• Tartalom

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.12.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientáció és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott kedvezőtlen adottságú terület;

b) megkezdett beruházás: a szaporítóanyag (csemete, illetve dugvány) talajba történő eltelepítésének megkezdése;

c) befejezett beruházás: az ültetvény termőre fordulásának időpontja;

d) fiatal mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben meghatározott termelő;

e) kivágás: az ültetvényterület teljes rekultivációja, amely magába foglalja a tuskók eltávolítását és a gyökerek kifésülését is;

f)2 kivágott ültetvény területe: a 2004. évtől az e rendelet alapján igénybe vett támogatással telepített ültetvény termőre fordulásáig kivágott ültetvény, melynek kivágását 2007. december 30-ig a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 40/B. § 2007. december 30-tól a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 60. § (2) bekezdése alapján bejelentik, és amely terület

fa) az ügyfél tulajdonában vagy legalább a termőre fordulásig bérleményében van, vagy

fb) más személy tulajdonában van, feltéve, ha a tulajdonos nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a kérelmező az e rendeletben szabályozott ültetvény telepítési támogatásához szükséges kivágási kötelezettség teljesítéséhez veszi igénybe;

g)3 meglévő, korszerű ültetvény: a rendelet 3. számú melléklete szerinti hozamú és tőszámú ültetvény;

h)4 termőre fordult ültetvény: a 6. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek megfelelő ültetvény;

i)5 nettó terület: tőszám x tenyészterület (tőtávolság x sortávolság).

(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a irányadó.

A támogatás jellege

3. §6 Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. számú mellékletben felsorolt ültetvény faj/fajtaszerkezet-változtatása, korszerűsítése érdekében meglévő ültetvények újratelepítésére, kiegészítő jellegű telepítésére és új ültetvények telepítésére (a továbbiakban: telepítésre) és a termőre fordulásáig történő ápolásához.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha

a)7 a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.2. Évelő növény termesztése, illetve 01.5. Vegyes gazdálkodás alágazatba tartozó tevékenységet végez,

b) a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalnia kell, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek.

(3)8 E rendelet alapján támogatás az adott ültetvény fajra a 4. számú mellékletben meghatározott méretű ültetvény telepítéséhez nyújtható.

(4) Meglévő, korszerű ültetvény kiegészítő telepítése is támogatható, amennyiben a beruházással az ügyfél művelésében lévő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 4. számú mellékletben meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet.

(5)9

(6)10 Telepíteni a kajszi, őszibarack és szilva fajok esetében csak certifikált kategóriájú szaporítóanyaggal lehet. Más fajok esetében – certifikált szaporítóanyag hiányában – C.A.C., csemegeszőlőnél standard szaporítóanyag is felhasználható. Spárga telepítés minősített vetőmagból előállított palántával történhet.

(7) Az ügyfél köteles

a)11 az 5. § (6) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjaiban foglalt tevékenységeket a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül befejezni;

b) az ültetvényt termesztésben tartani a beruházás befejezésétől számított, a 2. számú mellékletben meghatározott időpontig;

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;

d) a 3. számú mellékletben meghatározott elvárt hozamszintet teljesíteni;

e)12

(8)13 Támogatás az 1. számú mellékletben meghatározott fajok telepítéséhez adható. Alma, meggy, őszibarack, szilva és bodza fajok telepítése esetében a támogatás feltétele a telepítendő terület 200%-ának megfelelő, szeder, köszméte, pirosribiszke fajok telepítése esetében a telepítendő terület 100%-ának megfelelő ültetvény kivágása. A kivágott ültetvény területébe csak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 45. §-ában meghatározott gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott ültetvény területe számítható be.

(9)14 A támogatható csemegeszőlő fajtákat az 5. számú melléklet tartalmazza.

(10)15 A (8) bekezdésben előírt kötelezettség nem vonatkozik a fiatal mezőgazdasági termelőkre.

(11)16 A 2. § (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott kivágott ültetvény területe – e rendelet alapján megállapított támogatáshoz kapcsolódóan kötelezően kivágandó területként – csak egy telepítéshez, egy alkalommal vehető figyelembe.

A támogatás mértéke

5. § (1) A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe támogatás.

(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 40%-a, kivéve a (3)–(4) bekezdésben foglaltakat.

(3) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 50%-a, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg.

(4) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának legfeljebb 60%-a, ha

a) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy a NATURA 2000 területen valósul meg.

(5) A támogatás kiszámításának alapját az 1. számú mellékletben szereplő fajlagos kiadások képezik.

(6)17 A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

a) terület-előkészítés,

b) tápanyagfeltöltés,

c) szaporítóanyag-beszerzés,

d) telepítés,

e) a beruházás befejezéséig a telepítési terv szerinti éves ápolás,

f) támberendezés létesítése,

g) kerítés, térburkolat-kialakítás,

h) parcellán belüli öntözési rendszer kiépítése, korszerűsítése,

i) Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

(7)18 A (6) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 1. számú mellékletben meghatározott értékeit.

(8)19 A (6) bekezdés e) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 10%-át.

(9)20 Az 5. § (6) bekezdés g) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

(10)21 Az 5. § (6) bekezdés h) pontja szerinti kiadások nem haladhatják meg az összes elszámolható kiadás 20%-át.

(11)22 A terület-előkészítésről, a tápanyagfeltöltésről és szaporítóanyag beszerzésről, valamint kerítés létesítéséről szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

(12)23 Több parcellára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során parcellánként, azok területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe venni.

(13)24 A (6) bekezdés i) pontjára vonatkozóan az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott kiadási arányokat mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)25

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)26 a mezőgazdasági őstermelői igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

b)27 csemegeszőlő esetén a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által, egyéb fajok esetén a jegyző által kiadott telepítési engedélyt;

c)28 a 2200/96/EK rendelet 19–22. cikkelyében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást, mely szervezet(ek) megnevezését az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé;

d)29 a termőhely alkalmasságának igazolását arról, hogy a betelepítésre kerülő parcella ökológiailag alkalmas a telepítendő gyümölcsfaj számára. Az igazolást az Országos Gyümölcs Termőhely Katasztert vezető Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Kht., illetve az általa megbízott Fertődi GYKF Kht. vagy az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. adja ki. Csemegeszőlő telepítés esetén a termőhely ökológiai alkalmasságát a telepítési engedély igazolja;

e)30 a faiskola, illetve a faiskolai lerakat igazolását a kérelemmel összhangban lévő vírusmentes szaporítóanyag meglétéről, gyümölcsfaj, fajta és alany szerinti bontásban;

f)31 a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényvédelmi és Talajvédelmi Igazgatósága által kiadott talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvéleményt;

f)32 talajalkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvéleményt;

g)33

h)34 az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy az 50 ha alatti ültetvény esetén arról, hogy egy felsőfokú kertészeti végzettségű, FVM névjegyzéki szaktanácsadó szolgáltatásait igénybe veszi, illetve 50 ha-t meghaladó ültetvény esetén arról, hogy egy felsőfokú kertészeti szakembert foglalkoztat a telepítéstől kezdődően a beruházás befejezéséig;

i)35 a kérelemben feltüntetett parcellák határvonalait ábrázoló, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti egyedi blokktérképet;

j)36 a 7. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

k)37 a 2200/96/EK rendelet 19–22. cikkelyében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet igazolását arról, hogy a telepíteni tervezett fajták piaci szempontból megfelelőek, valamint arról, hogy a megrendelt szaporítóanyag a szállítási visszaigazolás alapján megfelel a 4. § (6) bekezdésben előírt feltételeknek. Spárga esetében az igazolás a termőhely alkalmasságára is kiterjed;

l)38 a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírást e rendelet szerint nem kell alkalmazni;

m)39

n)40 a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérlelem esetén a jogcímre vonatkozó Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalommal az üzleti tervet;

o)41 amennyiben az ültetvény kivágója és a támogatási kérelem benyújtója nem azonos személy, a 2. § (1) bekezdésének fb) alpontja szerinti nyilatkozatot;

p)42 amennyiben az ügyfél az 5. § (6) bekezdésének h) pontja szerinti tevékenységet is megvalósít az elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedélyt.

(3) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §43 A támogatási kérelmeket az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 7. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

8. § (1)44 A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdődően évente

a)45

b) augusztus 1–augusztus 31. között a megvalósított és májusban lejelentett ültetvényekhez kapcsolódóan további elszámolások nyújthatók be az MVH-hoz.

(2)46 A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a telepített, a kivágott és meglévő, korszerű ültetvények határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 méter pontossággal megadott koordinátáinak feltüntetésével.

(3)47 Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (7) bekezdésének c) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást, továbbá ha az ügyfél az 5. § (6) bekezdés h) pont szerinti tevékenységet is megvalósít, az üzemeltetési vízjogi engedélyt.

Jogkövetkezmények

9. § (1) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a telepítési, illetve kivágási kötelezettségének nem vagy nem a telepítési engedély szerint tett eleget, úgy köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2) Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdés a), b) vagy e) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3)48 Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő harmincadik nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző harmincadik nap közötti időszakban nem volt képzés.

(4) Amennyiben az ügyfél a 4. § (7) bekezdés d) pontjában az elvárt hozamra vonatkozó kötelezettség teljesítésétől 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor köteles a támogatási összeg 10%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5)49

(6) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, úgy köteles a támogatási összegig – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a támogatási összeg 2%-át, de minimum 750 000 forintot a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(7) Amennyiben az ültetvény nem termő időszakában az ügyfél ápolási kötelezettségeit nem teljesíti, a hiányokat nem pótolja, úgy köteles az ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott hiány mértékének megfelelő támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(8)50

(9)51 Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél az 5. számú mellékletben vállalt öntözési rendszer kiépítését nem teljesíti a beruházás befejezéséig, úgy köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §52 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított 4. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat az e rendelet alapján jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek még le nem zárult műveletei esetében, valamint a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §53 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: kertészeti ültetvény rendelet) 15. §-ával hatályon kívül helyezett 9. § (8) bekezdését a kertészeti ültetvény rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez54

Támogatásban részesíthető ültetvény fajok

Faj

Maximális fajlagos
telepítési költségek
(ezer Ft/nettó ha)

Kivágandó ültetvény mérete
az új ültetvény %-ában
(A kivágandó ültetvény fajnak nem kell azonosnak lennie
a telepítendő fajjal)

Telepítési tőszám
(db/ha)

alma

3200

min. 200%

850–1450

alma

4800

min. 200%

1451–2000

alma

6200

min. 200%

2000 feletti

körte

3100

660–1650

körte

4600

1650 feletti

cseresznye

2300

410–1000

cseresznye

2900

1000 feletti

meggy

3100

min. 200%

410–800

meggy

3800

min. 200%

800 feletti

kajszi

2300

410–800

kajszi

2900

800 feletti

őszibarack

3100

min. 200%

660 feletti

szilva

3200

min. 200%

410–800

szilva

3800

min. 200%

800 feletti

szamóca

1900

málna

3300

9000 feletti

szeder

2700

min. 100%

2500 feletti

köszméte

3200

min. 100%

5000 feletti

piros ribiszke

2800

min. 100%

4700 feletti

dió

1900

200 feletti

mogyoró

1500

410 feletti

mandula

2100

410 feletti

bodza

1500

min. 200%

660 feletti

spárga

1500

gesztenye

1900

200

csemegeszőlő

5500

3000 feletti

2. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez55

Kötelező termesztésben tartási idő

Faj

Kötelező termesztésben tartás
a beruházás befejezésétől
(év)

Tőszám
(db/ha)

Beruházás befejezése
(év)

alma

12

850–1450

4

alma

10

1451–2000

4

alma

10

2000 feletti

4

körte

12

660–1650

5

körte

10

1650 feletti

5

cseresznye

12

410–1000

5

cseresznye

12

1000 feletti

5

meggy

12

410–800

5

meggy

12

800 feletti

5

kajszi

10

410–800

5

kajszi

10

800 feletti

5

őszibarack

10

660 feletti

4

szilva

12

410–800

5

szilva

12

800 feletti

5

szamóca

3

1

málna

4

9000 feletti

2

szeder

4

2500 feletti

2

köszméte

5

5000 feletti

2

piros ribiszke

5

4700 feletti

2

dió

15

200 feletti

8

mogyoró

10

410 feletti

4

mandula

10

410 feletti

4

bodza

8

660 feletti

2

spárga

5

2

gesztenye

20

200 feletti

8

csemegeszőlő

10

3000 feletti

4

3. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez56

Faj

Elvárt hozamok a termőre fordulás utáni
3 év átlagában
(t/ha)

Telepítési tőszám
(db/ha)

alma

25

850–1450

alma

30

1451–2000

alma

40

2000 feletti

körte

25

660–1650

körte

30

1650 feletti

cseresznye

10

410–1000

cseresznye

10

1000 feletti

meggy

12

410–800

meggy

12

800 feletti

kajszi

15

410–800

kajszi

15

800 feletti

őszibarack

20

660 feletti

szilva

25

410–800

szilva

25

800 feletti

szamóca

15

málna

7

9000 feletti

szeder

12

2500 feletti

köszméte

10

5000 feletti

piros ribiszke

10

4700 feletti

dió

3

200 feletti

mogyoró

2

410 feletti

mandula

3,5

410 feletti

bodza

8

660 feletti

spárga

5

gesztenye

1,5

200

csemegeszőlő

8

3000 feletti

4. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez57

Faj

Legkisebb támogatható
parcellaméret
(ha)

Legkisebb támogatható
ültetvényméret
(ha)

Telepítési tőszám
(db/ha)

alma

0,5

5

850–1450

alma

0,5

5

1451–2000

alma

0,5

5

2000 feletti

körte

0,5

5

660–1650

körte

0,5

5

1650 feletti

cseresznye

0,5

3

410–1000

cseresznye

0,5

3

1000 feletti

meggy

0,5

5

410–800

meggy

0,5

5

800 feletti

kajszi

0,5

3

410–800

kajszi

0,5

3

800 feletti

őszibarack

0,5

3

660 feletti

szilva

0,5

3

410–800

szilva

0,5

3

800 feletti

szamóca

0,5

0,5

málna

0,5

0,5

9000 feletti

szeder

0,5

0,5

2500 feletti

köszméte

0,5

0,5

5000 feletti

piros ribiszke

0,5

2

4700 feletti

dió

0,5

3

200 feletti

mogyoró

0,5

1

410 feletti

mandula

0,5

2

410 feletti

bodza

0,5

2

660 feletti

spárga

0,5

0,5

gesztenye

0,5

2

200

csemegeszőlő

0,1

0,5

3000 feletti

5. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez58

Támogatható csemegeszőlő fajták
NEMZETI FAJTAJEGYZÉK
CSEMEGESZŐLŐ

Fajta neve

Afuz Ali

Anita

Attila

Beogradszka bezszemena

Borostyán

Boglárka

Cardinal

Cegléd szépe

Cegléd szépe K.73

Csépi muskotály

Esther

Fanny

Favorit

Italia

Kismis moldavszkij

Kósa

Kozma Pálné muskotály

Mathiász Jánosné muskotály

Melinda

Narancsízű

Palatina (Augusztusi muskotály)

Pannónia kincse

Pegazus

Szőlőskertek királynője

Téli muskotály

Teréz

SZAPORÍTÁSRA EGYEDILEG ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK ÉS SZŐLŐKLÓNOK JEGYZÉKE
CSEMEGESZŐLŐ

Fajta neve

Pannónia kincse K. 56

34/4 (Lubik piros)

Arkadija

KM.126 Réka

KM.168 Éva

KM.178 Nóra

KM.183 Csilla

KM.193 Emőke

KM.235 Anna

Moldova

R.66 Lidi

Rizamat

6. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez59

Az ültetvény termőre fordulásának szakmai paraméterei
Csemegeszőlő ültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő években:

Megnevezés

Első éves
ültetvényben

2. éves ültetvényben

3. éves ültetvényben

4. éves ültetvényben

Beállottság

legalább 90%

legalább 95%

legalább 97%

legalább 98%

Fejlettség

Szeptember elejére érje el

1 vagy 2 hajtásszám mellett 50 cm hajtás összhosszúság

1 hajtással történő törzsnevelés esetén 100 cm, két hajtással történő tőkenevelés esetén 120 cm hajtás összhosszúság

Termőalapok kialakításának megkezdése

A termőalapok kialakítása a tőkék
90%-án

Gyümölcs ültetvények beállottságával és fejlettségével szemben támasztott követelmények a nem termő években szeptemberben mérve

Megnevezés

Beállottság
%

Fejlettség

Beállottság
%

Fejlettség

Első évben

Második évben

Törzses fajok
(dió és gesztenye kivételével)

90

Egészséges
zöld lombozat

95

Sövénynél 2 db, többi koronaformánál legalább 3 oldalvezér kialakítására alkalmas (40–60 cm-es) oldalág

Dió, gesztenye, mogyoró

80

Egészséges
zöld lombozat

90

Egészséges
zöld lombozat

Bogyós fajok
Köszméte bokor

90

Átlagosan 2 db legalább 25 cm-es vessző

95

Átlagosan 4 db 50 cm-es vessző

Köszméte törzses oltvány

90

Átlagosan 9 mm-es törzsátmérő és 4 db érett vessző

95

Átlagosan 11 mm-es törzsátmérő és 5–7 db érett vessző

Piros ribiszke

90

Átlagosan 2 db fejlett (50 cm-es) vessző

95

Átlagosan 4 db fejlett (60–70 cm-es) vessző

Bodza

90

Tövenként legalább 1 db fejlett (80 cm-es) vessző

95

Átlagosan 4 db fejlett (60–80 cm-es) vessző

Málna

90

Tövenként legalább 1 db fejlett
(60–80 cm-es) vessző

95

Négyzetméterenként legalább 4 db vessző

Szeder

90

Tövenként legalább 1 db fejlett
(60–80 cm-es) vessző

95

Tövenként legalább 2 db 120 cm-es vessző

Szamóca

90

Egészséges
zöld lombozat

 

Harmadik és azt követő években:
A beállottság minden gyümölcsfajnál legalább 98% (diónál, mogyorónál és gesztenyénél 4. évtől). A megfelelő fejlettséget a törzskörméret szerint kell megállapítani, diónál és gesztenyénél talajszint felett 50 cm-rel, a többi törzses fajnál a korona elágazás alatt 15 cm-rel mérve.
A megfelelően fejlett ültetvény törzskörméret adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
A gyümölcsfák kornak megfelelő törzskörméret irányadó értékei a termőre fordulásig

Faj

Törzskörméret évenként (cm)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alma

10

15

 

 

 

 

Körte

10

13

17

 

 

 

Cseresznye, meggy

14

18

22

 

 

 

Szilva

11

15

19

 

 

 

Kajszi

12

16

20

 

 

 

Őszibarack és mandula

17

23

 

 

 

 

Dió, mogyoró és gesztenye

11

14

18

22

26

31

7. számú melléklet a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez60

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az ügyfél előzetesen, vagy véglegesen elismert zöldség-gyümölcs TÉSZ, vagy véglegesen elismert termelői csoport tagja

 

TÉSZ-tagság igazolás, a termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságáról szóló igazolás

15

A tervezett beruházás teljes területén kiépített öntözőrendszer van, vagy legkésőbb a beruházás befejezéséig vállalja annak kiépítését és rendelkezik elvi vízjogi létesítési engedéllyel

 

Kiépített öntözőrendszer esetén az üzemeltetési vízjogi engedély, kiépítendő öntözőrendszer esetén legalább az elvi vízjogi létesítési engedély

30

Összesen:

max. 45

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

8

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

16

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

4

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

2

Az ügyfél székhelye

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű térségben van

 

4

Ha az ügyfél nem természetes személy

 

 

 

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

2

Nők foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat

3

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

2

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nő

Nyilatkozat

1

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

Nyilatkozat

2

Ha az ügyfél természetes személy

 

 

 

Az ügyfél nő

 

 

3

Az ügyfél roma származású

 

Nyilatkozat

2

Az ügyfél csökkent munkaképességű

 

Nyilatkozat

2

Összesen:

max. 35

PÉNZÜGYI TERV

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt

 

1

Saját tőke változása a működtetési időszak alatt

 

2

Vállalatértékelés

A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése
referenciaadatokkal:

Termelési érték arányos jövedelmezős ég

 

2

Adózás előtti eredmény

 

1

Befektetett eszközök értéke

 

1

Bruttó termelési érték

 

1

Likviditás

 

1

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történő összevetése működtetés alatt:

Termelési érték arányos jövedelmezőség

 

2

Adózás előtti eredmény

 

1

Bruttó termelési érték

 

1

Befektetett eszközök értéke

 

1

Likviditás

 

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által az 1 hektárra jutó mezőgazdasági szolgáltatások nélkül számított mezőgazdasági árbevétel a bázis évhez képest az aktiválást követő első gazdasági évre nézve nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont, de maximum 5 pont adható

 

5

Összesen:

max. 20

Mindösszesen:

max. 100

1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 2. § (1) bekezdésének f) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdésének g) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdésének h) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdésének i) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

7

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (5) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (6) bekezdése a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (7) bekezdés a) pontja a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a 2009. november 27-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 4. § (7) bekezdésének e) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (8) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § (9) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

15

A 4. § (10) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (11) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

17

Az 5. § (6) bekezdése a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (7) bekezdése a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

19

Az 5. § (8) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

20

Az 5. § (9) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (10) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (11) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

23

Az 5. § (12) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

24

Az 5. § (13) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 6. § (1) bekezdését a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 6. § (2) bekezdésének a) pontja a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

27

A 6. § (2) bekezdésének b) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 6. § (2) bekezdésének c) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. § (2) bekezdésének d) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. § (2) bekezdésének e) pontja a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

31

A 6. § (2) bekezdésének f) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 6. § (2) bekezdésének újabb f) pontját a 11/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A 6. § (2) bekezdésének g) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 6. § (2) bekezdésének h) pontja a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

35

A 6. § (2) bekezdésének i) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

36

A 6. § (2) bekezdésének j) pontja a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 6. § (2) bekezdésének k) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 6. § (2) bekezdésének l) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 6. § (2) bekezdésének m) pontját a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése.

40

A 6. § (2) bekezdésének n) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

41

A 6. § (2) bekezdésének o) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

42

A 6. § (2) bekezdésének p) pontját a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

43

A 7. § a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

44

A 8. § (1) bekezdése a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

45

A 8. § (1) bekezdésének a) pontját a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. §-ának e) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 8. § (2) bekezdése a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

47

A 8. § (3) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

48

A 9. § (3) bekezdése a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

49

A 9. § (5) bekezdését a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

50

A 9. § (8) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

51

A 9. § (9) bekezdését a 112/2007. (X. 6.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

53

A 12. §-t a 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 14. §-a iktatta be.

54

Az 1. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 2. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 3. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 4. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

Az 5. számú melléklet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 6. számú mellékletet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

60

A 7. számú mellékletet a 7/2008. (I. 19.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére