• Tartalom

89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet

az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról1

2013.08.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)2 erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint – az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága [a továbbiakban: (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság)] által – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b) egyéves erdőfelújítás: minden olyan mesterséges erdőfelújítás, ahol az erdősítés elvégzését követően (első kivitel) vagy az 50%-ot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, valamint a tölgy, bükk, cser főfafajú és az egyéb kemény vagy lágy lomb csoportba tartozó főfafajú állományok véghasználatát követően megjelent mageredetű természetes újulat, illetve az akác és szürke nyár gyökér, továbbá az éger tuskósarj eredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén;

c)3 befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti igazgatóság az Evt. 41. §-ának (5) bekezdése, valamint az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Erdőrendezési Szabályzat) részletezett szakmai követelmények szerint a végrehajtásra kijelölt erdősítési előírás alapján befejezettnek nyilvánít.

A támogatás célja

2. § A támogatás rendeltetése az erdők természetes, illetőleg mesterséges felújítása, valamint az erdők ápolásának és nevelésének támogatásával az erdők területének (mennyiségének), valamint természeti egyensúlyának és egészségi állapotának (minőségének) megőrzése.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(3) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás célterületei

4. § (1) Támogatás vehető igénybe:

a) az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint

b) a fiatal erdők ápolásához és neveléséhez.

(2) Támogatható tevékenységek:

a) egyéves és befejezetté nyilvánított erdőfelújításokra vonatkozóan:

aa) természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt,

ab) természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra,

ac) mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt;

b)4 befejezett erdőfelújítások ápolása a befejezés után 5 évig (revízióig), valamennyi engedélyezett fafajra az erdészeti igazgatóság által jóváhagyott esetekben, de csak azon erdőrészletek után, amelyek eddig legfeljebb egyszer kaptak ilyen támogatást;

c) állománynevelés (tisztítás) legfeljebb egyszeri alkalommal;

d) tuskózás.

A támogatás mértéke és forrása

5. § (1) Az igényelhető támogatások mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A befejezett felújításhoz tartozó érték az egyévesként adható támogatási összeget is magában foglalja.

(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott egységárakat kell alkalmazni a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetésének elrendelésekor, valamint mindazon esetekben, amikor az Evt.-ben az újraerdősítési költségre történik hivatkozás.

(3)5 A támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű 10032000-01220191- 52000001 számú Erdészeti feladatok előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni. A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése ugyanezen számlára történik.

A támogatás igénybevételének feltétele

6. § (1)6 A támogatási kérelem csak az Evt. 29. §-a szerint összeállított, és az erdészeti igazgatóság által jóváhagyott éves erdőgazdálkodási terv birtokában, és azzal összhangban nyújtható be.

(2) Támogatás igénybevételére jogosult – a nem állami tulajdonú erdőterületen folytatott erdőgazdálkodáshoz – az az 1. § a) pontja szerinti erdőgazdálkodó, aki (amely):

a) külön jogszabály szerinti ügyfél-regisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b)7 az erdészeti igazgatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá

d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről.

(3)8 E rendelet szerint támogathatók a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységek, amennyiben megfelelnek az Evt. V. fejezete, az Evt. végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint az Erdőrendezési Szabályzat vonatkozó előírásainak, és amelynél ezt az erdészeti igazgatóság a helyszínen ellenőrizte és értékelte, továbbá

a)9 első kivitel esetében, ha az erdősítés sikeressége – állományrészenként – a 70%-ot eléri vagy meghaladja, ez alól kivételt képeznek a Vhr. 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt erdők, amikor is támogatás adható az 50 és 70% között megállapított sikeresség esetén is, ennek feltétele, hogy a megvalósult erdősítés értékelhető egyedszámának meghatározásától való eltérési lehetőségről (70% alatti sikeresség) az erdészeti igazgatóság az erdősítési kötelezettség keletkezésekor határozatban döntött, az első kivitel megfelelő mennyiségű és minőségű csemetével történt, a szükséges ápolást (sorkapálást) az erdőgazdálkodó elvégezte, és a megmaradt csemeték közel egyenletes eloszlásban találhatók a területen;

b)10 befejezett erdősítés esetében, amennyiben annak értékelésekor az erdészeti igazgatóság azt állapítja meg, hogy a mesterséges kiegészítés következtében a természetes újulat aránya az erdőfelújítás teljes területének 50%-át nem éri el, akkor a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani.

7. § (1) Állományrészek elkülönítését egy erdőrészleten belül csak a véghasználatok és a mesterséges első kivitelek szakaszos kivitelezése indokolhatja. Az erdősítés módjában (beleértve a terület géppel való művelhetőségét is) a faállomány típusában eltérően megvalósított erdősítés önmagában nem ad lehetőséget további állományrészek kialakítására, és így a sikeresség, valamint a támogathatóság részterületenként történő minősítésére.

(2) Az elkülönülten kezelhető állományrész területe egy hektárnál nem lehet kisebb. A sikeresség vizsgálatát a kialakított állományrészekben elkülönítetten kell végezni.

(3) Az erdőrészlet erdősítési határidőinek elbírálása szempontjából:

a) első kivitel befejezési évét a 70%-os sikeresség elérésétől,

b) az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett terület kötelezettség alá vonásának évétől

kell számítani.

(4) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező.

A támogatási kérelem

8. § (1)11 A támogatási kérelmet – e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül – az erdőterület fekvése szerinti MgSzH területi szervéhez kell két példányban benyújtani, a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon, továbbá a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat csatolásával.

(2) A támogatási kérelmet a jóváhagyott éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek kimutatásával kell összeállítani.

(3) A támogatási kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.

(4)12 Az erdészeti igazgatóság a kérelmezett támogatási összegekről összesítést küld az MgSzH Központnak. Amennyiben a támogatási igény összességében meghaladja a rendelkezésre álló keretet, az MgSzH Központ dönt az arányos visszaosztás mértékéről.

(5)13 Az erdészeti igazgatóság a támogatási kérelmekről – a visszaosztás figyelembevételével – hoz döntést.

(6)14 Az erdészeti igazgatóság a támogatást nyújtó határozatában köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A határozatnak utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve.

(7) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

A kifizetési kérelem

9. § (1)15 Az erdőgazdálkodó köteles a ténylegesen elvégzett munkák alapján, legkésőbb 2008. február 15-éig a kifizetési kérelmét (elszámolást) – a 2. számú melléklet szerinti tartalommal – az MgSzH területi szervéhez jóváhagyásra megküldeni. Az erdészeti igazgatóság a műszaki átvételek alapján a kifizetési kérelmeket (elszámolást) felülvizsgálja.

(2)16 Az MgSzH területi szerve a felülvizsgálat alapján készített összesítőt megküldi az NÉBIH részére. Az NÉBIH adminisztratív ellenőrzést végez, és annak elfogadása esetén intézkedik a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról az 5. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla terhére. Az MgSzH területi szerve az összeg számlájára érkezését követő 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

(3) A kifizetési kérelem (elszámolás) határidőn túli benyújtása jogvesztő hatályú, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(4)17 Az erdészeti igazgatóság az erdősítés eredményességének és a tervezett munkák elmaradása miatt keletkező befizetési kötelezettségek elrendeléséről szükség szerint intézkedik. A kifizetési kérelem (elszámolás) benyújtásának elmaradása esetén az erdészeti igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján határozatban rendeli el a befizetési kötelezettséget, mely tartalmazza a teljesítésre megjelölt számla megnevezését és számát.

(5)18 Az erdőfelújítás első kivitele óta kifizetett támogatást az erdészeti igazgatóság erdőrészletenként nyilvántartja. E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének megállapításánál a korábbi években felvett támogatásokat – a tárgyévi normatívák szerint számítva – figyelembe kell venni.

(6) A támogatás csak akkor fizethető ki, amennyiben a támogatott megfelel az általános de minimis rendelet 2. cikkének 2. pontjában foglalt feltételeknek, és erről a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozatot tett.

(7)19 Az erdészeti igazgatóság a VM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról – a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályokban előírt módon – a tárgyhónapot követő hónap 12-éig, analitikus nyilvántartása alapján, főkönyvi könyvelési feladást és külön tájékoztatást is készít a VM számára.

Ellenőrzés

10. § (1)20 Az erdészeti igazgatóság a támogatásban részesíthető, az 1. számú mellékletben rögzített tevékenységek kivitelezését és eredményességét évente – annak bármely szakában – ellenőrzi a 6. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. Az Erdőrendezési Szabályzatban előírt műszaki átvételi időszakokban végzett – a támogatási kérelemmel összefüggő – ellenőrzésekről a megállapításokat jegyzőkönyvben rögzíti, és ennek alapján dönt a pénzügyi támogatások jogosságáról.

(2)21 Hatósági ellenőrzést kell lefolytatni az erdőgazdálkodó részvételével abban az esetben, ha az erdészeti igazgatóság az ellenőrzése, vagy a műszaki átvétel során bármilyen hiányosságot észlel az ellenőrzött területen, nevezetesen a támogatás kifizetéséhez szükséges eredményességet az erdősítés nem éri el, az állománynevelések a szakmai előírásoknak nem felelnek meg, az erdősítéseknél az első kivitel vagy a befejezés évének határideje lejárt.

(3)22 Amennyiben az ellenőrzések – befejezett erdősítések felülvizsgálata – során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az erdészeti igazgatóság határozatban rendeli el annak visszafizetését. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a külön jogszabály által meghatározottak szerint növelt összeggel együtt kell visszafizetni.

Nyilvántartás

11. §23 A rendeletben foglalt csekély összegű támogatásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) – a tv. 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – nyilvántartást vezet. A támogatásokat kifizető MgSzH területi szerve – a tárgynegyedévet követő hó 15-éig – köteles az MVH Központ részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, mely tartalmazza a jogosult megnevezését és a jutatott támogatás összegét.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

Az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújításához, valamint a fiatal erdők ápolásához
és neveléséhez igényelhető támogatások mértéke

E Ft/hektár

I.Természetes mageredetű erdőfelújítás a talaj-előkészítéssel együtt

 

Célállománytípus

tölgy

bükk

egyéb fafaj

befejezett felújítás

346

267

200

egyéves

177

170

129

II.Természetes sarjeredetű felújítás valamennyi engedélyezett fafajra

befejezett felújítás

52

egyéves

28

III.Mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt

 

Célállománytípus

 

tölgy

bükk

akác

egyéb
kemény
lombos

nemes nyár

egyéb
lágy
lombos

fenyők

a) tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

befejezett felújítás

280

255

120

185

133

172

146

egyéves

171

168

83

126

97

112

110

b) tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen

befejezett felújítás

320

293

133

240

172

185

egyéves

205

173

91

167

112

137

IV.    Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi engedélyezett fafajra az erdészeti hatóság által jóváhagyott esetekben

1.

természetes mag, mesterséges tíz fok felett

34

2.

természetes sarj

13

3.

mesterséges tíz fok alatt

21

V.Állománynevelés (tisztítás) támogatása

1.

természetes mag, mesterséges tíz fok felett

25

2.

természetes sarj

13

3.

mesterséges tíz fok alatt

13

4.

fenyő tisztítási anyag megsemmisítésére további

26

VI.Tuskózás támogatása, ha az erdészeti hatóság által jóváhagyott felújítási technológia indokolja

Fafaj

Talaj

homok

vályog

agyag

akác

67

80

94

egyéb

53

67

80

2. számú melléklet a 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

Támogatási/kifizetési kérelem
a 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján 2007. évben igényelhető erdőfelújítás,
-ápolás és -nevelés támogatásához

 

Ügyfélregisztrációs szám:

 

 

Erdőgazdálkodói kód:

 

1.Az ügyfél adatai

Az éves erdőgazdálkodási tervet jóváhagyó határozat
száma:

 

Az erdőgazdálkodó neve:     
Cégj. száma/Váll. ig. száma:     
Gazdálkodási forma:     
Adószáma/Adóazonosító jele:     
Statisztikai számjele:     
Bankszámlaszáma:     
Cím/Székhely:    város/község .......................................... utca ........... hsz.
Telephely:    város/község .......................................... utca ........... hsz.
A támogatási kérelmet összeállította (név, cím, telefon):     
2.Az erdőfelújítási, -ápolási és -nevelési munkák és költségek részletezése

Sorszám

Megnevezés

Terület
ha

Érték
E Ft

Befejezett erdőfelújítások

1.

a) Természetes mageredetű

 

 

2.

b) Természetes sarjeredetű

 

 

3.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

 

 

4.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen

 

 

5.

Befejezett erdőfelújítás összesen (1–4.):

 

 

Egyéves erdőfelújítások

6.

a) Természetes mageredetű

 

 

7.

b) Természetes sarjeredetű

 

 

8.

c) Mesterséges tízfokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen

 

 

9.

d) Mesterséges tíz fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen

 

 

10.

Egyéves erdőfelújítás összesen (6–9.):

 

 

11.

Erdőfelújítások összesen (5. +10.):

 

 

Befejezett erdőfelújítások ápolása

12.

a) Természetes mageredetű állományban

 

 

13.

b) Természetes sarjeredetű állományban

 

 

14.

c) Mesterséges állományban, sík területen

 

 

15.

d) Mesterséges állományban, géppel nem járható területen

 

 

16.

Befejezett erdősítés ápolása összesen (12–15.):

 

 

Állománynevelés (tisztítás)

17.

a) Természetes mageredetű állományban

 

 

18.

b) Természetes sarjeredetű állományban

 

 

19.

c) Mesterséges állományban, sík területen

 

 

20.

d) Mesterséges állományban, géppel nem járható területen

 

 

21.

e) Fenyőtisztítási anyag megsemmisítése

 

 

22.

Állománynevelés összesen (17–21.):

 

 

Tuskózás

23.

a) Akác

homokon

 

 

24.

b)

vályogon

 

 

25.

c)

agyagon

 

 

26.

d) Egyéb fafaj

homokon

 

 

27.

e)

vályogon

 

 

28.

f)

agyagon

 

 

29.

Tuskózás összesen (23–28.):

 

 

30.

Igényelt állami támogatás mindösszesen (11.+16.+22.+29.):

 

 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................, 2007. év .................. hónap ......... nap
P. H.
.......................................
erdőgazdálkodó
3.Az MgSzH területi szervének jóváhagyása
a)    A támogatási kérelmet      ezer Ft, azaz
    forint összeggel jóváhagyom.
b)    A kifizetési kérelemben (elszámolásban) szerepeltetett adatok helyességét és a jóváhagyott munkák szakszerű végrehajtását, a(z) ............................. ezer Ft, azaz ................................................................. forint támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető.
Kelt: ............................, .......... év .................. hónap ......... nap
P. H.
.......................................
vezető aláírása

3. számú melléklet a 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelethez

Nyilatkozatok
1.    Nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (a vonatkozó rész aláhúzandó).
2.    Nyilatkozom, hogy lejárt köztartozásom nincs.
3.    Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
4.    Nyilatkozom, hogy a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem. Folyó pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján csekély összegű támogatásban:
     jogcímen .................. euró összegben
részesültem/nem részesültem*.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ............................, .......... év .................. hónap ......... nap
P. H.
.......................................
erdőgazdálkodó
––––––––––––
* A nem kívánt rész áthúzandó.
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § a) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe „vidékfejlesztési miniszter” szöveg lép, nem vezethető át.]

6

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdés b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

[A 8. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontjával elrendelt nódosítás, amely szerint az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 8. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg. [A 8. § (4) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe „NÉBIH” szöveg lép, nem vezethető át.]

13

A 8. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (6) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (7) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) és f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 10. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 10. § (3) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

[A 11. §-ban a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 69. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére