• Tartalom

73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről

2017.06.10.

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 121.004/1943/I/B.3. számú rendelkezésével védetté nyilvánított Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 45,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Szarvas 795.

3. § A védettség indoka és célja a terület természeti, épített és kultúrtörténeti értékeinek, a Bolza-féle tájképi kert, továbbá a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzése, fenntartása, fejlesztése, valamint az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– Őrizze meg a természeti, valamint épített és kultúrtörténeti értékeket,

– biztosítsa a Bolza-féle tájképi kert szerkezetének helyreállítását, további megőrzését,

– biztosítsa a dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzését, fenntartását, fejlesztését,

– biztosítsa az élővilág természetközeli életfeltételeit, többek között a madarak háborítatlan fészkelését és táplálkozását,

– biztosítson zavartalan feltételeket a természeti értékek fenntartását szolgáló szakmai és tudományos kutatásokhoz,

– biztosítsa a szabadban történő felüdülést, valamint ismeret- és élményszerzést.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A terület park jellegének, térszerkezetének, valamint a növénygyűjtemény fajösszetételének megőrzése és fejlesztése,

– az őshonos vagy exóta fajokkal telepített állományrészek fenntartása, valamint a természetes felújulás és telepítés feltételeinek biztosításával annak javítása,

– az egyöntetű faállományok átalakítása és a növényzet sokféleségének növelése, a gyűjtemény jelleg fejlesztése,

– a növénygyűjtemény esetlegesen elpusztuló egyedeinek pótlása,

– a természetközeli gyepterületek fenntartása, állapotuk javítása, különös tekintettel a gyepeken élő, természeti értéket képviselő, illetve védett fajokra,

– a génbank bővítése,

– az egyes részeken terjeszkedő invazív fajok visszaszorítása,

– a leginkább látogatott részek (pl. fogadórész) intenzív kezelése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Gyep jellegű területek kezelése

– A gyomnövények elleni védekezést a természetközeli gyepterületek rendszeres kaszálásával és a lekaszált növényi részek eltávolításával kell elvégezni.

– A mesterséges, telepített füves területeket évente többször kell kaszálni, gereblyézni és szükség szerint öntözni vagy felülvetni.

– A gyepterületek égetése tilos.

– A gyepterületen tilos növényvédő szerek alkalmazása, műtrágya és hígtrágya kijuttatása. Kivételes esetben az igazgatósággal egyeztetett módon szilárd istállótrágya alkalmazható.

– A gyepterületen mechanikai talajmegmunkálás és talajlazítás csak kivételesen indokolt esetben, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetés után lehetséges.

3.2. Fás területek kezelése

– Az elpusztult és kivágott faegyedek helyén és egyéb ültetésre alkalmas helyeken a térségre jellemző őshonos fafajok változatait, illetve exótákat kell telepíteni.

– A biológiai korhatárt elérő gombásodó, kiszáradó, beteg és balesetveszélyes faegyedek eltávolítását lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.

– Az arborétum területén el kell végezni a száraz, korhadó és balesetveszélyes ágak levágását, sebkezelését, ápolását.

– A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok (gyérítés, szálalás stb.) vegetációs időn kívül végezhetők.

– A fás területek kezelését a gyepszintben előforduló védett lágyszárúak minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.

– Az arborétum fás növényzettel borított részein a cserjeszintben megjelenő növényeket (bodza, gyalogakác stb.) rendszeresen vissza kell vágni.

3.3. Látogatás

– A terület szabadon látogatható.

3.4. Közlekedés

– A területre gépjárművel, munkagéppel behajtani csak az igazgatósággal egyeztetett módon lehet.

3.5. Turizmus, idegenforgalom

– Közösségi és egyéb rendezvények csak az igazgatósággal egyeztetett módon rendezhetők.

3.6. Oktatás és bemutatás

– Az oktatási, bemutatási tevékenységet (környezeti nevelés, felsőfokú képzés stb.) folyamatosan fenn kell tartani.

3.7. Kutatás

– A területen kutatási tevékenységet csak az igazgatósággal egyeztetett módon szabad folytatni.

3.8. Terület- és földhasználat

– A területen tilos az olyan használat, tevékenység, amely nem a természetvédelmi kezelés érdekében történik.

– Az utak, árkok mentének fenntartási munkálataihoz vegyszerek használata csak az igazgatósággal egyeztetett módon történhet.

– A terület jellegének, a földhasználat módjának megváltoztatása – ideértve a nyomvonalas létesítmények építését, illetve más beépítést is –, ha a tervezett tevékenység jogszabály alapján nem engedélyköteles, az igazgatósággal egyeztetett módon lehetséges.

3.9.2 Táj- és kultúrtörténeti értékek

– Az angolpark jellegű terület, mint tájképi kert szerkezetének megváltoztatása (részleteiben is) tilos.

– A területen található kunhalom jellegének megváltoztatásával járó tevékenység esetén az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalt és az igazgatóságot előzetesen értesíteni kell.

1

Az 5. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

2

A Melléklet 3. pont 3.9. alpontja a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére