• Tartalom

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2021.08.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja:

a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;

b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;

c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;

d) a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;

e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;

f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. mezőgazdasági termelő: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, aki a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 25%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; ennek igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat a 4. számú mellékletben foglaltak tartalmazzák;

2. első kivitel: az erdőtelepítés első évi munkái a talaj- előkészítéstől a csemeteültetés, vagy magvetés, vagy dugványozás befejezéséig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását;

3. kiegészítő intézkedés: padka, kerítés, villanypásztor, bakhát létesítése;

4. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése révén az erdő megfelelő fejlődését, valamint az erózió elleni védelmet szolgáló létesítmény;

5. kerítés: a rajta történő átjutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok, lépcsős vagy létrás átjárók) együtt olyan erdészeti létesítmény, amely képes a legelő háziállatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető vadon élő állatok távoltartására;

6. villanypásztor: olyan áthelyezhető, elektromos elven működő erdészeti létesítmény, mely építésének célja a legelő állatok és az adott térségben előforduló, a telepítés sikerességét kártételével veszélyeztető házi és vadon élő állatok távoltartása;

7. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedő, gépi technológiával előállított, trapéz keresztmetszetű hasáb, a szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített földsáv, mely létesítésének célja az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme;

8. ápolás: a telepített erdő megmaradása, fejlődése és védelme érdekében szükséges munkák (gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.);

9.1 támogatási időszak: az ügyfél első kifizetési kérelmének benyújtásától számított, a támogatási csoport alapján legfeljebb az 5. melléklet szerinti időszak;

10. jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület;

11. erdészeti táj: olyan hasonló termőhelyi viszonyokkal és élővilággal rendelkező homogén terület, mely ennél fogva sajátos vegetációval (erdőtakaró) rendelkezik;

12.2 erdőrészlet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;

13. koronavetület: az erdőtelepítés szélső csemetéinek törzsétől számított, maximum 3 méter széles sáv;

14. sorköz: az ültetési hálózat hosszanti sorai közötti, telepítéssel nem érintett, szabad terület, ideértve az erdőrészlet határain elhelyezkedő koronavetületet is;

15. köztesművelés: az erdőtelepítés területén, a sorközben folytatott növénytermesztés;

16.3 erdőtelepítési engedély: az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek az Evt. 44. §-a szerint az erdészeti hatóság általi jóváhagyásáról szóló határozat;

17. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet értelmében igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag.

18.4 jövedelem:

a) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

b) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint az a) pontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet és a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

19.5 mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR'08 rendszerben 0111-0170 kódszámmal szerepel.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján jogosult mezőgazdasági terület erdősítéséhez normatív, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 43. cikk (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak szerint

a) első kivitelhez,

b) az ápolásához, valamint

c) erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához

az erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájba illeszkedő célállomány telepítésére, melyek az adott erdészeti tájban „Támogatható” vagy „Támogatásra javasolt” minősítésűek (az 1. számú mellékletben „T” és „J” kódokkal kerültek megjelölésre), valamint a telepítéshez kapcsolódóan a 6. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő intézkedés megvalósítására.

(2) Nem igényelhető támogatás:

a) karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre és egy vágásfordulóra tervezett faültetvényre;

b) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;

c) a tervezett erdőtelepítés helye szerinti erdészeti tájban „Nem támogathatónak” minősített célállománytípusra, melyek az 1. számú mellékletben „N” kóddal kerültek megjelölésre;

d) fás szárú energetikai célú ültetvényekre;

e) NATURA 2000 területeken Akác, Nemesnyár és Fenyő támogatási csoportba tartozó célállományokra;

f)6

g) az alábbi fafajokra:

ga) zöld juhar (Acer negundo),

gb) bálványfa (Ailanthus altissima),

gc) amerikai köris (Fraxinus pennsylvanica),

gd) kései meggy (Padus serotina),

ge) gyalogakác (Amorpha fruticosa),

h)7 az erdő igénybevételének ellentételezéseként, az Evt. 78. § (3) bekezdése alapján előírt csereerdősítésre.

(3)8

(4) E rendelet alapján nem vehet igénybe támogatást az, aki a tanácsi rendelet 23. cikke szerinti, gazdaságátadási támogatások részletes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásai szerinti támogatásban részesül.

A támogatás mértéke

4. § (1)9 Az erdőtelepítési első kivitel és az ápolás támogatásának mértékét, valamint a jövedelempótló támogatási időszak hosszát az egyes támogatási csoportokban az 5. melléklet tartalmazza. A támogatási csoportokba tartozó célállománytípusokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kiegészítő intézkedés támogatásának mértéke:

a) padka: 12,63 euró/100 méter;

b) kerítés: 3,15 euró/méter;

c) villanypásztor: 1,37 euró/méter;

d) bakhát: 412,15 euró/hektár.

(3)10 Az éves jövedelempótló támogatás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.

(4)11 Az egyes támogatási csoportokban első kivitelre megállapított, minimális csemeteszám mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

Támogatás igénybevételének feltételei

5. §12 (1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

a)13 rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti igazgatóság által jóváhagyott, nevére szóló és az erdőrészletre vonatkozó erdőtelepítési engedéllyel;

b) az erdőrészlet területe a koronavetülettel együtt eléri

ba) az 1 hektárt, vagy

bb)14 a 0,5 hektárt, ha a létesítendő erdőrészlet más, az Evt. 6. §-a szerinti erdőterülettel, vagy a támogatási kérelemben szintén szereplő legalább 0,5 hektár nagyságú erdősítendő területtel közvetlenül határos, és azzal az Evt. 16. § (8) bekezdése szerint természetben összefüggőnek tekinthető, vagy attól legfeljebb egy, az Evt. 4. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjának megfelelő terület vagy létesítmény választja el;

c)15 a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben mezőgazdasági területek erdősítésére vonatkozó támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt;

d) a jövedelempótló támogatás támogatási időszakát meghaladóan legalább öt évig jogosult a támogatási kérelemben feltüntetett mezőgazdasági terület használatára;

e) a nem védett és a nem NATURA 2000 gyepterületeken történő telepítés esetében rendelkezik a területileg illetékes természetvédelmi hatóság erdősítésre vonatkozó támogató nyilatkozatával.

(2)16 A kérelmező az erdőtelepítést

a) a támogatási kérelem benyújtása előtt nem,

b) a támogatási kérelem benyújtása után, a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére

kezdheti meg.

(3)17 Az erdőtelepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:

a) telepítéssel kapcsolatos

aa) csemeteültetés,

ab) dugványozás vagy magvetés,

b) kiegészítő intézkedés megvalósítása.

(4) Ha a jogosult mezőgazdasági terület használója 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság vagy központi költségvetési szerv, akkor kizárólag a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatás vehető igénybe.

(5)18 A támogatásra jogosult köteles:

a) az erdőrészlet határainak azonosíthatóságáról a teljes támogatási időszak alatt gondoskodni,

b)19 a művelési ág változását bejelenteni a járási földhivatalnál a megvalósult erdőtelepítés Országos Erdőállomány Adattáron történő átvezetéséről szóló véglegessé vált határozattal, annak közlését követő nyolc napon belül, és

c) a művelési ág változását a járási földhivatalnál átvezettetni legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtási időszak évében június 30-ig.

Az első kivitelhez nyújtott támogatás

6. § (1) Az első kivitelhez nyújtott támogatás

a) alap- és

b) kiegészítő

támogatásból áll.

(2)20 Kiegészítő támogatás az alábbi tevékenységek elvégzésére adható, amennyiben az erdőtelepítési engedélyben szerepel az adott tevékenység:

a) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése a talaj védelme céljából;

b) kerítés vagy villanypásztor létesítése a legelő állatok, vad- és taposási kár elleni védelem céljából;

c) bakhátak létesítése a káros belvizek elleni védelem céljából.

(3) Az erdőtelepítés káros belvizek elleni védelme céljából végzett bakhátazásra kiegészítő támogatás akkor vehető igénybe, ha az erdőrészlet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló a 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet alapján a belvízveszélynek kitett területnek minősül.

(4) A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az alaptámogatással együtt vehető igénybe.

(5) A kiegészítő támogatás igénybevétele esetén a támogatásra jogosult köteles:

a)21 a kiegészítő intézkedést funkciójának ellátása céljából a 3. számú mellékletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően megvalósítani, és azokat annak megfelelő állapotban fenntartani, és

b)22 a 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján létesített kerítést vagy villanypásztort legkésőbb az erdőtelepítés befejezését követő öt év elteltével eltávolítani.

(6) A tervezett vadkárelhárító kerítés vagy villanypásztor támogatásra jogosult hosszúsága maximálisan hektáronként száznegyven méter lehet.

(7)23 A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a terület elhelyezkedését egyedi blokktérképen ábrázolva;

b) a támogatás keretében létesítendő padka, kerítés, villanypásztor, valamint bakhát pontos hosszának (bakhát esetén területének) és elhelyezkedésének leírását, valamint részterület esetén az ezekkel érintett részterület határvonalainak feltüntetését az egyedi blokktérképen.

7. § (1)24 Az első kivitel megvalósítása során a támogatásra jogosult köteles:

a) az első kivitelt a kiadott engedélyben foglaltaknak megfelelően, a 7. mellékletben meghatározott minimális csemeteszámra vonatkozó előírás teljesítésével, valamint az erdészeti hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével, az abban szereplő mindennemű előírás pontos betartásával végrehajtani;

b) az első kivitelt legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani;

c) az első kivitelt és az azt követő esetleges elegyítéseket, pótlásokat igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal megvalósítani;

d) a c) pont szerinti származási bizonyítványok egy másolati példányát legkésőbb a szaporítóanyag felhasználását követő első kifizetési kérelem benyújtásáig az erdészeti hatóság számára megküldeni, az eredeti példányokat pedig a teljes támogatási időszak alatt megőrizni.

(2)25 Ha az első kivitel a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.

(3) A támogatásra jogosult az első kivitel megvalósulását követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy

a) a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma elérje az erdőtelepítési engedélyben meghatározott egyedszám 70%-át, illetve védelmi rendeltetésű erdők esetében annak 50%-át, és

b) az elegyarány az erdőtelepítési engedélyben jóváhagyott célállománytípusnak megfeleljen.

Az ápoláshoz nyújtott támogatás

8. § (1) Az ápolási támogatás – az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve – öt éven át vehető igénybe.

(2) Az ápolási munkák öt éven át történő elvégzése abban az esetben fogadható el sikeresnek, ha az adott erdőrészlet megfelel a 7. § (3) bekezdésében foglalt kritériumoknak.

Jövedelempótló támogatás

9. § (1) A jövedelempótló támogatás – az első kivitel megvalósulásának évét is beleértve – a támogatási csoport alapján a 4. § (1) bekezdésben meghatározott időszakban vehető igénybe.

(2) Arra az erdőrészletre, melyen köztesművelést végeznek, nem vehető igénybe jövedelempótló támogatás.

(3) A jövedelempótló támogatást a kérelmező csak akkor veheti igénybe, ha a kérelemben szereplő területre a támogatási kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben az Európai Unió által részben vagy egészben finanszírozott normatív területalapon járó támogatást igénybe vett.

(4) Kiemelt jövedelempótló támogatásra kizárólag mezőgazdasági termelő jogosult.

A kérelem benyújtása

10. §26

A kérelem elbírálása

11. § (1) A támogatási kérelmek bírálata – tervezett erdőrészletenként – pontrendszer alapján elvégzett rangsorolás szerint történik. A pontrendszert a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)27 Az erdőrészletek országos rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hozza meg a támogatási határozatokat.

A támogatás folyósítása

12. § (1)28

(2)29 Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás az első kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha az erdészeti hatóság az erdőtelepítés befejezését az Országos Erdőállomány Adattárba bejegyezte, és arról véglegessé vált határozatot hozott. A második és azt követő kifizetési kérelmek alapján támogatás csak azon erdőrészlet vonatkozásában folyósítható, amelynél az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az adott kifizetési kérelem évében június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént.

(2a)30 Az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése előtt – az első kifizetési kérelem kivételével – benyújtott további kifizetési kérelmek elbírálását az ingatlan-nyilvántartásban még nem átvezetett erdőrészletek vonatkozásában fel kell függeszteni. Az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetését követően támogatás attól az évtől kezdődően folyósítható újra, amelyben az átvezetés június 30-ig, de legkésőbb a kifizetési kérelem elbírálásáig megtörtént. A művelési ág váltás átvezetése utáni első kifizetéssel együtt a korábbi években – az átvezetés késedelme miatt – felfüggesztéssel érintett támogatást is folyósítani kell.

(3)31 Az erdőtelepítés első kiviteléhez, az ápolásához, valamint erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához nyújtott támogatás a kifizetési kérelem alapján az első kivitel elvégzését követően akkor fizethető ki, ha a támogatásra jogosultat az illetékes erdészeti hatóság az adott területre erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette.

(4)32 A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak a külön jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.

(5)33 A Kincstár a kifizetési kérelem adatait a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és a kimutatott túligénylések esetén az érintett földhasználókat a túligénylés tisztázására szólítja fel.

(6)34 A megvalósítást követő első kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) az erdőrészletek határvonalainak vázrajzát, külső töréspontjainak az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább ötven centiméter pontossággal meghatározott koordinátáinak feltüntetésével, valamint

b) a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek a készítő és a kérelmező által aláírt másolati példányát, amely tartalmazza a mért pontok által meghatározott sokszög területét, a körüljárási irányt és a kivett területeket külön koordinátalistával.

(7)35 A 2011. évben kifizetési kérelem benyújtására – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – az az ügyfél jogosult, aki a 10. § alapján támogatási kérelmet nyújtott be.

(8)36 Kötelezett személyében bekövetkező változás esetén a támogatásra jogosult helyébe lépő kötelezettséget átvevő, illetve a jogutód az első kifizetési kérelemben köteles nyilatkozni a kötelezettségátvállalás, illetve a jogutódlás kérelmezésének évére vonatkozóan a 2. § 18. pontja szerinti jövedelméről és a 4. számú melléklet alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

Jogkövetkezmények

13. §37 (1) A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, valamint az adott erdőrészlethez kapcsolódóan megállapított támogatási jogosultság megszűnik, ha

a)38 a támogatásra jogosult a 7. §-ban foglaltakat nem tartotta be, kivéve az erdőtelepítési engedélyben meghatározott csemeteszámok mértékét, vagy

b) a támogatásra jogosult a támogatási időszakban a telepített erdőrészlet területét vagy annak egy részét engedély nélkül más módon hasznosítja, illetve

c) a támogatásra jogosult az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegte,

d)39 az erdő művelési ág ingatlan-nyilvántartási átvezetését a támogatásra jogosult nem kérelmezi az első kifizetési kérelem benyújtását követő év végéig,

e)40 az erdő-művelési ág ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése legkésőbb a negyedik kifizetési kérelem benyújtásának évében június 30-ig nem történik meg.

(2) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, úgy:

a) köteles az e rendelet alapján az adott kérelme vonatkozásában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá

b)41 a támogatási feltételek szándékos megszegését megállapító határozat véglegessé válásának évében, valamint az azt követő naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.

14. §42 (1)43 Ha a 3. § (1) bekezdés alapján a kérelemben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 2. melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékű célállománytípussal kerül megvalósításra, úgy az ügyfél az adott erdőrészletre eső ténylegesen megvalósított célállomány alaptámogatása után járó támogatási összeg 85%-ára jogosult.

(2)44 Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem tartotta be, úgy az adott erdőrészletre eső alaptámogatás összegének 10%-át köteles visszafizetni.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (2) bekezdésében foglalt kiegészítő intézkedéseket a 6. § (5) bekezdés a) pontja ellenére úgy hajtotta végre, hogy azok

a) funkciójuk ellátására alkalmatlanok, akkor adott erdőrészlet adott kiegészítő intézkedésre vonatkozóan a támogatási jogosultsága megszűnik és a már kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minősül;

b) funkciójuk ellátására alkalmasak, de a 3. számú mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek nem felelnek meg, akkor az ügyfél az adott erdőrészletre vonatkozó kiegészítő támogatásának 90%-ára jogosult.

(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult a 6. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem tartotta be, a kiegészítő intézkedésre kifizetett támogatás 50%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(5) Amennyiben a támogatásra jogosult a 9. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére jövedelempótló támogatást vesz igénybe, úgy az erdőrészletre vonatkozó adott évi jövedelempótló támogatás nem fizethető ki, és az adott erdőrészlet támogatási jogosultsága megszűnik.

(6) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogosult mégsem felel meg a 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak, abban az esetben csak az alapszintű jövedelempótló támogatás 50%-ra jogosult, valamint az ezen felül korábban felvett jövedelempótló támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

15. § (1)45 A vis maior kérelmet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell

a) az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre;

b) a vis maior esetekre vonatkozó egyéb bizonyító erejű dokumentumokat.

(3) Az erdészeti hatóság a vis maiorral érintett területen helyszíni szemlét tart.

Záró rendelkezés

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)46 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 46/2010. (XII. 31.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) hatályon kívül helyezett 3. § (2) bekezdés f) pontját, valamint a 10. § (5) bekezdés a) pontját az 1. módosító rendelet hatálybelépésekor47 folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

16/A. §48 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (V. 12.) VM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított 12. § (7) bekezdését az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16/B. §49 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § 18. és 19. pontját, valamint a 4. számú mellékletét a 2013. évtől kezdődően benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

16/C. §50 E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 5. § (5) bekezdését, a 12. § (2a) bekezdését, valamint a 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor51 már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/D. §52 E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 4. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor53 már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

16/E. §54 E rendelet alapján a 2014. évtől támogatási kérelem nem nyújtható be.

16/F. §55 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 3. § (3) bekezdést a 2015. évi kifizetési kérelem alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §56 Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelete 43. cikk;

b) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet 18. cikk (2) bekezdés.

18. §57 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet, valamint egyes erdőtelepítési és erdőfelújítási támogatási FVM rendeletek módosításáról szóló 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet]

a) 3. § (3) bekezdésével, 4. § (2) bekezdésével, 5. § (2) bekezdésével, 8. § (1) bekezdésével, valamint 9–10. §-ával módosított rendelkezéseit a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor58 folyamatban lévő ügyekben,

b) 2. §-ával, 3. § (1)–(2) bekezdésével, valamint 11. §-ával módosított rendelkezéseit a 2010. május 1-jétől június 30-ig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak tekintetében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megindult ügyekben

is alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez59

Célállomány-típusok meghatározása, valamint támogathatóságuk az egyes területeken

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

1. Szatmár-Beregi-síkság

2a. Bodrogköz

2b. Rétköz

3. Nyírség

4. Hajdúság

5. Berettyó-Körös-vidék

6. Hortobágy

7. Nagykunság

8. Körös-Maros köze

9. Közép-Tiszai-ártér

10. Alsó-Tiszai-ártér

11a. Tápió-Zagyva-vidék

11b. Gyöngyös-Hevesi-síkság

11c. Borsod-Zempléni-síkság

12. Duna-Tisza közi hátság

13. Bácskai-löszhát

14a. Dunai-szigetek

14b. Közép-Duna menti sík

14c. Közép- és Alsó-Duna-ártér

15a. Mezőföldi-löszhát

15b. Sárrét-Sárvíz-völgye

15c. Tengelici-homokvidék

16. Dráva menti síkság

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

N

T

N

N

N

T

N

N

N

N

T

N

T

T

J

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

J

T

T

T

J

16

Fenyő elegyes -gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

T

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

T

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

T

N

T

T

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

J

T

J

T

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

J

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

T

J

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

T

J

T

J

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

T

J

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

N

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

N

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

T

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

N

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

N

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

T

T

J

J

J

T

J

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

T

J

J

J

T

J

T

J

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

N

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

J

J

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

T

N

N

T

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

T

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

10

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

T

J

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

10

J

J

J

J

T

J

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

T

J

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

J

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

T

T

J

T

T

J

J

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

J

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

T

T

J

T

T

J

J

77

Hársas

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

10

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

T

N

T

N

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

17a. Zempléni-hegység

17b. Szerencsi-dombság

18a. Borsodi-dombság

18b. Cserehát

19a. Aggteleki-karszt

19b. Rudabánya–Szalonnai-hegység

20. Heves–Borsodi-dombság

21a. Központi-Bükk

21b. Bükkalja

22. Mátra

23. Gödöllői-dombság

24a. Nyugati-Cserhát-vidék

24b. Középső-Cserhát-vidék

24c. Karancs–Medves-vidék

24d. Ipoly-medence

25. Börzsöny

26. Visegrádi-hegység

27. Pilis–Budai-hegység

28. Gerecse

29. Vértes

30a. Velencei-hegység

30b. Dunazugi–Velencei-medencék

31a. Devecseri-Bakonyalja

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

J

T

J

N

J

J

J

J

J

N

N

N

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

T

T

T

J

N

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

J

N

T

N

J

J

J

J

T

J

N

T

T

T

N

J

J

J

J

J

N

N

N

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

N

N

N

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

N

J

J

J

J

J

J

T

J

T

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

T

T

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

16

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

J

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

T

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

T

J

J

J

J

J

J

J

T

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

J

J

J

J

J

N

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

N

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

J

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

J

J

T

J

T

T

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

T

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

J

T

T

J

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

J

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

T

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

T

J

J

T

T

T

T

N

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

N

N

T

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

J

J

J

J

J

T

J

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

N

N

N

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

N

T

N

T

N

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

N

N

N

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

J

T

J

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

T

N

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

J

J

T

J

T

J

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

N

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

J

J

J

T

T

N

T

N

N

T

T

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

T

N

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

T

N

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

T

T

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

T

T

T

T

J

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

J

N

J

J

T

T

J

J

T

J

T

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

J

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

J

N

J

J

T

T

J

J

T

J

T

T

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

J

77

Hársas

Egyéb lágylomb

10

J

T

T

T

J

J

T

J

T

J

T

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

T

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

10

J

T

T

T

J

J

T

J

T

J

J

T

T

J

T

J

J

J

J

J

J

T

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

10

T

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

5

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

T

N

N

N

N

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

N

T

T

T

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Kód

Célállománytípus

Támogatási
csoport

Jövpótló időszak

31b. Pápai-Bakonyalja

31c. Súri-Bakonyalja

31d. Pannonhalmi-dombság

31e. Vértesalji-dombság

32. Magas-Bakony

33. Keleti-Bakony

34. Déli-Bakony

35. Balaton-felvidék

36a. Keszthelyi-dolomitvonulat

36b. Tátika-csoport

37. Győr–Tatai-teraszvidék

38a. Szigetköz

38b. Mosoni-sík

38c. Rábaköz

39. Fertő–Hanság-medence

40a. Kemenesalja

40b. Pápa–Devecseri-síkság

41. Soproni-hegység

42. Soproni-dombság

43. Kőszegi-hegység

44a. Kőszeg-hegyalja

44b. Pinka-fennsík

45a. Ikva–Répce-sík

1

Bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

2

Kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

J

J

T

3

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

J

N

N

J

J

J

T

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

J

J

T

4

Gyertyános-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

5

Kőrises-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

6

Egyéb lomb elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

T

N

N

J

J

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

7

Fenyő elegyes-bükkös

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

T

T

T

8

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

T

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

T

N

J

J

J

J

J

J

9

Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

T

T

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

T

10

Cseres-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

N

T

J

T

T

T

J

11

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

12

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

J

J

T

13

Gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

J

J

T

J

J

J

J

T

J

T

J

N

J

J

T

T

T

T

T

J

14

Cseres-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

N

T

T

N

T

N

T

T

T

15

Egyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

T

T

T

T

T

16

Fenyő elegyes-gyertyános-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

N

T

T

T

17

Kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

18

Cseres-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

T

T

T

J

J

J

J

J

J

N

T

T

T

N

T

T

T

J

T

J

J

J

19

Hársas-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

N

J

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

20

Molyhos tölgyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

21

Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

22

Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

J

T

J

J

J

J

23

Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

J

T

J

T

T

T

24

Egyéb fenyő elegyes-kocsánytalan tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

T

25

Kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

N

T

T

J

26

Cseres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

N

J

J

N

N

N

T

T

J

27

Hazai nyáras-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

N

T

N

T

T

T

28

Mézgás égeres-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

29

Kőrises-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

J

30

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

31

Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes

Tölgy és bükk

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

32

Cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

N

T

T

N

T

N

N

N

T

33

Kocsánytalan tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

T

N

T

N

J

J

T

J

T

T

T

J

34

Kocsányos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

J

T

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

N

J

J

N

N

N

T

T

J

35

Molyhos tölgyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

T

T

T

T

N

T

T

T

J

T

T

T

T

36

Egyéb lomb elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

T

T

37

Erdeifenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

N

N

T

T

T

T

N

T

T

T

38

Feketefenyves-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

39

Egyéb fenyő elegyes-cseres

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Virágos kőrises-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

41

Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

42

Cseres-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

T

J

J

J

J

J

T

N

T

T

N

T

T

N

J

N

N

N

N

43

Egyéb elegyes-molyhos tölgyes

Tölgy és bükk

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

44

Akácos

Akác

5

T

T

T

T

N

T

T

T

N

N

T

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

45

Nemes nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

46

Hazai nyáras-akácos

Akác

5

N

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

47

Egyéb lomb elegyes-akácos

Akác

5

T

T

T

T

N

T

T

T

N

N

T

N

T

N

N

T

N

N

N

N

N

N

T

48

Fenyő elegyes-akácos

Akác

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

50

Elegyes-gyertyános

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

51

Juharos

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

52

Elegyes-juharos

Egyéb kemény lomb

15

T

N

N

N

J

J

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

53

Kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

54

Tölgyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

J

J

T

T

T

T

T

T

55

Egyéb elegyes-kőrises

Egyéb kemény lomb

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

56

Vörös tölgyes

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

T

57

Fekete diós

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

N

T

N

N

N

N

N

N

58

Egyéb kemény lombos

Egyéb kemény lomb

15

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

J

T

T

T

T

T

T

59

Nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

60

Hazai nyáras-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

61

Akácos-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

62

Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

J

T

T

T

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

63

Fenyő elegyes-nemes nyáras

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

64

Nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

65

Elegyes-nemes füzes

Nemesnyár, fehérfűz

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

66

Hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

T

J

T

J

N

T

T

T

67

Nemes nyáras-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

T

T

T

T

N

T

N

T

T

T

68

Akácos-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

T

T

N

N

N

N

N

N

69

Kocsányos tölgyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

70

Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

J

J

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

N

T

T

T

T

T

71

Borókás-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

72

Fenyő elegyes-hazai nyáras

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

73

Füzes

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

J

T

N

T

T

T

T

74

Elegyes-füzes

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

J

J

T

J

J

T

J

T

N

T

T

T

T

75

Mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

J

J

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

J

J

T

J

J

J

T

76

Elegyes-mézgás égeres

Egyéb lágylomb

10

J

J

T

J

J

T

T

T

T

T

T

T

N

T

J

T

T

J

T

J

J

J

T

77

Hársas

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

N

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

78

Elegyes-hársas

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

J

J

J

J

J

N

T

T

T

T

T

T

T

T

J

T

T

T

79

Nyíres

Egyéb lágylomb

10

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

T

T

T

80

Elegyes-nyíres

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

81

Egyéb lágy lombos

Egyéb lágylomb

10

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

82

Erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

T

N

N

N

T

T

T

83

Bükkös-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

85

Tölgyes-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

86

Cseres-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

N

N

N

N

N

T

87

Akácos-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

88

Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

89

Fenyő elegyes-erdeifenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

90

Feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

91

Cseres-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

T

N

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

92

Tölgyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

T

N

N

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

93

Egyéb lomb elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

94

Fenyő elegyes-feketefenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

95

Lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

96

Bükkös-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

N

97

Egyéb lomb elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N

T

T

T

T

98

Fenyő elegyes-lucfenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

99

Vörös fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

100

Egyéb fenyves

Fenyő

5

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

101

Lomb elegyes-egyéb fenyves

Fenyő

5

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

T

T

T

N

T

T

T

T

1

A 2. § 9. pontja a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § 12. pontja a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 16. pontja a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 18. pontját újonnan a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § 19. pontját a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdés f) pontját a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdés h) pontját a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

8

A 3. § (3) bekezdését a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (1) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § a 118/2007. (X. 17.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

13

Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdésének c) pontja a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdése a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (5) bekezdése a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

Az 5. § (5) bekezdés b) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. § (5) bekezdésének a) pontja a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22

A 6. § (5) bekezdés b) pontja a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § (7) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7. § (2) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. §-t a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 11. § (2) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 7. §-ával megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 12. § (1) bekezdését a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 21. §-ának f) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 12. § (2) bekezdése a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (2a) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

31

A 12. § (3) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 12. § (4) bekezdése a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

33

A 12. § (5) bekezdése az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 7. §-a, a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 12. § (6) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 12. § (7) bekezdését a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 9. §-a iktatta be.

36

A 12. § (8) bekezdését a 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet 9. §-a iktatta be.

37

A 13. § a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

38

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

39

A 13. § (1) bekezdés d) pontját a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

40

A 13. § (1) bekezdés e) pontját a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

41

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 14. § a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. §-a alapján a 14. § (5)–(6) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

43

A 14. § (1) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

44

A 14. § (2) bekezdése a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

45

A 15. § (1) bekezdése a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

46

A 16. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 46/2010. (XII. 31.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2011. január 1.

48

A 16/A. §-t a 36/2011. (V. 12.) VM rendelet 10. §-a iktatta be.

51

A hatálybalépés napja: 2013. április 30.

53

A hatálybalépés időpontja 2013. december 17.

55

A 16/F. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

56

A 17. § a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

57

A 18. §-t a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 16. §-a iktatta be.

58

A hatálybalépés időpontja 2010. augusztus 31.

59

Az 1. számú melléklet a 118/2007. (X. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 149/2008. (XI. 12.) FVM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 11. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

60

A 2. számú melléklet a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

Az 5. mellékletet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

63

A 6. mellékletet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

64

A 7. mellékletet a 11/2010. (VIII. 30.) VM rendelet 11. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére