• Tartalom

87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól1

2009.01.01.

A Kormány – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatásának szándékával a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A Kormány támogatást biztosít a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervként működő, fekvőbeteg ellátást biztosító intézményekben történő csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő, 2. § (4) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

2. § (1) A támogatást azon helyi önkormányzatok igényelhetik, amelyek az általuk fenntartott költségvetési szervként működő, fekvőbeteg ellátást biztosító intézményekben az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eft.) 1. számú melléklete és az Eft. 4. §-a alapján az egészségügyi miniszter közigazgatási határozataiban foglaltak miatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 38/A. §-a alapján csoportos létszámcsökkentést hajtanak végre.

(2) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a helyi önkormányzat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 94/D. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2007. május 30-áig az állami foglalkoztatási szolgálatot írásban értesíti.

(3) A támogatás kizárólag a csoportos létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak után, a felmentési idő kezdetéig, de legfeljebb 2007. április–május hónapokra jutó (4) bekezdés szerinti kiadásokhoz igényelhető és használható fel.

(4)2 A támogatás szempontjából az alábbi, április és május hónapokra jutó kiadások ismerhetők el:

a) Kjt. szerinti illetmény,

b) Kjt. szerinti vezetői pótlék,

c) Kjt. szerinti címpótlék,

d) Kjt. 72. §-a alapján megállapított pótlék,

e) Kjt. szerinti idegennyelv-tudási pótlék,

f)3 a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr. 13. § (1) és (2) bekezdése szerinti pótlék,

g) Kollektív Szerződés szerinti pótlék,

h) a 2007. március 31-éig ténylegesen teljesített munkavégzés alapján járó, de ki nem fizetett változó bér:

ha) Mt. 146. § (2)–(3) bekezdés szerinti műszakpótlék,

hb) Mt. 146. § (1) bekezdés szerinti éjszakai munkavégzés esetén járó pótlék,

hc) Mt. 147. §-a szerinti túlórapótlék,

hd) Kjt. és Vhr. szerinti ügyeleti díj,

he) Kjt. és Vhr. szerinti készenléti díj,

hf) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13. és 14. §-ai szerinti önként vállalt többletmunkadíj.

Igénylési rendszer

3. § (1) Az önkormányzatok igényléseiket az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon – papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban, továbbá elektronikus úton – a Magyar Államkincstár regionális igazgatóságainak megyeszékhelyen található szakterületi feladatokat ellátó szervezeti egységeihez (a továbbiakban: Igazgatóság) e rendelet kihirdetését követően folyamatosan, de legkésőbb 2007. május 31-éig nyújthatják be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az igényléshez csatolni kell a 2. § (2) bekezdés szerinti írásos értesítés másolatát is.

(3) Az Igazgatóság megvizsgálja az igénylés szabályszerűségét és szükség esetén hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot. Az önkormányzatnak hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül van lehetősége.

(4) Amennyiben az önkormányzat a (3) bekezdés szerinti felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdés alapján az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖTM), és erről értesíti az önkormányzatot.

(5) Az Igazgatóság az igényléseket – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével – elektronikus úton és papír alapon egy eredeti példányban a beérkezést, illetve hiánypótlást követő 3 napon belül, de legkésőbb 2007. június 15-éig továbbítja az ÖTM részére.

A támogatás folyósítása

4. § (1) A támogatást az ÖTM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

(2) A 2007. május 4-éig az ÖTM-be beérkező támogatási igények esetében az április hónapra jutó támogatás utalványozása 2007. május 8-áig, a május hónapra jutó támogatás utalványozása 2007. május 21-éig történik.

(3) A 2007. május 4-ét követően, de legkésőbb május 18-áig az ÖTM-be beérkező támogatási igények utalványozására egy összegben 2007. május 21-éig kerül sor.

(4) A 2007. május 18-át követően az ÖTM-be beérkező igények utalványozása egy összegben 2007. június 20-áig történik.

Elszámolás, ellenőrzés

5. § (1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a támogatás felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

(3)4 Az önkormányzat köteles a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az e rendelet 2. számú melléklete szerinti adatlapon 2007. augusztus 31-éig az Igazgatóság felé 2 példányban papír alapon, és elektronikusan is elszámolni.

(4) Amennyiben az önkormányzat az elszámolás alapján az igényelt összegnél a jelen rendelet szabályai szerint magasabb összegű támogatásra jogosult, úgy az elszámolás keretében kérheti a különbözet folyósítását.

(5)5 Az Igazgatóság a 3. § (1) bekezdése alapján benyújtott igénylés – a 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés alapján – és az e rendelet 2. melléklete szerinti elszámolás dokumentumait összeveti, és megállapítja az önkormányzat által benyújtott elszámolás alapján folyósítható többlettámogatás vagy a visszafizetendő támogatás összegét.

(6)6 Az Igazgatóság az (5) bekezdésben meghatározott többlettámogatás vagy a visszafizetendő támogatás összegéről önkormányzatonként az e rendelet 3. melléklete szerinti adatlap és a 2. melléklet szerinti adatlap megküldésével legkésőbb 2007. szeptember 30-áig tájékoztatja az ÖTM-et, elektronikus formában és papír alapon is, amihez mellékelni kell a 2. § (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási szolgálatnak küldött értesítést. Az ÖTM a többlettámogatás folyósítása érdekében soron kívül intézkedik.

(7) Az (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat az elszámolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2007. december 31-éig köteles teljesíteni.

(8) Az (5) bekezdés szerinti, 2007. december 31-éig teljesített visszafizetési kötelezettség nem minősül az Áht. 64/B. § szerinti jogtalan igénybevételnek.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Igénylési adatlap
Igénylő Önkormányzat neve: ..........................................................................................
KSH kódja: .......................................
(7 karakter)
Adatok forintban

Sor-
szám

Intézmény megnevezése

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti csoportos létszám-
csökkentéssel érintett foglalkoztatottak
száma
(fő)

2007. április hónapra jutó

2007. május hónapra jutó

Korm. rendelet
2. § (4) bekezdés
szerinti kiadások
összesen

Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti
kiadások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

Dátum: ...................................................................
P. H.
.........................................................................
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke
ügyintéző: .................................................... telefonja: .................................................

2. számú melléklet a 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez7

Elszámolási adatlap
Igénylő Önkormányzat neve: ........................
KSH kódja: ... ... ... ... ... ... ...
(7 karakter)

Sor-
szám

Intézmény
megnevezése

Dolgozó neve

Születési dátum

Kifizetés
alapjául
szolgáló
időszak*

1. számú
melléklet szerint igényelt
támogatás

2007. április
hónapra jutó

2007. május
hónapra jutó

Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti tényleges kiadások összesen

Eltérés összege
(a 6. és a 9. oszlop közötti
eltérés

Eltérés indoklása

Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti tényleges kiadások

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt időszakra értendő (pl. 2007. 04. 01.–2007. 05. 15.).

Dátum:
P. H.
.......................................
polgármester vagy a Közgyűlés elnöke
Ügyintéző: ................................................. telefonja: .............................................

3. melléklet a 87/2007. (VI. 25.) Korm. rendelethez8

1–2. számú melléklet szerinti elszámolások alapján összesített regionális adatlap

Sorszám

Önkormányzat

Az 1. számú melléklet szerint igényelt támogatás összege

A 2. számú melléklet szerint ténylegesen kifizetett összeg

Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés szerinti visszafizetendő
támogatás összege

Korm. rendelet 5. § (5) bekezdés szerinti többlettámogatás összege

KSH kódja

megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

Dátum:
P. H.
.........................................
igazgató
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 144. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadások tekintetében a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a kapcsolódó járulékok is elismerhetőek.

3

A 2. § (4) bekezdésének f) pontja a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (5) bekezdése a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (6) bekezdése a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. számú melléklet a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. számú mellékletet a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére