• Tartalom

91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből1

2014.04.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint – az erdészeti hatóságként eljáró Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által – nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

b) városi erdő: az Evt. 17. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő;

c) közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdő: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt. 15. §-ának a), c) pontjai szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt. 19. §-ának b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő);

d) nagyméretű szaporítóanyag: a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább egy méteres – az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet szerint igazolt származású – őshonos szaporítóanyag;

e) özönnövény (inváziós faj): olyan nem őshonos faj, amelynek elterjedési területe és populációmérete a számára megfelelő élőhelyeken adott területen az adott tér- és időskálán monoton módon növekszik;

f) természetközeli erdőkezelés: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja, célterületek

2. § (1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken, valamint az erdők védelmének, fejlesztésének elősegítése, és az ezt szolgáló szemléletformálás széles körű elterjesztése.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre nyújtható:

a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozásokhoz;

b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységekhez;

c) a szakképzési programokhoz;

d) ismeretterjesztő rendezvények tartásához, erdészeti erdei iskolák működtetéséhez, kiadványokhoz és kommunikációs tevékenységekhez (megjelentetés a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten);

e) erdei tanösvény, szabadtéri oktató bázis berendezésének kialakításához.

A támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján az előirányzat forrásából a meghatározott támogatási célterületekre pályázatos formában, utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(2)3

(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4)4 A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás forrása

4. § (1)5 A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) fejezeti kezelésű Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001. A támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni.

(2) A támogatási keret célterületek közötti keretmegoszlása:

a) a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására 40%,

b) a természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek támogatására 15%,

c) a szakképzési programok támogatására 15%,

d) az ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten) támogatására 15%,

e) az erdei tanösvény, a szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatására 15%.

(3) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet – a (2) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével – növeli.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

5. § Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve azok társulása, aki (amely):

a)6 külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

b)7 a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; továbbá

d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

e)8 megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A pályázatok benyújtása

6. § (1)9 A támogatásokhoz való hozzájutás pályázatos formában történik. A pályázati felhívást a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) teszi közzé.

(2)10 A pályázatot az erdőterület fekvése szerint illetékes, az erdőterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell benyújtani. A pályázati kérelem benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.

(3) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik.

(4) Egy pályázó a 9–14. §-okban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján részesülhet támogatásban.

(5) Támogatás csak a pályázat benyújtását követően megkezdett tevékenységekre vehető igénybe.

A pályázatok elbírálása

7. § (1)11 A határidőben benyújtott pályázatokat az az erdészeti igazgatóság szerve nyilvántartásba veszi.

(2) Az MgSzH területi szerve áttekinti a pályázatokat, és a pályázati hiányosságok jelzésével, illetve javaslatával együtt – a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül – köteles az összes pályázatot továbbítani az MgSzH Központnak.

(3)12 A pályázatok értékelését – a szakmai és a kezdeményező civil szervezetek tagjait is magában foglaló – a miniszter által felkért bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság tevékenységének feltételeit a NÉBIH biztosítja, mely a Tv. V. fejezetében foglaltak szerint működik. A pályázatokat a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 45 napon belül értékelni kell.

(4)13 A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az MgSzH területi szervének javaslata alapján a bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz.

(5) A támogatásokkal kapcsolatos döntést – a bírálóbizottság összesített javaslata alapján – a miniszter által kijelölt állami szerv vezetője hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítására. A pályázatot benyújtót a Tv. 68. §-ának (7) bekezdése alapján a bírálati jegyzőkönyv elkészültétől számított 60 napon belül kell értesíteni a pályázati döntésről.

(6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.

(7) Az állami vezető döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki azt 30 napon belül bírálja el. A miniszter e döntését diszkrecionális jogkörében hozza meg.

Szerződéskötés

8. § (1)14 A nyertes pályázó részére az az erdészeti igazgatóság a döntést követő 30 napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.

(2) A pályázatban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerződésben foglaltak szerinti határidőn belül kell megvalósítani.

(3) A támogatást nyújtó a támogatási szerződésben köteles tájékoztatni a jogosultat arról, hogy csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül, a meghirdetett pályázati felhívás szerint. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell az általános de minimis rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatás tartalomban (euróban) kifejezve.

(4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE

A városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatása

9. § (1) Támogatás igényelhető az 1. § b) és c) pontja szerinti erdőterületeken a folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő beavatkozások támogatására a mellékletben meghatározott tevékenységekre, a támogatás összege legfeljebb a táblázatban feltüntetett mértékéig terjedhet.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult az 1. § a) pontja szerinti erdőgazdálkodó, amennyiben megfelel az 5. §-ban előírtakon kívül az alábbi feltételeknek is:

a) az Evt. szerinti érvényes üzemterv birtokában van;

b) támogatott erdőrészlete per- és igénymentes;

c) vállalja, hogy a támogatott erdőrészletet a támogatási határozat kézhezvételétől számított legalább öt évig rendeltetésének megfelelően működteti, kezeli és fenntartja;

d) a melléklet 1. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják, melyek átlagéletkora 40 évnél több;

e) a melléklet 2. pontja esetében az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan nem őshonos fenyő alkotja, átlagéletkora 30 évnél több;

f) a melléklet 3. pontja esetében az Adattárban szerepel, hogy az adott erdőrészletben hagyásfák vannak;

g)15 a melléklet 4. pontja esetében az erdőgazdálkodó az az erdészeti igazgatóság által kiadott véghasználati engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében;

h)16 a melléklet 5. pontja esetében az erdőgazdálkodó az az erdészeti igazgatóság által kiadott fakitermelési engedéllyel rendelkezik az adott erdőrészlet tekintetében;

i) a melléklet 6. pontja esetében az adott fa turistaúttól, vagy közforgalom számára megnyitott úttól 20 méteres távolságon belül helyezkedik el;

j) a melléklet 7. pontja esetében az Adattárban az inváziós növényfajok jelenléte az adott erdőrészletben fel van tüntetve, és annak faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják.

A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek elterjedésének támogatása

10. § (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek fokozottabb elterjedése érdekében az 1. § a) pontja szerinti erdőgazdálkodó pályázatot nyújthat be:

a) az üzemmódváltást megalapozó szakmai tervek készítési költségeinek, valamint

b) a természetközeli erdőkezelés céljait szolgáló vágásjelölés alkalmazásának támogatására.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a támogatás igénybevételének – az 5. §-ban előírtakon kívül – további feltétele:

a) a benyújtott szakmai terv által érintett erdőterület legalább 3 hektár legyen;

b) a szakmai tervet erdőtervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személy készítse el;

c)17 a támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a tárgyév végéig az üzemmód megváltoztatása iránt kérelmet nyújt be az MgSzH területi szervéhez; továbbá

d) a szakmai tervben foglaltakat az abban érintett területen alkalmazza.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás igénybevételének további feltételeként a pályázó vállalja, hogy a természetközeli erdőkezelés vágásjelölésénél erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező, és a szálalás alkalmazásában szerzett gyakorlati tapasztalatot referenciákkal igazoló szakembert alkalmaz.

(4) A támogatás mértéke a számlával igazolt költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb

a) 3–5 hektár támogatott terület esetén 15 ezer Ft/ha,

b) 5,1–15 hektár támogatott terület esetén 75 ezer Ft + az 5 ha feletti területre 10 ezer Ft/ha,

c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 175 ezer Ft + a 15 ha feletti területre 5 ezer Ft/ha

lehet.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a pályázó köteles az elkészített szakmai tervek hitelesített példányát, a munkavégzés tényét igazoló számla hitelesített példányát megőrizni, továbbá a hatósági ellenőrzésnél bemutatni.

(6)18 A szakmai terv, valamint a pályázatban foglaltak megvalósításának helyszíni ellenőrzésére az az erdészeti igazgatóság jogosult.

Szakképzési programok támogatása

11. § (1) A 9. és 10. §-ok szerinti tevékenységekhez kapcsolódó szakképzések érdekében támogatás igényelhető a természetvédelmi őrök, erdőgazdálkodók, erdőtulajdonosok és szakirányítók továbbképzésére vagy tanulmányút szervezésére megvalósult természetközeli erdőgazdálkodás megtekintésére (például: jelölés, technológiák bemutatása céljából).

(2) A támogatás igénybevételére az a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet jogosult, aki/amely megfelel az 5. §-ban előírt feltételeknek, továbbá referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy a pályázott témakörben legalább két alkalommal 10 főt meghaladó létszámú csoportnak előadást tartott. Az erdészeti és természetvédelmi képzést folytató szakoktatási intézmények mentesülnek ezen igazolás benyújtásától.

(3) A szakképzési programra vonatkozó feltételek:

a) legalább napi hat órás oktatási idő,

b) minden oktatási napon jelenléti ívet kell készíteni, a minimális létszám 6 fő,

c)19 a szakképzés, oktatás megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét.

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 30 000 Ft/oktatási nap, továbbá az előadóra és hallgatónként legfeljebb 5000 Ft/nap ellátásra és utazásra.

(5)20 A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a szakképzés kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az az erdészeti igazgatóság jogosult.

Ismeretterjesztő rendezvények tartása, erdészeti erdei iskolák működtetése, kiadványok és kommunikációs tevékenységek – megjelentetés nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten – támogatása

12. § (1) A folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelési módszerek, illetve az erdők közjóléti szolgáltatásainak, azok fejlesztésének megismertetése és terjesztése érdekében támogatás igényelhető rendezvények szervezésére.

(2) A támogatás igénybevételére az az erdészeti szakirányú oktatási gyakorlattal rendelkező személy vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet vagy akkreditált erdészeti erdei iskola jogosult, aki (amely) megfelel az 5. §-ban előírt feltételeknek, valamint referencialistával és szakmai önéletrajzzal igazolja, hogy legalább egy alkalommal erdővel kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvényt tartott.

(3) A rendezvényre vonatkozó feltételek:

a) azon rendezvényi napok vehetők figyelembe, melyek legalább hat órás, az általános iskolák esetében két órás elméleti és gyakorlati ismeretátadásra szolgálnak;

b) a rendezvény minden napján jelenléti ívet kell készíteni;

c)21 a rendezvény megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell az MgSzH területi szervét.

(4) A támogatás mértéke legfeljebb 30 000 Ft/nap összeg lehet.

(5)22 A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint a (3) bekezdésben foglaltak betartásának és a rendezvények kivitelezésének helyszíni ellenőrzésére az az erdészeti igazgatóság jogosult.

13. § (1) Támogatás igényelhető a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezelés megismertetését és terjesztését szolgáló kiadványok előállítására, az ezt szolgáló kommunikáció céljára.

(2) A támogatás igénybevételére az 5. §-ban előírt feltételeken kívül jogosult az az erdészeti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt alkalmazó szervezet, amely közokiratban megállapítottan erdészeti ismeretterjesztői tevékenység folytatására jogosult, továbbá a PR és kommunikációs tevékenységet végző szakmai szervezet vagy természetes személy.

(3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet:

a) B5 formátumú fekete fehér színű kiadványok 30 Ft/oldal,

b) B5 formátumú színes kiadványok 80 Ft/oldal,

c) országos hatáskörű televízió műsor esetén 1 000 000 Ft/adás, rádióműsor esetén 50 000 Ft/adás,

d) internetes megjelenés nyitó oldalon 50 000–100 000 Ft/hónap.

(4) Az elszámoláshoz csatolni kell a kiadvány eredeti példányát, valamint az elkészítési munkafolyamathoz kapcsolódó számlákat.

Erdei tanösvény, szabadtéri erdei oktató bázis berendezés létesítésének támogatása

14. § (1) Támogatás igényelhető a városi és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületeken a folyamatos erdőborítással járó természetközeli erdőkezeléssel járó erdészeti beavatkozások megismertetését szolgáló

a) tanösvény, valamint

b) a szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítéséhez.

(2) A támogatás igénybevételére az adott területen erdőgazdálkodási tevékenységet folytató jogosult, ha megfelel az 5. §-ban előírt feltételeknek.

(3) A támogatás mértéke a számlával igazolt, a költségvetésben megtervezett költségek nettó értékének 100%-a, de legfeljebb az alábbi összeg lehet:

a) minden, legalább 3 bemutató pontot tartalmazó tanösvény kialakítására 300 000 Ft,

b) szabadtéri erdei oktató bázis berendezésének létesítése esetén, amely legalább 20 fő elhelyezésére alkalmas, 200 000 Ft.

(4) Az elszámoláshoz csatolni kell a beruházás megvalósítása során készített részletes nyilvántartást, valamint a beruházás megvalósítását igazoló számlák és bizonylatok hitelesített másolatát.

(5)23 A pályázatban foglalt beruházás megvalósításának, valamint a nyilvántartások vezetésének helyszíni ellenőrzésére az az erdészeti igazgatóság jogosult.

III. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA, KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

15. § (1)24 A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázó a tevékenység megvalósulását követően elszámolást készít, és azt a szerződésben meghatározott határidőig, de legkésőbb 2008. május 15-ig mellékletekkel, bizonylatokkal, számlákkal együtt, az illetékes MgSzH területi szervéhez két példányban benyújtja. Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el.

(2)25 Az az erdészeti igazgatóság az elszámolást ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését elutasítja.

(3)26 Az elszámolás szakmai részének elfogadása esetén az az erdészeti igazgatóság értékelését a pályázati elszámolás egy példányával együtt megküldi a NÉBIH részére. A NÉBIH adminisztratív ellenőrzést végez, és annak elfogadása esetén intézkedik az VM felé a kifizetésekhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról a 4. § (1) bekezdésében meghatározott előirányzat felhasználási keretszámla terhére. A kifizetést az az erdészeti igazgatóság a számlájára érkezésétől számított 30 napon belül teljesíti.

(4)27 A NÉBIH az VM fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról az MgSzH területi szerveinek analitikus nyilvántartása alapján, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig költségvetési elszámolást készít az VM számára.

Nyilvántartás

16. §28 A rendeletben foglalt csekély összegű támogatásokról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) – a Tv. 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – nyilvántartást vezet. A támogatásokat kifizető az erdészeti igazgatóság – a tárgynegyedévet követő hó 15-éig – köteles az MVH Központ részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, mely tartalmazza a jogosult megnevezését és a juttatott támogatás összegét.

Ellenőrzés

17. §29 Ha a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az az erdészeti igazgatóság elrendeli annak visszafizetését.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)30 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(3)31 Ez a rendelet a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 2. alcím Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok 26. jogcímcsoport Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata támogatása forrás felhasználására terjed ki.

Melléklet a 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelethez


A folyamatos erdőborítás kialakítását elősegítő támogatható tevékenységek
és a támogatás mértéke a 9. § alapján

Tevékenység megnevezése

Egységár
(maximális fajlagos támogatási összeg)

Leírás

1. Az erdő elegyességének, változatosságának, korszerkezetének növelése
a) lékek kialakítása
b) ideiglenes védőkerítés létesítése lékes felújításhoz

a) 20 000 Ft/lék
b) 1 000 Ft/fm

mozaikos felújítás természetes újulattal, magvetéssel vagy csemeteültetéssel, (legfeljebb 50 E Ft/ha) vagy nagyméretű, szaporítóanyag ültetése, ahol a többletterhelés miatt a megújulás veszélyeztetett – őshonos, a termőhelynek megfelelő fafajok ültetésével a természetes újulat védelme a lékben ideiglenes védőkerítéssel (legfeljebb 200 000 Ft/ha, illetve legfeljebb lékméret 500 m2)

2. Fenyvesek őshonos lombos állománnyá alakítása

20 000 Ft/lék

a hagyományostól eltérő módon 500 m2-t meg nem haladó méretű lékekben kisebb csoportok átalakítása bontással, természetes újulattal, csemeteültetéssel, magvetéssel (legfeljebb 50 E Ft/ha)

3. Hagyásfák egyedi kezelése

4 000 Ft/fa

sebkezelés, ágcsonk eltávolítás

4. Fakitermelések utáni területrendezés

20 000 Ft/ha

vágástéri hulladék leaprítása, frekventált helyen képződött gallyak, koronák aprítása

5. Kíméletes közelítés többletköltségeinek támogatása az adott területről igazoltan kitermelt fatömeghez kacsolódóan

1 000 Ft/m3

lóvontatással, VASLÓ-val, illetve kis forwarderrel az erdő talaját kímélő módon végzett közelítés

6. Legalább 10 cm tőátmérőjű elszáradt ágak eseti eltávolítása

5 000 Ft/beavatkozással érintett fa

balesetveszélyes elszáradt ágak levágása, fennakadt ágak eltávolítása

7. Inváziós növényfajok visszaszorítása

50 000 Ft/ha

inváziós lágyszárú növényfajok visszaszorítása érdekében azoknak virágzás előtti kaszálással, mechanikus módszerekkel történő eltávolítása és a fák esetében kéreggyűrűzés, injektálás, ha ezek nem eredményesek, a tuskók vegyszeres kezelése

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 16. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

[Az 1. § a) pontjában a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH)” szöveg lép, nem vezethető át.]

3

A 3. § (2) bekezdését a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (4) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § a) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § b) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § e) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 10. §-a iktatta be.

9

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

[A 6. § (2) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

11

A 7. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg. [A 7. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH Központ” szövegrész helyébe a „a NÉBIH” szöveg lép, nem vezethető át.]

12

A 7. § (3) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

[A 7. § (4) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

14

A 8. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § g) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § h) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

17

[A 10. § (2) bekezdés c) pontjában a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

18

A 10. § (6) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

19

[A 11. § (3) bekezdés c) pontjában a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

20

A 11. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

21

[A 12. § (3) bekezdés c) pontjában a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

22

A 12. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 14. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 15. § (1) bekezdése a 146/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. [A 15. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

25

A 15. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 15. § (3) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e)–g) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 15. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § f)–g) pontja szerint módosított szöveg. [A 15. § (4) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szerve” szövegrész helyébe az „az erdészeti igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

28

A 16. § a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 17. § a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § e) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 18. § (2) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

31

A 18. § (3) bekezdését a 146/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be. [A 18. § (3) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 70. § h) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „a VM” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére