• Tartalom

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt – javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése.

Fogalmak

2. §1 E rendelet alkalmazásában:

1. saját jogú nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyugellátás,

2. segítő családtag: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § g) pontjában ekként meghatározott fogalom,

3. munkavállaló: aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak, és biztosítással járó jogviszony keretében, mezőgazdasági tevékenység végzésére foglalkoztatják,

4. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott technikai mértékegység,

5. gazdaság: a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó tulajdonában, illetve használatában lévő termőföld, állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek összessége,

6. átadás időpontja: a kifizetési kérelem benyújtásának időpontja,

7.2 főtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként megjelölt, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység,

8.3 üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenység: a NACE Rev. 2. szerinti 01.11–01.70 szakágazatba tartozó tevékenység.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe

a)4 aki mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, és

aa)5 a NACE Rev. 2. szerinti 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó, vagy

ab) mezőgazdasági őstermelő (a továbbiakban együtt: átadó gazdálkodó); továbbá

b) aki az átadó gazdálkodó munkavállalója.

(2)6 A támogatás addig folyósítható, amíg a támogatott saját jogú nyugdíjban nem részesül, de legfeljebb 7 éven keresztül, illetve az átadó gazdálkodó 70. életévének betöltéséig, munkavállaló esetében a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig.

(3)7 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10. §-ától eltérően a támogatás nem ruházható át kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében.

A támogatás mértéke

4. § (1) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás legkisebb összege havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 25%-a, legmagasabb összege a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 200%-a, de legfeljebb évi 18 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átruházott földterület, illetve állatállomány alapján, az SFH táblázatból8 számított üzemméret (EUME) szerint kell megállapítani. A támogatás egy hónapra vetített alapösszege 1 EUME érték esetén a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 10%-ával növelni kell az (1) bekezdésben megállapított összeghatárra tekintettel.

(3) Az üzemméret számításánál az átadó gazdaságából figyelembe vehető:

a) az a saját tulajdonú termőföld,

aa) amelyre az átadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben terület alapú támogatást kapott, valamint

ab) amelyek a kifizetési kérelem benyújtásáig átkerülnek az átvevő tulajdonába és használatába;

b)9 az az állatállomány,

ba) amely a támogatási kérelem benyújtásakor az átadó gazdálkodó tulajdonában van,

bb) amely a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevő tulajdonába átkerül, de a kifizetési kérelemben figyelembe vett állatlétszámból számított EUME érték nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtásakor meglévő állatlétszámból számított EUME értéket, és

bc) amelyre vonatkozóan az átadó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz

1. a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben előírt,

2. a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletben előírt,

3. a juh-, kecskefajokra vonatkozóan a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.

(4)10 A támogatási összeg alapját képező, átadásra került földterületekre vonatkozó EUME értéket a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott időszak hasznosítási típusa alapján, a két év hasznosítási típusának területe szerint súlyozott átlagával kell megállapítani.

(5)11 A támogatási összeg alapját képező, átadásra került állatállományra vonatkozó EUME érték a támogatási kérelemben megadott állatlétszám alapján kalkulált, és a kifizetési kérelemben jelölt, átadásra került állatlétszám alapján számolt alacsonyabb EUME érték.

(6)12 Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodót megillető összeg 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(7)13 Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodó támogatásának összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.

(8)14 Amennyiben egy mezőgazdasági üzemet több átadó ruház át, a támogatás összértéke az egyetlen átadó részére nyújtott összegre korlátozódik.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. § (1) Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;

c)15 a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, amely a 3. számú melléklet 1.1.1–1.1.5. pontjaiban felsorolt dokumentumok valamelyikével igazolható;

d)16 a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár földterületen gazdálkodik;

e)17 a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévő termőföldet – kivéve az önellátásra szolgáló földterületet – a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevőre per- és igénymentesen átruházza, továbbá a haszonbérletet végleg megszünteti;

f)18 a kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az 1. számú mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt;

g)19 legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását;

h)20 a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden – az önellátásra történő termelés kivételével – üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül az illetékes hatóság nyilvántartásából a NACE Rev. 2. szerinti 01.11–01.70 szakágazatba tartozó tevékenységek törlésével igazol;

i) az önellátásra történő termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem vesz igénybe további támogatást;

j) az átadandó gazdaság eléri vagy meghaladja az 1 EUME értéket.

(2)21 A saját tulajdonú termőföld átadása után akkor igényelhető támogatás, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző két naptári évben az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa az átadásra kerülő földrészletnek. Ez a szabály nem vonatkozik azokra az esetekre, ha a tulajdonszerzés öröklés, részaránykiadás, hatósági intézkedés vagy bírói ítélet alapján történt.

(3) Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha

a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, de az átadás időpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;

b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;

c)22 a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával töltötte segítő családtagként vagy mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában, amelyet a 3. számú melléklet 2.1.1–2.1.2. pontjaiban felsorolt dokumentumokkal igazol;

d) a c) pontban meghatározott időtartam alatt megszakítás nélkül biztosított volt a társadalombiztosítás rendszerében;

e)23 a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy az üzleti célú mezőgazdasági tevékenységgel és a mezőgazdasági munkavállalással.

(4)24 A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot egy olyan természetes személy vegye át, aki

a)25 egyéni vállalkozóként főtevékenységet végez vagy kíván végezni, és a tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,

b) az átadás időpontjában még nem tölti be a 40. életévét,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 1–4. számú mellékleteiben meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkezik, valamint

d) az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.

6. §26

A támogatási kérelem benyújtása

7. §27

A támogatási kérelem elbírálása

8. §28 A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Tv. 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével.

Kifizetési kérelem

9. § (1)29 Kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat véglegessé válásától számítva legkésőbb a második kifizetési időszak végéig, 2010-től évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani a Kincstár által rendszeresített, a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon. Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani – a 7. § (2) bekezdése alapján választott képviselő útján – akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell a kötelezettségek teljesítését igazoló adatokat.

(2)30 A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a)31 az átadó gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját,

b)32 az átadóra vonatkozóan a NACE Rev. 2. szerinti 01.11–01.70 szakágazatba tartozó tevékenységnek az egyéni vállalkozói nyilvántartásból történő törléséről és a törlés időpontjáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv által kiállított hatósági bizonyítványt,

c)33

d)34 az átvevőre vonatkozóan az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben kiadott a Kincstár által rendszeresített formanyomtatvánnyal megegyező tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységéről. Ezzel egyenértékű, ha az átadó ügyfél a megfelelően kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben záradékolt, Kincstár által rendszeresített formanyomtatványt mellékeli kifizetési kérelméhez,

e)35 az átadó gazdálkodó nyilatkozatát a megtartott földterület nagyságáról, illetve a megtartott állatállományról és tartási helyéről,

f)36 az átvevő gazdálkodó 30 napnál nem régebbi teljes földhasználati lapját.

(3)37 A támogatás folyósítása az átadás időpontjától naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követően történik. Az átadás időpontjától függően a kifizetés első és utolsó részlete nem teljes negyedévre is vonatkozhat.

(4)38 A kifizetés feltétele, hogy az átadott támogatási jogosultságoknak és kötelezettségeknek, valamint kvótáknak az átvevőre történő átruházására vonatkozó kérelmét a külön jogszabályokban meghatározottak szerint az átadó gazdálkodó legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásáig benyújtsa a Kincstárhoz.

(5)39 Az átadó gazdálkodó köteles a kifizetési kérelem benyújtásáig a Tenyészet Információs Rendszerben átjelenteni az átadott állatállományt érintő változásokat.

Jogkövetkezmény

10. §40 Ha a támogatást igénybe vevő kedvezményezett az e rendeletben a reá vonatkozóan meghatározott támogatási feltételeket – ideértve a támogatás kifizetését követő időszakra vállalt kötelezettségét is – nem tartja be, akkor az igénybe vett támogatás jogosulatlan része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és ezen jogcím szerinti további támogatási jogosultsága megszűnik.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 23. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

13. §41 E rendeletnek az egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő módosításáról szóló 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7–8. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2010. március 1-jét követően benyújtott támogatási kérelem alapján indult eljárásban is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez42

Önellátásra megtartható állatok
Megtartható állategység összesen: 8 ÁE tetszőleges állatfajonkénti eloszlásban, de legfeljebb

Állatfaj

Megtartható állategység

Szarvasmarha

3

Bivaly

3

Juh

3

Kecske

3

Sertés

3

Tojótyúk

1

Egyéb baromfi

1

Nyúl

1

Megtartható 4 méhcsalád, a lófélék korlátozás nélkül megtarthatók.
1 db nyúl 0,02 ÁE-nek felel meg.

2. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez43

Értékelési szempontok

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja (Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető maximális pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Az átadandó gazdaság mérete és életképessége

Átadandó birtokméret:
– 5 EUME és 5 EUME felett
– 4–4,99 EUME között
– 3–3,99 EUME között
– 2–2,99 EUME között
– 1–1,99 EUME között


15 pont
12 pont
9 pont
6 pont
2 pont

Az átvevő a fiatal mezőgazdasági termelő elindításához nyújtott támogatásban részesül

 

15 pont

Részösszesen maximum:

30 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Az átadó betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor

– 60 és 60 év felett
– 59 év
– 58 év
– 57 év
– 55–56 év

10 pont
8 pont
6 pont
4 pont
2 pont

Az átvevő betöltött életkora a támogatási kérelem benyújtásakor

– 30 éves vagy fiatalabb
– 31–34 év
– 35 és 35 év feletti

10 pont
8 pont
6 pont

Az átvevő nő

3 pont

Az átvevő roma

 

3 pont

Termelői szervezeti tagság az átvevő tagsága

A Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon benyújtott elismert termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet által kiadott igazolást arról, hogy az átvevő a csoport tagja.

4 pont

Az átvevő végzettsége

A 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2–4. számú mellékleteiben meghatározott felsőfokú agrár végzettség.
Csatolni kell a felsőfokú oktatási intézményben szerzett oklevél, diploma hiteles másolatát.

10 pont

Részösszesen maximum:

40 pont

Összesen maximum:

70 pont

3. számú melléklet a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelethez44

A támogatás iránti kérelemhez szükséges igazolások listája
1. A gazdaságot átadó mezőgazdasági termelőre vonatkozóan
1.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy a gazdaságot átadó a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatott:
1.1.1. a NACE Rev. 2. szerinti 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenység az egyéni vállalkozói nyilvántartás alapján,
1.1.2.45
1.1.3.46 az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal által a falugazdász a tevékenysége során szerzett információja alapján a kérelmező mezőgazdasági termelő tevékenység folytatásáról kiadott hatósági bizonyítványa,
1.1.4. munkavállalóként végzett mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal,
1.1.5. adott évre vonatkozó Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI lap) másolata. 2. A gazdaságot átadó munkavállalójára vonatkozóan
2.1. A következő dokumentumokkal igazolható, hogy a munkavállaló a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával az átadó gazdálkodó gazdaságában töltötte:
2.1.1. a kérelem benyújtását megelőző öt évre vonatkozó NYENYI lap másolata, és
2.1.2. mezőgazdasági termelő tevékenység igazolása a munkakör megjelölését is tartalmazó munkaszerződés másolatával vagy egyéb dokumentummal.
3. A gazdaságot átvevő természetes személyre vonatkozóan
3.1. Az 5. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata.
1

A 2. § a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható, (2) bekezdése alapján a 2. § 6. pontját a 2007. december 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében is alkalmazni kell.

2

A 2. § 7. pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 8. pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 167/2008. (XII. 31.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 3. § (3) bekezdését a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

9

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

10

A 4. § (4) bekezdése a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

11

A 4. § új (5) bekezdését a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5)–(7) bekezdés számozását (6)–(8) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

12

A 4. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése.

13

A 4. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése.

14

A 4. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése.

15

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

17

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható, (3) bekezdése alapján a 2007. december 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében is alkalmazni kell.

18

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

19

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható, (3) bekezdése alapján a 2007. december 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében is alkalmazni kell.

20

Az 5. § (1) bekezdés h) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdése a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (3) bekezdés e) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

24

Az 5. § (4) bekezdése a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

25

Az 5. § (4) bekezdés a) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. §-t a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

27

A 7. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

29

A 9. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 9. § (2) bekezdése a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

33

A 9. § (2) bekezdés c) pontját a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 9. § (2) bekezdés d) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 7. § d) és e) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 9. § (2) bekezdés e) pontját a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

36

A 9. § (2) bekezdés f) pontját a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

37

A 9. § (3) bekezdése a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

39

A 9. § (5) bekezdését a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 10. § a 125/2008. (IX. 23.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42

Az 1. számú melléklet a 133/2009. (X. 14.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2009. október 14-ét követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható.

44

A 3. számú melléklet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 3. számú melléklet 1.1.2. pontját a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 3. számú melléklet 1.1.3. pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 68. § c) pontja, a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére