• Tartalom

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. számú mellékletben meghatározott, a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza létesítésével összefüggő egyes közigazgatási hatósági ügyeket.

(1a)1 Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

(2)–(3)2

(4)3

(5)–(6)4

1/A. §5 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti.

(3)6 E rendeletnek a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (4)–(6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4)8 E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)10 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez12

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

A

B

C

D

1.

Létesítmény

Létesítmény azonosító adatai

A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek

Eljáró engedélyező hatóság

2.

A budapesti 4-es számú metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza

10,5 km hosszú, 14 állomásos metrószakasz

Vasúthatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

3.

Metróállomások, üzemi létesítmények

Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca, Keleti pályaudvar, Dózsa György út, Hungária körút, Róna utca, Bosnyák tér metróállomások és minden üzemi létesítmény

Építésügyi hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

4.

Felszín feletti építmények

Állomások és vonali műtárgyak felszínen megjelenő építményei (különösen: szellőző fejek, lépcső lefedések, liftépületek)

Általános építésügyi hatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

Felszíni rendezési munkák

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő felszíni létesítmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek, villamosvágányok, aluljárók építési munkái

Közúthatósági engedélyek

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

A főváros kerületi önkormányzatai tulajdonában lévő utak, járdák

Budapest Főváros Kormányhivatala

2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez13

1

Az 1. § (1a) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

2

Az 1. § (2)–(3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja.

4

Az 1. § (5)–(6) bekezdését a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

6

A 2. § (3) bekezdését a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A hatálybalépés időpontja 2013. október 14.

8

A 2. § (4) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

10

A 2. § (5) bekezdését a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

12

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

13

A 2. számú mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére