv. 48. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyszerűsített cégeljárás”

48. § „(1) Ha közkereseti, betéti vagy korlátolt felelősségű társaság, illetve zártkörűen működő részvénytársaság alapításának bejegyzése iránti kérelemhez e törvény mellékletében foglalt szerződésminta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni. Amennyiben a szerződésminta kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor – ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a szerződésminta jellegre történő utalás – a cégbíróság a 45–47. §-ok szerint jár el.
(2) A bejegyzési kérelemhez – a cégnyilvánosság alapelvének teljesítése, illetve az illetékes adóhatósághoz való továbbítás végett – csatolandó okiratok felsorolását a 3. számú melléklet I. része tartalmazza. A jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozik arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
(3) A 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott okiratok nem képezik a cégbejegyzési kérelem mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő végzi el. Az okiratok felsorolását, illetve a jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell. Az iratokat a jogi képviselő a 37. § (2) bekezdése szerint őrzi, és amennyiben ezen okiratokkal összefüggésben tartalmi vagy jogszerűségi kétség merülne fel, a jogi képviselő köteles ezen okiratokat a cégbíróság felhívására bemutatni, szükség esetén a cégiratokhoz becsatolni.
(4) A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó, vagy bírósági ügyintéző önállóan lefolytathatja és a bejegyzési kérelmet elutasító végzés meghozatalára is önálló aláírási joggal jogosult. Ugyanez irányadó a többi olyan végzés meghozatalára is, amely ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán belül határoz.
(6) A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselőnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a bejegyzést kérő a 3. számú melléklet I. részében felsorolt okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy – amennyiben a bejegyzést kérő nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével –, a cég választott neve jogszabályszerű-e. Az eljárás során hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor.
(7) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha
a) a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel meg a jogszabályoknak, vagy ha a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselőnek a bejegyzendő adatokra vonatkozó iratok jogszerűségét igazoló nyilatkozatát, valamint
b) ha a bejegyzést kérő elmulasztotta a 3. számú melléklet I. részében felsorolt valamely irat benyújtását, továbbá
c) ha a cég elnevezése – amennyiben a cég nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével – nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek.
(8) Ha a cégbíróság az (5) bekezdésben foglalt döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Az ügyintézési határidő eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következő munkanapon a törvény erejénél fogva – a kérelem szerinti tartalommal – létrejön.
(9) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során benyújtott okiratokat – ideértve a korábbi eljárásban az illeték megfizetéséről szóló igazolást is – ismételten fel lehet használni az új bejegyzési kérelemhez. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ismételt benyújtásnak egy alkalommal van helye.”

21. § A Ctv. 50. §-ának (2)–(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a változásbejegyzési eljárásra – a (9) bekezdés kivételével – a 48. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyéb változásbejegyzési eljárásban a 48. § rendelkezései nem alkalmazhatóak, és a változásbejegyzési kérelemhez az 1. és 2. számú melléklet szerinti iratokat kell csatolni.
(3) A változásbejegyzési kérelem elbírálására – kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat – egységesen a 46. §-ban meghatározott ügyintézési határidők vonatkoznak.
(4) Ha a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, valamint a közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég esetében akkor is, ha a cég létesítő okirata nem szerződésminta alapján készült, a változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is lefolytathatja, azonban a változásbejegyzési kérelmet elutasító, valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.”

22. § A Ctv. a 61. §-t követően a következő címmel és 61/A. §-sal egészül ki:

Üzletrészt terhelő zálogjog bejegyzése, illetve törlése

61/A. § (1) Az üzletrészt terhelő zálogjog a tag (zálogkötelezett) vagy a zálogjogosult változásbejegyzési kérelme alapján kerül bejegyzésre, illetve törlésre. A kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti szükséges iratokat.
(2) A cégbíróság a zálogszerződést csak abból a szempontból vizsgálja, hogy a korlátolt felelősségű társaság és tagjának zálogszerződésben feltüntetett adatai egyeznek-e a cégjegyzék adataival.”

23. § A Ctv. 64. §-át követően a következő 64/A–64/C. §-sal egészül ki:

64/A. § (1) Ha valamely cégadat nyilvántartásba vétele hivatalbóli bejegyzéssel történik és a bejegyzésre hibás adatok alapján került sor, vagy a bejegyzés egyéb okból hibás, a cég, valamint az ügyész kérheti a hibás bejegyzés kijavítását.
(2) A cégbíróság a kérelemről nyolc napon belül nemperes eljárásban határoz; az eljárás során csak okirati – ideértve az elektronikus okiratot is – bizonyításnak van helye.
(3) Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a hivatalbóli bejegyzés alapjául szolgáló okirat és a végzés tartalma eltér, és a hiba a határozat kijavítására vonatkozó szabályok szerint nem szüntethető meg, a végzést hatályon kívül helyezi és új eljárást indít, amellyel egyidejűleg a hibás bejegyzést a cégnyilvántartásból úgy kell törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megállapítható.
(4) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cégbíróság számára hivatalbóli bejegyzés céljából továbbított adatok megegyeznek a cégjegyzékbe bejegyzett adatokkal, a kérelmet elutasítja.

64/B. § (1) A cég, valamint az ügyész kérheti a cégbíróságtól annak megállapítását, hogy valamely hatóság vagy bíróság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének, ideértve azt az esetet is, ha a hatóság vagy a bíróság a cégjegyzékbe már bejegyzett adat törléséhez szükséges adattovábbítási kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) A cégbíróság a kérelemről nemperes eljárásban határoz; az eljárás során csak okirati – ideértve az elektronikus okiratot is – bizonyításnak van helye. Ennek keretében a cégbíróság megkeresi az illetékes hatóságot vagy bíróságot.
(3) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a bíróság vagy hatóság nem tett eleget kötelezettségének, a rendelkezésére álló – okirattal igazolt – adatok alapján jogosult az adat hivatalból történő bejegyzésére.

64/C. § A 64/A–64/B. §-ban meghatározott eljárásra alkalmazni kell a 72. § (4)–(5) bekezdését.”

24. § (1) A Ctv. 72. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbírósági iratok kézbesítése postai úton meghiúsul, a cégbíróság a kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti azzal, hogy a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.”

(2) A Ctv. 125. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az 1. § (2) bekezdésének c)–e) pontja, a 13. § (3) bekezdésének a) pontja, 2007. október 1-jén lép hatályba. A 20. § (1) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.”

(3) A Ctv. 128. §-a a következő g)–i) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy]

g) a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben a cég honlapján történő közzétételre,
h) a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben az automatikus és a hivatalbóli bejegyzési eljárásra, az automatikus és a hivatalbóli bejegyzésekre,
i) a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben a cégjegyzésre jogosultak képviseleti jogának igazolására szolgáló kártyára”

[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.]

(4) A Ctv. 130. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törvénynek a cégbejegyzéssel (változásbejegyzéssel) kapcsolatos bírósági ügyintézési határidőkre vonatkozó rendelkezései – a 48. §-ban foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lépnek hatályba. A törvény hatálybalépésétől 2008. január 1. napjáig a bírósági ügyintézési határidőkre a (3)–(5) bekezdésben foglaltak az irányadók.”

25. § (1) A Ctv. 1. számú melléklete I.1. pontja a következő c)–d) alponttal egészül ki:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

c) változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata,
d) változásbejegyzés esetén, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton alapul, az erre vonatkozó okirat.”

(2) A Ctv. 1. számú melléklete I.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

„2. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;”

(3) A Ctv. 1. számú melléklete I.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

„3. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata;”

(4) A Ctv. 1. számú melléklete I.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

„5. ha külön jogszabály előírja, külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;”

(5) A Ctv. 1. számú melléklete I.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

„6. kézbesítési megbízott megjelölése esetén a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat;”

(6) A Ctv. 1. számú mellékletének I. 7. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:

1.]

c) elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványa;”

(7) A Ctv. 1. számú melléklete II.1. pontjának b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

1. korlátolt felelősségű társaság esetén]

b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban
ba) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítő okiratban (a legfőbb szerv határozatában) meghatározottak szerint történő befizetésről szóló igazolás,
bb) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;”
e) részvénytársaság esetén
ea) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív,
eb) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata).”

(9) A Ctv. 1. számú melléklete II.3. pontjában az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

3. szövetkezet esetén]

„– az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonat) és a jelenléti ív,”

(10) A Ctv. 1. számú melléklete II.4. pontjában az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

4. erdőbirtokossági társulat esetén]

„– az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,”

(11) A Ctv. 1. számú melléklete II.5. pontjában az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

5. vízgazdálkodási társulat esetén]

„– az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,”

(12) A Ctv. 1. számú mellékletének V.1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

[V. Végelszámolás esetén szükséges okiratok:

1. az általános szabályok szerint lefolytatott végelszámolás esetén]

e) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv igazolása a cég biztosítottjai adatainak átadásáról;”

26. § (1) A Ctv. 2. számú melléklete I.9. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:]

d) az elismert vállalatcsoportban részt vevő társaságok legfőbb szervének határozatai az elismert vállalatcsoport létrehozásáról, illetve megszüntetéséről;”

(2) A Ctv. 2. számú mellékletének II.1. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:

1. korlátolt felelősségű társaság esetén:]

e) az üzletrész elzálogosításához kapcsolódóan
ea) a zálogjog bejegyzése esetén a zálogszerződés egy eredeti példánya vagy annak – legalább a szerződő felek nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a zálog tárgyának meghatározását, a zálogjog kikötését, a szerződés megkötésének helyét és időpontját, valamint a felek aláírását tartalmazó – kivonata, továbbá a zálogjogosult által benyújtott bejegyzési kérelem esetén a tag (zálogkötelezett) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bejegyzési engedélye,
eb) a tag (zálogkötelezett) által benyújtott törlési kérelem esetén a zálogjogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt törlési engedélye;”

[II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:]

„11. közkereseti társaság és betéti társaság esetén a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan az ezt igazoló okirat;”

27. § (1) A Ctv. 3. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) A Ctv. 4. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú melléklete lép.

(3) A Ctv. 5. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú melléklete lép.

(4) A Ctv. 6. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.

(5) A Ctv. 7. számú melléklete helyébe e törvény 5. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

28. § (1) E törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 33. §-ának (2) bekezdése 2008. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Ctv. 24. §-a (1) bekezdésének e) pontjának, valamint a 29. §-a (2) bekezdésének h) pontjának „a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint” szövegrész helyébe „az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelete szerint” szöveg lép, továbbá hatályát veszti a Ctv. 53. §-a (1) bekezdésének a „(TEÁOR-számok)” szövegrésze.

(4)2 E törvény 12–14. §-a, 17. és 18. §-a, valamint 19. §-ának (2) bekezdése 2008. július 1. napján lép hatályba. E törvény 16. §-a 2009. július 1. napján lép hatályba. E törvény 15. §-a nem lép hatályba.

(5) E törvény 20. §-a, a Ctv. 50. §-a (2) bekezdése első mondatának e törvény 21. §-ával megállapított rendelkezései azzal lépnek hatályba, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

(6) A Ctv. e törvény 20. §-ával megállapításra kerülő 48. § (5) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő 2008. június 30. napjáig a kérelem beérkezését követő két munkanap.

(7) A Ctv. e törvénnyel módosított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését követően indult cégbejegyzési eljárásokban kell alkalmazni. A cégjegyzékbe már bejegyzett cégek a hatálybalépési időpontot követően benyújtott első változásbejegyzési kérelmükben kötelesek cégjegyzékben korábban nem szereplő adataikat bejelenteni azzal, hogy amennyiben az adat igazolására szolgáló okirat a cég cégiratai közé korábban benyújtásra került, okiratot mellékelni nem kell.

(8)3

(9) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy az Európai Parlament és a Tanács a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet cégeljárást érintő végrehajtási kérdéseinek részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

29. § (1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (4) bekezdése a) pont ac) alpontjának27/B. §” szövegrésze helyébe „27/C. §”, a 27/C. § (2) bekezdésének f) pontjának „a (4) bekezdés g) pontjában” szövegrész helyébe „a (4) bekezdésben” szöveg lép.

(2) A Ctv. 36. §-ának (4) bekezdésében a „céginformációs szolgálat” szó helyébe a „cégbíróság”, a 128. § a) pontjában a „cégbejegyzési eljárásra” szövegrész helyébe „cégeljárásra” szöveg, az f) pontjában a „cégbejegyzés iránti eljárás” szövegrész helyébe „cégeljárás és más cégügy” szöveg lép.

(3)

b) a Ctv. 51. §-ának (4) bekezdésében a „42. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „23/A. §-a”,

c) a Ctv. 52. §-ának (2) bekezdésében a „közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelősségű társaság tagjai” szövegrész helyébe „közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság tagjai (részvényesei)”,

d) a Gt. 11. §-a (4) bekezdésében az „A közkereseti társaság és a betéti társaság, valamint a korlátolt felelősségű társaság esetén” szövegrész helyébe a „A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság esetén”

szöveg lép.

30. § (1) A Cstv. 27/C. §-a (4) bekezdésének g) pontja, a 49/D. § (4) bekezdésének a „tagja” szövegrésze, továbbá a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VI. törvénynek (a továbbiakban: Cstvm.) a 21. § (3) bekezdése, valamint a Cstv. 27/C. §-a (4) bekezdésének g) pontját megállapító rendelkezése hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti

a) a Ctv. 24. §-a (1) bekezdésének e) pontjában és 29. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „; hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör esetében – az engedély megadása után – az engedély számát és érvényességi időtartamát” szövegrész,

c) a Ctv. 49. §-a és az azt megelőző cím,

g) a Gt. 12. §-a (1) bekezdés b) pontjában „a természetes személy tag anyja nevének” szövegrész, f) pontjának „a természetes személy anyja nevét” szövegrész, a Gt. 208. §-a (1) bekezdésének d) pontjában és (2) bekezdésének h) pontjában a „valamint a tagok anyja nevét” szövegrész, továbbá a Gt. 208. §-a (2) bekezdésének g) pontjában a „valamint anyja nevét” szövegrész, a Gt. 334. §-ának (1) bekezdése,

h) a Ctv. 2. számú melléklete I./2. pontja, II./1. pontjának aa) alpontja,

i) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 29. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata,

j) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 64. §-a.

(3) 2008. július 1. napjával hatályát veszti

b) a Ctv. 41–43. §-a, valamint a 41. §-t megelőző cím,

Módosuló jogszabályok

31. § A Ptk. 267. §-a (1) bekezdésének negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a jog vagy követelés fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a zálogjog az e nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.”

32. § (1) Az Itv. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § „Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, az államigazgatási és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illetéket kell fizetni.”

(2) Az Itv. 45. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem, valamint a (4)–(7) bekezdésben nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft. Amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.
(4) Az átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft.”

(3) Az Itv. 62. §-ának (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

[62. § (1) A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:]

p) a hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba vett, hibás adatokon alapuló vagy más okból hibás bejegyzések kijavítása iránti eljárásban, valamint abban az eljárásban, mely annak megállapítására irányul, hogy valamely hatóság vagy bíróság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének.”

(4) Az Itv. 65. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

CÉGBÍRÓSÁGI FELÜGYELETI ILLETÉK”

65. § „(1) A cégbíróság által lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárásért 50 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket az a cég viseli, melynek törvénysértő működését a cégbíróság megállapítja. Ha a hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróság jogsértés hiányában megszünteti, az illetéket nem kell megfizetni.
(2) Kérelemre indult eljárás esetén, ha a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmet jogsértés hiányában elutasítja, a kérelmezőt 15 000 Ft felügyeleti illeték terheli.
(3) A törvényességi felügyeleti eljárás alá vont céget terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a bíróság a törvénysértő működés megállapításával egyidejűleg végzésben rendelkezik. A törvényességi felügyeleti eljárást alaptalanul kezdeményező kérelmezőt terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a cégbíróság a kérelmet elutasító végzésben rendelkezik.
(4) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a bírósági eljárási illetékre vonatkozó szabályok az irányadók.”

(5) Az Itv. 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)–(4) bekezdések számozása (4)–(5) bekezdésekre változik:

„(3) Az illetékfeljegyzési jog engedélyezésére és megvonására, valamint az eljárás kezdeményezésekor meg nem fizetett illeték, illetve a cégbírósági felügyeleti illeték viselésére, nyilvántartására és a megfizetésével kapcsolatos bírósági intézkedésekre az e törvényben nem rendezett kérdésekben a költségmentességről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.”

(6) Az Itv. 102. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

z) cég: a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. §-ában meghatározott jogalany.”

33. § (1) A Cstv. 27. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:

„(5) A bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapítja akkor is, ha az adós vagy a végelszámoló a felszámolási eljárás iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy az adós fizetésképtelen, tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni.”

(2) A Cstv. 28. §-ának (1) bekezdése a jelenlegi rendelkezést követően a következő mondattal egészül ki.

„A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.”

(3) A Cstv. 49/D. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A zálogjoggal biztosított követelésekkel azonos elbírálás alá esik az a követelés, amely kizárólag a zálogtárgyból történő kielégítés tűrésére irányul (dologi kötelezettség, önálló zálogjog), valamint az a követelés is, amelynek végrehajtására az ingóságot lefoglalták, illetve a végrehajtási jogot a felszámolás kezdő időpontjáig [28. § (2) bekezdés e) pont] bejegyezték. Ez utóbbi követeléseknek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyét az ingóság lefoglalásának időpontja, illetőleg a végrehajtási jog bejegyzésének időpontja szerint kell megállapítani.”

(4) A Cstv. 49/D. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(5) Nem alkalmazandó az (1)–(2) bekezdés abban az esetben sem, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tagja (részvényese), és a zálogjoggal biztosított követelés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően keletkezett. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet tagja (részvényese) előre látta vagy ésszerűen előre láthatta, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.”

(5) A Cstv. 57. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:]

h) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa, az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet, valamint az adós ingyenes szerződései alapján fennálló követelések, továbbá a gazdálkodó szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tagjának (részvényesének) azon követelései, amelyek a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét [49/D. § (5) bekezdés] követően keletkeztek.”

34. § (1) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üvtv.) 5. §-ának (3) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki:

[(3) Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is:]

h) cég székhelyének biztosítása (székhely szolgáltatás),”

(2) Az Üvtv. a 25. §-t követően a következő alcímmel és 25/A. §-sal egészül ki:

A cég székhelyének biztosítása

25/A. § (1) A létesítő okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd jogosult a cég székhelyét biztosítani. Ebben az esetben az ügyvéd (ügyvédi iroda) székhelye kerül a cég székhelyeként feltüntetésre, és az ügyvédet (ügyvédi irodát) terhelik a székhelyre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott kötelezettségek, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűrése.
(2) Az ügyvéd (ügyvédi iroda) köteles a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni.”

(3) Az Üvtv. a 133. §-t követően a következő 133/A. §-sal egészül ki:

133/A. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a székhely szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat.”

35. § (1) A Gt. 20. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A társasági szerződés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – meghatározhatja azokat az ügyeket, amelyekben a tagok ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak.”

(2) A Gt. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –
a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.”

(3) A Gt. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejűleg a (3)–(5) bekezdés számozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) A vezető tisztséget – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem láthatja el munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.”

(4) A Gt. 93. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását igényli. A társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét kizárhatja.”

(5) A Gt. 114. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.”

(6) A Gt. 115. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették.”

(7) A Gt. 131. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezető köteles a nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz benyújtani. A bejelentés nem jár illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel.”

(8) A Gt. 147. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a társasági szerződés így rendelkezik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak.”

(9) A Gt. 167. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében a 115. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése.”

(10) A Gt. 207. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál.”

(11) A Gt. 242. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alapszabály előírhatja, hogy a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak.”

(12) A Gt. 284. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyszemélyes részvénytársaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a nem vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.”

(13) A Gt. 288. §-ának (1) bekezdése a jelenlegi rendelkezéseket követően a következő mondattal egészül ki:

„A nyilvánosan működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.”

(14) A Gt. 302. §-a a következő új e) ponttal egészül ki:

[302. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 231. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül:]

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.”

(15) A Gt. 336. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő (2)–(4) bekezdés lép:

„(2) E törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó azon gazdasági társaságok, amelyeknek a társasági szerződése e törvény eltérést nem engedő rendelkezésébe ütközik, a társasági szerződésüket legkésőbb 2008. július 1-jéig kötelesek e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani és eddig az időpontig azt a cégbírósághoz benyújtani.
(3) Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon gazdasági társaságokat, amelyek társasági szerződése – általános hivatkozásként – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényre utal; azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve ezt a törvényt kell érteni. Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon közkereseti társaságokat és betéti társaságokat sem, amelyek társasági szerződése taggyűlésről rendelkezik; azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve tagok gyűlését kell érteni.
(4) Amennyiben a társasági szerződés módosítására a (2)–(3) bekezdés alapján nincs szükség, a gazdasági társaság e törvény rendelkezéseihez történő igazodását a cégbíróság felé – illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül – bejelentéssel teljesíti. A bejelentésben a cég nyilatkozik arról, hogy a társasági szerződés (2) bekezdés szerinti módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a bejelentésben megjelölt időponttól e törvény rendelkezései szerint működik. Bejelentés, vagy a (2) bekezdés szerinti társasági szerződés módosítás hiányában a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó gazdasági társaságoknak e törvényt 2008. július 1-jétől kell alkalmazniuk.”

36. § A Cstvm. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cstv. 27/A. §-a (3) bekezdésének és a 27/C. §-a (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában 2010. június 30-ig a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott végzettségeket, továbbá a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséget egyaránt érteni kell szakirányú szakképzettség alatt.”

37. § Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Jogszabály – az adókötelezettség teljesítésének módját megállapító törvény, a bírósági cégeljárás szabályait megállapító törvény és a jogügyletek biztonságának erősítéséről szóló törvénymódosításokról szóló törvény és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatás teljesítésének módját megállapító jogszabály kivételével – nem teheti elektronikus aláírás felhasználását ügyfél részére kötelezővé.”

1. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez


A szerződésmintával történő cégalapításhoz szükséges okiratok

I. A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:

1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat;

2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (1) bekezdése];

3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;

4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;

5. a korlátolt felelősségű társaság esetében a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;

6. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;

7. változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata, továbbá, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton alapul, az erre vonatkozó okirat.

II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb, a jogi képviselő által megvizsgálásra kerülő okiratok:

1. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata;

2. a) a vezető tisztségviselőknek, a felügyelőbizottsági tagoknak, a könyvvizsgálónak, a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,
b) az a) pontban említettek megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat;

3. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata;

4. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem régebbi – tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;

5. a korlátolt felelősségű társaság esetén:
a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;

6. a zártkörűen működő részvénytársaság esetén:
a) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív,
b) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata),
c) a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről,
d) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;

7. ha külön jogszabály előírja, külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;

8. kézbesítési megbízott megjelölése esetén a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat;

9. ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke fűződik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó okirat;

10. társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás adatait tartalmazó három hónapnál nem régebbi kivonat;

11. önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat;

12. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása (engedélye) szükséges, ez az okirat;

13. a kiskorú tag képviseletére vonatkozó gyámhivatali határozat, ha a szülő nem láthatja el a kiskorú képviseletét;

14. változásbejegyzés esetén mindazon további okirat, amelyet az 1. és 2. számú mellékletek a változásbejegyzési kérelem tartalmára, illetve a cégformára nézve előírnak.

2. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez


A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta4 alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi közkereseti társaság5
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:


1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Közkereseti Társaság
A társaság rövidített cégneve:6      Kkt.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:7     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 8     

1.3.    A társaság székhelye:     

A társaság székhelye9
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)10 nem azonos a központi ügyintézés helyével:     

1.4.    A társaság telephelye(i):11     

1.5.    A társaság fióktelepe(i):12     

1.6.13    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság tagjai

2.1.    Név:14     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):15     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):16     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

2.2.17    Név:18    
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):19     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):20     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.    Főtevékenység:     

3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):21     

3.3.    A társaság ügyvezetése22    
a)23 jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama24:     a) határozatlan    
b) határozott,     -ig


5. A tagok felelőssége

5.1.    A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
5.2.    A társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért25
a) a többi tagéval azonos.
b) nem áll fenn.


6. A társaság vagyona

A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét      Ft,
azaz      forint összegben határozzák meg, amely
a)      Ft, azaz
    forint készpénzből,
26b)      Ft,
azaz      forint nem pénzbeli hozzájárulásból
áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke27:    
.................................................................................................. értéke:     
.................................................................................................. értéke:     


7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1.    Név (Cégnév):     
vagyoni hozzájárulás összege:     
vagyoni hozzájárulás összetétele:      Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:28     
29 ................................ megnevezésű      Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:30     

7.2.31    Név (Cégnév):     
vagyoni hozzájárulás összege:     
vagyoni hozzájárulás összetétele:      Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:32     
33 ................................ megnevezésű      Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:34    


8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

8.1.    Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2.    A nyereség és a veszteség a tagok között35
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:
Név (Cégnév):     
nyereség megosztásának aránya:      %
veszteség viselésének aránya:      %

Név (Cégnév):36    
nyereség megosztásának aránya:      %
veszteség viselésének aránya:      %


9. A tagok gyűlése

9.1.    A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

9.2.    A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

9.3.    A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben37
a) tagok gyűlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

9.4.38    Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 9.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

9.5.    A döntések meghozatalakor39
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.

b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:
Név (Cégnév):     
szavazat száma:     

Név (Cégnév):40    
szavazat száma:     


10. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére
a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete:     


b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):41
Név42:     
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:43
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A jogviszony kezdete:     


c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult44
A jogviszony kezdete:     
A jogviszony vége:     


d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):45,46
Név:47     
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:48
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

A jogviszony kezdete:     
A jogviszony vége:     


11. Cégvezető

11.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére49
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

11.2.50    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
51Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


12. Cégjegyzés

12.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
52Név:     

12.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:53
a) Név:     
és
54Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)55Név:     
és
56Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


13. Könyvvizsgáló57

13.1.    A társaság könyvvizsgálója:
Név:58     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     

Cégnév:59     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


14. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.


15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1.    A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalakozók.

16.2.    Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.

16.3.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének60
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján61
tesz eleget.

16.4.    A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.Kelt: .........................................................................

Tagok aláírása:


Név:


62Név:


Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:63

3. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez


A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta64 alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi betéti társaság65
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:


1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Betéti Társaság
A társaság rövidített cégneve:66      Bt.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:67     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 68     

1.3.    A társaság székhelye:     
A társaság székhelye69
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 70nem azonos a központi ügyintézés helyével:     

1.4.    A társaság telephelye(i):71     

1.5.    A társaság fióktelepe(i):72     

1.6.73    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság beltagja(i)

2.1.    Név:74     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):75     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):76     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

2.2.77    Név:78     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):79     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):80     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság kültagja(i)

3.1.    Név:81
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):82     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):83     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

3.2.84    Név:85     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):86     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):87     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


4. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

4.1.    Főtevékenység:     

4.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):88     

4.3.    A társaság ügyvezetése89
a) 90 jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


5. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama91:     a) határozatlan
    b) határozott,     -ig


6. A tagok felelőssége

6.1.    A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.

6.2.    A társaságba belépő beltag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért92
a) a többi beltagéval azonos.
b) nem áll fenn.

6.3.    A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

6.4.    Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított öt éves jogvesztő határidőn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a beltagi minősége megszűnése előtt keletkezett.


7. A társaság vagyona

A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ............................. Ft, azaz      forint
összegben határozzák meg, amely
a) .................................................... Ft, azaz      forint készpénzből áll,
93b) .................................................. Ft, azaz      forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke94:
......................................................................... értéke:     
......................................................................... értéke:     


8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje95

8.1.    Név (Cégnév):     
vagyoni hozzájárulás összege:     
vagyoni hozzájárulás összetétele:      Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:96     
97 .......................................... megnevezésű      Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:98     


8.2.99    Név (Cégnév):     
vagyoni hozzájárulás összege:     
vagyoni hozzájárulás összetétele:      Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:100     
101 ....................................... megnevezésű      Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:102     


9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

9.1.    Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

9.2.    A nyereség és a veszteség a tagok között103
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg,
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév):     
nyereség megosztásának aránya: ................................... %
veszteség viselésének aránya: ........................................ %

Név (Cégnév):104     
nyereség megosztásának aránya: ................................... %
veszteség viselésének aránya: ........................................ %


10. A tagok gyűlése

10.1.    A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

10.2.    A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

10.3.    A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben105
a) tagok gyűlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

10.4.106    Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 10.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

10.5.    A döntések meghozatalakor107
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név:     
szavazat száma:     

Név:108    
szavazat száma:     


11. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete:     

b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):
109Név110:     
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:111
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A jogviszony kezdete:     

c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult,112
A jogviszony kezdete:     
A jogviszony vége:     

d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):113
114Név115:     
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:116
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A jogviszony kezdete:     
A jogviszony vége:     

e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:
Név117:     
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:118
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A jogviszony kezdete:     


12. Cégvezető

12.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére119
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

12012.2.    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
121Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


13. Cégjegyzés

13.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
Név122:     

13.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:123
a) Név:     
és
124Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)125 Név:     
és
126Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


14. Könyvvizsgáló127

A társaság könyvvizsgálója:
Név:128     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Cégnév129:     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


15. A tagsági viszony megszűnése


A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.


16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.


17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

17.1.    A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalakozók.

17.2.    Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.

17.3.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének130
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján131
tesz eleget.

17.4.    A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .......................................................................

Tagok aláírása:

Név:    

132Név:    

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:133

4. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez


A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta134 alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság135
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:


1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:136      Kft.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:137     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 138     

1.3.     A társaság székhelye:     
A társaság székhelye139
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)140 nem azonos a központi ügyintézés helyével:     

1.4.    A társaság telephelye(i):141     

1.5.    A társaság fióktelepe(i):142     

1.6.143    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság tagjai

2.1.    Név:144     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):145     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):146     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

2.2.147    Név:148     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):149     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):150     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.    Főtevékenység:     

3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):151     

3.3.    A társaság ügyvezetése152
a) 153jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:154     a) határozatlan
b) határozott,     -ig.


5. A társaság törzstőkéje

5.1.    A társaság törzstőkéje      Ft, azaz
    forint, amely
a) .......................................... Ft azaz      forint
készpénzből áll, amely a törzstőke      százaléka
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába155 befizetett összeg      Ft,
a pénzbeli hozzájárulás .................................. százaléka156
157b)      Ft, azaz
     forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke ............................................ százaléka158
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás      százaléka.

5.2.159    A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót160
a) nem vettek igénybe.
b) igénybe vettek.


6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1.    Név (Cégnév):     
Törzsbetét összege:      Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz      Ft.
161b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ..................................................................................... értéke:      Ft

6.2.162    Név (Cégnév):     
Törzsbetét összege:     
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz      Ft.
163b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ...................................................................................... értéke:      Ft


7. A törzsbetétek teljesítési határideje164

7.1.    Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.165

7.2.    Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli hozzájárulást     -ig,
legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3.    A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.


8. Pótbefizetés

8.1.    A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára166
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.

8.2.167    A pótbefizetés legmagasabb összege:      Ft.

8.3.168    A pótbefizetés teljesítésének módja:169
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.

8.4.170    A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

8.5.171    A pótbefizetés legfeljebb172
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként173 ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8.6.174    Pótbefizetés175
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb .................... 176 hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).

8.7.177    A pótbefizetés visszafizetése178
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben
történik.


9. Üzletrész

9.1.    A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

9.2.    Az üzletrész179
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész ............................................... %
Név (Cégnév):     
Lakóhely:     

1802. üzletrész ............................................. %
Név (Cégnév):     
Lakóhely:     

1813. üzletrész ............................................. %
Név (Cégnév):     
Lakóhely:     
182Név (Cégnév):     
Lakóhely:     
Közös képviselő:     
Lakóhely:     


10. Az üzletrészek átruházása, felosztása

10.1.    Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon átruházható.


10.2.    Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre183
a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
b) elővásárlási jog nem illeti meg.

10.3.    Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához184
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.185
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

10.4.    Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen186
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.187

10.5.    A társaság a saját üzletrészét188
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
b) a vásárlástól számított      éven/hónapon belül köteles elidegeníteni.
c) nem köteles elidegeníteni.189

10.6.    Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.190


11. A nyereség felosztása

11.1.    A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.

11.2.    Az eredmény a tagok között191
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév):     
Arány: ........................................... %
192Név (Cégnév):     
Arány: ........................................... %


12. A társaság taggyűlése

12.1.    A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.2.193    A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben194
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

12.3.    Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév):     
szavazatszám: ......................................................................... arány:      %
195Név (Cégnév):     
szavazatszám: .......................................................................... arány:      %

12.4.    196A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben197
a) nem zárják ki.
b) kizárják.

12.5.    A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

12.6.    A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.


13. Az ügyvezető

13.1.    A társaság ügyvezetője:
198Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Az ügyvezetői megbízatás199
a) határozott időre,200
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:201     

13.2.202    Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).


14. Cégvezető

14.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére203
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

14.2.204    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
205Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


15. Cégjegyzés

15.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
206Név:     

15.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:207
a) Név:     
és
208Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)209 Név:     
és
210Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


16. Felügyelőbizottság

16.1.    A társaságnál felügyelőbizottság választására211
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

21216.2.    A felügyelőbizottság elnöke:213
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás214
a) határozott időre,215
b) határozatlan időre216
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:217     

21816.3.    A felügyelőbizottság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás219
a) határozott időre,220
b) határozatlan időre221
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:222     

223Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás224
a) határozott időre,225
b) határozatlan időre226
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:227     


17. Könyvvizsgáló228

A társaság könyvvizsgálója:
Név:229     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Cégnév:230     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


18. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.


19. Egyéb rendelkezések

19.1.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének231
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján232
tesz eleget.

19.2.    A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................


Tagok aláírása:


Név:


233Név:


Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:234

5. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez


AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta235 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság236
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:


1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:237      Kft.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:238     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 239     

1.3.     A társaság székhelye:     
A társaság székhelye240
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)241 nem azonos a központi ügyintézés helyével:     

1.4.    A társaság telephelye(i):242     

1.5.    A társaság fióktelepe(i):243     

1.6.244    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság alapítója

Név:245     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):246     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):247     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.    Főtevékenység:     

3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):248     

3.3.    A társaság ügyvezetése249    
a) 250jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:251     a) határozatlan
b) határozott,     -ig.


5. A társaság törzstőkéje

5.1.    A társaság törzstőkéje      Ft,
azaz      forint, amely
a) .............................. Ft, azaz      készpénzből áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka
b)252 .............................. Ft, azaz      forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka253

5.2.    A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig254
a) a pénzbeli hozzájárulás ..........255 %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába256, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

5.3.    Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be, köteles a fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.

5.4.    A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.


6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév):     
A törzsbetét összege:      Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz      Ft
257b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
258megnevezése:      értéke: ............ Ft


7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.


8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1.    Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.    Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

8.3.    Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.


9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.


10. Az alapítói határozat

10.1.    A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2.    Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.


11. Az ügyvezető

11.1.    A társaság ügyvezetője:

259Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

A megbízatás260
a) határozott időre261
b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:262     

11.2.263    Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).


12. Cégvezető

12.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére264
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

12.2.265    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
266Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


13. Cégjegyzés

13.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
267Név:     

13.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:268
a)    Név:     
és
269Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)    270Név:     
és
271Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


14. Felügyelőbizottság

14.1.    A társaságnál felügyelőbizottság választására272
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

14.2.273    A felügyelőbizottság elnöke:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás274
a) határozott időre,275
b) határozatlan időre276
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:277     

14.3.278    A felügyelőbizottság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás279
a) határozott időre,280
b) határozatlan időre281
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:282     

283Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás284
a) határozott időre,285
b) határozatlan időre286
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:287    


15. Könyvvizsgáló288

A társaság könyvvizsgálója:
Név:289     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Cégnév:290     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.


17. Egyéb rendelkezések

17.1.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének291
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján292
tesz eleget.

17.2.    A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................

Az alapító aláírása:


Név:


Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:293

6. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez


A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta294 alkalmazásával a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság295
a) alapszabályát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:


1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:296     Zrt.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:297     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 298    

1.3.    A társaság székhelye:     
A társaság székhelye299
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 300nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4.    A társaság telephelye(i):301     

1.5.    A társaság fióktelepe(i):302     

1.6.303    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1.    Név:304     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Cégnév (név):305     
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):306     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     

2.2.307    Név:308     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Cégnév (név):309    
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):310     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.    Főtevékenység:    

3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):311     

3.3.    A társaság ügyvezetése312
a)313jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


4. A társaság működésének időtartama, működési formája

A társaság időtartama:314     a) határozatlan
b) határozott, ...............-ig.

4.2.    A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.


5. A társaság alaptőkéje

5.1.    A társaság alaptőkéje      Ft,
azaz      forint, amely
a)      Ft, azaz
     készpénzből áll, amely az alaptőke ......... százaléka.315
Ebből az alapításkor befizetett összeg      Ft, amely ............ százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének
(ii) kibocsátási értékének.316
317b)      Ft, azaz
     forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke ......... százaléka.318
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ...... Ft, amely ..... százaléka az átvenni vállalt részvények319
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.

5.2.    A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés320
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név:321     
Lakcím:     
Cégnév:322     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.323

5.3.    A társaság alaptőkéje      darab ............ Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4.    A részvények előállításának módja:324
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.

5.5.    A részvények kibocsátási értéke325
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) ...............Ft, azaz      forint.326

5.6.    Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.


6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti megosztása

6.1.    Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint oszlanak meg:
Név (Cégnév):     
Vagyoni hozzájárulás:      Ft, amelyből
a) készpénz:      Ft,
327b) nem pénzbeli hozzájárulás
328 megnevezése:      értéke: ........................Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:      db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után:      db,
összesen:      db.
329Név (Cégnév):     
Vagyoni hozzájárulás:      Ft, amelyből
a) készpénz:      Ft,
330b) nem pénzbeli hozzájárulás
331megnevezése:      értéke: ........................Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:      db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után:      db,
összesen:      db.

6.2.332    Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget ............-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

6.3.333    Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást ...............................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.


7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához334
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon.


8. A nyereség felosztása

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az alapító (részvényes) az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.


9. A közgyűlés

9.1.    A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9.2.    A közgyűlést335
a) az igazgatóság
b) a vezérigazgató
hívja össze.

9.3.    A közgyűlést évente336
a) legalább egyszer
b)      hónapi gyakorisággal337
össze kell hívni a részvénytársaság338
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)339      címre.

9.4.    A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A meghívót340
a) papír alapon
b) elektronikus úton
kell megküldeni.

9.5.    341A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben342
a) közgyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.

9.6.    A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.

9.7.    343A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben344
a) nem zárják ki.
b) kizárják.

9.8.    A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.10.    A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.


10. Az igazgatóság, a vezérigazgató

10.1.    A társaságnál345
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

10.2.    346Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás347
a) határozott időre,348
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:349    

10.3.    350Az igazgatóság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás351
a) határozott időre,352
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:353    
354Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás355
a) határozott időre,356
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:357    

10.4.    358Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére359
a) köteles.
b) nem köteles.

10.5.    360A vezérigazgató:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás361
a) határozott időre,362
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:363     

10.6.    364A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére365
a) köteles.
b) nem köteles.


11. Cégvezető

11.1.    A társaságnál cégvezető kinevezésére366
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

11.2.367    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
368Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


12. Cégjegyzés

12.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
369Név:     

12.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:370
a) Név:     
és
371 Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)372 Név:     
és
373Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


13. Felügyelőbizottság

13.1.    A társaságnál felügyelőbizottság választására374
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

13.2.    375A felügyelőbizottság elnöke:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás376
a) határozott időre,377
b) határozatlan időre378
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:379     

13.3.380    A felügyelőbizottság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás381
a) határozott időre,382
b) határozatlan időre383
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:384     
385Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás386
a) határozott időre,387
b) határozatlan időre388
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:389    


14. Könyvvizsgáló


A társaság könyvvizsgálója:
Név:390     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Cégnév:391     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:     
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.


16. Egyéb rendelkezések

16.1.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének392
a) a Cégközlönyben
b) társaság honlapján393
tesz eleget.

16.2.    A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: .............................................................................

Az alapítók (részvényesek) aláírása:


Név:


394Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:395

7. számú melléklet a 2007. évi LXI. törvényhez

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez


AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta396 alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság397
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:


1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1.    A társaság cégneve:      Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:398      Zrt.

1.2.    A társaság idegen nyelvű cégneve:399     
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 400     

1.3.    A társaság székhelye:     
A társaság székhelye401
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)402 nem azonos a központi ügyintézés helyével:     

1.4.    A társaság telephelye(i):403    

1.5.    A társaság fióktelepe(i):404    

1.6.405    A cég e-mail elérhetősége:     


2. A társaság alapítója (részvényese)

Név:406     
Anyja neve:     
Lakcím:     

Cégnév (név):407    
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):408     
Székhely:     
Képviseletre jogosult neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     


3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével

3.1.    Főtevékenység:    

3.2.    Egyéb tevékenységi kör(ök):409    

3.3.    A társaság ügyvezetése410    
a)411 jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.


4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1.    A társaság időtartama:412     a) határozatlan
b) határozott, ..............-ig.

4.2.    A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.


5. A társaság alaptőkéje

5.1.    A társaság alaptőkéje      Ft,
azaz      forint, amely
a) ...................................... Ft, azaz      készpénzből áll,
amely az alaptőke      százaléka413
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ........................................ Ft, amely     százaléka
az átvenni vállalt részvények414
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
415b) ..................................... Ft, azaz      forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a      százaléka az átvenni vállalt részvények416
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2.    A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés417
a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név:418     
Lakcím:     
Cégnév:419    
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.420

5.3.    A nem pénzbeli hozzájárulás

5.3.1.421    tárgya: ............................................................................. értéke:      Ft,
a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma     ,
névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.4.    A társaság alaptőkéje ........ darab      Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.5.    A részvények előállításának módja:422
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.

5.6.    A részvények kibocsátási értéke423
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) ........ Ft.424

5.7.425     Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ............. -ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.


6. A nyereség felosztása

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.


7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.


8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1.    A társaságnál426
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2.427    Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás428
a) határozott időre,429
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:430     

8.3.431    Az igazgatóság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás432
a) határozott időre,433
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:434    

435Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás436
a) határozott időre,437
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:438     

8.4.439    Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére440
a) köteles.
b) nem köteles.

8.5.441    A vezérigazgató:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás442
a) határozott időre,443
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:444    

8.6.445    A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére446
a) köteles.
b) nem köteles.


9. Cégvezető

9.1.    A társaságnál cégvezető választására447
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

9.2.448    Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

449Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kinevezés kezdő időpontja:     


10. Cégjegyzés

10.1.    Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:     
Név:450    

10.2.    Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:451
a) Név:     
és
Név:452    
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)453Név:     
és
454 Név:     
együttesen jogosultak cégjegyzésre.


11. Felügyelőbizottság

11.1.    A társaságnál felügyelőbizottság választására455
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

11.2.456    A felügyelőbizottság elnöke:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás457
a) határozott időre,458
b) határozatlan időre459
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:460     

11.3.461    A felügyelőbizottság tagjai:
Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás462
a) határozott időre,463
b) határozatlan időre464
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:465     

466Név:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás467
a) határozott időre,468
b) határozatlan időre469
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:470     


12. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név:471    
Anyja neve:     
Lakcím:     
Kamarai nyilvántartási száma:     

Cégnév:472     
Cégjegyzékszám:     
Székhely:     
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
Helyettes könyvvizsgáló neve:     
Anyja neve:     
Lakcím:     
A megbízatás kezdő időpontja:     
A megbízatás lejárta:     


13. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg.


14. Egyéb rendelkezések

14.1.    Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének473
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján474
tesz eleget.

14.2.    A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ............................................................

Az alapító aláírása:


Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:475

.............................................................................................................................................................................
1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 136. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

A 28. § (4) bekezdése a 2008: XXX. törvény 59. §-ával megállapított szöveg.

3

A 28. § (8) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 162. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

    A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nincs szükség.

5

    Aláhúzással jelölendő.

6

    Szükség esetén kitöltendő.

7

    Szükség esetén kitöltendő.

8

    Szükség esetén kitöltendő.

9

    Aláhúzással jelölendő.

10

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

11

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

12

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

13

    Kitöltése kötelező!

14

     Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

15

    Szervezet esetén kell kitölteni.

16

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

17

    További tag esetén bővíthető.

18

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

19

    Szervezet esetén kell kitölteni.

20

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

21

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

22

    Aláhúzással jelölendő.

23

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

24

    Aláhúzással jelölendő.

25

    Aláhúzással jelölendő.

26

    Szükség esetén kitöltendő.

27

    A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

28

    Naptári nap szerint meghatározandó.

29

    A 6. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

30

    Naptári nap szerint meghatározandó.

31

    További tag esetén bővíthető.

32

    Naptári nap szerint meghatározandó.

33

    A 6. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

34

    Naptári nap szerint meghatározandó.

35

    Aláhúzással jelölendő.

36

    Több tag esetén bővíthető.

37

    Aláhúzással jelölendő.

38

    Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a társaság a 9.3. b) pontja szerint írásbeli döntéshozatalt választott.

39

    Aláhúzással jelölendő.

40

    Több tag esetén bővíthető.

41

    Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.

42

    Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

43

    Szükség esetén kitöltendő.

44

    Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §).

45

    Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §).

46

    Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.

47

    Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

48

    Szükség esetén kitöltendő.

49

    Aláhúzással jelölendő.

50

    Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

51

    Szükség esetén bővíthető.

52

    Szükség szerint bővíthető.

53

    Szükség esetén kitöltendő.

54

    Szükség szerint bővíthető.

55

    Szükség szerint bővíthető.

56

    Szükség szerint bővíthető.

57

    A Gt. 40–44. §-a esetén.

58

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

59

    Szervezet esetén kell kitölteni.

60

    Aláhúzással jelölendő.

61

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

62

    Több tag esetében bővíthető.

63

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

64

    A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

65

    Aláhúzással jelölendő.

66

    Szükség esetén kitöltendő.

67

    Szükség esetén kitöltendő.

68

    Szükség esetén kitöltendő.

69

    Aláhúzással jelölendő.

70

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

71

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

72

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

73

    Kitöltése kötelező!

74

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

75

    Szervezet esetén kell kitölteni.

76

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

77

    További beltag esetén bővíthető.

78

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

79

    Szervezet esetén kell kitölteni.

80

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

81

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

82

    Szervezet esetén kell kitölteni.

83

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

84

    További kültag esetén bővíthető.

85

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

86

    Szervezet esetén kell kitölteni.

87

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

88

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

89

    Aláhúzással jelölendő.

90

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

91

    Aláhúzással jelölendő.

92

    Aláhúzással jelölendő.

93

    Szükség esetén kitöltendő.

94

    A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

95

    A tagokon a bel- és kültagot egyaránt érteni kell.

96

    Naptári nap szerint meghatározandó.

97

    A 7. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

98

    Naptári nap szerint meghatározandó.

99

    További tag esetén bővíthető.

100

    Naptári nap szerint meghatározandó.

101

    A 7. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

102

    Naptári nap szerint meghatározandó.

103

    Aláhúzással jelölendő.

104

    Több tag esetén bővíthető.

105

    Aláhúzással jelölendő.

106

    Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a társaság a 10.3. b) pontja szerint írásbeli döntéshozatalt választott.

107

    Aláhúzással jelölendő.

108

    Több tag esetén bővíthető.

109

    Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.

110

    Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

111

    Szükség esetén kitöltendő.

112

    Legfeljebb 5 évig. (Gt. 24. §)

113

    Legfeljebb 5 évig. (Gt. 24. §)

114

    Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.

115

    Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

116

    Szükség esetén kitöltendő.

117

    Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

118

    Szükség esetén kitöltendő.

119

    Aláhúzással jelölendő.

120

    Kizárólag a 12.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

121

    Szükség szerint bővíthető.

122

    Szükség szerint bővíthető.

123

    Szükség esetén kitöltendő.

124

    Szükség szerint bővíthető.

125

    Szükség szerint bővíthető.

126

    Szükség szerint bővíthető.

127

    A Gt. 40–44. §-a esetén.

128

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

129

    Szervezet esetén kell kitölteni.

130

    Aláhúzással jelölendő.

131

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

132

    Több tag esetében bővíthető.

133

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

134

    A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

135

    Aláhúzással jelölendő.

136

    Szükség esetén kitöltendő.

137

    Szükség esetén kitöltendő.

138

    Szükség esetén kitöltendő.

139

    Aláhúzással jelölendő.

140

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

141

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

142

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

143

    Kitöltése kötelező!

144

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

145

    Szervezet esetén kell kitölteni.

146

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

147

    További tag esetén bővíthető.

148

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

149

    Szervezet esetén kell kitölteni.

150

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

151

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

152

    Aláhúzással jelölendő.

153

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

154

    Aláhúzással jelölendő.

155

    Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzését követő 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.

157

    Szükség szerint kitöltendő.

159

    Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén kell kitölteni.

160

    Aláhúzással jelölendő.

161

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

162

    További tag esetén bővíthető.

163

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

164

    Szükség szerint kitöltendo.

165

    Aláhúzással jelölendő.

166

    Aláhúzással jelölendő.

167

    A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

168

    A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

169

    Aláhúzással jelölendő.

170

    A 8.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni.

171

    A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

172

    Aláhúzással jelölendő.

173

    Számmal jelölendő.

174

    A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

175

    Aláhúzással jelölendő.

176

    Számmal jelölendő.

177

    A 8.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

178

    Aláhúzással jelölendő.

179

    Aláhúzással jelölendő.

180

    További üzletrész esetén bővíthető.

181

    Közös üzletrész esetén kitöltendő, bővíthető.

182

    Több tulajdonos esetén bővíthető.

183

    Aláhúzással jelölendő.

184

    Aláhúzással jelölendő.

186

    Aláhúzással jelölendő.

188

    Szükség szerint kitöltendő, aláhúzással jelölendő.

189

    Gt. 135. §.

191

    Aláhúzással jelölendő.

192

    További tag esetén bővíthető.

193

    Gt. 141. §, 148. §

194

    Aláhúzással jelölendő.

195

    Több tag esetén bővíthető.

197

    Aláhúzással jelölendő.

198

    Szükség szerint bővíthető.

199

    Aláhúzással jelölendő.

200

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

201

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

203

    Aláhúzással jelölendő.

204

    Kizárólag a 14.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

205

    Szükség szerint bővíthető.

206

    Szükség szerint bővíthető.

207

    Szükség esetén kitöltendő.

208

    Szükség szerint bővíthető.

209

    Szükség szerint bővíthető.

210

    Szükség szerint bővíthető.

211

    Aláhúzással jelölendő.

212

    A 16.1. a) pont választása esetén.

213

    A 16.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés].

214

    Aláhúzással jelölendő.

215

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

216

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

217

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

218

    A 16.1. a) pont választása esetén.

219

    Aláhúzással jelölendő.

220

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

221

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

222

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

223

    További felügyelőbizottsági tag esetén bővíthető.

224

    Aláhúzással jelölendő.

225

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

226

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

227

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

228

    A Gt. 40–44. §-a esetén.

229

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

230

    Szervezet esetén kell kitölteni.

231

    Aláhúzással jelölendő.

232

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

233

    Több tag esetében bővíthető.

234

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

235

    Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

236

    Aláhúzással jelölendő.

237

    Szükség esetén kitöltendő.

238

    Szükség esetén kitöltendő.

239

    Szükség esetén kitöltendő.

240

    Aláhúzással jelölendő.

241

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

242

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

243

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

244

    Kitöltése kötelező!

245

    Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

246

    Szervezet esetén kell kitölteni.

247

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

248

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

249

    Aláhúzással jelölendő.

250

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

251

    Aláhúzással jelölendő.

252

    Szükség esetén kitöltendő.

254

    Aláhúzással jelölendő.

255

    Pontos számmal jelölendő. Figyelemmel a Gt. 115. § (1) bekezdésére, a pénzbeli hozzájárulásnak legalább az 50%-át be kell fizetni.

256

    Aláhúzással jelölendő. A cég pénztárába történő befizetés esetén a cég a bejegyzését követő 8 napon köteles pénzforgalmi számlát nyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlára befizetni.

257

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén kitöltendő.

258

    Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

259

    Több ügyvezető esetén bővíthető.

260

    Aláhúzással jelölendő.

261

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

262

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

264

    Aláhúzással jelölendő.

265

    Kizárólag a 12.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

266

    Szükség szerint bővíthető

267

    Szükség szerint bővíthető.

268

    Szükség esetén kitöltendő.

269

    Szükség szerint bővíthető.

270

    Szükség szerint bővíthető.

271

    Szükség szerint bővíthető.

272

    Aláhúzással jelölendő.

273

    A 14.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés].

274

    Aláhúzással jelölendő.

275

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

276

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

277

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

278

    A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

279

    Aláhúzással jelölendő.

280

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

281

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

282

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

283

    Több felügyelőbizottsági tag esetén bővíthető.

284

    Aláhúzással jelölendő.

285

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §)

286

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

287

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

288

    A Gt. 40–44. §-a esetén.

289

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

290

    Szervezet esetén kell kitölteni.

291

    Aláhúzással jelölendő.

292

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

293

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

294

    Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

295

    Aláhúzással jelölendő.

296

    Szükség esetén kitöltendő.

297

    Szükség esetén kitöltendő.

298

    Szükség esetén kitöltendő.

299

    Aláhúzással jelölendő.

300

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

301

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

302

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

303

    Kitöltése kötelező!

304

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

305

    Szervezet esetén kell kitölteni.

306

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

307

    Több részvényes esetén bővíthető.

308

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

309

    Szervezet esetén kell kitölteni.

310

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

311

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

312

    Aláhúzással jelölendő.

313

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

314

    Aláhúzással jelölendő.

316

    Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5. pontra is.

317

    Szükség esetén kitöltendő.

319

    Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5. pontra is.

320

    Aláhúzással jelölendő.

321

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

322

    Szervezet esetén kell kitölteni.

323

    A Gt. 209. §-ának (2) bekezdése esetén kerülhet sor.

324

    Aláhúzással jelölendő.

325

    Aláhúzással jelölendő.

326

    Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

327

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő.

328

    Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

329

    Több alapító (részvényes) esetén bővíthető.

330

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő.

331

    Több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

332

    Szükség esetén kitöltendő.

333

    Szükség esetén kitöltendő.

334

    Aláhúzással jelölendő.

335

    Aláhúzással jelölendő.

336

    Aláhúzással jelölendő.

337

    Számmal jelölendő.

338

    Aláhúzással jelölendő.

339

    Pontos címmel jelölendő.

340

    Aláhúzással jelölendő.

341

    Gt. 231. §, 242. §.

342

    Aláhúzással jelölendő.

343

    Gt. 235. §.

344

    Aláhúzással jelölendő.

345

    Aláhúzással jelölendő.

346

    A 10.1. a) pont megjelölése esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 243. § (1) bekezdés harmadik mondata].

347

    Aláhúzással jelölendő.

348

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

349

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

350

    A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

351

    Aláhúzással jelölendő.

352

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

353

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

354

    Szükség esetén bővíthető.

355

    Aláhúzással jelölendő.

356

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

357

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

359

    Aláhúzással jelölendő.

360

    A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

361

    Aláhúzással jelölendő.

362

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

363

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

365

    Aláhúzással jelölendő.

366

    Aláhúzással jelölendő.

367

    Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

368

    Szükség szerint bővíthető.

369

    Szükség szerint bővíthető.

370

    Szükség esetén kitöltendő.

371

    Szükség szerint bővíthető.

372

    Szükség szerint bővíthető.

373

    Szükség szerint bővíthető.

374

    Aláhúzással jelölendő.

375

    A 13.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés második mondata.]

376

    Aláhúzással jelölendő.

377

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

378

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

379

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

380

    A 13.1. a) pont választása esetén kitöltendő.

381

    Aláhúzással jelölendő.

382

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

383

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

384

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

385

    Szükség esetén bővíthető.

386

    Aláhúzással jelölendő.

387

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

388

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

389

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

390

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

391

    Szervezet esetén kell kitölteni.

392

    Aláhúzással jelölendő.

393

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

394

    Több részvényes esetében bővíthető.

395

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

396

    Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

397

    Aláhúzással jelölendő.

398

    Szükség esetén kitöltendő.

399

    Szükség esetén kitöltendő.

400

    Szükség esetén kitöltendő.

401

    Aláhúzással jelölendő.

402

    Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

403

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

404

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

405

    Kitöltése kötelező!

406

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

407

    Szervezet esetén kell kitölteni.

408

    Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

409

    Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

410

    Aláhúzással jelölendő.

411

    Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

412

    Aláhúzással jelölendő.

414

    Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.6. pontra is.

415

    Szükség szerint kitöltendő.

416

    Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.6. pontra is.

417

    Aláhúzással jelölendő.

418

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

419

    Szervezet esetén kell kitölteni.

420

    Jelölésére a Gt. 209. §-ának (2) bekezdése esetén kerülhet sor.

421

    Az 5.1. b) pont kitöltése esetén kitöltendő, több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

422

    Aláhúzással jelölendő.

423

    Aláhúzással jelölendő.

424

    Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

425

    Szükség esetén kitöltendő.

426

    Aláhúzással jelölendő.

427

    A 8.1. a) pont megjelölése esetén szükség esetén kitöltendő [Gt. 243. § (1) bekezdés harmadik mondata].

428

    Aláhúzással jelölendő.

429

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

430

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

431

    A 8.1. a) pont megjelölése esetén.

432

    Aláhúzással jelölendő.

433

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

434

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

435

    Szükség esetén bővíthető.

436

    Aláhúzással jelölendő.

437

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

438

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

440

    Aláhúzással jelölendő.

441

    A 8.1. b) pont megjelölése esetén.

442

    Aláhúzással jelölendő.

443

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

444

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

446

    Aláhúzással jelölendő.

447

    Aláhúzással jelölendő.

448

    A 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

449

    Szükség szerint bővíthető.

450

    Szükség szerint bővíthető.

451

    Szükség esetén kitöltendő.

452

    Szükség szerint bővíthető

453

    Szükség szerint bővíthető.

454

    Szükség szerint bővíthető.

455

    Aláhúzással jelölendő.

456

    A 11.1. a) pont választása esetén szükség szerint kitöltendő [Gt. 34. § (2) bekezdés második mondata].

457

    Aláhúzással jelölendő.

458

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

459

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

460

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

461

    A 11.1. a) pont választása esetén kitöltendő.

462

    Aláhúzással jelölendő.

463

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

464

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

465

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

466

    Szükség esetén bővíthető.

467

    Aláhúzással jelölendő.

468

    Legfeljebb 5 évre (Gt. 24. §).

469

    Abban az esetben jelölhető, amennyiben a vezető tisztségviselő(k) is határozatlan időre kerültek megválasztásra [Gt. 36. § (1) bekezdés].

470

    Az a) pont választása esetén kitöltendő.

471

    Természetes személy esetén kell kitölteni.

472

    Szervezet esetén kell kitölteni.

473

    Aláhúzással jelölendő.

474

    Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

475

    Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére