• Tartalom

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint a termelők fosszilis energiafüggőségének mérséklése.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában

a) biomassza kazán: mezőgazdasági eredetű biomassza eltüzelésére alkalmas a Gépkatalógusban 6213. csoportkód alatt szereplő tüzeléstechnikai berendezés;

b) hatásfok: szabvány szerinti 8 órás folyamatos üzemelés során mért hőtechnikai hatásfok;

c)2

d) befejezett beruházás: az előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök kiépítésével együtt a biomassza kazán üzembe helyezése;

e) átlagos hőenergia igény: az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete által mezőgazdasági üzemek átlagos hőenergia igényének kiszámítása tárgyában kiadott műszaki-tervezési útmutatónak megfelelően a mezőgazdasági naturális adatok alapján kiszámított éves, átlagos hőenergia igény;

f) mezőgazdasági naturális adat: a hőenergia-felhasználással járó mezőgazdasági tevékenységnek az e) pont szerinti útmutatóban meghatározott szerkezetű adatai (állatlétszám, fóliasátor terület, terményszárító kapacitás, helyiség légköbméter, hűtőház paraméterek stb.);

g) effektív hőenergia termelés: az e) pont szerinti útmutatónak megfelelően, a támogatás igénybevételével megvalósítani tervezett berendezés névleges teljesítménye alapján számított átlagos, éves hőenergia termelés;

h)3 állagmegóvás: a biomassza kazán élettartamának megőrzése és az előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök hatékony működése céljából elvégzett tevékenység, a támogatással megvalósított fejlesztésnek jó állapotban történő tartása.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe mezőgazdasági energiafelhasználást biztosító biomassza kazán és az előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez.

(2) Az előállított energia szétosztását, tárolását biztosító eszközök beszerzése kizárólag új biomassza kazán beszerzésével együtt támogatható.

(3)4 E rendelet szerint nem nyújtható támogatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerinti nem mezőgazdasági beruházáshoz, különösen olyan létesítményhez közvetlenül kapcsolódó beruházáshoz, ahol értékesítési céllal állítanak elő keverés útján takarmányt.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő és a termelői csoport (a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) A mezőgazdasági termelő ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME).

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes gazdasági évben megfelel az (2) bekezdésben meghatározott feltételnek.

(4) A Vhr. 27. § d) pontjától eltérően a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel. A technológiai terv tartalmazza különösen:

a) a telepítési vázlatrajzot, feltüntetve az energia szétosztását, tárolását biztosító eszközöket is;

b) a hasznos hőigény kiszámítását, ez alapján a veszteségek figyelembevételével a szükséges kazánteljesítmény méretezését;

c) a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott átlagos hőenergia igény kiszámítását;

d) a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mezőgazdasági naturális adatokat;

e) a 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott effektív hőenergia termelés kiszámítását;

f)5 az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technikai adatait.

(5)6 A támogatás igénybevételének további feltétele az ügyfél nyilatkozata a felhasználni tervezett – tüzelőberendezés típusával és az éves alapanyagigénnyel összhangban álló – biomassza tüzelőanyag forrásáról és formájáról.

(6) Az ügyfél köteles:

a) a beruházással előállított energiát mezőgazdasági tevékenység keretében, illetve a mezőgazdasági üzemen (telephelyen) belül elhelyezkedő, a mezőgazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó infrastrukturális létesítményekben hasznosítani (karbantartó műhely, szociális helység stb.);

b)7 az állagmegóvásról gondoskodni és az üzemeltetési kötelezettségének eleget tenni, amely a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az utolsó kifizetési kérelem beadásától számított 5 évig áll fenn;

c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt;

d)8 a Vhr. 25. § (2) bekezdésétől eltérően a beruházást a támogatási kérelemnek helyt adó határozat közlésétől számított 12 hónapon belül befejezni.

A támogatás mértéke

5. § (1)9 Egy támogatási kérelem alapján igényelhető támogatás összege legfeljebb 30 millió forint lehet.

(2)10

(3)11 A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35%-a.

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül:

a) a Gépkatalógusban szereplő biomassza kazán beszerzése;

b) a biomassza kazán üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó és az előállított hőenergia szétosztását, tárolását szolgáló:

ba) vezérléstechnika,

bb) csővezetékek és szerelvényei,

bc) hőcserélő, keringtető, szivattyú, fűtőtest,

bd) puffer-, nyomáskiegyenlítő tartály,

be) ventilátor, befúvó berendezés,

bf) építéssel nem járó előtét tároló, rugalmas falú tartály, tüzelőanyag-fogadó és -adagoló,

bg) füstelvezető, kéményrendszer, füstgázszűrő,

bh) pernyeleválasztó, hamuleválasztó és -eltávolító

beszerzése;

c)12 a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;

d)13 a Tv. 9. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően a fejlesztés üzembe helyezésével kapcsolatban felmerült költségek.

(5) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg:

a)14 a Gépkatalógusban szereplő eszköz beszerzése esetén a Gépkatalógusban meghatározott referenciaárat;

b)15 a (4) bekezdés c) pontjában szereplő kiadások esetén a Vhr. 31. §-ában meghatározott mértéket.

(6)16 A (4) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kiadások nem haladhatják meg együttesen az összes elszámolható kiadás 35%-át.

(7) Egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy kérelmet adhat be.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)17

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a)18 az 1. mellékletben meghatározott, az értékelést alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

b) a 4. § (4) bekezdés szerinti technológiai tervet és készítőjének végzettségét igazoló okirat másolatát;

c) a 4. § (5) bekezdés szerinti a biomassza tüzelőanyag biztosítására vonatkozó nyilatkozatot;

d) a Vhr. 27. § e)–f) pontjától eltérően a támogatás benyújtásához rendszeresített nyomtatványon a költség-hasznon elemzést.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §19 A támogatási kérelmet az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el az 1. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

8. § (1)20

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésen történő részvételről szóló igazolást.

(3)21 Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot. Ha a nyilatkozat kiállítója eltér a technológiai terv készítőjétől, akkor csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát.

Jogkövetkezmények

9. §22 (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség fennállása alatt, akkor köteles a támogatási összegből – a hiányzó foglalkoztatottakként egyszer – a kifizetett támogatási összeg 2%-át, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított biomassza kazánhoz összességében az előállítható hőenergia 25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztót csatlakoztat, amely nem felel meg a 4. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 25%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított biomassza kazánhoz összességében az előállítható hőenergia 50%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztót csatlakoztat, amely nem felel meg a 4. § (6) bekezdés a) pontja szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már felvett támogatási összeg 50%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(4) Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell.

(5) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek, akkor köteles a 4. § (2) bekezdésében meghatározott üzemmérettől való elmaradás esetén, százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 20%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6) Ha a beruházás befejezését követő 3. év végére a költség-haszon elemzésben vállalt a mezőgazdasági naturális adatok alapján számított átlagos hőenergia igény nem éri el a tényleges mezőgazdasági naturális adatai alapján számított átlagos hőenergia igény 85%-át, akkor az ügyfél az elmaradás arányában százalékpontonként köteles a kifizetett támogatás 2%-át, de legfeljebb 300 000 Ft-ot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(7) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem gondoskodik a fejlesztéssel megvalósított eszközök állagmegóvásáról, de a hiányosság észlelésétől számított 15 napon belül igazoltan pótolja a mulasztást, valamint nyilatkozik arról, hogy állagmegóvási kötelezettségének a későbbiekben is eleget tesz, akkor köteles az igénybe vett támogatás 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni. Amennyiben 15 napon belül igazolható módon nem pótolja a mulasztást, vagy nyilatkozata ellenére a későbbiekben sem tesz eleget az állagmegóvási kötelezettségének, akkor köteles az igénybe vett támogatás 50%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §23 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. §-t a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor24 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §25 Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez26

ÉRTÉKELÉS

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Fejlesztés szükségessége1

Az energiaellátás változtatása, korszerűsítése elengedhetetlen

Nyilatkozat

20

Fejlesztés állattenyésztésre, kertészetre gyakorolt hatásai

Az előállított energia legalább 75%-ban állattenyésztésben, kertészetben történő felhasználása
Az előállított energia legalább 50%-ban állattenyésztésben, kertészetben történő felhasználása

Átlagos hőenergia igény alapján számított1./A.

10
5

Berendezés korszerűsége2

Automatizált, időszakos felügyelettel üzemeltethető berendezés

A berendezésre vonatkozóan az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének állásfoglalása, szakvéleménye

10

MSZ EN 303–5 szabványnak történő megfelelés

5

A kazán hatásfoka legalább a 80%-ot eléri, vagy meghaladja

5

Összesen

50 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

Nyilatkozat

4

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

 

 

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

8

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

7

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

6

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

5

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

4

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

3

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

2

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

1

A megvalósítás helye

A fejlesztést hátrányos helyzetű területen tervezik megvalósítani

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 14. pontja szerinti kistérségi, illetve település lista alapján MVH nyilvántartás

5

Esélyegyenlőség, nők foglalkoztatása

Ha az ügyfél természetes személyként nő

Nyilatkozat

3

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak több mint 50%-a nő

3

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak 20–50%-a nő

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak kevesebb mint 20%-a nő

0

Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatás

Ha az ügyfél természetes személy és roma származású

Nyilatkozat

5

Ha az ügyfél nem természetes személy és a roma felzárkóztatáshoz hozzájárul

A helyi-, illetve országos cigány önkormányzat támogató nyilatkozata3

5

Esélyegyenlőség, csökkent munkaképességűek foglalkoztatása

Ha az ügyfél csökkent munkaképességű természetes személy

Nyilatkozat

5

Ha az ügyfél nem természetes személy és csökkent munkaképességűt foglalkoztat

5

Összesen

30 pont

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

Alapanyag-költség

A berendezés alkalmas melléktermékek tüzelésére4

A berendezésre vonatkozóan az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének állásfoglalása, szakvéleménye

5

Költség-haszon elemzés alapján a fejlesztés eszközérték arányos költséghatékonysága5

Mutató százalékos értéke nagyobb mint 30%

 

15

Mutató százalékos értéke 25–30% között van

 

11

Mutató százalékos értéke 20–25% között van

 

7

Mutató százalékos értéke 15–20% között van

 

3

Mutató százalékos értéke 15%-nál kisebb

 

0

Összesen

20 pont

Mindösszesen:

100 pont

Értelmezések, kiegészítések, megjegyzések a melléklethez:
1 A „Fejlesztés szükségessége” értékelési szempont alapján a fejlesztés szükséges, ha fejlesztés megvalósulása nélkül az adott tevékenység megszüntetését az illetékes hatóság a kérelem beadásától számított egy éven belül elrendelné, vagy szankcióval sújtaná. Az ügyfélnek nyilatkozatában meg kell jelölnie, hogy a szankció(k) kiszabása, az adott jogszabály mely feltételeinek megsértése miatt várható, következne be.
A szempont alapján a pontszám csak akkor vehető figyelembe, ha az ügyfél egyúttal a Horizontális szempontok között a foglalkoztatott létszám szinten tartását is vállalja, azaz a fejlesztés a mezőgazdasági tevékenység folytatásához, a foglalkoztatás fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.
1/A. A részarány meghatározása az alábbi képlettel történik:
Részarány = állattenyésztés, kertészet átlagos éves hőenergia igénye osztva a teljes átlagos hőenergia igénnyel. Állattenyésztésben, kertészetben történő felhasználásnak minősül a fóliasátor, üvegház terület és az állatlétszám alapján számított átlagos éves hőenergia igény.
2 Több berendezés beszerzése esetén a korszerűséghez rendelt pontszámok akkor vehetőek figyelembe, ha azok az összes biomassza kazán esetében fennállnak.
3 Ha a fejlesztéssel érintett településen, illetve ügyfél lakhelyén, székhelyén nincs cigány kisebbségi önkormányzat, akkor az országos, vagy a településhez legközelebbi cigány önkormányzat nyilatkozata alapján értékelhető az adott szempont.
4 Melléktermék tüzelésére alkalmas berendezés, amely alkalmas szántóföldi növénytermesztésből képződő melléktermék, hulladék (szár, szalma), illetve kertészeti-, szőlő-gyümölcstermesztési hulladék (nyesedék, venyige), illetve olyan pellet, brikett eltüzelésére, amely legalább 80 tömegszázalékban a fenti melléktermékből áll.
5 A fejlesztés eszközarányos költséghatékonysága az alábbi képlettel kerül meghatározásra:
Költséghatékonysági mutató = Ey /ΣC * 1,25 (ezer Ft/GJ)
ahol:
Ey    = a 2. § g) pontja szerint meghatározott effektív hőenergia termelés vagy a 2. § e) pontja szerinti átlagos hőenergia igény közül a kisebb érték (GJ)
ΣC    = a fejlesztésnek az 5. § (4)–(6) bekezdések alapján meghatározott elszámolható költségei (ezer Ft).

2. melléklet a 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez27

1. A támogatási kérelemhez rendszeresített formanyomtatvány kötelező adattartalma:
1.1. az ügyfél szervezeti formájára, vállalkozási tevékenységének megkezdésére vonatkozó adatok,
1.2. az 1. melléklet szerinti értékelési szempontokra vonatkozó információk, nyilatkozatok, adatok,
1.3. a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,
1.4. a költség-haszon elemzésre vonatkozó energetikai és mezőgazdasági naturális adatok,
1.5. megvalósítási helyenként az elszámolni tervezett kiadások és igényelt támogatási összeg,
1.6. a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Tv., az államháztartásról szóló törvény, a Vhr., valamint az e rendelet szerinti nyilatkozatok,
1.8. a támogatás igénybevételével beszerezni tervezett gépre, berendezésre vonatkozó adatok (Gépkatalógus szerinti 8 jegyű gépkód, tervezett beszerzési ár és darabszám, tervezett üzembe helyezés időpontja, kapcsolódó megvalósítási hely, tervezett állandó tárolási hely),
1.9. az 5. § (1) bekezdés b) és d) pontjába tartozó tervezett elszámolható kiadások vonatkozásában az eszköz, a szolgáltatás megnevezése, csoportkódja, VTSZ és SzJ száma, mennyisége és dimenziója, valamint az árajánlatok adatai (árajánlatot tévők adószámai, elfogadott és visszautasított árajánlat nettó értéke, a magasabb árajánlat elfogadása esetében szöveges indoklás),
1.10. a mezőgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban.
1

A rendeletet a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdés 11. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Lásd a hatályon kívül helyező rendelet 12. §-át.

2

A 2. § c) pontját a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § h) pontját a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 3. § (3) bekezdése a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (4) bekezdésének f) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (5) bekezdése a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdésének b) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (6) bekezdésének d) pontját a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdését a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § (4) bekezdésének c) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (4) bekezdésének d) pontját a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

14

Az 5. § (5) bekezdésének a) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (5) bekezdésének b) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (6) bekezdése a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdését a 15/2011. (II. 28.) VM rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (2) bekezdésének a) pontja a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 7. § a 23/2010. (III. 16.) 5. § (4) bekedése szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdését az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 8. § (3) bekezdését a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 6. §-a iktatta be.

22

A 9. § a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

25

A 11. § a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A melléklet szövege a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. Az eredeti melléklet megjelölését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése 1. mellékletre változtatta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére