• Tartalom

70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól1

2011.01.14.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet alkalmazásában:

1. forgalomba hozó:

a) a közvetlenül a fogyasztó vagy a kereskedő számára értékesítésre kerülő bor tekintetében az egyszerűsített adóraktár-engedélyes, illetve a tároló adóraktár-engedélyes,

b) a bort külföldről behozó kereskedő;

2. közfogyasztásra forgalomba hozatal: a forgalomba hozó által a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 25. § (1) bekezdés szerinti forgalomba hozatal;

3. harmadik ország: olyan állam, amely nem az Európai Unió tagállama, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás szerződő állama.

2. § A Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott bor forgalombahozatali járulék (a továbbiakban: járulék) összegét a Bormarketing és minőség-ellenőrzés 10032000- 01220191-51300009 számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni. A járulék megfizetése készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással történhet.

3. § (1)3 A Jöt. 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiség alapján, a Btv. 24/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében hivatkozott határidőig kell megfizetni.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamából, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás valamely szerződő államából történő behozatal esetén a járulékfizetésre kötelezett a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett bortételek után, az (1) bekezdés szerint köteles megfizetni.

(3) Harmadik országból történő behozatal esetén a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett bortétel után, vagy – ha a bort az adott államban már forgalomba hozták – a kereskedelmi egység raktárnyilvántartásába vett bortétel után, az (1) bekezdés szerint kell megfizetni.

(4)4 A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a járulékfizetésre kötelezett jövedéki engedélyének számát, kereskedelmi egység esetén adóazonosító számát.

(5)5 Meghatározott termőhelyű minőségi bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni.

(6)6 Tájbor, valamint asztali bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni.

4. § (1)7 A járulékfizetésre kötelezett a járulék megfizetéséről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH) honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozatot készít, amely az alábbi adattartalommal rendelkezik:

a) a bevallási nyilatkozatot készítő neve, címe;

b) adóazonosító száma;

c) jövedéki engedély száma;

d) adóraktári engedély szám/számok;

e) a borászati üzem működési engedélyének száma;

f) az elszámolás időszaka;

g) közfogyasztásra forgalomba hozott földrajzi jelzést nem viselő és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

h) a g) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

i) közfogyasztásra forgalomba hozott oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

j) az i) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

k) az összes fizetendő összeg forintban meghatározva;

l) a befizetés bizonylatának azonosítója vagy a bankszámla száma, amelyről az átutalás teljesült;

m) a befizetés dátuma;

n) a visszaigényelt járulék összege;

o) a bevallási nyilatkozat készítésének dátuma;

p) a bevallási nyilatkozatot készítő aláírása.

(2)8 A járulékfizetésre kötelezett a bevallási nyilatkozatot és a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti elszámolás másolatát a járulék befizetésére előírt határidőt követő 15 napon belül megküldi az MgSzH-nak.

(3)9 A Btv. 24/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés által érintett járulékfizetésre kötelezett az ott említett befizetés és visszaigénylés tényéről, valamint összegéről szóló okiratot megőrzi.

5. § (1) A Magyar Államkincstár a 2. §-ban meghatározott számlára beérkezett összegekről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig tájékoztatja az MgSzH-t.

(2)10 Az MgSzH a járulék befizetésének folyamatos ellenőrzése érdekében az általa kezelt adatokat egyezteti a vámhatóság és a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokkal. A vámhatóság a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti, feldolgozott elszámolások alapján a forgalomba hozóra vonatkozó adatokat – ideértve a jövedéki engedély számot –, valamint a közfogyasztásra forgalomba hozott bor mennyiségére vonatkozó adatokat a december 1. és július 31. közötti időszakról október 15-ig, az augusztus 1. és november 30. közötti időszakról pedig a következő év február 15-ig továbbítja az MgSzH-nak.

(3)11 Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott határidőt követő 30 napon belül intézkedik a járulék befizetéséből képződött pénzkeret

a) 40%-ának az MgSzH részére, valamint

b) 60%-ának az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) részére

történő átutalásáról.

(4)12 Amennyiben az MgSzH-val lefolytatott, a (2) bekezdés szerinti adategyeztetés alapján az átutalandó összeg módosításra szorul, úgy ezt a módosítást a következő időszak elszámolásában kell megtenni.

6. §13 Az MgSzH a Btv. 24/A. §-ának (8) bekezdése szerinti jelentését a miniszteri jóváhagyást követő 10 napon belül a honlapján közzéteszi.

7. §14 (1) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint részére átutalt összeget költségvetésében elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerint használhatja fel.

(2) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján részére átutalt összeg felhasználását a 9. § (5) bekezdés szerint megküldött javaslatnak megfelelően használhatja fel.

8. §15 (1) A Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szakmai előkészítésére, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására és ellenőrzésére a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott előirányzat legfeljebb 5%-a használható fel.

(2)16

(3)17

9. §18 (1) A miniszter létrehozza a Bormarketing Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A Bizottság 13 tagból áll, akik közül tizenkettőt a miniszter jelöl, további egy tag az AMC igazgatója, aki egyben a Bizottság titkára. A tagokat a miniszter nevezi ki.

(3) A Bizottság javaslatot tesz a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott közösségi bormarketing programok végrehajtására, így különösen a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet szerinti

a) közösségi bormarketing stratégiára,

b) éves támogatási tervre,

c) pályázati feltételek kialakítására,

d) pályázat során benyújtott pályázatok elfogadására.

(4) A Bizottság a pályázatokat elutasításra, a Bizottság javaslata alapján csökkentett összköltséggel való támogatásra, vagy támogatásra javasolja.

(5) A Bizottság javaslatát a miniszter ellenjegyzi, amelyről az AMC igazgatóját tájékoztatja.

(6) A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Bizottság üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – vezeti. A Bizottságot az elnök napirend megküldésével hívja össze, legalább évi négy alkalommal.

(7) A Bizottság működésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)19

Melléklet a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez20

1

A rendeletet a 88/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 28. napjával.

2

Az 1. § a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

3

A 3. § (1) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

4

A 3. § (4) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

5

A 3. § (5) bekezdését a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

6

A 3. § (6) bekezdését a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

7

A 4. § (1) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

8

A 4. § (2) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (16) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 4. § (3) bekezdése a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

12

Az 5. § (4) bekezdését a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

13

A 6. § a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

14

A 7. § a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. § a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 8. § (2) bekezdését a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 8. § (3) bekezdését a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 9. § a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 16. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A mellékletet a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére