• Tartalom

71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.06.10.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §2 A támogatás célja a mezőgazdasági területeken lágy szárú, évelő, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig energetikai alapanyag termelésre fenntartható energianövények telepítésével:

a) a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel hozzájáruljon az élelmiszer termékpályák stabilizálásához;

b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőségek biztosítása;

c) hozzájáruljon a szélerózió, illetve belvíz elleni védekezéshez, a kedvezőtlen talajszerkezet javításához;

d) az energetikai célú biomassza biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások elterjesztésére vonatkozó célok teljesítéséhez;

e) hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában

a) mezőgazdasági terület: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § g) pontjában meghatározott támogatható terület;

b) megkezdett beruházás: a szaporítóanyag talajba történő eltelepítésének megkezdése;

c) befejezett beruházás: az eltelepített kultúra vegetatív részének nagysága a talajszinttől mérve meghaladja a 10 cm-t;

d) kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott kedvezőtlen adottságú terület;

e)3 fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott termelő;

f) elismert piaci szereplő: az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címében meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. március 13-i 270/2007/EK bizottsági rendelet 37. cikke alapján elismerési nyilvántartásba vett piaci szereplő;

g) jogtulajdonos megbízottja: olyan természetes személy, gazdasági társaság vagy szervezet, aki a jogvédett növényfajta szaporítóanyagát a jogtulajdonos közvetlen vagy közvetett meghatalmazása alapján Magyarországon forgalmazhatja;

h)4 tábla: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) 1. §-ának 3. pontjában meghatározottak szerint.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján az 1. számú mellékletben szereplő fajokból történő lágy szárú energiaültetvények (a továbbiakban: ültetvény) mezőgazdasági területeken történő telepítéséhez vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2)–(3)5

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(3)6 E rendelet alapján a legkisebb támogatható tábla nagysága 1 hektár.

(4)7 Nem vehető igénybe támogatás olyan területen történő telepítéshez, amelyre a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, illetve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program vagy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv társfinanszírozásában

a) fás szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy

b) évelő, lágy szárú energiaültetvény telepítési támogatást, vagy

c) ültetvénytelepítési támogatást, vagy

d) erdőtelepítési támogatást

igényeltek.

(5)8 Nem vehető továbbá igénybe támogatás védett természeti területeken, illetve Natura 2000 területeken történő telepítéshez.

(6) A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatási kérelemben megjelölt területekre az ügyfél rendelkezzen az ügyfél saját nevére szóló, agrár- vagy kertészmérnök végzettséggel rendelkező szakember által készített és aláírt telepítési tervvel, amely tartalmazza legalább:

a) az alkalmazott faj, fajta meghatározását, annak termőhelyi kritériumait;

b)9 a termőhely legfontosabb paramétereit és a telepítési terv készítőjének a termőhelyi megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát;

c) a tervezett sor- és tőtávot, illetve hektáronkénti tőszámot;

d) az alkalmazott technológia rövid leírását, a betakarítás tervezett gyakoriságát, az ültetvény fenntartására, művelésre vonatkozó agrotechnológiai leírást;

e) az ültetvény felszámolását követően a lágy szárú energianövény kultúra maradéktalan eltávolításához, illetve a terület mezőgazdasági művelésre történő újbóli hasznosításához szükséges intézkedések meghatározását.

(7)10 A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a megtermelt lágy szárú energianövény – 1. számú melléklet szerint számított – teljes mennyiségére a termőre fordulástól számított legalább öt évre vonatkozó előszerződéssel, szerződéssel, illetve nyilatkozzon annak saját célú felhasználásáról. Az előszerződésnek, szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:

a) szerződő felek azonosító adatait, az ügyfél regisztrációs számát;

b)11 a biomassza 1. számú melléklet szerinti magyar, vagy tudományos megnevezését;

c) az átadási helyet, az átadás tervezett időpontját (év, hónap), továbbá mennyiségét (t);

d) a szerződés időtartamát.

(8) Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt összes ültetvény vonatkozásában:

a)12 a támogatási határozat közlésétől számított 12 hónapon belül a beruházást befejezni;

b) a kultúra spontán továbbterjedését megakadályozni, vegetatív úton terjedő kultúrák esetében az ültetvényt évente körbetárcsázni, vagy körbeszántani;

c) telepítési naplót vezetni, amely tartalmazza legalább:

ca) az elvégzett gépi és agrotechnológiai műveleteket, azok elvégzésének időpontját,

cb) a kijuttatott kemikáliák és talajerő-visszapótlásra felhasznált anyagok megnevezését, dózisát, a kijuttatás időpontját;

d)13 energiafű esetében fémzárolt vetőmagot, nádfélék esetén kórokozóktól mentes szaporítóanyagot felhasználni;

e)14

f)15 legalább a telepítésétől számított öt évig az ültetvényt fenntartani, termőképességét megőrizni;

g)16 a telepítést, a kultúrállapotban tartást úgy megvalósítani, hogy a területen a kultúra minimális tőszáma meghaladja az 1. számú mellékletben meghatározott mértéket;

h) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;

i)17

(9)18 A 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele – a jogcímre vonatkozó IH közleményben meghatározott – üzleti terv benyújtása.

(10)19 A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a 6. § (1) bekezdése szerinti időpontban benyújtott kérelmek esetében a művelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évében vagy az azt közvetlen megelőző évben az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

A támogatás mértéke

5. § (1)20 A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 ezer eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(2) A támogatás mértéke:

a) a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;

b) fiatal mezőgazdasági termelő esetében vagy kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a;

c) fiatal mezőgazdasági termelő és kedvezőtlen adottságú területen történő telepítéskor a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

(3)21 A támogatás összege táblánként nem haladhatja meg az 1. számú mellékletben szereplő, kultúránként meghatározott hektáronkénti fajlagos összeget.

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült:

a) terület-előkészítés,

b) tápanyag-utánpótlás,

c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás,

d) telepítés,

e) a telepítéshez kapcsolódóan a Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig,

f) kerítés, térburkolat-kialakítás.

(5) A (4) bekezdés e)–f) pontjai szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

(6)22 Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

(7)23 A (4) bekezdés e) és f) pontjára vonatkozóan az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.

Támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)24

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)25 a mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát;

b)26 az energiaültetvények határvonalait ábrázoló MePAR rendelet szerinti egyedi blokktérképeket;

c) a megtermelt lágy szárú energianövény értékesítésére vonatkozóan a 4. § (7) bekezdés szerinti előszerződést, illetve szerződést, vagy saját felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot;

d)27

e)28 a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírástól eltérően a 4. § (6) bekezdés szerinti telepítési terv meglétére vonatkozó nyilatkozatot, valamint a telepítési terv készítőjének a termőhelyi megfelelésre vonatkozó nyilatkozatát és a telepítési terv készítőjének végzettségét igazoló okirat másolatát;

f)29

g) a 2. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

h)30 a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén – a jogcímre vonatkozó IH közleményben meghatározott tartalommal – az üzleti tervet.

(3)31 Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4)32 Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a 2. számú melléklet szerinti értékelési szempontokra vonatkozó információk, valamint a magánszemély gazdálkodási formájára vonatkozó nyilatkozat;

b) a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Tv., a Vhr., az államháztartásról szóló törvény, valamint az e rendelet szerinti nyilatkozatok;

c) a telepítéssel érintett táblá(k)ra vonatkozóan:

ca) a hasznosítási kód és a blokkazonosító;

cb) a tábla hektár mértékegységben kifejezett két tizedes jegyig megadott mérete;

cc) a tábla mely település(ek) közigazgatási határán belül fekszik;

cd) a tábla helyrajzi száma(i);

ce) a tervezett elszámolható kiadások forintban;

cf) a tábla vonatkozásában a kerítés, térburkolat kialakítására fordítani tervezett, forintban kifejezett kiadások;

cg) a tábla vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadások;

d) a mezőgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban;

e) a 2. számú melléklet szerinti értékelési rendszer „Pénzügyi terv” szakasz értékeléséhez a beruházásra vonatkozó, valamint az ügyfél jövőben tervezett, valamint induló vállalkozásnak nem minősülő ügyfél és nem őstermelő ügyfél esetén a múltbéli gazdálkodási adatai (bevételek, költségek és ráfordítások, eszközök, források);

f) a támogatási kérelem értékeléséhez, bírálatához szükséges egyéb információkat, adatokat.

A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

8. § (1)33 A kifizetési kérelmet évente lehet benyújtani az MVH-hoz

a) az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint, valamint

b) augusztus 1. és 31. között, melyhez a megvalósított és a (3) bekezdésben foglaltak szerint bejelentett ültetvényekre vonatkozóan kizárólag további elszámolások mellékelhetők.

(2)34 A 4. § (8) bekezdésének d) pontjában foglalt feltételek teljesítésének igazolására csatolni kell:

a) energiafű esetén a felhasznált vetőmag fémzár címkéinek másolatát;

b) nádfélék esetén a felhasznált szaporítóanyag kórokozó mentességéről szóló növény-egészségügyi hatósági igazolást.

(3)35 Kifizetési kérelem csak olyan táblák vonatkozásában nyújtható be, ahol a telepítés az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósul és az egységes kérelem rendeletbe foglaltak szerinti egységes kérelem részeként az ügyfél adatot szolgáltat a megvalósított ültetvények külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 m-es pontossággal megadott koordinátáiról, valamint benyújtja a mérésről szóló jegyzőkönyvnek a jegyzőkönyv készítő és ügyfél által aláírt másolati példányát.

(4)36 Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (8) bekezdés h) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.

Jogkövetkezmények

9. § (1)37 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a telepítési kötelezettségének nem tett eleget, akkor köteles az érintett táblák területével arányosan a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2)38 Ha az ügyfél a 4. § (8) bekezdés a)–g) pontjaiban foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az érintett táblák területével arányosan köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3)39 Ha az ügyfél a 4. § (8) bekezdés h) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt időszak első napját megelőző 30. nap között nem volt képzés.

(4) Ha az illetékes hatóság az ültetvény felszámolását az ügyfél hibájából elrendeli, akkor az ügyfél köteles a felszámolást elrendelő határozatban megjelölt ültetvény felszámolással érintett területével arányos összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfél a saját felhasználást biztosító berendezést az ültetvény első letermelésének időpontjáig nem helyezi üzembe, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(6) Ha az ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(7)40

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §41 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor42 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §43 E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított rendelkezését a 2010. március 1-jét követően benyújtott támogatási kérelem alapján indult eljárásban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez44

Sor-
szám

Kultúra megnevezése

Igénybe vehető maximális támogatás (Ft/ha)

Minimális tőszám (tő/ha)

Produkció, terjeszkedés

latin név

magyar név (tájékoztatás)

H

T

VT

1.

Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, őshonos típus és Elytrigia repens

Energiafű, kivéve közönséges tarackbúza és védett típus

75 000

5 000 000

8

2

N

2.

Miscanthus nemzetség

Kínai nád, elefántfű, japán díszfű

250 000

9 000

25

3

I

3.

Sida Hermaphrodita L. Rusby

Amerikai bársonymályva

110 000

22 000

8

3

N

ahol:
H – átlagos terméshozam (t/ha/év);
T – teljes termőre fordulás éve a telepítést követően;
VT – vegetatív úton történő terjeszkedés, I – igen, N – nem.

2. számú melléklet a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez45

Értékelés

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Termelői Csoport tagság

Az ügyfél Termelői Csoport tagja

Igazolás

10

Felvásárlói szerződés megalapozottsága1

Elismert piaci szereplővel kötött felvásárlási szerződés, vagy saját felhasználás esetén meglévő berendezés1.b.

MVH nyilvántartás, saját felhasználás esetén nyilatkozat

15

Energetikai önellátás, saját feldolgozás2

A várható produktum legalább 80%-ban történő saját felhasználása, feldolgozása

Nyilatkozat

15

A várható produktum legalább 50%-ban történő saját felhasználása, feldolgozása

10

A várható produktum kevesebb mint 50%-ban történő saját felhasználása, feldolgozása

0

Talajszerkezetre gyakorolt hatás, erózió, defláció elleni védekezés5

Az ültetvény hozzájárul a talajszerkezet javításához,
illetve erózió, defláció
vagy belvíz elleni
védekezéshez

61/1994. (XI. 8.) FM rendelet alapján érvényes szakértői engedéllyel rendelkező talajtani szakértő igazolása

10

Összesen

50 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A telepítés helye5

Hátrányos helyzetű térségben van

KSH adatbázis

5

Munkanélküliségi ráta az országos átlagot 20%-kal meghaladja6

5

Mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya az országos átlagot meghaladja6

5

Térségi fenntarthatóság3

A telepíteni tervezett terület 15 km-en belül van az ügyfél lakóhelyétől/székhelyétől, telephelyétől

MVH nyilvántartás

3

A telepíteni tervezett terület 15–30 km távolságban van az ügyfél lakóhelyétől/székhelyétől, telephelyétől

2

Az ügyfél lakóhelye/székhelye, telephelye és a telepíteni tervezett terület közötti távolság a 30 km-t meghaladja

0

Esélyegyenlőség, nők foglalkoztatása


Ha az ügyfél természetes személyként nő

Nyilatkozat


3

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak több mint 50%-a nő

3

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak 20–50%-a nő

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak kevesebb mint 20%-a nő

0

Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatás

Ha a kérelmező természetes személy és roma származású

Nyilatkozat

4

Ha a kérelmező nem természetes személy és a roma felzárkóztatáshoz hozzájárul

A helyi, illetve országos cigány önkormányzat támogatási nyilatkozata7

4

Esélyegyenlőség, csökkent munkaképességűek foglalkoztatása

Ha a kérelmező csökkent munkaképességű természetes személy

Nyilatkozat

5

Ha a kérelmező nem természetes személy és csökkent munkaképességűt foglalkoztat

5

Összesen

30 pont

PÉNZÜGYI TERV

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

3

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

2

Vállalatértékelés


A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése
referenciaadatokkal:

Saját tőke jövedelmezősége

2

Eszközarányos jövedelmezőség

2

Likviditás

1

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata


Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése
a működtetés alatt:

Saját tőke jövedelmezősége

4

Eszközarányos jövedelmezőség

4

Likviditás

2

Összesen

20 pont

Mindösszesen:

100 pont

Értelmezések, kiegészítések, megjegyzések a 2. számú melléklethez
1. Ha az ügyfél több felvásárlóval köt előszerződést/szerződést, akkor az értékelési szempont akkor vehető figyelembe, ha az elismert piaci szereplővel kötött szerződésben rögzített, illetve a saját felhasználás becsült mennyisége összesen meghaladja a kérelemben megjelölt területek várható átlagtermésének 80%-át. A szempont értékelése során a várható átlagtermést az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint kell kiszámítani.
1.b. Saját felhasználás esetén meglévő berendezés az olyan tüzelő, pelletáló, brikettáló, pirolizáló, komposztáló, faipari terméket, használati tárgyat előállító berendezés, amely a kérelem beadásakor az ügyfél tartós használatában áll, illetve amelyik üzembe helyezését az ügyfél az ültetvény(ek) első letermelésének időpontjáig nyilatkozatban vállalja.
2.  Az „Energetikai önellátás, saját feldolgozás” szempont értékelése esetén a pontszám megítéléséhez az ügyfélnek legalább a kérelemben megjelölt területeknek az 1. számú mellékletben meghatározott átlagos hozama 80%, illetve 50%-ának feldolgozására alkalmas éves kapacitású, a fentieknek megfelelően meglévő berendezéssel kell rendelkeznie, illetve azt üzembe kell állítania az első letermelés időpontjáig. Az éves kapacitás kiszámítása során pelletáló, brikettáló berendezés esetén minimum évi 6000 üzemóra, tüzelő berendezés esetén minimum 2000 üzemórát kell figyelembe venni. Tüzelőberendezés esetén a biomassza produktum fűtőértékét 12 GJ/t-val kell meghatározni. Komposztáló, pirolizáló, illetve egyéb nem tüzeléstechnikai berendezések esetében a felhasználás arányának kiszámítása az A) jelű képlet alapján történik.
Képletszerűen kifejezve:
A) Pelletáló, brikettáló esetében
ahol:
An    – az adott kultúrával telepített terület nagysága (ha);
Hn    – az 1. számú melléklet alapján az adott kultúra hektáronkénti éves hozama (t/év/ha);
P    – a berendezés teljesítménye (t/h).
B) Tüzelőberendezés esetében
ahol:
An    – az adott kultúrával telepített terület nagysága (ha);
Hn    – az 1. számú melléklet alapján az adott kultúra hektáronkénti éves hozama (t/év/ha);
P    – a berendezés teljesítménye (kW);
η    – a tüzelőberendezés hatásfoka.
3. Ha az ügyfél több területre nyújt be kérelmet, akkor a „Szállítási távolság energiamérlege a helyben történő felhasználhatóság alapján” és a „Térségi fenntarthatóság” szempont esetén a területekkel súlyozott átlag képezi a számítás alapját. Képletszerűen kifejezve:
ahol:
An    – az adott terület hektárban kifejezett nagysága
sn    – az adott terület értékelési szempont szerinti távolsága (km)
összes terület    – a támogatási kérelemben megjelölt területek összesített nagysága
Adott távolságon belül történő felhasználásnak minősül a tárolási, felhasználási, továbbfeldolgozási helyre történő szállítás.
4. 
5.  Ha az ügyfél több területre nyújt be kérelmet, akkor a „Telepítés helye” és „Talajszerkezetre gyakorolt hatás, erózió, defláció elleni védekezés” meghatározott szempontok esetén akkor vehető figyelembe a pontszám, ha a feltételek fennállnak a kérelemben megjelölt területek minimum 80%-án. Képletszerűen kifejezve:
ahol:
An    – az értékelési szempontnak megfelelő adott terület hektárban kifejezett nagysága;
összes terület    – a támogatási kérelemben megjelölt területek összesített nagysága.
6. A munkanélküliségi ráta, illetve a mezőgazdasági foglalkoztatottak arányának meghatározása a támogatási időszak megkezdésének időpontja előtt a KSH által hivatalosan közzétett statisztikai adat alapján történik.
7. Ha a telepítéssel érintett terület szerinti településen, illetve az ügyfél lakhelyén, székhelyén nincs cigány kisebbségi önkormányzat, akkor az országos, vagy a településhez legközelebbi cigány önkormányzat nyilatkozata alapján értékelhető a szempont.
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

Az 1. § bevezető szövegrésze a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § e) pontja a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § h) pontját a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

5

A 3. § (2)–(3) bekezdését a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

6

A 4. § (3) bekezdése a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

7

A 4. § (4) bekezdése a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8

A 4. § (5) bekezdése a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 4. § (6) bekezdésének b) pontja a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 4. § (7) bekezdése a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 4. § (7) bekezdés b) pontja a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

12

A 4. § (8) bekezdés a) pontja a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (8) bekezdésének d) pontja a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14

A 4. § (8) bekezdésének e) pontját a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 4. § (8) bekezdésének f) pontja a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16

A 4. § (8) bekezdés g) pontja a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

17

A 4. § (8) bekezdésének i) pontját a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

18

A 4. § (9) bekezdését a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19

A 4. § (10) bekezdését a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdése a 30/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. március 27. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

22

Az 5. § (6) bekezdését a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

23

Az 5. § (7) bekezdését a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

A 6. § (1) bekezdését a 15/2011. (II. 28.) VM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § (2) bekezdésének b) pontja a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27

A 6. § (2) bekezdésének d) pontját a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 6. § (2) bekezdésének e) pontja a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

29

A 6. § (2) bekezdésének f) pontját a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 6. § (2) bekezdésének h) pontját a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

31

A 6. § (3) bekezdését a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

32

A 6. § (4) bekezdését a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

33

A 8. § (1) bekezdése a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

34

A 8. § (2) bekezdése a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

35

A 8. § új (3) bekezdését a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. A (3) bekezdés a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

36

A 8. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

37

A 9. § (1) bekezdése a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

38

A 9. § (2) bekezdése a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

39

A 9. § (3) bekezdése a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított, a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 9. § (7) bekezdését a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

41

A 10/A. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 9. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

44

Az 1. számú melléklet a 16/2010. (II. 25.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

45

A 2. számú melléklet a 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése, a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a 2009. április 19-ét követően benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére