• Tartalom

2007. évi LXXIV. törvény

2007. évi LXXIV. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól1

2024.01.01.

Az Országgyűlés a Digitális Átállás Stratégia végrehajtása, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a műsorterjesztés digitalizációja, valamint a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása, illetve a műsorterjesztési szolgáltatások előfizetőinek fokozott megóvása céljából a következő törvényt alkotja2:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed

a)3 a részben vagy egészben Magyarország területén telepített elektronikus hírközlő berendezéssel végzett műsorterjesztésre,

b)4 a médiaszolgáltató a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő műszaki tevékenységére,

c)5 a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő tevékenységére,

d) a gyártónak és a forgalomba hozatalért felelős személynek, a feltételes hozzáférési rendszeren és alkalmazási program interfészen fennálló jogi oltalom jogosultjának a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő tevékenységére.

(2) A törvény hatálya kiterjed

a) az (1) bekezdésben foglalt, vagy azzal összefüggő tevékenységet végző vagy szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre és ezek vezető tisztségviselőire,

b) a felhasználóra, a fogyasztóra és az előfizetőre.

2. § A törvény céljai és alapelvei:

a) a digitális átállás végrehajtását és az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését, az információs társadalommal és a közigazgatással összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, átlátható, technológiasemleges, versenyt segítő szabályozás megteremtése;

b) a műsorterjesztésre használt rádiófrekvenciákkal való hatékony gazdálkodást lehetővé tevő digitális átállás és a rugalmas frekvenciagazdálkodás megteremtése;

c) nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása;

d) a digitális átállás előnyeinek biztosítása a fogyasztók és a vállalkozások számára;

e) a fogyatékkal élők és az alacsony jövedelmű felhasználók igényeinek figyelembevétele a digitális átállás során.

3. § (1)6 A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót üzemeltetők, a médiaszolgáltatók és a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni.

(2)7 A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót üzemeltetők, a médiaszolgáltatók és a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók az elektronikus hírközlő hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális műsorokat, kiegészítő médiaszolgáltatásokat egymás között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani, hogy azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül, vagy megfelelő interfészek, hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával egységesen működő rendszert alkossanak.

4. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)8 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) az e törvényben foglalt piaci felügyelettel és piaci szabályozással kapcsolatos eljárásokban e törvényben és az Eht.-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései szerint jár el.

(3)9 Az e törvényben foglalt jogviszonyokra a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Mttv.) rendelkezései e törvény kifejezett rendelkezése esetén alkalmazhatók.

(4) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján a végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály.

Értelmező rendelkezések

5. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. Alkalmazási program interfész (API): a digitális műsorterjesztés vonatkozásában a műsorterjesztők vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott elektronikus hírközlő berendezésekben az alkalmazások közötti szoftver interfészek, valamint a digitális televíziókészülékekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások;

2. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió műsorjeleknek az analóg vagy digitális műsorterjesztését szolgáló műszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszközök rendszere, amely a műsorterjesztés alkalmazott átviteli közegéhez – így különösen a levegőhöz és rádiófrekvenciához, vákuumhoz, koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez, üvegszálas vezetékhez – kapcsolódik;

2/a.10 Digitális földfelszíni műsorterjesztés: olyan műsorterjesztés, amely magában foglalja

a) a médiaszolgáltató által előállított egymással szinkronban lévő kép, valamennyi hang és adat jelek összességéből álló digitális rádió-, illetve audiovizuális médiaszolgáltatási jelnek a fizikai kapcsolódási ponton történő átvételét és eljuttatását a multiplex szolgáltatás rendszeréhez;

b) a médiaszolgáltatási jelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyam előállítását (multiplex szolgáltatás), és e jelfolyam eljuttatását a műsorszóró adókhoz (műsorszétosztás),

c) e jelfolyam műsorszóró adók adott antennarendszereinek kimenő pontjáról a rádióengedélyekben foglalt paraméterekkel történő kisugárzását, amely kisugárzott jelnek olyan szintűnek és minőségűnek kell lennie, hogy az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített vagy egyéb módon vállalt minőségi paraméterek szerinti elméleti lefedettséget biztosítsa.

3. Digitális műsorszórás: olyan műsorszórás, amely során a televízió és rádió műsorjeleket valamely digitális műsorszórási szabvány szerint multiplexekbe rendezve továbbítják az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz;

4. Digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó: az elektronikus hírközlő berendezések és elektronikus hírközlési építmények összessége, amely digitális műsorszórásra a frekvenciasávok nemzeti felosztását megállapító jogszabályban műsorszórásra felosztott frekvenciákat használja;

5.11 Digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetője: az a szolgáltató, amely a digitális műsorszórással nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás, illetve kiegészítő médiaszolgáltatások, a multiplex technikai szolgáltatás vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás feltételeit az előfizetőnek, vagy felhasználónak, vagy más szolgáltatóknak meghatározza, illetve az előfizetővel vagy szolgáltatóval szerződést köt;

6. Digitális televíziókészülék: a digitális vevődekóder és az analóg televízió készülék, vagy kijelző együtt, illetve az integrált digitális televízió-vevőkészülék;

7. Digitális vevődekóder (set-top-box): olyan készülék, amely az antennával együtt az analóg televízió-vevőkészülék vagy kijelző számára lehetővé teszi a digitális televízió műsorszámok megjelenítését;

8. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: az Eht. 188. §-ának 13. pontjában meghatározott szolgáltatás;

9.12 Elektronikus műsorkalauz (EPG): olyan kiegészítő médiaszolgáltatás, amely egyebek mellett segítséget nyújt a médiaszolgáltatások és más kiegészítő médiaszolgáltatások közvetlen eléréséhez;

11. Feltételes hozzáférési rendszer: minden olyan műszaki megoldás, intézkedés, illetve rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valamely műszaki intézkedéssel védett rádió- vagy televízióműsorhoz előfizetés vagy más formában megjelenő előzetes egyedi feljogosítás alapján férjenek hozzá;

12.13 Feltételes hozzáférési rendszer üzemeltető: feltételes hozzáférési rendszert üzemeltető digitális műsorterjesztő, médiaszolgáltató vagy más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

13.14 Forgalomba hozatal: a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása;

14.15 Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt a terméket tervezteti, gyártatja vagy forgalmazza;

15. Helyi műsorterjesztő: olyan műsorterjesztő, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy településen belül legfeljebb ötszázezer lakos él;

16. Információs csatorna: a műsorterjesztő által külön televíziós csatornán nyújtott olyan szerkesztett információk, amelyek főként a műsorterjesztési szolgáltatás műszaki vagy előfizetési feltételeivel kapcsolatosak, vagy más szolgáltatások hirdetései, illetőleg egyéb közérdekű információk gyűjteménye;

17. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ában ekként meghatározott szolgáltatás;

18. Integrált digitális televíziókészülék: olyan televízió-vevőkészülék, amely különálló digitális vevődekóder csatlakoztatása nélkül alkalmas a digitális televízió műsorszámok megjelenítésére;

19. Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan digitális televíziós szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a felhasználó visszajelzését és válaszát kétirányú jelátvitelen, vagy visszirányú átviteli rendszeren keresztül megvalósuló kommunikáció segítségével;

20. Interfész: villamos, mechanikai és informatikai jellemzőkkel rendelkező fizikai vagy logikai csatlakoztatási felület, különösen az analóg televízió-vevőkészülék vagy integrált digitális televízió-vevőkészülék meghatározott villamos és mechanikai jellemzőkkel rendelkező csatlakoztatási felülete;

21. Irányítás: A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben így meghatározott kapcsolat;

22. Kapcsolódó eszközök: azok az elektronikus hírközlő hálózathoz és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, és/vagy támogatják az adott hálózat, és/vagy szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsorkalauz;

23.16 Kiegészítő médiaszolgáltatás: tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás, amelyet műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus hírközlési szolgáltatásnak;

24.17 Kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó: a 23. pont szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató;

25. Körzeti műsorterjesztő: olyan műsorterjesztő, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi műsorterjesztő vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb mint a fele él;

26.18 Közszolgálati médiaszolgáltatás: e törvény értelmében az Mttv.-ben közszolgálati médiaszolgáltatóként meghatározott médiaszolgáltató által előállított médiaszolgáltatás;

27.19 Közszolgálati médiaszolgáltató: az Mttv.-ben közszolgálati médiaszolgáltatóként meghatározott médiaszolgáltató;

28.20 Multiplex: a digitális műsorterjesztés céljára szolgáló, audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásokat, kiegészítő médiaszolgáltatásokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint ehhez kapcsolódó más azonosító jeleket és adatokat tartalmazó szabványosított jelfolyam;

29. Multiplex technikai szolgáltató: az Eht. 188. §-ának 73. pontja szerinti szolgáltatást nyújtó;

30. Műsor: rádió-, illetve televízió-műsorszámok, és más audiovizuális mozgóképek megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata;

31.21 Médiaszolgáltatás: az Mttv. 203. §-ában meghatározott médiaszolgáltatás, kivéve az információs csatorna üzemeltetését;

32.22 Médiaszolgáltató: a 31. pont szerinti médiaszolgáltatást nyújtó;

33.23 Műsorszórás: olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádió-, illetve audiovizuális műsorokat a földfelszínen telepített – az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat (egyidejűleg több frekvenciát használó, több adóval működő hálózat) vagy műsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejűleg, azonos módon használó egy vagy több adó) segítségével végzett műsorterjesztés is;

34.24 Műsorterjesztés: a 2. pont szerinti bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek;

35. Műsorterjesztő: a 34. pont szerinti szolgáltatást nyújtó, ideértve a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját maga végzi. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a műsorterjesztő üzemelteti, az előfizetőnek, vagy felhasználónak nyújtott szolgáltatás feltételeit meghatározó, illetve az előfizetővel szerződést kötő szolgáltató minősül műsorterjesztőnek;

36. Nyílt alkalmazási program interfész: olyan digitális televíziós szabványokon, előírásokon alapuló interfész, amely eltérő forrásból származó digitális alkalmazások futtatását is lehetővé teszi. Ilyen különösen: az MHP, MHEG 5, WTVML;

37. Rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás: digitális műsorszórás vonatkozásában az adott frekvencián rendelkezésre álló bruttó adatátviteli kapacitás;

38.25 Saját műsorterjesztés: olyan műsorterjesztés, amelyet a médiaszolgáltató saját, vagy bérelt elektronikus hírközlő eszközeivel maga végez;

39. Széles képformátumú műsorszám: olyan televízió-műsorszám, amely a képernyőt teljes magasságban és szélességben kitöltő 16:9-es vagy 16:10-es képformátumú (a televízió kép szélességének és magasságának aránya) megjelenítésre készült;

40. Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás: olyan digitális televíziós szolgáltatás, amely teljes egészében vagy részben széles képformátumban történő megjelenítésre készített és szerkesztett műsorokból áll;

41.26 Televíziós vásárlás: az Mttv. 203. § 65. pontjában meghatározott szolgáltatás;

42.27 Vételkörzet:

a) műsorszórás és műholdas műsorterjesztés révén végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében azon a földrajzilag meghatározható területen élő lakosság száma, amelyen a műsor közzétételét megvalósító műsorszóró szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényes ajánlásaiban meghatározott minimális értéket,

b) más műsorterjesztő átviteli rendszerrel végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében az átviteli rendszerhez csatlakoztatott háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata, vagy

c) előfizetői díj fizetése ellenében hozzáférhető médiaszolgáltatások esetében az adott médiaszolgáltatásra előfizetett vagy az adott médiaszolgáltatást tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata.

43.28 Televíziós médiaszolgáltató és televízió médiaszolgáltató: az Mttv. szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató;

44.29 Televíziós médiaszolgáltatás és televízió médiaszolgáltatás: az Mttv. szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Eht. 188. §-ának megfelelően kell értelmezni.

MÁSODIK RÉSZ

MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

II. Fejezet

MŰSORTERJESZTŐK ÉS MÁS SZEMÉLYEK JOGAI

Műsorterjesztés

6. § (1)30 Magyarország területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az e törvényben és az Eht.-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására.

(2)31 A műsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját a műsorterjesztőnek nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban meghatározottak szerint be kell jelentenie a Hatósághoz. A műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére megfelelő szerződésen vagy médiaszolgáltató általi igazoláson alapuló jogosultsággal rendelkezik.

(3)32 A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon túl meg kell jelölni, hogy a műsorterjesztő mely médiaszolgáltató mely műsorát, valamint mely kiegészítő szolgáltatás nyújtó milyen szolgáltatását terjeszti.

(4)33 Az Mttv. hatálya alá tartozó médiaszolgáltatások kivételével a bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják az adott műsor médiaszolgáltatójának médiaszolgáltatási jogosultságát. Ezen igazolási kötelezettség alá eső médiaszolgáltatások tekintetében a bejelentés nyilvántartásba vétele tárgyában hozott hatósági döntésben feltételként előírható, hogy a műsorterjesztő kizárólag azon médiaszolgáltató műsorát terjesztheti, amelynek médiaszolgáltatási jogosultságát megfelelően igazolta.

(5)34 A bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok védelméhez a szükséges intézkedéseket a műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a médiaszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor terjesztésére vonatkozó jogosultság igazolását is.

(6)35 A műsorterjesztő a (3)–(5) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül köteles bejelenteni.

(7)36 A Hatóság a műsorterjesztés e törvény szerinti jogszerűségét általános hatósági felügyeleti eljárásban ellenőrzi.

(8)37 A műsorterjesztő köteles a Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) számára minden év február 28-ig – a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – az alábbi, az előző év december 31-ei állapot szerinti adatokat szolgáltatni:

a) a műsorterjesztő által terjesztett programcsomagok megnevezése, az egyes programcsomagokban terjesztett médiaszolgáltatások megnevezése, a programcsomagok előfizetési díja, a műsorterjesztésre alkalmazott technológia meghatározása, a programcsomagok összes – területtől független – előfizetőjének száma,

b) az egyes terjesztett médiaszolgáltatásokhoz tartozó előfizetői számok megjelölése településenkénti – Budapest esetében kerületenkénti – bontásban,

c) a műsorterjesztő által terjesztett médiaszolgáltatások állandó megnevezése, médiaszolgáltatója, nyelve vagy nyelvei, tematikája, amennyiben ugyanazon az átviteli csatornán több médiaszolgáltatás kerül terjesztésre, ennek feltüntetése a terjesztés időtartamával,

d) a műsorterjesztő által terjesztett információs csatorna megnevezése.

(9)38 Amennyiben a műsorterjesztő előző év december 31-ei állapot szerinti és a tárgyév január 1-jei állapot szerinti, a (8) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott adatai eltérőek, a műsorterjesztő köteles az eltérő adatok vonatkozásában is adatot szolgáltatni. Amennyiben az előző év december 31-ei állapot szerinti adatai megegyeznek a tárgyév január 1-jei adatokkal, a műsorterjesztő e tényről köteles a Hivatal számára nyilatkozni.

(10)39 A Hivatal a (8) bekezdés szerinti adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 30 nappal közzétesz internetes honlapján. A műsorterjesztő az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus űrlap kitöltésével köteles teljesíteni.

(11)40 Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (8)–(10) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal határozatában bírságot szab ki, amelynek mértéke – a jogsértő szolgáltató előző évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,25%-a, de legalább százezer forint. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb harmincmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

(12)41 A (11) bekezdésben foglalt határozat ellen az Eht. szerinti jogorvoslatnak van helye.

6/A. §42 (1) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 9. § (7) bekezdése szerinti, VI. kategóriába sorolt vagy annak minősülő műsorszámát a műsorterjesztő nem terjesztheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírást nem kell alkalmazni, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a műsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy a műsorterjesztő csak tizennyolcadik életévét betöltött előfizető számára tett hozzáférhetővé, vagy amely valamely más hatékony műszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy a műsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy hallgatók számára legyen elérhető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesülését a Hatóság Médiatanácsa az Mttv.-ben meghatározott általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

Műsorterjesztéshez kapcsolódó egyes elektronikus hírközlési szolgáltatások

7. § (1)43 Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató a nem Magyarország területére irányuló műsorterjesztés érdekében valamely médiaszolgáltató műsorjelei átvitelét

a) a Hatóság által kijelölt frekvencia, vagy

b)44 Kormány rendelkezési jogába tartozó általa bérelt műholdkapacitás, vagy

c)45 a jelek műholdra történő feljuttatásához szükséges, Magyarország területén telepített elektronikus hírközlő berendezések

használatával végzi, köteles a továbbított műsorokat a Hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás megkezdése előtt bejelenteni.

(2) A műsorterjesztő az (1) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül köteles bejelenteni.

A digitális műsorszóró hálózaton és műsorszóró adón nyújtott szolgáltatások

8. § (1)46 Digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogosultság – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – e törvényben meghatározott pályázati eljárás alapján nyerhető el.

(2) A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó e törvényben foglaltak szerinti eljárásban megszerzett üzemeltetésére vonatkozó jogosultság magában foglalja:

a) a pályázati felhívás szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó kiépítését az Eht. szerinti engedélyezést követően,

b) az a) pont szerinti hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciák e törvény szerinti frekvenciahasználati jogosultságát,

c)47 az a) pont szerinti hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását közvetlenül az előfizetők vagy felhasználók részére (ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a médiaszolgáltatók, valamint a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók részére.

(3)48 A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás, illetve más elektronikus hírközlési szolgáltatás megkezdését, amennyiben maga végzi, az Eht. vonatkozó szabályainak megfelelően köteles bejelenteni.

(4)49 az Mttv. 1. §-ában meghatározott feltételek alapján magyar joghatóság alá tartozó, digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón nyújtott médiaszolgáltatás az Mttv. 42. §-a szerinti nyilvántartásba vétel alapján kezdhető meg. Nincs szükség újabb nyilvántartásba vételre a hatályos műsorszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatott műsorok, illetve a kizárólag műsorelosztó rendszer segítségével végzett médiaszolgáltatás digitális műsorszóró hálózaton történő egyidejű terjesztéséhez.

(5)50 Az országos digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az Mttv.-ben, illetve az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A helyi és körzeti vételkörzetű digitális műsorszóró adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási és szerződéskötési kötelezettség terheli.

(6)51 A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője kizárólag a rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás műsorterjesztésre le nem kötött hányadát jogosult – ebben a sorrendben – kiegészítő médiaszolgáltatás, és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára használni, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása céljából a fennmaradó szabad kapacitás használatára átengedni.

(7)52 Digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón kiegészítő médiaszolgáltatás, és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljaira a (6) bekezdés szerinti szabad kapacitás az átviteli hálózatban rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás 15%-áig használható fel. Törvény ennél alacsonyabb mértéket is megállapíthat.

Kiegészítő médiaszolgáltatások53

9. § (1)–(2)54

(3)55 A kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó e törvény 30–34. §-ai alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

(4)56 A hozzáférési jogosultsággal rendelkező kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtót a Hatóság az Eht. 151–152. §-ai szerint adatok szolgáltatására kötelezheti.

10. §57

Médiaszolgáltatás58

11. § (1)59 A médiaszolgáltatót e törvény hatálya alá tartozó tevékenysége tekintetében e törvény 30–34. §-aiban foglalt hozzáférési jogosultságok illetik meg.

(2)60 A médiaszolgáltatást nyújtók vonatkozásában a Hatóság az Eht. 151–152. §-ai szerint adatszolgáltatási kötelezettség előírására jogosult.

Nyilvántartások átadása, vezetése

12. §61 (1)62 A Hivatal vezeti a műsorterjesztőkről, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartást.

(2) A Hivatalra vonatkozó szabályokat az Eht. tartalmazza.

III. Fejezet

FREKVENCIÁK HASZNÁLATI JOGA

Általános szabályok

13. § (1) A Hatóság a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel lehetővé teszi

a) a műsorszórásra felosztott frekvenciákon a vonatkozó szabványok szerinti digitális műsorszórás bevezetését,

b)63 a műsorszórásra felosztott frekvenciákon kiegészítő médiaszolgáltatások nyújtását,

c) a műsorszóró frekvenciákon üzemelő egyéb, többek között védelmi célokat szolgáló rendszerek és eszközök kivonásig történő alkalmazását.

(2) A Hatóság a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban arra törekszik, hogy az analóg frekvenciahasználat kiváltásra kerüljön a hatékony frekvenciagazdálkodást lehetővé tevő digitális műsorszórási technológiákkal. Ennek keretében a digitális átállás folyamata alatt a Hatóság jogosult

a) az analóg és digitális frekvenciához kapcsolódó jogosultságok – a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezők és a rádióengedély jogosultjainak előzetes tájékoztatása mellett – más hasonló műszaki feltételekkel rendelkező analóg, vagy digitális műsorterjesztési célú frekvenciahasználati jogosultságra történő cseréjét kezdeményezni,

b) e törvény alapján a rádióengedélyt visszavonni, valamint

c) az új jogosultsághoz kapcsolódó frekvenciakijelölést elvégezni, és az új rádióengedélyt kiadni.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák frekvenciahasználati jogosultsága

14. § (1)64 A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a pályázatban szereplő, illetve a hatósági szerződésben meghatározott műszaki és ellátottsági jellemzőket biztosító műsorszóró hálózat működéséhez szükséges frekvencia tartományt alkotó frekvenciák használatára szerez jogosultságot. A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetője az egyedi frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságát nem szerzi meg.

(2)65 A földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós műsort szolgáltató médiaszolgáltató a műsorszóró frekvenciasáv – nem egyedi frekvenciák – használatára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(3)66 A földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló rádióműsort szolgáltató médiaszolgáltató a pályázatban megjelölt műsorszóró frekvencia használatára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(4) A Hatóság az (1)–(3) bekezdés szerint megszerzett jogosultság alapján, a jogosult, vagy a vele szerződött műsorterjesztő kérelmére elindítja a frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásokat.

(5) Ha a kérelmezett egyedi frekvenciák cseréje, vagy rádióengedély visszavonása válik szükségessé e törvény vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján, az eljárást a Hatóság kezdeményezi.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák kijelölése

15. § (1)67 A Hatóság a műsorszóró adó műsorszórásra felosztott frekvenciáját a frekvenciára vonatkozó frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező és a műsorterjesztést maga végző médiaszolgáltató, vagy más esetben a jogosulttal szerződött műsorterjesztő számára a benyújtott besugárzási tervek alapján jelöli ki.

(2) A frekvenciakijelölési eljárást a Hatóság az Eht. és e törvény szerint folytatja le.

(3)68 A műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:

a) a frekvenciadíjat,

b) a műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait,

c) – amennyiben a műsorszóró adó digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózathoz vagy digitális műsorszóró adóhoz tartozik –, a hálózat, illetve a jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a hálózatba vagy a digitális műsorszóró adóhoz illeszkedő, a digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságára irányuló pályázatban megjelölt, illetve a hatósági szerződésben meghatározott feltételrendszerbe illeszkedő azonos, vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető,

d) – amennyiben a műsorszóró adó földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódik – a műsorszóró frekvenciasáv megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a műsorszóró frekvenciasávba tartozó, a pályázatban megjelölt, illetve a hatósági szerződésben meghatározott feltételrendszerbe illeszkedő azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető a Hatóság által,

e) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a frekvencia frekvenciahasználatára vonatkozó jogosultságot megadó döntés vagy hatósági szerződés számát, a döntés vagy hatósági szerződés meghozatalának időpontját,

f) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a földfelszíni analóg rádióműsor műsorszórására felosztott frekvencia frekvenciahasználati jogosultságához kapcsolódó meghatározott feltételrendszert, valamint

g) a külön jogszabályban meghatározottakat.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák rádióengedélye

16. §69 (1)70 A Hatóság a műsorszóró adó rádióengedélyét a 15. § szerinti végleges frekvenciakijelölésben foglaltak teljesítése esetén adja ki.

(2) A műsorszóró adó rádióengedélye tartalmazza:

b) a frekvenciadíjat, valamint

c) a külön jogszabályban meghatározottakat.

(3) A Hatóság a műsorszóró adó rádióengedélyét a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a frekvencia használatát biztosító jogosultság érvényességi idejének lejártáig adja ki.

(4) A Hatóság a rádióengedélyben foglaltak teljesítését piacfelügyeleti eljárásban ellenőrzi. Az eljárás megindítását a Médiatanács is kezdeményezheti.

Üzemeltetési feltételek

17. § (1)71 A médiaszolgáltató és a műsorterjesztő a digitális műsorszórás követelményeinek teljesítése során köteles együttműködni.

(2)72 A műsorterjesztő – ideértve a saját műsorterjesztést végző médiaszolgáltatót is – köteles a médiaszolgáltatók által a műsorterjesztésre átadott médiaszolgáltató és a műsor azonosító jeleket, a műsorszám kiskorúak védelme érdekében az Mttv.-ben meghatározott kategóriájának megfelelő azonosító jeleket, a digitális televíziókészülék, kép- és hangrögzítő berendezések, vagy más elektronikus hírközlő berendezések vezérlésére szolgáló jeleket folyamatosan sugározni. Az azonosító információnak vagy jelnek műsorok szerint megkülönböztethetőnek kell lennie.

(3)73 A műsorterjesztő – ideértve a saját műsorterjesztést végző médiaszolgáltatót is – műsorszóró adója mérőjelet, mérőábrát, állóképet, monoszkópot a műsor megkezdése előtt és befejezése után legfeljebb tíz percig, műsor közben legfeljebb két percig sugározhat. Üzemzavar esetén e korlátozás nem alkalmazható.

Frekvenciacsere és a rádióengedély visszavonása

18. §74 (1)75 Ha az analóg rádióműsor műsorszórása a vonatkozó médiaszolgáltatási jogosultság érvényességi idejének lejárta előtt azért nem folytatható, mert a rádióengedélyt a 13. § alapján a médiaszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Médiatanács a médiaszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltételekkel a frekvenciasáv, illetve a frekvencia tekintetében más médiaszolgáltatási jogosultságot kínál fel.

(2)76 A Médiatanács a médiaszolgáltatási szerződés módosítását nem teheti a frekvenciacserével össze nem függő feltételek elfogadásától függővé. A módosítás a médiaszolgáltatási jogosultság időtartamát nem érinti. A módosítás során a szerződésben rendelkezni kell a médiaszolgáltató frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeiről.

(3) A rádióengedély visszavonásáról a Médiatanácsot a Hivatal haladéktalanul értesíti.

(4)77 A rádióengedély visszavonásáról szóló határozatban a teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell megállapítani, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a médiaszolgáltatási szerződés módosítására.

19. § (1)78 Ha a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó vagy a műsorszóró frekvenciasáv használatát biztosító frekvenciahasználati jogosultság (frekvenciahasználati jogosultság) alapján kiadott rádióengedélyt e törvény 13. §-a alapján a médiaszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Hatóság a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit teljesítő más frekvenciát jelöl ki, és erre rádióengedélyt ad ki, illetve szükség esetén megfelelően módosítja a rádióengedélyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerint új kiadott frekvencia akkor teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a jogosultság megszerzésének időpontjához képest a jogosultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát tekintve a természetes népességfogyás kivételével nem csökken, a műsorok vételi módja nem lesz hátrányosabb, illetve amennyiben a jogosultság piaci értéke meghatározásra került a frekvenciahasználatra vonatkozó döntésben, vagy hatósági szerződésben, a piaci érték nem csökken.

(3) Az (1) bekezdés szerinti frekvenciacsere nem jelenti a frekvenciahasználati jogosultságot biztosító szerződés vagy hatósági szerződés módosítását.

(4)79 A Hatóság a rádióengedély visszavonásáról, az új frekvenciahasználati jog, illetve rádióengedély kiadásáról a műsorterjesztőt és a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezőt tájékoztatja. A Médiatanácsot a Hivatal haladéktalanul tájékoztatja.

(5)80 Analóg műsorszórásra felosztott frekvencia a műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező médiaszolgáltató beleegyezésével cserélhető digitális műsorszórásra felosztott frekvenciára, ha a vételkörzetben a lakosság számára az analóg vételhez szükséges készülékekhez hasonló arányban rendelkezésre áll a digitális műsorszórási szolgáltatás vételére alkalmas készülék.

(6) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat az új rádióengedély közlésével lép hatályba.

(7)81 A műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező televízió médiaszolgáltató a frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeivel a frekvenciadíjat csökkenteni kell. A díjcsökkentést a médiaszolgáltatóval szerződött műsorterjesztő köteles a médiaszolgáltató felé érvényesíteni. Amennyiben a díjcsökkentés nem fedezi az igazolt költségeket, a központi költségvetés a különbözetet megtéríti.

Analóg és digitális műsorszórásra felosztott frekvenciák díja

20. § (1)82 A műsorszórásra felosztott frekvenciák használatának díjait annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az elősegítse a digitális médiaszolgáltatás minél szélesebb körű elterjedését és igénybevételét.

(2)83 A műsorszórásra felosztott frekvenciák használatának díját a továbbított digitális műsorok, illetve a továbbított kiegészítő médiaszolgáltatások számára, és az ezek által igénybevett adatátviteli kapacitásra figyelemmel kell meghatározni.

(3) A földfelszíni digitális műsorszórás célját szolgáló frekvenciák után legfeljebb a digitális átállás 38. §-ban meghatározott céldátumáig a külön jogszabály alapján meghatározott kedvezményes használati díjat kell fizetni.

IV. Fejezet84

21. §85

22. §86

23. §87

24. §88

25. §89

26. §90

27. §91

28. §92

29. §93

V. Fejezet

A VERSENYT BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Feltételes hozzáférési rendszerek és egyéb eszközök

30. § (1) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetője az általa üzemeltetett feltételes hozzáférési rendszer tekintetében köteles biztosítani az átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez szükséges műszaki feltételeket, hogy a műsorterjesztők, illetve átviteli hálózat üzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat és az előfizetők számát.

(2)94 A műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a médiaszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles

a)95 valamennyi médiaszolgáltató és kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó számára a versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, amelyek lehetővé teszik a médiaszolgáltatók, illetve a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét a feltételes hozzáférési szolgáltatás üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek segítségével erre jogosított előfizetők, vagy felhasználók számára,

b) a feltételes hozzáférési szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenysége tekintetében külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(3) A feltételes hozzáférési termékekkel és rendszerekkel kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzői jogok jogosultjai a fogyasztói berendezések gyártói részére az engedélyezés során kötelesek biztosítani, hogy az engedélyezés tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételekkel történjék.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeken túl az elektronikus műsorkalauzzal, valamint hasonló tájékoztató (listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök kezelői felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolatosan további hozzáférési kötelezettségek írhatók elő külön jogszabályban meghatározottak szerint.

(5)96 A műsorterjesztők olyan feltételes hozzáférési rendszereket kötelesek üzemeltetni, amelyek lehetővé teszik, hogy a szülők korlátozhassák a kiskorúak számára nem ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést.

Interaktív digitális televíziós szolgáltatások együttműködési képessége

31. § (1)97 Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatot üzemeltető műsorterjesztők és médiaszolgáltatók (e § alkalmazásában: kötelezettek) az átvitel módjára tekintet nélkül kötelesek nyílt alkalmazási program interfész (a továbbiakban: API) használatára törekedni.

(2) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatokhoz csatlakoztatható digitális televíziókészülék és elektronikus hírközlő berendezés gyártói (e § alkalmazásában: kötelezett gyártók) e készülékek vonatkozásában kötelesek figyelembe venni a nyílt API-ra vonatkozó előírásokat.

(3) A kötelezettek és a kötelezett gyártók az API-hoz való hozzáférési feltételeiket a tisztességesség, ésszerűség és az egyenlő elbánás elvének figyelembevételével alakítják ki.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek egységes alkalmazásáról a kötelezettek és a kötelezett gyártók egymás között megállapodást köthetnek.

(5) A Hatóság a (4) bekezdésben meghatározott megállapodást közzéteszi.

32. § (1)98 Az, aki a digitális interaktív televíziós szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftver alapját képező információ, különösen a szoftver csatlakozó felületének alapját képező ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet (a továbbiakban együtt: információ) felett rendelkezni jogosult, tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételek mellett, megfelelő díjazás ellenében a médiaszolgáltató, illetve a digitális műsorterjesztő részére hozzáférést biztosít minden olyan információhoz, amely az API által támogatott bármely szolgáltatás teljes működőképességéhez szükséges. E rendelkezés nem érinti az API-n fennálló szerzői jogi jogosultságokat.

(2) Amennyiben a felek az (1) bekezdésben foglaltak fennállásával, vagy a díjazással kapcsolatban nem tudnak megállapodni, bármely fél jogosult az Eht. 49. §-a szerint jogvitás eljárást kezdeményezni.

Elektronikus műsorkalauz

33. § (1)99 Az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója, amilyen mértékben az a kezelői felületek megjelenítéséhez és összeállításához szükséges, hozzáférést nyújt az elektronikus műsorkalauz szolgáltatáshoz valamennyi médiaszolgáltató és kiegészítő médiaszolgáltató számára tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően.

(2)100 Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója az adott multiplexben, átviteli rendszeren továbbított közszolgálati műsorok számára a hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal szemben.

34. § (1)101 Ha az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával, vagy a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtóval irányítási viszonyban áll, a 33. §-ban megállapított kötelezettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más független elektronikus műsorkalauz szolgáltató elektronikus műsorkalauza a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon nem hozzáférhető.

(2)102 Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsorkalauz kezelői felületén jól látható módon utalni kell az elektronikus műsorkalauz szolgáltatójával irányítási viszonyban álló médiaszolgáltatóra, illetve annak műsorára.

(3) Az elektronikus műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és összeállítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

Kötelezettségek felülvizsgálata

35. § (1) A 30. §-ban és a 33–34. §-okban meghatározott kötelezettségeket a Hatóság a 38. § szerinti időpontig az Eht. 52–57. §-a szerinti eljárás megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként a Hatóság azt állapítja meg, hogy az érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési üzemeltető nem rendelkezik jelentős piaci erővel, ezen feltételes hozzáférési üzemeltetők tekintetében a feltételek teljesítésének kötelezettsége alól mentességet adhat, illetve új kötelezettséget állapíthat meg, ha

a) a felhasználók részére a továbbítási kötelezettség alá eső rádió- és televízióműsorokhoz és más műsortartalmakhoz való hozzáférést az ilyen módosítás vagy visszavonás nem érintené hátrányosan, és

b) a hatékony verseny kilátásait a kiskereskedelmi digitális televízió- és rádióműsor terjesztési szolgáltatások piacán, valamint a feltételes hozzáférési rendszerek, és egyéb kapcsolódó eszközök piacán az ilyen módosítás vagy hatályon kívül helyezés nem érintené hátrányosan.

(3) A kötelezettségek (2) bekezdés szerinti módosításáról az érdekelteket legalább harminc, legfeljebb százhúsz nappal megelőzően tájékoztatni kell.

Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás

36. § (1) A digitális műsorterjesztők által létrehozott és üzemeltetett nyilvános elektronikus hírközlő hálózatoknak alkalmasnak kell lenniük széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatások és televízióműsorok elosztására.

(2) A digitális műsorterjesztő a fogadott és újra elosztott széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatásokat és televízióműsorokat változatlan képformátummal köteles a fogyasztók felé továbbítani.

A műsordíjjal kapcsolatos rendelkezések

37. § (1)103 A szerzői jogi jogosultak érdekeinek védelmében a műsorterjesztő a médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás előfizetőitől a médiaszolgáltató részére – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – díjat szedhet (műsordíj).

(1a)104 Az Mttv. 206. § (3a) bekezdése alapján kiadott jogszabály hatálybalépéséig a műsorterjesztő nem szedhet, illetve nem fizethet műsordíjat

a) az Mttv. alapján jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltató részére, valamint

b) az olyan médiaszolgáltató részére, amelynek a Magyarország területén terjesztett lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásai éves átlagos közönségaránya eléri a tizenöt százalékot, feltéve, hogy legalább egy médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri a három százalékot,

a médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú médiaszolgáltatása tekintetében.

(1b)105 Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti közönségarány meghatározásánál az Mttv. 69. § (4) bekezdése alapján közzétett az előző naptári évre vonatkozó átlagos közönségarányokat kell alapul venni, valamint figyelembe kell venni, illetve a közönségarányhoz hozzá kell számítani

a) a vállalkozás által szolgáltatott valamennyi, Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásnak,

b) az érintett vállalkozás befolyásoló részesedése mellett működő más vállalkozások Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak, és

c) az érintett vállalkozás bármely tulajdonosának, vagy tulajdonosa tulajdonosának befolyásoló részesedése mellett működő vállalkozás Magyarország területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak

a közönségarányát.

(2)106 A műsorterjesztő az egyes műsorokhoz való hozzáférésért kizárólag az előfizetőktől szedhet díjat, kivéve, ha a médiaszolgáltató az átvitelt is magában foglaló elektronikus hírközlési szolgáltatásért ellenszolgáltatást fizet. Ez utóbbi esetben azonban az adott műsort tartalmazó szolgáltatási csomag, vagy egyedi műsor díja nem lehet magasabb, mint ha a médiaszolgáltató az átvitelért és más elektronikus hírközlési szolgáltatásokért nem fizetne ellenszolgáltatást a műsorterjesztőnek.

(3) A műsorterjesztő a műsordíjakat is magában foglaló előfizetési díjak összegére tekintettel eltérő műsorcsomagokat alakíthat ki. A csomagképzésnek az előfizetői igényeken kell alapulnia és meg kell felelnie az ésszerűség, a tisztességesség és az átláthatóság alapelveinek.

(4) A szerzői jogi jogosultak érdekei védelmében a műsorterjesztő elkülönítetten, átlátható és ellenőrizhető formában köteles nyilvántartani

a)107 az előfizetőtől a médiaszolgáltató szolgáltatásáért az (1) bekezdés alapján beszedett műsordíjat,

b)108 médiaszolgáltatótól a műsor előfizetőkkel való megismertetésért, illetve elérhetővé tételéért beszedett marketing vagy más hasonló díjat, és

c) az átviteli rendszer, illetve az előfizetői szolgáltatás működtetése ellenértékeként beszedett díjakat.

(5)109 A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat a médiaszolgáltató, illetve a műsordíjak kezelésével megbízott jogosult számára hozzáférhetővé kell tenni. A Hatóság e nyilvántartásokat az Eht.-ban foglalt feladatai ellátása érdekében megismerheti és ellenőrizheti, valamint adatszolgáltatást írhat elő.

(6)110 Semmis a műsorterjesztő és a médiaszolgáltató közötti megállapodás olyan kikötése,

a) amelynek következtében a műsorterjesztő mentesül a műsordíj megfizetése alól, vagy

b) amely a médiaszolgáltató számára más hátrányos feltételt állapít meg

abban az esetben, ha a médiaszolgáltató más műsorterjesztő útján ellenérték nélkül vagy kódolatlanul teszi elérhetővé médiaszolgáltatását a felhasználók számára.

HARMADIK RÉSZ

ÁTÁLLÁS A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉSRE

Általános rendelkezések

38. § (1)111 A digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia az országos digitális audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább 94%-át elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a továbbiakban: digitális átállás). A helyi és körzeti vételkörzetű, műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások digitális műsorszórásra történő átállásának legkésőbb 2020. szeptember 5-ig kell megvalósulnia.

(2)112 A rádióműsorok műsorterjesztése digitális átállásának céldátuma 2014. december 31. Az átállás csak akkor lehetséges, amennyiben a megjelölt időpontig a lakosság legalább 94%-át eléri a digitális rádió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás és a lakosság legalább 75%-a rendelkezik a digitális médiaszolgáltatás vételére alkalmas készülékkel. Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, a rádióműsor terjesztés digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe.

(3)113 Olyan analóg rádió- vagy televízió médiaszolgáltatási jogosultság, amely alapján a médiaszolgáltató műsorát műsorszórással juttatják el a felhasználóhoz, vagy előfizetőhöz, kizárólag azzal a feltétellel adható ki, hogy a jogosult köteles együttműködni a műsorterjesztés digitalizációja folyamatában.

A digitális műsorszóró hálózat, műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának elnyerésére vonatkozó pályázati eljárás114

39. §115 (1) A digitális rádió- és televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (e § alkalmazásában a továbbiakban: pályázati eljárás) az Eht.-t és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell a 39–43/A. §-ban foglalt eltéréssel, kiegészítésekkel megfelelően alkalmazni.

(2) A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni, az eljárás során pályázati bizottság nem működik közre.

(3) A pályázati eljárás ügyintézési határideje százhúsz nap. Az ügyintézési határidő a pályázatra történő jelentkezési határidő lejártának napján kezdődik.

(4) Alakilag érvénytelen pályázat esetén az Elnök a jelentkező pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. A nyilvántartásba vételt megtagadó végzés megszünteti az eljárásban a jelentkező ügyféli minőségét. A pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási perben támadható. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül dönt. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak helye nincs. Keresetlevél benyújtása esetén az Elnök a pályázati eljárást – a bíróság jogerős döntéséig – felfüggeszti. Az Elnök eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.

(5) Az Elnök pályázat eredménytelenségét, vagy eredményesség esetén a pályázat nyertesét vagy nyerteseit megállapító határozata a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre hivatkozással támadható meg közigazgatási perben. A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő beérkezésétől számított hatvan napon belül bírálja el és a kihirdetés napjáig írásba foglalja. A bíróság döntésével szemben perújításnak nincs helye.

(6)116 A bíróság (5) bekezdés szerinti határozata elleni fellebbezés a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő azzal, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidőn belül a fellebbezésnek az elsőfokú bírósághoz meg kell érkeznie. E határidő jogvesztő, melynek elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bíróság a fellebbezést hatvan napon belül bírálja el és határozatát e határidőn belül írásba foglalja. E határozattal szemben perújításnak helye nincs.

(7) A bíróság az Elnök határozatát nem változtathatja meg.

(8) A pályázati ajánlat a pályázati eljárás lezárásáig az Eht. 33. § (2) bekezdése szerinti, törvény által védett titoknak minősül. A pályázati ajánlatot az Elnök az ügy iratai között elkülönítve, zártan kezeli. A pályázati ajánlatban szereplő adatokról az Elnök a 40. § szerinti hatósági szerződés megkötéséig harmadik személynek nem adhat tájékoztatást. A pályázati eljárás lezárásáig a pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy a pályázati ajánlatba és az eljárás irataiba nem tekinthet be, azok nem ismerhetők meg.

(9) A pályázati eljárás lezárását követően a pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy a pályázati ajánlatba és az eljárás irataiba akkor tekinthet be, ha igazolja, hogy az irat vagy adat megismerése törvényen alapuló joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

(10) A (9) bekezdés szerinti iratbetekintés, adatmegismerés iránti kérelmet az Elnök hatósági eljárásban, az iratbetekintés szabályai szerint bírálja el.

(11) A pályázati eljárást lezáró döntés, valamint a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés a személyes adatok, a törvény által védett titok és a védett adatok kivételével bárki számára megismerhetők.

40. §117 (1) Az Elnök a nyertessé nyilvánított pályázó pályázati ajánlatával és a pályázati kiírási dokumentációval összhangban a nyertessé nyilvánított pályázóval hatósági szerződést köt.

(2) A nyertes pályázó a hatósági szerződés megkötése iránti eljárást az Elnök pályázat nyertesét vagy nyerteseit megállapító határozata közlését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(3) A hatósági eljárást okafogyottnak kell tekinteni, ha az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a pályázat nyertese nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza és az (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn belül a hatósági szerződés nem köthető meg. Ebben az esetben az Elnök az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(4) Amennyiben a 39. § (5) bekezdése szerint a bíróság eljárását kezdeményezték, a hatósági szerződés a bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A közigazgatási per időtartama a (2) bekezdés szerinti hatósági eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőbe nem számít bele.

(5) Amennyiben a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a műsorszóró hálózat vagy adó üzemeltetése megkezdésére, illetve a hálózaton vagy adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására – a nyertes pályázó érdekkörében felmerült ok miatt – nem kerül sor, az Elnök jogosult a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(6)118 Az Elnök legalább ötvenezer forint, legfeljebb ötszázmillió forint mértékű bírságot szabhat ki, amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kezdeményezi, illetve amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerződést nem köti meg.

(7)119 Az Elnök a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.

41. §120 (1) Az Elnök ellenőrzi a 40. § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerződésben foglaltak ügyfél általi megsértését, az ellenőrzés során feltárt tények, a szerződésszegés súlya, a hatékony jogérvényesítés, a szerződéssel érintett társadalmi, gazdasági és jogviszonyok, valamint a vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos alapelvek és célok, továbbá a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában az Ákr. szerinti végrehajtási eljárást vagy az Eht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.

(2) A hatósági ellenőrzés eredményeként – az ügyfél szerződésszegése tárgyában – indított hatósági eljárásban az Elnök az Eht.-ben, valamint a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(3) Súlyos vagy ismételt ügyfél általi szerződésszegés esetében az Elnök jogosult – a hatósági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(4) A hatósági szerződés módosítása vonatkozásában a bíróság előtt indított per nem befolyásolja a hatósági szerződés végrehajtását, érvényesítését, illetve nem rendelkezik halasztó hatállyal a hatósági szerződés végrehajtása, érvényesítése tekintetében.

42. §121

43. § (1)–(2)122

(3) A digitális átállást követően rendelkezésre álló digitális televízió műsorszóró hálózatok, illetve a VHF sávban és az L-frekvenciasávban rendelkezésre álló digitális műsorszóró hálózatok kiírási határidejét külön jogszabály határozza meg.

(4)123

(5)124

(6)125

43/A. §126 (1) Állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő, analóg műsorszórással terjesztett helyi és körzeti audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója a médiaszolgáltatási jogosultságának időtartama alatt, de legkésőbb a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának 38. § (1) bekezdésében meghatározott időpontjáig

a) a Médiatanácshoz benyújtott bejelentése alapján jogosult médiaszolgáltatását továbbra is analóg földfelszíni műsorterjesztés útján nyújtani, vagy

b) legkésőbb 2016. december 31-ig benyújtott kérelmére a Hatóság a 13. § (2) bekezdésében, illetve a 19. §-ban szabályozott jogkörében a műsorterjesztéshez a médiaszolgáltatási szerződésben meghatározott analóg frekvencia kiváltása érdekében – amennyiben ezt a frekvenciahasználatra vonatkozó kötelezettségvállalások lehetővé teszik – azonos vagy attól legfeljebb 5%-kal eltérő vételkörzettel rendelkező, digitális műsorterjesztési célú frekvenciahasználati jogosultságot (a továbbiakban: ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság) biztosít; amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy kizárólag az e pontban meghatározottaknál kisebb vételkörzetű frekvenciahasználati jogosultság engedélyezésére van lehetőség, a kérelmező kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján ennek engedélyezése is lehetséges.

(1a)127 Az (1) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes digitális műsorszórási jogosultsággal is rendelkező médiaszolgáltató a Hivatalnál kezdeményezheti az általa üzemeltetett digitális műsorszóró adó ellátottság-növekedéssel járó teljesítmény emelése érdekében rádióengedélye módosítását legkésőbb a helyi és körzeti vételkörzetű, földfelszíni műsorszórás útján terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások digitális műsorszórásra történő átállásának 38. § (1) bekezdésében meghatározott határideje előtt 24 hónappal. A médiaszolgáltató kérelme előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozatában tudomásul veszi, hogy az ellátottság-növekedéssel járó teljesítményemelés engedélyezése esetén az Mttv. 44. §-a alapján a médiaszolgáltatás után a vételkörzet növekedéssel arányos, módosított médiaszolgáltatási díjat kell fizetnie. A rádióengedély módosításáról szóló határozat véglegessé válását követő öt napon belül a médiaszolgáltató köteles kezdeményezni médiaszolgáltatási jogosultságának módosítását.

(2) Az ideiglenes digitális műsorszórási jogosultság gyakorlóját nem terhelik az Mttv. 72. § (1)–(3) bekezdésében és 74–77. §-ában foglalt, műsorterjesztőre vonatkozó kötelezettségek.

(3)128 A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a 38. § (1) bekezdésében meghatározott céldátumát követően helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetése – amennyiben e törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Hatóság által lefolytatott helyi és körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró adó vagy műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultság megszerzésére irányuló pályázati eljárás (a továbbiakban: pályázati eljárás) során megszerzett digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság alapján lehetséges. A pályázati eljárás során az Eht.-t és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell megfelelően alkalmazni a 39–43/A. §-ban foglalt eltérésekkel.

(4) A pályázati eljárás hivatalból indul a pályázati felhívás közzétételével. Pályázati eljárást az Elnök abban az esetben indít, amennyiben

a)129

b)130 a kérelmező erre irányuló kérelmet terjeszt elő, és az Elnök a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében – frekvenciagazdálkodási szempontok figyelembevételével – a digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség tervezését előzetesen jóváhagyja. A jóváhagyást követően a Hatóság elvégzi a digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség megtervezésére irányuló vizsgálatokat. Amennyiben az adott vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség, a megtervezett lehetőség pályáztatására a továbbiakban a pályázati eljárás (3) bekezdésben meghatározott rendelkezéseit kell alkalmazni; vagy

c) az Elnök azt egyéb, frekvenciagazdálkodási, műsorterjesztési, médiaszolgáltatási iparági vagy médiapolitikai szempont alapján indokoltnak tartja.

(5)131

(6)132

(7) A műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő, helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított legfeljebb 12 év.

43/B. §133

43/C. §134

43/D. §135

43/E. §136

43/F. §137

43/G. §138

43/H. §139

43/I. §140

43/J. §141

43/K. §142

43/L. §143

43/M. §144 (1) Az Elnök meghatározott időszakra, de legfeljebb három évre közfeladat ellátása érdekében kivételesen pályázati eljárás nélkül is feljogosíthat valamely vállalkozást helyi vagy körzeti műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő műsorszóró adó üzemeltetésére. E médiaszolgáltatási jogosultságra az Elnök hatósági szerződésben a jogosultság iránti kérelmet elsőként benyújtó természetes, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdásági társaságot vagy egyéb szervezetet (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) jogosíthatja fel, amennyiben a kérelem műszaki és frekvenciagazdálkodási szempontból megalapozott, továbbá a kérelmező a közfeladat ellátásához szükséges és a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A felek a hatósági szerződésben kötelesek meghatározni a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó feltételeket, ideértve az üzemeltetési jogosultságért fizetendő díj mértékét is.

(2)145 Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minősülnek:

a) a kihirdetett szükségállapot, az ország jelentős területét érintő elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén történő és azzal kapcsolatos műsorterjesztés,

b) a valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási vagy az adott közösséget érintő meghatározott eseményhez kapcsolódó igényeinek műsorterjesztésen keresztüli szolgálata.

43/N. §146 (1) Az Elnök a 43/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján ideiglenes digitális műsorszórási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatót (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) kérelmére pályázati eljárás lefolytatása nélkül, hatósági szerződésben feljogosíthatja helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatásának nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetésére a 43/A. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamra.

(2) A kérelmező a kérelmét a helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztés digitális átállásának a 38. § (1) bekezdésében meghatározott határideje előtt legkésőbb 12 hónappal nyújthatja be a Hatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell az üzemeltetési jogosultság gyakorlása vételkörzetének megjelölését.

(3)147 Ha a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség, az Elnök a Hatóság honlapján történő közzététellel, valamint országos napilapban való megjelentetéssel, és azokban a vármegyékben, amelyek területét a vételkörzet földrajzilag meghatározott területe érinti, vármegyei napilapban való megjelentetéssel közleményt tesz közzé. A közlemény tartalmazza

a) a közlemény közzétételének időpontját;

b) az ideiglenes digitális televízió műsorszórási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltató által benyújtott kérelem tényét és a kérelemben megjelölt vételkörzet megjelölését;

c) a frekvenciahasználati jogosultság, a digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága alapján végezhető elektronikus hírközlési tevékenység alapvető adatait;

d) a kérelem alapján tervezhető digitális műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemzőit és

e) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Hatósághoz igénybejelentés nyújtható be a közleményben megjelölt vételkörzetben tervezhető üzemeltetési lehetőség pályáztatására.

(4) Ha a közlemény közzétételétől számított 30 napos határidőn belül a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adó üzemeltetési lehetőség pályáztatására igénybejelentés érkezik, az Elnök az (1) bekezdés alapján indult – hatósági szerződés megkötésére irányuló – eljárást megszünteti és a megtervezett üzemeltetési lehetőség pályáztatása iránt a 43/A. § (3) bekezdése szerint pályázati eljárást indít. Az igénybejelentés benyújtására meghatározott határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti kérelem alapján a hatósági szerződés megkötésének jogszabályi feltételei fennállnak, és a (3) bekezdés szerinti közlemény közzétételétől számított 30 napon belül a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében tervezhető digitális műsorszóró adóüzemeltetési lehetőség pályáztatására nem érkezik igénybejelentés, az Elnök a kérelmezővel hatósági szerződést köthet. A szerződéskötési eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Amennyiben az eljárásban a kérelmező nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az ügyintézési határidőn túl a szerződés nem köthető meg. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(6) A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának gyakorlására feljogosító hatósági szerződésben a felek kötelesek meghatározni különösen a digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetője frekvenciahasználati jogosultságának tartalmát, különösen annak műszaki és ellátottsági jellemzőit, a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó feltételeket és az üzemeltetési jogosultságért fizetendő díj mértékét.

(7) A helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetésére jogosultat nem terhelik az Mttv. 72. § (1)–(3) bekezdésében és 74–77. §-ában foglalt, műsorterjesztőre vonatkozó kötelezettségek.

A közszolgálati műsorok műsorszórásának digitális átállása

44. §148 (1) A közszolgálati médiaszolgáltató műsora analóg szórásának leállítására a műsorszóró hálózatban található adónként vagy az adó és átjátszóadói vagy több adó és az átjátszóadók által meghatározott területenként a Hatóság elnöke által rendeletben meghatározott módon és időben kerülhet sor.

(2) A digitális televízió, illetve rádió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője az Mttv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatásokat ingyenesen köteles a felhasználók számára elérhetővé tenni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az Mttv. 75. § (3) bekezdés alapján továbbított közszolgálati médiaszolgáltatásokra.

(3) A közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásait a digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetője a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező hálózaton köteles terjeszteni.

(4)149

(5)150

44/A. §151

A digitális átállás forrásai

45. §152 (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített források felhasználásával kell fedezni. Ezek

a)153 a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mttv.-ben meghatározott forrása,

b) az analóg földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban meghatározott mértéke,

c) a szolgáltatók önkéntes befizetései,

d) költségvetési előirányzat, és

e) egyéb befizetések.

(2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók fel:

a) digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási költségének megelőlegezése;

b) a digitális műsorterjesztés vételére alkalmas készülékkel nem rendelkezők rászorultsági alapú, célhoz kötött támogatása a külön jogszabályban meghatározottak szerint; vagy

c)154 a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció pályázat útján, vagy

d)155 egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mellékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.

(3)156 A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási költségeit a Műsorszolgáltatás támogató és Vagyonkezelő Alapból kell fedezni.

NEGYEDIK RÉSZ

A HATÓSÁGOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

46. §157 (1)158

(2) A Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal e törvény céljai és alapelvei érvényre juttatása érdekében a rendelkezésükre álló adatokat, információkat és iratokat – az adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabályok figyelembevételével – egymásnak átadják, feladat- és hatáskörükkel összefüggésben – a másik hatóság kérésére – szakmai kérdésekben véleményt nyilvánítanak, állásfoglalást adnak. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság többek között értesíti az adatszolgáltatót az adatok átadásáról, és az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan szintű védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

47. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdése, 47. §-ának (5) bekezdése, valamint 53. §-a a törvény kihirdetésének napján, 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése 2008. január 1-jén, 30. § (5) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

c) az Eht. 33. §-ának (2) bekezdés c) pontjában a „vagy engedély nélküli” szövegrész,

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

b) az Rttv. 2. §-ának 30. pontjában az „és a felhasználó vevőkészülékéhez történő továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorterjesztő rendszeren” szövegrész,

(5)159

Átmeneti rendelkezések160

48. §161

49. §162 E törvénynek a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése163 előtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók.

49/A. §164 A műsorterjesztő és médiaszolgáltató között a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXVIII. törvény hatálybalépését165 megelőzően kötött megállapodásokra a 37. § (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

50. §166

51. §167

52. §168

Felhatalmazás

53. §169 (1) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke arra, hogy rendelettel állapítsa meg

a) a digitális rádió- és televízió-médiszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedések részletes szabályait;170

b) a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási szabályait az államháztartásért felelős miniszter véleményezését követően;171

c) az analóg földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként felhasználható mértékét az államháztartásért felelős miniszter véleményezését követően;

d) digitális műsorszóró hálózatok, illetve műsorszóró adók üzemeltetési jogosultságok pályázati kiírási határidejét,

e) a közszolgálati médiaszolgáltatások analóg műsorszórásának leállítására vonatkozó részletes szabályokat;172

f) az analóg és digitális televíziós vételre alkalmas vevőkészülékek forgalomba hozatala műszaki feltételeinek és digitális műsorok vételére való alkalmasságának, az alkalmasság megjelölésének részletes szabályait.173

(2)174 Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek, illetve a vevődekóderek helyszínen történő beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök állami támogatására vonatkozó szabályokat és az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő adatszolgáltatás rendjét.175

(3) Az Elnök jelen szakasz szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, 2011. augusztus 1. napját megelőzően kibocsátott jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépéséig maradnak hatályban.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

54. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv),

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv),

e) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről,

f) az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”).

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 26.

2

A preambulum szövege a 2011: CCI. törvény 305. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 2011: CCI. törvény 304. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 1. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 12. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 12–13. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 2010: LXXXII. törvény 41. § (6) bekezdése, a 2017: L. törvény 294. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdés 2/a. pontját a 2011: CVII. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

11

Az 5. § (1) bekezdés 5. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (1) bekezdés 9. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (1) bekezdés 12. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdés 13. pontja a 2011: CVII. törvény 63. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

15

Az 5. § (1) bekezdés 14. pontja a 2011: CVII. törvény 63. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

16

Az 5. § (1) bekezdés 23. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (1) bekezdés 24. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (1) bekezdés 26. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdés 27. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdés 28. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (1) bekezdés 31. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (1) bekezdés 32. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdés 33. pontja a 2011: CVII. törvény 63. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

24

Az 5. § (1) bekezdés 34. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. és 23. pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (1) bekezdés 38. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (1) bekezdés 41. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdés 42. pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. § (1) bekezdés 43. pontját a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (10) bekezdése iktatta be.

29

Az 5. § (1) bekezdés 44. pontját a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (10) bekezdése iktatta be.

30

A 6. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 304. § b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 6. § (2) bekezdése a 2012: CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 6. § (4) bekezdése a 2011: CVII. törvény 63. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

34

A 6. § (5) bekezdése a 2011: CVII. törvény 63. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

35

A 6. § (6) bekezdése a 2011: CVII. törvény 63. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

36

A 6. § (7) bekezdését a 2011: CVII. törvény 63. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 6. § (8) bekezdését a 2012: CLXI. törvény 41. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 6. § (9) bekezdését a 2012: CLXI. törvény 41. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 6. § (10) bekezdését a 2012: CLXI. törvény 41. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 6. § (11) bekezdését a 2012: CLXI. törvény 41. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 6. § (12) bekezdését a 2013: CXXI. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja, a 2011: CCI. törvény 304. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 7. § (1) bekezdés b) pontja a 2011: CCI. törvény 304. § d) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 7. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CCI. törvény 304. § a) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 15–16. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 3–4., 27. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 8. § (5) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

51

A 8. § (6) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 8. § (7) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 15. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 9. §-t megelőző alcím a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 14. pontjával megállapított szöveg.

54

A 9. § (1)–(2) bekezdését a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 17. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 11. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 11. §-t megelőző alcím a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 27. pontjával megállapított szöveg.

59

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 25. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 30. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 12. § a 2010: LXXXII. törvény 26. §-ával megállapított szöveg.

62

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 11. pontja, a 2013: CXXI. törvény 17. §-a szerint módosított szöveg.

63

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 14. § (1) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 14. § (3) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

68

A 15. § (3) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

69

A 16. § a 2010: LXXXII. törvény 27. §-ával megállapított szöveg.

70

A 16. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 294. § b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 5. és 21–22., 25. pontja szerint módosított szöveg.

73

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 25. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 18. § a 2010: LXXXII. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

75

A 18. § (1) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 18. § (2) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 18. § (4) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 26. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 19. § (4) bekezdése a 2010: LXXXII. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

80

A 19. § (5) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 19. § (7) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. és 24. pontja szerint módosított szöveg.

82

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 27. pontja szerint módosított szöveg.

83

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

84

A IV. fejezetet a 2011: CCI. törvény 305. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

85

A 21–23. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 21–23. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 21–23. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 24–28. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 24–28. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 24–28. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 24–28. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 24–28. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 29. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 219. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

95

A 30. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 18. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 30. § (5) bekezdése e törvény 47. § (2) bekezdése alapján 2010. január 1. napján lép hatályba.

97

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 22. pontja szerint módosított szöveg.

98

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

99

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 19. pontja szerint módosított szöveg.

100

A 33. § (2) bekezdése a 2014: CVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

101

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 20. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 34. § (2) bekezdése a 2011: CVII. törvény 63. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

103

A 37. § (1) bekezdése a 2015: CXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 37. § (1a) bekezdését a 2015: CXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

105

A 37. § (1b) bekezdését a 2015: CXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

106

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

107

A 37. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

108

A 37. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 23. pontja szerint módosított szöveg.

109

A 37. § (5) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21. pontja szerint módosított szöveg.

110

A 37. § (6) bekezdését a 2015: CXVIII. törvény 2. §-a iktatta be.

111

A 38. § (1) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 6. §-ával megállapított, a 2016: CLXVIII. törvény 35. §-a szerint módosított szöveg.

112

A 38. § (2) bekezdése a 2007: CLIV. törvény 3. §-ával megállapított és a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 27. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 38. § (3) bekezdése a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 21., 29. pontja szerint módosított szöveg.

114

A 39. §-t megelőző alcím a 2018: CXII. törvény 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 39. §-t a 2018: CXII. törvény 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 39. § (6) bekezdése a 2019: CXXVII. törvény 44. §-a szerint módosított szöveg.

117

A 40. §-t újonnan a 2018: CXII. törvény 28. § (3) bekezdése iktatta be.

118

A 40. § (6) bekezdését a 2018: CXII. törvény 28. § (4) bekezdése iktatta be.

119

A 40. § (7) bekezdését a 2018: CXII. törvény 28. § (4) bekezdése iktatta be.

120

A 41. § a 2018: CXII. törvény 28. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

121

A 42. § a 2018: CXII. törvény 30. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

122

A 43. § (1)–(2) bekezdését a 2013: CXXI. törvény 18. §-a hatályon kívül helyezte.

123

A 43. § (4) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

124

A 43. § (5) bekezdését a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (17) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A 43. § (6) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

126

A 43/A. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CXXI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. A 43/A. §-t megelőző alcímet a 2018: CXII. törvény 30. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

127

A 43/A. § (1a) bekezdését a 2016: CLXVIII. törvény 34. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 294. § c) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 43/A. § (3) bekezdése a 2017: CCVI. törvény 3. § a) pontja, a 2018: CXII. törvény 29. §-a szerint módosított szöveg.

129

A 43/A. § (4) bekezdés a) pontját a 2017: CCVI. törvény 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

130

A 43/A. § (4) bekezdés b) pontja a 2017: CCVI. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

131

A 43/A. § (5) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

132

A 43/A. § (6) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 43/B. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

134

A 43/C. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

135

A 43/D. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

136

A 43/E. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

137

A 43/F. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

138

A 43/G. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

139

A 43/H. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

140

A 43/I. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

141

A 43/J. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

142

A 43/K. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

143

A 43/L. §-t a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (20) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXII. törvény 30. § e) pontja.

145

A 43/M. § (2) bekezdése a 2013: CXXI. törvény 16. § megállapított szöveg.

146

A 43/N. §-t a 2017: CCVI. törvény 1. §-a iktatta be.

147

A 43/N. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022: XXII. törvény 101. §-a, a 2023. évi LXX. törvény 53. §-a szerint módosított szöveg.

148

A 44. § a 2012: CLXI. törvény 42. §-ával megállapított szöveg.

149

A 44. § (4) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

150

A 44. § (5) bekezdését a 2018: CXII. törvény 30. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

151

A 44/A. §-t és az azt megelőző „Adatkezelés a vevőeszköz-támogatás érdekében” alcímet a 2018: CXII. törvény 30. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 45. § a 2010: LXXXII. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

153

A 45. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXXV. törvény 220. § (16) bekezdés 10. pontja, a 2011: CVII. törvény 63. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

154

A 45. § (2) bekezdés c) pontja a 2011: CCI. törvény 303. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

155

A 45. § (2) bekezdés d) pontját a 2011: CVII. törvény 63. § (10) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

156

[A 45. § (3) bekezdésében a 2011: CVII. törvény 63. § (12) bekezdésével elrendelt módosítás, amely szerint a „Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap” szövegrész helyébe a „Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” szöveg lép, nem vezethető át.]

157

A 46. § a 2010: LXXXII. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

158

A 46. § (1) bekezdését a 2011: CVII. törvény 63. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 71. § (3) bekezdését.

159

A 47. § (5) bekezdését a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

160

A 48. §-t megelőző alcímet a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CLXI. törvény 46. §-a iktatta be.

161

A 48. §-t a 2018: CXII. törvény 30. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 49. §-t megelőző alcímet és a 49. §-t a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 49. §-t újonnan a 2013: CXXI. törvény 19. §-a iktatta be.

163

A hatálybalépés időpontja 2013. július 5.

164

A 49/A. §-t a 2015: CXVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

165

A hatálybalépés időpontja 2015. július 23.

166

Az 50–52. §-t a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

167

Az 50–52. §-t a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

168

Az 50–52. §-t a 2010: LXXXII. törvény 41. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

169

Az 53. § a 2011: CVII. törvény 63. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

174

Az 53. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 303. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére