• Tartalom

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről1

2010.03.19.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a helyi közösségek, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának, nyilvántartásba vételének, valamint elismerésének a szabályozása.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) civil szféra: a civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a társadalmi szervezetek, kivéve azon társadalmi szervezeteket, amelyekben önkormányzat tagi viszony alapján 50% arányt meghaladó szavazattal rendelkezik, valamint kivéve a politikai pártokat;

b) helyi közösség: a civil, az üzleti és a közszféra, valamint – indokolt esetben – a magánszemélyek részvételével létrejött, partneri együttműködés alapján működő szerveződés;

c) egymással átfedő helyi közösség: kettő vagy több helyi közösség egymással átfedő, amennyiben azok területi hatálya alá tartozó települések közül bármelyiket a nyilvántartásba vételi eljárás során a civil, üzleti és közszféra képviselői a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint több helyi közösség által lefedetté tettek;

d)2 földrajzilag folytonos terület: közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő – az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett – az egység részét képező, az 1. melléklet szerinti településlistán nem szereplő település megszakíthat;

e)3 helyi közösség által lefedett terület: az 1. melléklet szerinti településlistán megtalálható települések közül a helyi közösség által lefedett települések összessége, ide nem értve a d) pontban meghatározott, a települések egységét képező, a melléklet szerinti településlistán azonban nem szereplő települést;

f) közszféra: a közszféra részét képezik az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek, amelyekben ezek tagsági viszony alapján járó szavazatai arányának nagysága az 50%-ot meghaladja;

g) előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport: az IH által kiválasztott helyi közösség, amely lehetőséget kap az általa lefedett területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;

h) helyi vidékfejlesztési stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia;

i) LEADER helyi akciócsoport: az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;

j) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség;

k)4 területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet értelmében az IH által elismert, HVI címmel rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség képviselőjének civil, üzleti vagy közszféra esetében a székhelye, magánszemély esetében a lakóhelye megtalálható;

l) érintett HVI: az a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség által lefedett terület valamely települése megtalálható;

m) üzleti szféra: az üzleti szféra részét képezik az állami vagy önkormányzati vállalat és az egyéb állami vagy önkormányzati gazdálkodó szerv kivételével a gazdálkodó szervezetek, ha nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy nincs lejárt tartozásuk;

n) stratégiai vázlat: a helyi közösség által a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a helyi közösség által lefedett területre vonatkozóan elkészített 2–5 oldalas fejlesztési dokumentum.

A LEADER helyi akciócsoport elismerésének szakaszai

3. § A LEADER helyi akciócsoportok elismerése az alábbi szakaszokban történik:

a) a helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás;

b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása;

c) a LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása.

A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vétele

4. § (1) A helyi közösségeket a HVI az e rendeletben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás során veszi nyilvántartásba.

(2) Egy település akkor minősül a helyi közösség által lefedettnek, ha

a) az adott település polgármestere, vagy

b) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor az adott településen székhellyel, ennek hiányában telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy

c) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, vagy

d) a b) és c) alpontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három tagból áll,

megalakítja a helyi közösséget vagy tagjává válik a helyi közösségnek.

(3) A helyi közösség tagjai lehetnek:

a)5 a rendelet hatálybalépésekor hatályos vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók, cégbíróságon bejegyzett gazdálkodó szervezetek,

b) a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett alapítványok, közalapítványok és társadalmi szervezetek, kivéve a politikai pártokat,

c) egyházi jogi személyek,

d) a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vett települési (helyi) önkormányzatok, településrészi önkormányzatok vagy kisebbségi önkormányzatok,

e) megyei, regionális vagy országos hatáskörű társadalmi szervezetek és köztestületek,

f)6 indokolt esetben magánszemélyek, amennyiben a térségben nem található olyan társadalmi szervezet, amely a magánszemély érdekeit a helyi közösségben megfelelően képviselné. Az indokoltságról az IH előzetes elismerési eljárás során határozatot hoz.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt tagoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy

a) megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52–65. cikkeinek tartalmát,

b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges szervezeti forma létrehozásában alapító tagként részt vesznek,

c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelheti.

(5) A (3) bekezdés a)–e) pontjában felsorolt tagok képviselőik útján vesznek részt a helyi közösségben.

(6)7 A (3) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt tagok – kivéve a (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezeteket és köztestületeket, amelyek kizárólag különböző, képviseleti jogukat megfelelően igazoló meghatalmazottjaik révén lehetnek tagjai több helyi közösségnek – kizárólag egy helyi közösségnek lehetnek tagjai, további tagfelvételi kérelmüket el kell utasítani. Egy személy csak egy, a (3) bekezdés a)–f) pontjában felsorolt tagot képviselhet a helyi közösségben.

(7)8 A (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezetek és köztestületek esetén nem feltétel, hogy azok az 1. melléklet szerinti településlistán szereplő településen székhellyel rendelkezzenek. Ha három vagy több, a (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezet vagy köztestület – amely ugyanazon, az 1. melléklet szerinti településlistán nem található településen rendelkezik székhellyel – egyaránt a helyi közösség tagja, úgy ezen település lakosságszámát nem kell figyelembe venni a 9. § (4) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltétel teljesítésének megállapítása során.

(8) A HVI-k nem lehetnek a helyi közösségek tagjai, azonban az érintett HVI-k az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak az elismerést követően – az IH iránymutatása szerint – tagjává válnak.

(9) A (2) bekezdés a) pontja esetén a polgármester döntését legkésőbb a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának végéig az önkormányzati képviselő-testületnek meg kell erősítenie.

(10) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat az FVM hivatalos honlapján közzétett IH közleményben foglaltak szerinti formában kell megtenni.

A nyilvántartásba vételi eljárás

5. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás megindításához a helyi közösség legalább húsz tagjának egyidejű jelentkezése szükséges. A helyi közösségnek a nyilvántartásba vételi eljárást megindító tagjai a közösség alapító tagjai.

(2)9 A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában a helyi közösség e rendelet hatálybalépését követően kezdheti meg a nyilvántartásba vételt a helyi közösség székhelye szerint illetékes HVI-nél. Az alapító tagok maguk közül egyszerű többséggel képviselőt választanak, továbbá megválasztják a képviselő két helyettesét. A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszának időtartama tizenöt munkanap.

(3) Nem lehet a helyi közösség alapító tagja a 4. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott tag.

(4) A HVI köteles a nyilvántartásba vételi eljárás megkezdéséről a helyi közösség képviselőjének befogadó nyilatkozatot adni, arról hirdetményt készíteni és azt a HVI-ben a nyilvántartásba vételi eljárás megindítását követő kettő munkanapon belül közzétenni.

(5)10 A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követően a helyi közösség (2) bekezdés szerinti alapító tagjai 1/4-ének írásbeli ajánlásával lehet csatlakozni a helyi közösséghez az eljárás második szakasza vége előtti ötödik munkanapig, kivéve az 1. melléklet második táblázata szerinti településeket, valamint a helyi közösségek közötti átfedés megszüntetését eredményező csatlakozást, amely esetben a csatlakozás határnapja a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának vége. A csatlakozási szándékot a HVI-nél kell jelezni, amely erről a helyi közösség képviselőjét – az IH által a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett, a HVI által kitöltött formanyomtatvány elektronikus megküldésével – egy munkanapon belül tájékoztatja. A képviselő köteles a HVI által megküldött csatlakozási szándéknyilatkozatot a helyi közösség valamennyi alapító tagjának továbbítani és ezt a HVI-nek visszaigazolni. Az alapító tagok két munkanapon belül jelenthetik be támogatási szándékukat a formanyomtatvány aláírásával és HVI-nek történő megküldésével. A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama tizenöt munkanap.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az eljárásban kötelező.

6. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában nyilvántartásba vételét kérő helyi közösség képviselője a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama alatt köteles legalább két alkalommal gyűlést összehívni, amelyen az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával döntenek az új tagok csatlakozásáról, valamint a tagok megvitatnak és elfogadnak egy stratégiai vázlatot. A gyűlésről a képviselő vagy annak helyettese jegyzőkönyvet készít, és annak másolatát a képviselő székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes HVI részére megküldi a gyűlést követő két munkanapon belül. A helyi közösség döntéséről az érintetteket a HVI értesíti és a döntést a HVI-ben kifüggeszti.

(2) A helyi közösség köteles a stratégiai vázlatot, valamint húsz tagnak és a tagot a helyi közösségben képviselő személynek a terület- és vidékfejlesztés, helyi igazgatás, valamint a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait igazoló dokumentumokat a helyi közösség képviselőjének székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes HVI-nek a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapjáig írásban megküldeni.

(3)11 Amennyiben a helyi közösségek 8. § (2) bekezdés szerinti egyesülésére a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejárta előtti öt munkanapon belül kerül sor, az egyesülő közösségek a stratégiai vázlatukat külön-külön is benyújthatják.

(4)12 A 6. §-ban foglaltakhoz szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványokat az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Kilépés a helyi közösségből

7. § (1)13 Ha bármely alapító tag a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilép a helyi közösségből és ezáltal az alapító tagok száma húsz alá csökken, a helyi közösségben maradó alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a kilépő tag helyére új tagot választanak. A helyi közösségből a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilépni a nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti ötödik munkanapig lehet.

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépő alapító tag helyére a helyi közösségben maradó alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a helyi közösség tagjai közül új tagot választanak.

(3) Ha a helyi közösséghez a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában csatlakozott bármely tag a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilép a helyi közösségből, új tag választása csak abban az esetben szükséges, ha a kilépéssel a 9. § (4) bekezdésben meghatározott bármely kritérium sérül. Új tagot választani valamennyi alapító tag legalább 1/4-ének ajánlásával és az alapító tagok több mint felének szavazatával lehet.

(4)14 A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépni a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti tizedik munkanapig lehet, kivéve az (5) bekezdésben meghatározott esetet, illetve ha a kilépésre az egymással átfedő helyi közösségek közötti átfedés megszüntetése érdekében kerül sor.

(5) A kilépésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a vállalkozói vagy civil szféra bármely tagjával szemben a bíróság jogerős határozatában felszámolási vagy csődeljárás indításáról határoz.

Egyeztető megbeszélés, a helyi közösségek egyesülése

8. § (1)15 A HVI a nyilvántartásba vett, egymással átfedő helyi közösségek egyesítése, illetve az átfedés megszüntetése céljából köteles a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama alatt egyeztető megbeszélést összehívni, arra az átfedéssel érintett helyi közösségek képviselőit írásban meghívni, a helyi közösség pedig köteles az egyeztető megbeszélésen képviselője vagy annak helyettese útján részt venni.

(2)16 Amennyiben az egyeztető megbeszélésen az egymással átfedő helyi közösségek képviselői együttműködési, egyesülési, illetve az átfedés megszüntetését eredményező szándékukat írásban is rögzítik, az egyeztető megbeszélésen részt vevő minden képviselő az egyeztető megbeszéléstől számított három napon belül az általa képviselt helyi közösségben gyűlést hív össze, amelyen a helyi közösséget alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával döntenek az egyesülésről, illetve az átfedés megszüntetéséről. Egyesülés esetén a közösségek által átfedett települést lefedetté tevő szférák képviselőinek száma összeadódik. A helyi közösség alapító tagjai által az egyesülésről, illetve az átfedés megszüntetéséről szóló döntésről a közösség képviselője a HVI-t a döntés meghozatalától számított két napon belül írásban tájékoztatja.

(3) A helyi közösségek egyesülése esetén a létrejövő új helyi közösség vezetőjét az egyesülő helyi közösségek alapító tagságának összessége választja az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával. Az egyesülő helyi közösségek valamennyi alapító tagját az új helyi közösség alapító tagjának kell tekinteni.

(4) A nyilvántartásba vételi eljárás során az érintett HVI-k kezdeményezhetik az egymással szomszédos helyi közösségek közti egyeztető megbeszélés lefolytatását, amelyről az FVM-VKSZI-t az érintett HVI-k soron kívül tájékoztatják.

(5)17 Az egyeztető megbeszélés lefolytatásához szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványokat az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtása

9. § (1)18 A helyi közösségnek az előzetes elismerés iránti kérelmet írásban kell benyújtania. A kérelem tartalmazza:

a) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai vázlatot és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, szakmai tapasztalatokat igazoló dokumentumot, valamint

b) a HVI által kiadott, a nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról szóló befogadó nyilatkozatot.

(2) A nyilvántartásba vett helyi közösség előzetes elismerés iránti kérelmét a HVI teljességi szempontból megvizsgálja, majd – az arra vonatkozó szakmai javaslatával együtt – az annak benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő öt munkanapon belül továbbítja az IH-nak.

(3) Az IH szükség esetén az elismerési kérelem benyújtóját öt munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A helyi közösség által a kérelemhez csatolt stratégiai vázlat nem hiánypótoltatható. A hiánypótlás teljesítése érdekében a helyi közösség tagjai gyűlést tarthatnak.

(4) Az IH a helyi közösség elismerési kérelmének értékelését az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kezdi meg:

a) tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a,

b) tagsága közül az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát,

c) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos,

d) az általa lefedett terület állandó lakossága 10 000 és 100 000 fő között van,

e) legalább húsz tagból áll,

f)19 az általa lefedett települések megtalálhatók az 1. melléklet szerinti településlistán,

g) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával képviselőnek választják, továbbá

h) a tagok közül két főt az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a képviselő helyettesévé választanak.

(5) Amennyiben a hiánypótlást követően a helyi közösség nem felel meg a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy az IH a helyi közösség elismerési kérelmét elutasítja.

(6)20 Az (1) bekezdésben meghatározott elismerési kérelem benyújtásához szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványt az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Az elismerési kérelem értékelése, valamint elbírálása

10. § (1) A kérelem elbírálása során az IH értékeli:

a) az egyes szférák arányát, a közösség összetételét, reprezentativitását, területi lefedettségét,

b) a nyilvántartásba vett helyi közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztésben, helyi igazgatásban, valamint a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait, és

c) a stratégiai vázlat illeszkedését a lefedett térség sajátosságaihoz és fejlesztési lehetőségeihez, az innováció megjelenését a stratégiai vázlatban.

(2) Az IH a hiánypótlás lezárásától számított tizenöt munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról, amelyről a kérelmet benyújtott helyi közösségeket és a területileg illetékes HVI-t egyidejűleg tájékoztatja.

(3) Az IH által megállapított ponthatárt el nem érő helyi közösségek kérelmét az IH elutasítja, ezen helyi közösségek előzetes elismerésére nem kerül sor.

(4) Az IH a helyi közösség előzetes elismeréséről szóló határozatát a kérelmet benyújtó helyi közösség által lefedett terület megváltoztatásához kötheti. Nem részesülhet elismerésben az IH által az elismerés feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételt el nem fogadó, kérelmet benyújtó helyi közösség.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport szervezeti formája

11. §21 (1) Az IH által elismert helyi közösség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá válik és köteles legkésőbb 2008. október 1-jéig a tagjai több mint felének részvételével jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát alakítani az alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma egyesület vagy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság, illetve nonprofit zárt körűen működő részvénytársaság;

b) rendelkezik legalább egymillió forint indulótőkével;

c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók, és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeket;

d) tagságában a HVI nem vehet részt;

e) legalább öt, legfeljebb huszonegy tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki;

f) a döntéshozó testületen belül teljesül a 9. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel;

g) a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma végrehajtáshoz kapcsolódó feladatait ellátó szervezetnek meg kell felelnie az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikk (2) bekezdésének, valamint az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport nem alakít az (1) bekezdésben meghatározott jogi személyiségű szervezeti formát, az IH által finanszírozásban nem részesül.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégia

12. § (1) Az IH által előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az előzetes elismeréstől számított négy hónapon belül köteles helyi vidékfejlesztési stratégiát készíteni.

(2)22 A helyi vidékfejlesztési stratégia legalább az alábbi fő tartalmi elemeket tartalmazza:

a) kapcsolódás a stratégiai vázlat célkitűzéseihez;

b) helyzetelemzés;

c) fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció;

d) helyi gazdaságfejlesztési terv;

e) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv;

f) fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok ismertetése.

(3)23 Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt – előzetes véleményezést követően – továbbítja az IH részére.

(4)24 A helyi vidékfejlesztési stratégiát az IH az alábbi szempontok szerint értékeli:

a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása;

b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz;

c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célrendszeréhez;

d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága;

e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság – probléma/lehetőség – megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása;

f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva);

g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága;

h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez;

i) innováció a tervben;

j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez;

k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;

l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája;

m) fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele;

n) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

(3)25 Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata a rendelet által szabályozott eljárásban kötelező.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelethez26

A helyi közösségek megalakítására jogosult települések és azok népességszáma (fő)
(2007. január 1.)

Település

Népességszám

 

 

Aba

4654

Abádszalók

4763

Abaliget

657

Abasár

2627

Abaújalpár

80

Abaújkér

687

Abaújlak

115

Abaújszántó

3266

Abaújszolnok

182

Abaújvár

350

Abda

3121

Abod

256

Ábrahámhegy

550

Ács

7252

Acsa

1490

Acsád

713

Acsalag

487

Ácsteszér

752

Adács

2897

Ádánd

2302

Adásztevel

874

Adony

3769

Adorjánháza

485

Adorjás

212

Ág

190

Ágasegyháza

1933

Ágfalva

2023

Aggtelek

631

Agyagosszergény

882

Ajak

4064

Aka

275

Akasztó

3539

Alacska

883

Alap

2100

Alattyán

2149

Alcsútdoboz

1496

Aldebrő

754

Algyő

5389

Alibánfa

444

Almamellék

491

Almásfüzitő

2229

Almásháza

62

Almáskamarás

990

Almáskeresztúr

85

Álmosd

1820

Alsóberecki

855

Alsóbogát

298

Alsódobsza

419

Alsógagy

122

Alsómocsolád

379

Alsónána

796

Alsónemesapáti

761

Alsónyék

815

Alsóörs

1520

Alsópáhok

1348

Alsópetény

671

Alsórajk

394

Alsóregmec

238

Alsószenterzsébet

82

Alsószentiván

653

Alsószentmárton

1181

Alsószölnök

401

Alsószuha

478

Alsótelekes

169

Alsótold

262

Alsóújlak

642

Alsóvadász

1588

Alsózsolca

6137

Ambrózfalva

538

Anarcs

2079

Andocs

1163

Andornaktálya

2819

Andrásfa

281

Annavölgy

1003

Apácatorna

204

Apagy

2412

Apaj

1269

Aparhant

1155

Apátfalva

3290

Apátistvánfalva

408

Apátvarasd

134

Apc

2690

Áporka

1117

Apostag

2120

Aranyosapáti

2134

Aranyosgadány

397

Arka

110

Arló

4170

Arnót

2648

Ároktő

1286

Árpádhalom

580

Árpás

260

Ártánd

545

Ásotthalom

4161

Ásványráró

1979

Aszaló

1972

Ászár

1739

Aszód

6040

Aszófő

387

Áta

224

Átány

1610

Atkár

1776

Attala

869

Babarc

820

Babarcszőlős

157

Babócsa

1773

Bábolna

3750

Bábonymegyer

896

Babosdöbréte

534

Babót

1169

Bácsalmás

7484

Bácsbokod

3074

Bácsborsód

1303

Bácsszentgyörgy

191

Bácsszőlős

413

Badacsonytomaj

2437

Badacsonytördemic

946

Bag

3900

Bagamér

2712

Baglad

64

Bagod

1347

Bágyogszovát

1354

Baj

2732

Bajánsenye

595

Bajna

2054

Bajót

1633

Bak

1718

Bakháza

217

Bakóca

344

Bakonszeg

1259

Bakonya

379

Bakonybánk

514

Bakonybél

1321

Bakonycsernye

3188

Bakonygyirót

162

Bakonyjákó

709

Bakonykoppány

223

Bakonykúti

109

Bakonynána

993

Bakonyoszlop

521

Bakonypéterd

300

Bakonypölöske

420

Bakonyság

86

Bakonysárkány

1000

Bakonyszentiván

247

Bakonyszentkirály

935

Bakonyszentlászló

1930

Bakonyszombathely

1491

Bakonyszücs

375

Bakonytamási

753

Baks

2279

Baksa

827

Baktakék

772

Baktalórántháza

3810

Baktüttös

374

Balajt

488

Balástya

3510

Balaton

1235

Balatonakali

711

Balatonalmádi

8884

Balatonberény

1212

Balatonboglár

6260

Balatoncsicsó

216

Balatonederics

1127

Balatonendréd

1414

Balatonfenyves

2114

Balatonfőkajár

1406

Balatonföldvár

2295

Balatonfűzfő

4421

Balatongyörök

1027

Balatonhenye

138

Balatonkenese

3609

Balatonkeresztúr

1699

Balatonlelle

5169

Balatonmagyaród

535

Balatonmáriafürdő

683

Balatonőszöd

551

Balatonrendes

158

Balatonszabadi

2972

Balatonszárszó

2185

Balatonszemes

1868

Balatonszentgyörgy

1676

Balatonszepezd

428

Balatonszőlős

583

Balatonudvari

378

Balatonújlak

528

Balatonvilágos

1389

Balinka

998

Balkány

6803

Ballószög

3127

Balmazújváros

18401

Balogunyom

1273

Balotaszállás

1621

Balsa

865

Bálványos

593

Bana

1809

Bánd

676

Bánfa

220

Bánhorváti

1582

Bánk

699

Bánokszentgyörgy

684

Bánréve

1441

Bár

594

Barabás

821

Baracs

3569

Baracska

2735

Báránd

2857

Baranyahidvég

226

Baranyajenő

489

Baranyaszentgyörgy

167

Barbacs

771

Barcs

12007

Bárdudvarnok

1209

Barlahida

167

Bárna

1151

Barnag

151

Bársonyos

848

Basal

192

Baskó

212

Báta

1873

Bátaapáti

444

Bátaszék

6919

Baté

855

Bátmonostor

1711

Bátor

433

Bátorliget

725

Battonya

6449

Bátya

2245

Batyk

435

Bázakerettye

895

Bazsi

444

Béb

238

Becsehely

2275

Becske

644

Becskeháza

47

Becsvölgye

875

Bedegkér

487

Bedő

283

Bejcgyertyános

511

Békás

206

Bekecs

2602

Békéssámson

2605

Békésszentandrás

3961

Bekölce

759

Bélapátfalva

3361

Bélavár

442

Belecska

431

Beled

2889

Beleg

677

Belezna

824

Bélmegyer

1158

Beloiannisz

1230

Belsősárd

117

Belvárdgyula

451

Benk

476

Bénye

1232

Bér

441

Bérbaltavár

573

Bercel

2034

Beregdaróc

868

Beregsurány

607

Berekböszörmény

1979

Berekfürdő

1114

Beremend

2729

Berente

1035

Beret

293

Berettyóújfalu

15833

Berhida

6112

Berkenye

671

Berkesd

929

Berkesz

865

Bernecebaráti

940

Berzék

1029

Berzence

2670

Besence

136

Besenyőd

713

Besenyőtelek

2933

Besenyszög

3548

Besnyő

1830

Beszterec

1135

Bezedek

285

Bezenye

1526

Bezeréd

175

Bezi

475

Bicsérd

1061

Bihardancsháza

204

Biharkeresztes

4251

Biharnagybajom

3020

Bihartorda

1004

Biharugra

1058

Bikács

476

Bikal

826

Biri

1473

Birján

515

Bisse

267

Boba

865

Bocfölde

1144

Boconád

1382

Bócsa

1854

Bocska

389

Bocskaikert

2915

Boda

421

Bodajk

4216

Bodmér

250

Bodolyabér

285

Bodonhely

334

Bodony

851

Bodorfa

126

Bodrog

465

Bodroghalom

1532

Bodrogkeresztúr

1276

Bodrogkisfalud

955

Bodrogolaszi

1001

Bódvalenke

205

Bódvarákó

120

Bódvaszilas

1218

Bogács

2022

Bogád

1009

Bogádmindszent

470

Bogdása

323

Bogyiszló

2361

Bogyoszló

664

Bojt

558

Bókaháza

319

Bokod

2270

Bokor

141

Boldog

3106

Boldogasszonyfa

474

Boldogkőújfalu

575

Boldogkőváralja

1059

Boldva

2519

Bolhás

492

Bolhó

824

Bóly

3888

Boncodfölde

316

Bonyhádvarasd

488

Bonnya

304

Bordány

3169

Borgáta

152

Borjád

463

Borota

1525

Borsfa

770

Borsodbóta

942

Borsodgeszt

305

Borsodivánka

755

Borsodnádasd

3484

Borsodszentgyörgy

1347

Borsodszirák

1250

Borsosberény

1015

Borszörcsök

437

Borzavár

780

Bosta

139

Botpalád

628

Botykapeterd

370

Bozzai

326

Bozsok

381

Bózsva

216

666

Bőcs

2884

Böde

323

Bödeháza

69

Bögöt

398

Bögöte

343

Böhönye

2449

Bököny

3438

Bölcske

2903

Bőny

2216

Börcs

1196

Börzönce

74

Bősárkány

2163

Bőszénfa

552

Bucsa

2602

Bucsu

606

Bucsuszentlászló

884

Bucsuta

243

Bugac

2925

Bugacpusztaháza

309

Bugyi

5111

Buj

2423

Buják

2263

Buzsák

1463

Bük

3269

Bükkábrány

1729

Bükkaranyos

1514

Bükkmogyorósd

161

Bükkösd

1259

Bükkszék

821

Bükkszenterzsébet

1213

Bükkszentkereszt

1232

Bükkszentmárton

356

Bükkzsérc

1088

Bürüs

105

Büssü

428

Büttös

234

Cák

284

Cakóháza

67

Cece

2748

Cégénydányád

694

Ceglédbercel

4502

Cered

1274

Chernelházadamonya

220

Cibakháza

4556

Cigánd

3367

Cikó

1008

Cirák

608

Cún

269

Csabacsűd

2042

Csabaszabadi

392

Csabdi

1187

Csabrendek

3148

Csáfordjánosfa

244

Csaholc

532

Csajág

925

Csákány

292

Csákánydoroszló

1818

Csákberény

1221

Csákvár

5283

Csanádalberti

512

Csanádapáca

2873

Csanádpalota

3248

Csánig

406

Csány

2318

Csányoszró

753

Csanytelek

3004

Csapi

164

Csapod

566

Csárdaszállás

516

Csarnóta

147

Csaroda

621

Császár

1897

Császártöltés

2607

Császló

392

Csátalja

1658

Csatár

553

Csataszög

347

Csatka

289

Csávoly

2035

Csebény

115

Csécse

992

Csegöld

689

Csehbánya

283

Csehi

285

Csehimindszent

417

Csém

497

Csemő

4376

Csempeszkopács

333

Csengele

1981

Csenger

5251

Csengersima

723

Csengerújfalu

890

Csengőd

2304

Csénye

677

Csenyéte

488

Csép

386

Csépa

1946

Csepreg

3360

Csér

48

Cserdi

395

Cserénfa

246

Cserépfalu

1059

Cserépváralja

494

Cserháthaláp

396

Cserhátsurány

899

Cserhátszentiván

152

Cserkeszőlő

2263

Cserkút

516

Csernely

876

Cserszegtomaj

2443

Csertalakos

40

Csertő

425

Csesznek

580

Csesztreg

892

Csesztve

338

Csetény

1970

Csévharaszt

1938

Csibrák

377

Csikéria

927

Csikóstőttős

926

Csikvánd

531

Csincse

618

Csipkerek

413

Csitár

450

Csobád

729

Csobaj

810

Csókakő

1243

Csokonyavisonta

1632

Csokvaomány

945

Csolnok

3438

Csólyospálos

1698

Csoma

482

Csombárd

288

Csongrád

18329

Csonkahegyhát

353

Csonkamindszent

186

Csopak

1905

Csór

1780

Csorna

10834

Csorvás

5664

Csót

1114

Csöde

87

Csögle

710

Csökmő

2136

Csököly

1142

Csömend

345

Csömödér

684

Csönge

438

Csörnyeföld

452

Csörötnek

933

Csősz

1086

Csővár

656

Csurgó

5638

Csurgónagymarton

197

Dabas

16231

Dabronc

526

Dabrony

424

Dad

1097

Dág

978

Dáka

637

Dalmand

1413

Damak

259

Dámóc

440

Dánszentmiklós

2812

Dány

4393

Daraboshegy

98

Darány

1032

Darnó

207

Darnózseli

1580

Daruszentmiklós

1349

Darvas

692

Dávod

2213

Debercsény

88

Debréte

19

Decs

4313

Dédestapolcsány

1630

Dég

2383

Dejtár

1466

Demecser

4538

Demjén

660

Dencsháza

626

Dénesfa

412

Derecske

9315

Derekegyház

1827

Deszk

3475

Detek

307

Detk

1249

Dévaványa

8652

Devecser

5197

Dinnyeberki

105

Diósberény

392

Diósjenő

3017

Dióskál

534

Diósviszló

739

Doba

521

Doboz

4625

Dobri

199

Dobronhegy

165

Dóc

775

Domaháza

1007

Domaszék

4559

Dombegyház

2362

Dombiratos

687

Dombrád

4346

Domony

2028

Domoszló

2168

Dormánd

1065

Dorogháza

1187

Dozmat

219

Döbörhegy

176

Döbröce

80

Döbrököz

2136

Döbrönte

259

Döge

2212

Dömös

1175

Dömsöd

6073

Dör

616

Dörgicse

314

Döröske

105

Dötk

30

Dövény

301

Drágszél

389

Drávacsehi

240

Drávacsepely

254

Drávafok

578

Drávagárdony

156

Drávaiványi

215

Drávakeresztúr

151

Drávapalkonya

317

Drávapiski

94

Drávaszabolcs

712

Drávaszerdahely

228

Drávasztára

477

Drávatamási

407

Drégelypalánk

1623

Dubicsány

343

Dudar

1800

Duka

292

Dunaalmás

1523

Dunaegyháza

1537

Dunafalva

997

Dunaföldvár

9246

Dunakiliti

1860

Dunapataj

3620

Dunaremete

248

Dunaszeg

1909

Dunaszekcső

2175

Dunaszentbenedek

928

Dunaszentgyörgy

2668

Dunaszentmiklós

416

Dunaszentpál

699

Dunasziget

1506

Dunatetétlen

629

Dunavecse

4135

Dusnok

3334

Dúzs

287

Ebergőc

152

Ebes

4575

Écs

1850

Ecséd

3449

Ecseg

1244

Ecsegfalva

1434

Ecseny

250

Edde

223

Edve

154

Egerág

1062

Egeralja

250

Egeraracsa

358

Egerbakta

1546

Egerbocs

617

Egercsehi

1570

Egerfarmos

746

Egerlövő

618

Egerszalók

1896

Egerszólát

1162

Égerszög

75

Egervár

1072

Egervölgy

401

Egyed

577

Egyek

5829

Egyházasdengeleg

524

Egyházasfalu

907

Egyházasgerge

823

Egyházasharaszti

328

Egyházashetye

414

Egyházashollós

603

Egyházaskesző

528

Egyházaskozár

852

Egyházasrádóc

1364

Elek

5385

Ellend

251

Előszállás

2532

Emőd

5526

Encs

6773

Encsencs

2042

Endrefalva

1310

Endrőc

433

Enese

1750

Enying

7294

Eperjes

629

Eperjeske

1234

Eplény

546

Epöl

676

Ercsi

8904

Erdőbénye

1383

Erdőhorváti

672

Erdőkövesd

658

Erdőkürt

579

Erdősmárok

99

Erdősmecske

420

Erdőtarcsa

629

Erdőtelek

3556

Erk

910

Érpatak

1791

Érsekcsanád

2960

Érsekhalma

675

Érsekvadkert

3862

Értény

791

Erzsébet

329

Esztár

1409

Eszteregnye

744

Esztergályhorváti

491

Ete

636

Etes

1502

Etyek

4056

Fábiánháza

1974

Fábiánsebestyén

2280

Fácánkert

733

Fadd

4477

Fáj

349

Fajsz

1897

Fancsal

377

Farád

2030

Farkasgyepű

387

Farkaslyuk

2008

Farmos

3644

Fazekasboda

223

Fedémes

370

Fegyvernek

7200

Fehérgyarmat

8391

Fehértó

489

Fehérvárcsurgó

1904

Feked

225

Feketeerdő

501

Felcsút

1747

Feldebrő

1158

Felgyő

1367

Felpéc

882

Felsőberecki

325

Felsőcsatár

475

Felsődobsza

948

Felsőegerszeg

160

Felsőgagy

182

Felsőjánosfa

214

Felsőkelecsény

439

Felsőlajos

990

Felsőmarác

290

Felsőmocsolád

486

Felsőnána

694

Felsőnyárád

1078

Felsőnyék

1163

Felsőörs

1433

Felsőpáhok

614

Felsőpetény

682

Felsőrajk

793

Felsőregmec

304

Felsőszenterzsébet

16

Felsőszentiván

2032

Felsőszentmárton

1069

Felsőszölnök

633

Felsőtárkány

3518

Felsőtelekes

841

Felsőtold

168

Felsővadász

547

Felsőzsolca

7307

Fényeslitke

2574

Fenyőfő

153

Ferencszállás

675

Fertőboz

260

Fertőd

3367

Fertőendréd

643

Fertőhomok

579

Fertőrákos

2261

Fertőszentmiklós

3793

Fertőszéplak

1187

Fiad

197

Filkeháza

117

Fityeház

707

Foktő

1703

Folyás

401

Fonó

339

Fony

390

Fonyód

5418

Forráskút

2174

Forró

2599

Földeák

3347

Földes

4345

Főnyed

94

Fulókércs

383

Furta

1245

Füle

872

Fülesd

492

Fülöp

1834

Fülöpháza

971

Fülöpjakab

1139

Fülöpszállás

2484

Fülpösdaróc

361

Fürged

752

Füzér

530

Füzérkajata

139

Füzérkomlós

412

Füzérradvány

419

Füzesabony

8325

Füzesgyarmat

6341

Füzvölgy

136

Gáborján

930

Gáborjánháza

90

Gacsály

927

Gadács

164

Gadány

396

Gadna

273

Gádoros

4187

Gagyapáti

34

Gagybátor

228

Gagyvendégi

225

Galambok

1286

Galgaguta

738

Galgagyörk

1086

Galgahévíz

2549

Galgamácsa

1956

Gálosfa

310

Galvács

112

Gamás

852

Ganna

308

Gánt

829

Gara

2502

Garáb

62

Garabonc

774

Garadna

467

Garbolc

153

Gárdony

9073

Garé

339

Gasztony

464

Gátér

1062

Gávavencsellő

3966

Géberjén

558

Gecse

448

Géderlak

1075

Gégény

2104

Gelej

681

Gelénes

611

Gellénháza

1667

Gelse

1158

Gelsesziget

265

Gemzse

904

Gencsapáti

2534

Gérce

1195

Gerde

603

Gerendás

1484

Gerényes

276

Geresdlak

913

Gerjen

1332

Gersekarát

764

Geszt

848

Gesztely

2947

Geszteréd

1922

Gétye

120

Gibárt

372

Gic

423

Gige

412

Gilvánfa

422

Girincs

817

Gógánfa

816

Golop

644

Gomba

2983

Gombosszeg

39

Gór

279

Gordisa

300

Gosztola

45

Gödre

961

Gölle

1075

Gömörszőlős

88

Gönc

2314

Göncruszka

671

Gönyű

3187

Görbeháza

2596

Görcsöny

1696

Görcsönydoboka

428

Görgeteg

1188

Gősfa

329

Grábóc

190

Gulács

971

Gutorfölde

1139

Gyalóka

84

Gyanógeregye

178

Gyarmat

1353

Gyékényes

1060

Gyenesdiás

3481

Gyepükaján

404

Gyermely

1388

Gyód

670

Gyomaendrőd

15144

Gyóró

404

Gyömöre

1348

Gyöngyfa

135

Gyöngyösfalu

1165

Gyöngyöshalász

2689

Gyöngyösmellék

330

Gyöngyösoroszi

1552

Gyöngyöspata

2768

Gyöngyössolymos

3220

Gyöngyöstarján

2483

Gyönk

2034

Győrasszonyfa

541

Györe

713

Györgytarló

628

Györköny

1026

Győrladamér

1386

Győröcske

131

Győrság

1458

Győrsövényház

811

Győrszemere

3025

Győrtelek

1781

Győrújbarát

5480

Győrújfalu

1255

Győrvár

690

Győrzámoly

2039

Gyugy

293

Gyulaháza

2168

Gyulaj

1041

Gyulakeszi

727

Gyúró

1208

Gyügye

278

Gyüre

1293

Gyűrűs

106

Hács

422

Hagyárosbörönd

328

Hahót

1180

Hajdúbagos

2058

Hajdúböszörmény

32209

Hajdúdorog

9281

Hajdúnánás

18360

Hajdúszoboszló

23830

Hajdúszovát

3198

Hajmás

261

Hajmáskér

3108

Hajós

3358

Halastó

114

Halászi

2953

Halimba

1208

Halmaj

1803

Halmajugra

1345

Halogy

304

Hangács

682

Hangony

1834

Hantos

991

Harasztifalu

181

Harc

951

Harka

1597

Harkakötöny

906

Harkány

3870

Háromfa

837

Háromhuta

161

Harsány

2159

Hárskút

678

Harta

3791

Hásságy

291

Hédervár

1135

Hedrehely

516

Hegyesd

177

Hegyeshalom

3560

Hegyfalu

790

Hegyháthodász

184

Hegyhátmaróc

209

Hegyhátsál

173

Hegyhátszentjakab

299

Hegyhátszentmárton

67

Hegyhátszentpéter

165

Hegykő

1340

Hegymagas

285

Hegymeg

122

Hegyszentmárton

470

Héhalom

1068

Hejce

274

Hejőbába

1966

Hejőkeresztúr

1102

Hejőkürt

312

Hejőpapi

1293

Hejőszalonta

823

Helesfa

551

Helvécia

4253

Hencida

1334

Hencse

390

Hercegkút

723

Hercegszántó

2223

Heréd

2051

Héreg

1073

Herencsény

685

Herend

3578

Heresznye

327

Hermánszeg

279

Hernád

4074

Hernádbűd

155

Hernádcéce

220

Hernádkak

1650

Hernádkércs

361

Hernádnémeti

3831

Hernádpetri

242

Hernádszentandrás

485

Hernádszurdok

219

Hernádvécse

892

Hernyék

102

Hét

546

Hetefejércse

285

Hetes

1118

Hetvehely

514

Hetyefő

107

Heves

11607

Hevesaranyos

712

Hevesvezekény

736

Hévíz

4953

Hévízgyörk

3062

Hidas

2304

Hidasnémeti

1164

Hidegkút

431

Hidegség

339

Hidvégardó

701

Himesháza

1159

Himod

709

Hirics

254

Hobol

1017

Hodász

3482

Hódmezővásárhely

47735

Hollád

276

Hollóháza

1053

Hollókő

382

Homokbödöge

757

Homokkomárom

230

Homokmégy

1549

Homokszentgyörgy

1229

Homorúd

667

Homrogd

1017

Hont

572

Horpács

183

Hort

3864

Hortobágy

1620

Horváthertelend

81

Horvátlövő

216

Horvátzsidány

817

Hosszúhetény

3332

Hosszúpályi

5927

Hosszúpereszteg

755

Hosszúvíz

62

Hosszúvölgy

195

Hosztót

106

Hottó

349

Hőgyész

3078

Hövej

345

Hugyag

920

Hunya

732

Hunyadfalva

238

Husztót

87

Ibafa

231

Iborfia

21

Ibrány

7076

Igal

1267

Igar

1067

Igrici

1350

Iharos

523

Iharosberény

1388

Ikervár

1789

Iklad

2139

Iklanberény

41

Iklódbördőce

333

Ikrény

1837

Iliny

192

Ilk

1339

Illocska

258

Imola

116

Imrehegy

774

Ináncs

1302

Inárcs

4439

Inke

1309

Ipacsfa

238

Ipolydamásd

385

Ipolyszög

692

Ipolytarnóc

516

Ipolytölgyes

318

Ipolyvece

882

Iregszemcse

2804

Irota

107

Ispánk

112

Istenmezeje

1793

Istvándi

675

Iszkaszentgyörgy

1881

Iszkáz

404

Isztimér

960

Ivád

432

Iván

1371

Ivánbattyán

148

Ivánc

706

Iváncsa

2924

Ivándárda

263

Izmény

525

Izsák

6166

Izsófalva

1901

Jágónak

284

Ják

2536

Jakabszállás

2688

Jákfa

537

Jákfalva

520

Jákó

684

Jánd

867

Jánkmajtis

1770

Jánoshalma

9751

Jánosháza

2782

Jánoshida

2725

Jánossomorja

6013

Járdánháza

1987

Jármi

1333

Jásd

805

Jászágó

743

Jászalsószentgyörgy

3887

Jászapáti

9465

Jászárokszállás

8252

Jászboldogháza

1800

Jászdózsa

2293

Jászfelsőszentgyörgy

1850

Jászfényszaru

5907

Jászivány

423

Jászjákóhalma

3102

Jászkarajenő

2966

Jászkisér

5893

Jászladány

6059

Jászszentandrás

2611

Jászszentlászló

2628

Jásztelek

1706

Jéke

779

Jenő

1289

Jobaháza

561

Jobbágyi

2266

Jósvafő

338

Juta

1242

Kaba

6483

Kacorlak

242

Kács

593

Kacsóta

280

Kadarkút

2743

Kajárpéc

1380

Kajászó

1087

Kajdacs

1359

Kakasd

1772

Kákics

236

Kakucs

2714

Kál

3748

Kalaznó

202

Káld

1175

Kálló

1641

Kallósd

99

Kállósemjén

4039

Kálmáncsa

686

Kálmánháza

2001

Kálócfa

195

Káloz

2565

Kám

437

Kamond

441

Kamut

1162

Kánó

176

Kántorjánosi

2207

Kány

72

Kánya

478

Kányavár

154

Kapolcs

415

Kápolna

1601

Kápolnásnyék

3464

Kapoly

710

Kaposfő

1738

Kaposgyarmat

128

Kaposhomok

502

Kaposkeresztúr

372

Kaposmérő

2578

Kapospula

951

Kaposújlak

708

Kaposszekcső

1529

Kaposszerdahely

1045

Káptalanfa

923

Káptalantóti

492

Kapuvár

10802

Kára

66

Karácsond

3234

Karád

1771

Karakó

232

Karakószörcsök

338

Karancsalja

1652

Karancsberény

955

Karancskeszi

1988

Karancslapujtő

2930

Karancsság

1231

Kárász

375

Karcag

22032

Karcsa

2037

Kardos

747

Kardoskút

963

Karmacs

791

Károlyháza

558

Karos

552

Kartal

5926

Kásád

348

Kaskantyú

1057

Kastélyosdombó

292

Kaszaper

2107

Kaszó

148

Katádfa

178

Katafa

396

Kátoly

383

Katymár

2384

Káva

657

Kávás

260

Kazár

2109

Kázsmárk

1056

Kazsok

361

Kecel

9022

Kecskéd

1982

Kehidakustány

1156

Kék

2117

Kékcse

1643

Kéked

248

Kékesd

212

Kékkút

110

Kelebia

2973

Keléd

90

Kelemér

548

Kéleshalom

516

Kelevíz

385

Kemecse

5103

Kemence

1062

Kemendollár

531

Kemeneshőgyész

541

Kemeneskápolna

114

Kemenesmagasi

979

Kemenesmihályfa

580

Kemenespálfa

470

Kemenessömjén

633

Kemenesszentmárton

229

Kemenesszentpéter

704

Keménfa

108

Kémes

531

Kemestaródfa

250

Kemse

70

Kenderes

5181

Kenéz

301

Kenézlő

1436

Kengyel

3872

Kenyeri

969

Kercaszomor

263

Kercseliget

500

Kerecsend

2325

Kerecseny

293

Kerekegyháza

6262

Kerekharaszt

1018

Kereki

585

Kerékteleki

714

Keresztéte

33

Kerkabarabás

303

Kerkafalva

120

Kerkakutas

151

Kerkáskápolna

95

Kerkaszentkirály

283

Kerkateskánd

176

Kérsemjén

337

Kerta

698

Kertészsziget

459

Keszeg

680

Kesznyéten

1895

Keszőhidegkút

248

Kesztölc

2657

Keszü

1263

Kétbodony

515

Kétegyháza

4155

Kéthely

2440

Kétpó

766

Kétsoprony

1502

Kétújfalu

735

Kétvölgy

133

Kéty

749

Kevermes

2277

Kilimán

262

Kimle

2327

Kincsesbánya

1550

Királd

948

Királyegyháza

1065

Királyhegyes

667

Királyszentistván

490

Kisapáti

391

Kisapostag

1427

Kisar

1079

Kisasszond

183

Kisasszonyfa

238

Kisbabot

232

Kisbágyon

464

Kisbajcs

809

Kisbajom

436

Kisbárapáti

510

Kisbárkány

246

Kisbér

5793

Kisberény

181

Kisberzseny

110

Kisbeszterce

104

Kisbodak

380

Kisbucsa

457

Kisbudmér

134

Kiscsécs

215

Kiscsehi

188

Kiscsősz

135

Kisdér

121

Kisdobsza

277

Kisdombegyház

555

Kisdorog

844

Kisecset

208

Kisfalud

806

Kisfüzes

167

Kisgörbő

209

Kisgyalán

226

Kisgyőr

1686

Kishajmás

236

Kisharsány

562

Kishartyán

624

Kisherend

221

Kishódos

89

Kishuta

345

Kisigmánd

535

Kisjakabfalva

168

Kiskassa

282

Kiskinizs

357

Kiskorpád

929

Kisköre

3160

Kiskunlacháza

8971

Kiskunmajsa

11974

Kiskutas

201

Kisláng

2677

Kisléta

1794

Kislippó

299

Kislőd

1333

Kismányok

375

Kismarja

1364

Kismaros

1913

Kisnamény

362

Kisnána

1100

Kisnémedi

705

Kisnyárád

235

Kispalád

612

Kispáli

276

Kispirit

102

Kisrákos

242

Kisrécse

197

Kisrozvágy

216

Kissikátor

352

Kissomlyó

255

Kistamási

143

Kistapolca

215

Kistelek

7622

Kistokaj

1950

Kistolmács

187

Kistormás

370

Kistótfalu

361

Kisújszállás

12409

Kisunyom

403

Kisvarsány

1036

Kisvásárhely

62

Kisvaszar

362

Kisvejke

454

Kiszombor

4325

Kiszsidány

103

Kisszállás

2715

Kisszékely

371

Kisszekeres

602

Kisszentmárton

299

Kissziget

196

Kisszőlős

142

Klárafalva

536

Kocs

2694

Kocsér

1971

Kocsola

1369

Kocsord

3079

Kóka

4458

Kokad

685

Kolontár

869

Komádi

6209

Komjáti

316

Komlódtótfalu

123

Komlósd

198

Komlóska

338

Komoró

1460

Kompolt

2213

Kondó

687

Kondorfa

584

Kondoros

5677

Kóny

2709

Konyár

2319

Kópháza

2000

Koppányszántó

405

Korlát

335

Koroncó

1973

Kórós

242

Kosd

2368

Kóspallag

740

Kótaj

4531

Kovácshida

300

Kovácsszénája

80

Kovácsvágás

658

Kozárd

188

Kozármisleny

5308

Kozmadombja

55

Köblény

288

Köcsk

291

Kökény

635

Kőkút

588

Kölcse

1394

Kölesd

1589

Kölked

1155

Kömlő

2032

Kömlőd

1105

Kömörő

602

Kömpöc

756

Környe

4587

Köröm

1351

Kőröshegy

1503

Körösladány

5019

Körösnagyharsány

699

Köröstarcsa

2857

Kőröstetétlen

876

Körösújfalu

658

Körösszakál

882

Körösszegapáti

1035

Kőszárhegy

1532

Kőszegdoroszló

257

Kőszegpaty

216

Kőszegszerdahely

514

Kötcse

561

Kötegyán

1589

Kőtelek

1703

Kővágóörs

911

Kővágószőlős

1380

Kővágótőttős

338

Kövegy

465

Köveskál

440

Krasznokvajda

581

Kulcs

2366

Kunadacs

1664

Kunágota

3054

Kunbaja

1796

Kunbaracs

660

Kuncsorba

732

Kunfehértó

2268

Kunhegyes

8600

Kunmadaras

5953

Kunpeszér

686

Kunszállás

1719

Kunszentmárton

9312

Kunszentmiklós

8880

Kunsziget

1194

Kup

463

Kupa

188

Kurd

1288

Kurityán

1762

Kustánszeg

553

Kutas

1534

Kutasó

109

Kübekháza

1618

Külsősárd

91

Külsővat

813

Küngös

584

Lábatlan

5398

Lábod

2146

Lácacséke

410

Lad

671

Ladánybene

1740

Ládbesenyő

314

Lajoskomárom

2444

Lajosmizse

11623

Lak

637

Lakhegy

498

Lakitelek

4645

Lakócsa

618

Lánycsók

2736

Lápafő

195

Lapáncsa

223

Laskod

1095

Lasztonya

101

Látrány

1441

Lázi

582

Leányvár

1762

Lébény

3158

Legénd

528

Legyesbénye

1721

Léh

467

Lénárddaróc

331

Lendvadedes

36

Lendvajakabfa

30

Lengyel

630

Lengyeltóti

3327

Lenti

8578

Lepsény

3318

Lesencefalu

337

Lesenceistvánd

1009

Lesencetomaj

1182

Létavértes

7309

Letenye

4472

Letkés

1138

Levél

1803

Levelek

2941

Libickozma

49

Lickóvadamos

217

Liget

441

Ligetfalva

60

Lipót

699

Lippó

584

Liptód

252

Lispeszentadorján

327

Liszó

433

Litér

2121

Litka

63

Litke

912

Lócs

121

Lókút

488

Lónya

836

Lórév

299

Lothárd

285

Lovas

428

Lovasberény

2779

Lovászhetény

299

Lovászi

1271

Lovászpatona

1337

Lőkösháza

2004

Lőrinci

6106

Lövő

1463

Lövőpetri

536

Lucfalva

669

Ludányhalászi

1599

Ludas

836

Lukácsháza

1092

Lulla

222

Lúzsok

255

Mád

2512

Madaras

3198

Madocsa

2016

Maglóca

90

Mágocs

2558

Magosliget

279

Magy

1032

Magyaralmás

1538

Magyaratád

923

Magyarbánhegyes

2529

Magyarbóly

1033

Magyarcsanád

1540

Magyardombegyház

304

Magyaregregy

833

Magyaregres

652

Magyarföld

34

Magyargéc

925

Magyargencs

580

Magyarhertelend

679

Magyarhomorog

1010

Magyarkeresztúr

468

Magyarkeszi

1346

Magyarlak

767

Magyarlukafa

123

Magyarmecske

361

Magyarnádalja

218

Magyarnándor

1231

Magyarpolány

1283

Magyarsarlós

337

Magyarszecsőd

489

Magyarszék

1118

Magyarszentmiklós

272

Magyarszerdahely

567

Magyarszombatfa

284

Magyartelek

239

Majs

1110

Makád

1300

Makkoshotyka

962

Maklár

2466

Makó

25360

Malomsok

585

Mályi

4406

Mályinka

555

Mánd

271

Mándok

4694

Mánfa

874

Mány

2321

Maráza

209

Marcalgergelyi

451

Marcali

12302

Marcaltő

851

Márfa

238

Máriahalom

687

Máriakálnok

1632

Máriakéménd

572

Márianosztra

920

Máriapócs

2252

Markaz

1825

Márkháza

253

Márkó

1173

Markóc

75

Markotabödöge

500

Maróc

95

Marócsa

120

Márok

501

Márokföld

46

Márokpapi

435

Maroslele

2215

Mártély

1280

Martfű

7201

Martonfa

212

Martonvásár

5454

Martonyi

514

Mátételke

586

Mátraballa

833

Mátraderecske

2186

Mátramindszent

911

Mátranovák

1947

Mátraszele

1045

Mátraszentimre

547

Mátraszőlős

1638

Mátraterenye

2000

Mátraverebély

2145

Mátyásdomb

817

Matty

371

Mátyus

335

Máza

1322

Mecseknádasd

1726

Mecsekpölöske

469

Mecsér

624

Medgyesbodzás

1202

Medgyesegyháza

4009

Medina

846

Megyaszó

2921

Megyehid

365

Megyer

69

Meggyeskovácsi

738

Méhkerék

2250

Méhtelek

832

Mekényes

318

Mélykút

5688

Mencshely

283

Mende

4257

Méra

1827

Merenye

317

Mérges

94

Mérk

2361

Mernye

1567

Mersevát

612

Mesterháza

167

Mesteri

277

Mesterszállás

797

Meszes

222

Meszlen

242

Mesztegnyő

1429

Mezőberény

11114

Mezőcsát

6617

Mezőcsokonya

1296

Meződ

153

Mezőfalva

5068

Mezőgyán

1273

Mezőhegyes

6082

Mezőhék

385

Mezőkeresztes

4269

Mezőkomárom

1044

Mezőkovácsháza

6817

Mezőladány

1110

Mezőlak

1065

Mezőnagymihály

1146

Mezőnyárád

1742

Mezőörs

969

Mezőpeterd

604

Mezősas

727

Mezőszemere

1389

Mezőszentgyörgy

1482

Mezőszilas

2397

Mezőtárkány

1758

Mezőtúr

18808

Mezőzombor

2553

Miháld

833

Mihályfa

394

Mihálygerge

665

Mihályháza

815

Mihályi

1166

Mike

717

Mikebuda

785

Mikekarácsonyfa

310

Mikepércs

3979

Miklósi

252

Mikófalva

797

Mikóháza

556

Mikosszéplak

366

Milejszeg

359

Milota

934

Mindszent

7485

Mindszentgodisa

941

Mindszentkálla

310

Misefa

310

Miske

1950

Miszla

336

Mocsa

2350

Mogyorósbánya

864

Mogyoróska

82

Moha

457

Mohora

1013

Molnári

747

Molnaszecsőd

442

Molvány

230

Monaj

293

Monok

1814

Monorierdő

4074

Mónosbél

393

Monostorapáti

1168

Monostorpályi

2231

Monoszló

145

Monyoród

185

Mórágy

810

Mórahalom

5833

Móricgát

540

Mórichida

872

Mosdós

1002

Mosonszentmiklós

2468

Mosonszolnok

1636

Mozsgó

1004

Mőcsény

385

Mucsfa

409

Mucsi

514

Múcsony

3440

Muhi

566

Murakeresztúr

1951

Murarátka

296

Muraszemenye

643

Murga

90

Murony

1418

Nábrád

987

Nadap

515

Nádasd

1350

Nádasdladány

1826

Nádudvar

9377

Nágocs

627

Nagyacsád

665

Nagyalásony

554

Nagyar

724

Nagybajcs

937

Nagybajom

3427

Nagybakónak

468

Nagybánhegyes

1449

Nagybaracska

2499

Nagybarca

988

Nagybárkány

726

Nagyberény

1423

Nagyberki

1465

Nagybörzsöny

800

Nagybudmér

242

Nagycenk

1795

Nagycsány

172

Nagycsécs

895

Nagycsepely

384

Nagycserkesz

1904

Nagydém

428

Nagydobos

2212

Nagydobsza

708

Nagydorog

2892

Nagyecsed

6995

Nagyér

629

Nagyesztergár

1254

Nagyfüged

1843

Nagygeresd

311

Nagygörbő

204

Nagygyimót

630

Nagyhajmás

432

Nagyhalász

6046

Nagyharsány

1597

Nagyhegyes

2738

Nagyhódos

134

Nagyhuta

77

Nagyigmánd

3092

Nagyiván

1278

Nagykamarás

1642

Nagykapornak

917

Nagykarácsony

1510

Nagykereki

1354

Nagykeresztúr

298

Nagykinizs

371

Nagykónyi

1236

Nagykorpád

613

Nagykozár

1647

Nagykökényes

618

Nagykölked

152

Nagykőrös

25046

Nagykörű

1759

Nagykutas

497

Nagylak

595

Nagylengyel

558

Nagylóc

1678

Nagylók

1139

Nagylózs

888

Nagymágocs

3372

Nagymányok

2512

Nagymaros

4725

Nagymizdó

129

Nagynyárád

797

Nagyoroszi

2196

Nagypáli

372

Nagypall

435

Nagypeterd

657

Nagypirit

320

Nagyrábé

2374

Nagyrada

544

Nagyrákos

303

Nagyrécse

1047

Nagyréde

3378

Nagyrév

746

Nagyrozvágy

781

Nagysáp

1601

Nagysimonyi

1017

Nagyszakácsi

528

Nagyszékely

449

Nagyszekeres

594

Nagyszénás

5558

Nagyszentjános

1918

Nagyszokoly

952

Nagytálya

872

Nagytevel

581

Nagytilaj

156

Nagytótfalu

398

Nagytőke

476

Nagyút

786

Nagyvarsány

1586

Nagyváty

368

Nagyvázsony

1819

Nagyvejke

185

Nagyveleg

686

Nagyvenyim

4171

Nagyvisnyó

1083

Nak

643

Napkor

3819

Nárai

1136

Narda

532

Naszály

2397

Négyes

307

Nekézseny

864

Nemesapáti

533

Nemesbikk

1046

Nemesborzova

103

Nemesbőd

655

Nemesbük

627

Nemescsó

325

Nemesdéd

754

Nemesgörzsöny

746

Nemesgulács

1038

Nemeshany

446

Nemeshetés

312

Nemeske

288

Nemeskér

232

Nemeskeresztúr

318

Nemeskisfalud

85

Nemeskocs

338

Nemeskolta

389

Nemesládony

129

Nemesmedves

26

Nemesnádudvar

2019

Nemesnép

136

Nemespátró

318

Nemesrádó

322

Nemesrempehollós

310

Nemessándorháza

325

Nemesvámos

2735

Nemesvid

811

Nemesvita

392

Nemesszalók

1005

Nemesszentandrás

287

Németbánya

95

Németfalu

200

Németkér

1844

Nemti

791

Neszmély

1424

Nézsa

1161

Nick

569

Nikla

748

Nógrád

1514

Nógrádkövesd

723

Nógrádmarcal

563

Nógrádmegyer

1756

Nógrádsáp

939

Nógrádsipek

725

Nógrádszakál

648

Nóráp

226

Noszlop

1081

Noszvaj

1772

Nova

826

Novaj

1497

Novajidrány

1480

Nőtincs

1158

Nyalka

453

Nyárád

1003

Nyáregyháza

3786

Nyárlőrinc

2409

Nyársapát

1846

Nyékládháza

5078

Nyergesújfalu

7722

Nyésta

63

Nyim

323

Nyírábrány

4126

Nyíracsád

4118

Nyirád

1967

Nyíradony

8058

Nyírbéltek

3037

Nyírbogát

3318

Nyírbogdány

3114

Nyírcsaholy

2332

Nyírcsászári

1297

Nyírderzs

677

Nyírgelse

1237

Nyírgyulaj

2123

Nyíri

459

Nyíribrony

1202

Nyírjákó

910

Nyírkarász

2460

Nyírkáta

1928

Nyírkércs

822

Nyírlövő

732

Nyírlugos

3054

Nyírmada

5046

Nyírmártonfalva

2132

Nyírmeggyes

2787

Nyírmihálydi

2036

Nyírparasznya

999

Nyírpazony

3338

Nyírpilis

857

Nyírtass

2181

Nyírtelek

7134

Nyírtét

1152

Nyírtura

1844

Nyírvasvári

2041

Nyomár

338

Nyőgér

349

Nyugotszenterzsébet

251

Nyúl

3985

Óbánya

154

Óbarok

793

Óbudavár

58

Ócsárd

443

Ófalu

350

Ófehértó

2665

Óföldeák

520

Óhid

629

Okány

2836

Okorág

184

Okorvölgy

87

Olasz

629

Olaszfa

487

Olaszfalu

1124

Olaszliszka

1769

Olcsva

757

Olcsvaapáti

342

Old

354

Ólmod

96

Oltárc

310

Onga

4939

Ónod

2491

Ópályi

3068

Ópusztaszer

2193

Orbányosfa

137

Orci

581

Ordacsehi

812

Ordas

499

Orfalu

63

Orfű

877

Orgovány

3475

Ormándlak

130

Ormosbánya

1921

Oroszi

159

Oroszló

347

Orosztony

500

Ortaháza

127

Osli

924

Ostffyasszonyfa

875

Ostoros

2651

Oszkó

695

Oszlár

435

Osztopán

849

Ózdfalu

190

Ozmánbük

210

Ozora

1823

Öcs

235

Őcsény

2628

Öcsöd

3766

Ököritófülpös

1980

Ölbő

787

Ömböly

460

Őr

1485

Öregcsertő

973

Öreglak

1656

Őrhalom

1160

Őrimagyarósd

248

Őriszentpéter

1233

Örkény

4878

Örményes

1152

Örménykút

490

Őrtilos

625

Örvényes

168

Ősagárd

344

Ősi

2190

Öskü

2306

Öttevény

2856

Öttömös

796

Ötvöskónyi

941

Pácin

1551

Pacsa

1856

Pácsony

299

Padár

161

Páhi

1294

Páka

1275

Pakod

987

Pákozd

2875

Palé

116

Pálfa

1683

Pálfiszeg

195

Pálháza

1167

Páli

422

Palkonya

340

Pálmajor

372

Pálmonostora

2011

Pálosvölgymart

661

Palotabozsok

1037

Palotás

1722

Paloznak

447

Pamlény

73

Pamuk

283

Pánd

1986

Pankasz

477

Pannonhalma

3552

Pányok

95

Panyola

630

Pap

1943

Pápadereske

295

Pápakovácsi

598

Pápasalamon

379

Pápateszér

1279

Papkeszi

1658

Pápoc

371

Papos

878

Páprád

189

Parád

2083

Parádsasvár

501

Parasznya

1290

Pári

686

Paszab

1350

Pásztó

9875

Pásztori

387

Pat

243

Patak

959

Patalom

367

Patapoklosi

415

Patca

62

Pátka

1663

Patosfa

289

Pátroha

3098

Patvarc

750

Pátyod

670

Pázmánd

2031

Pázmándfalu

991

Pecöl

814

Pécsbagota

122

Pécsdevecser

133

Pécsely

592

Pécsudvard

717

Pécsvárad

4057

Pellérd

2104

Pély

1653

Penc

1445

Penészlek

1050

Pénzesgyőr

363

Penyige

771

Pér

2438

Pere

382

Perecse

43

Pereked

173

Perenye

687

Peresznye

614

Pereszteg

1386

Perkáta

4179

Perkupa

941

Perőcsény

375

Peterd

198

Péterhida

172

Péteri

2066

Pétervására

2427

Pétfürdő

4953

Pethőhenye

440

Petneháza

1927

Petőfibánya

2997

Petőfiszállás

1626

Petőháza

1057

Petőmihályfa

254

Petrikeresztúr

410

Petrivente

428

Pettend

162

Piliny

652

Piliscsév

2424

Pilismarót

2022

Pincehely

2515

Pinkamindszent

170

Pinnye

360

Piricse

1906

Pirtó

1017

Piskó

273

Pitvaros

1574

Pócsa

186

Pocsaj

2750

Pócspetri

1766

Pogány

1182

Pogányszentpéter

528

Pókaszepetk

975

Polány

276

Polgár

8533

Polgárdi

6465

Porcsalma

2813

Pornóapáti

390

Poroszló

3076

Porpác

165

Porrog

265

Porrogszentkirály

327

Porrogszentpál

96

Pórszombat

348

Porva

496

Pósfa

292

Potony

267

Potyond

102

Pölöske

920

Pölöskefő

427

Pörböly

590

Pördefölde

68

Pötréte

304

Prügy

2743

Pula

232

Pusztaapáti

37

Pusztaberki

148

Pusztacsalád

282

Pusztacsó

163

Pusztadobos

1442

Pusztaederics

181

Pusztafalu

245

Pusztaföldvár

1949

Pusztahencse

1091

Pusztakovácsi

915

Pusztamagyaród

634

Pusztamérges

1232

Pusztamiske

479

Pusztamonostor

1682

Pusztaottlaka

429

Pusztaradvány

221

Pusztaszabolcs

6395

Pusztaszemes

415

Pusztaszentlászló

671

Pusztaszer

1560

Pusztavacs

1445

Pusztavám

2554

Putnok

7653

Püski

678

Püspökhatvan

1516

Püspökladány

16112

Püspökmolnári

950

Püspökszilágy

748

Rábacsanak

568

Rábacsécsény

620

Rábagyarmat

844

Rábahidvég

1057

Rábakecöl

823

Rábapatona

2522

Rábapaty

1705

Rábapordány

1130

Rábasebes

108

Rábaszentandrás

522

Rábaszentmihály

530

Rábaszentmiklós

131

Rábatamási

1029

Rábatöttös

240

Rábcakapi

189

Rácalmás

4280

Ráckeresztúr

3294

Ráckeve

9589

Rád

1749

Rádfalva

244

Rádóckölked

294

Radostyán

678

Ragály

712

Rajka

2575

Rakaca

861

Rakacaszend

408

Rakamaz

5159

Rákóczibánya

647

Rákóczifalva

5572

Rákócziújfalu

2081

Ráksi

508

Ramocsa

42

Ramocsaháza

1551

Rápolt

167

Raposka

271

Rásonysápberencs

611

Rátka

1032

Rátót

263

Ravazd

1245

Recsk

3071

Réde

1482

Rédics

1007

Regéc

109

Regenye

168

Regöly

1288

Rém

1429

Répáshuta

520

Répcelak

2781

Répceszemere

335

Répceszentgyörgy

121

Répcevis

392

Resznek

341

Rétalap

572

Rétközberencs

1185

Rétság

2975

Révfülöp

1229

Révleányvár

589

Rezi

1211

Ricse

1930

Rigács

195

Rigyác

435

Rimóc

1888

Rinyabesenyő

211

Rinyakovácsi

163

Rinyaszentkirály

436

Rinyaújlak

296

Rinyaújnép

55

Rohod

1325

Románd

339

Romhány

2375

Romonya

442

Rózsafa

411

Rozsály

791

Rózsaszentmárton

2078

Röjtökmuzsaj

481

Rönök

451

Röszke

3370

Rudabánya

2955

Rudolftelep

785

Rum

1111

Ruzsa

2712

Ságújfalu

1044

Ságvár

1934

Sajóbábony

3107

Sajóecseg

1124

Sajógalgóc

397

Sajóhidvég

1127

Sajóivánka

611

Sajókápolna

451

Sajókaza

3313

Sajókeresztúr

1657

Sajólád

3121

Sajólászlófalva

470

Sajómercse

263

Sajónémeti

567

Sajóörös

1215

Sajópálfala

833

Sajópetri

1585

Sajópüspöki

576

Sajósenye

461

Sajószöged

2314

Sajóvámos

2232

Sajóvelezd

883

Sajtoskál

418

Salföld

65

Salköveskút

476

Salomvár

640

Sály

1924

Sámod

221

Sámsonháza

280

Sand

438

Sándorfalva

8217

Sántos

592

Sáp

1079

Sáránd

2439

Sárazsadány

267

Sárbogárd

13390

Sáregres

774

Sárfimizdó

102

Sárhida

807

Sárisáp

2959

Sarkad

11088

Sarkadkeresztúr

1809

Sárkeresztes

1571

Sárkeresztúr

2636

Sárkeszi

587

Sármellék

1795

Sárok

146

Sárosd

3471

Sárospatak

13794

Sárpilis

708

Sárrétudvari

3119

Sarród

1035

Sárszentágota

1404

Sárszentlőrinc

1056

Sárszentmihály

2996

Sarud

1299

Sásd

3401

Sáska

319

Sáta

1389

Sátorhely

701

Sávoly

573

1373

Segesd

2751

Selyeb

517

Sellye

3041

Semjén

482

Semjénháza

648

Sénye

47

Sényő

1468

Seregélyes

4614

Serényfalva

1104

Sérsekszőlős

169

Sikátor

338

Siklósbodony

150

Siklósnagyfalu

437

Sima

28

Simaság

611

Simonfa

379

Simontornya

4464

Sióagárd

1363

Siójut

613

Sirok

2039

Sitke

682

Sobor

322

Sokorópátka

1118

Solt

7036

Soltszentimre

1398

Soltvadkert

7763

Sóly

422

Som

728

Somberek

1678

Somlójenő

329

Somlószőlős

715

Somlóvásárhely

1189

Somlóvecse

106

Somodor

460

Somogyacsa

229

Somogyapáti

573

Somogyaracs

229

Somogyaszaló

769

Somogybabod

547

Somogybükkösd

106

Somogycsicsó

194

Somogydöröcske

185

Somogyegres

236

Somogyfajsz

548

Somogygeszti

558

Somogyhárságy

466

Somogyhatvan

376

Somogyjád

1666

Somogymeggyes

558

Somogysámson

790

Somogysárd

1339

Somogysimonyi

87

Somogyszentpál

787

Somogyszil

853

Somogyszob

1754

Somogytúr

437

Somogyudvarhely

1171

Somogyvámos

801

Somogyvár

1853

Somogyviszló

279

Somogyzsitfa

618

Somoskőújfalu

2541

Sonkád

724

Soponya

1948

Sopronhorpács

834

Sopronkövesd

1170

Sopronnémeti

285

Sorkifalud

703

Sorkikápolna

265

Sormás

930

Sorokpolány

858

Sóshartyán

951

Sóstófalva

283

Sósvertike

200

Sótony

655

Söjtör

1567

Söpte

812

Söréd

504

Sukoró

1141

Sumony

485

Súr

1307

Surd

624

Sükösd

4094

Sülysáp

8205

Sümeg

6755

Sümegcsehi

673

Sümegprága

676

Süttő

2071

Szabadbattyán

4606

Szabadegyháza

2333

Szabadhidvég

929

Szabadi

328

Szabadkígyós

2845

Szabadszállás

6787

Szabadszentkirály

825

Szabás

613

Szabolcs

398

Szabolcsbáka

1346

Szabolcsveresmart

1679

Szágy

167

Szajk

831

Szajla

673

Szajol

4024

Szakácsi

163

Szakadát

296

Szakáld

587

Szakály

1459

Szakcs

1005

Szakmár

1370

Szaknyér

65

Szakoly

2974

Szakony

471

Szakonyfalu

405

Szákszend

1573

Szalafő

235

Szalánta

1228

Szalapa

247

Szalaszend

1117

Szalatnak

401

Szálka

586

Szalkszentmárton

3001

Szalmatercs

513

Szalonna

1086

Szamosangyalos

557

Szamosbecs

371

Szamoskér

453

Szamossályi

761

Szamostatárfalva

334

Szamosújlak

419

Szamosszeg

2106

Szanda

681

Szank

2621

Szántód

587

Szany

2342

Szápár

529

Szaporca

245

Szár

1693

Szárász

55

Szárazd

249

Szárföld

906

Szárliget

2255

Szarvas

17738

Szarvasgede

449

Szarvaskend

239

Szarvaskő

371

Szászberek

1008

Szászfa

173

Szászvár

2583

Szatmárcseke

1585

Szátok

548

Szatta

86

Szatymaz

4595

Szava

359

Szebény

476

Szécsénke

241

Szécsény

6359

Szécsényfelfalu

474

Szécsisziget

253

Szederkény

1863

Szedres

2421

Szegerdő

237

Szeghalom

9990

Szegi

361

Szegilong

252

Szegvár

4957

Székely

1090

Székelyszabar

699

Székkutas

2466

Szeleste

712

Szelevény

1188

Szellő

163

Szemely

485

Szemenye

343

Szemere

386

Szendehely

1518

Szendrő

4349

Szendrőlád

1874

Szenna

736

Szenta

471

Szentantalfa

428

Szentbalázs

358

Szentbékkálla

246

Szentborbás

147

Szentdénes

344

Szentdomonkos

527

Szente

359

Szentegát

426

Szentes

30362

Szentgál

2938

Szentgáloskér

584

Szentgotthárd

8939

Szentgyörgyvár

344

Szentgyörgyvölgy

471

Szentimrefalva

230

Szentistván

2685

Szentistvánbaksa

282

Szentjakabfa

111

Szentkatalin

133

Szentkirály

1972

Szentkirályszabadja

2117

Szentkozmadombja

83

Szentlászló

861

Szentliszló

335

Szentlőrinc

7059

Szentlőrinckáta

1901

Szentmargitfalva

106

Szentmártonkáta

5040

Szentpéterfa

1054

Szentpéterfölde

164

Szentpéterszeg

1207

Szentpéterúr

1068

Szenyér

329

Szepetnek

1698

Szerecseny

857

Szeremle

1602

Szerep

1693

Szergény

389

Szigetbecse

1356

Szigetcsép

2402

Szigetszentmárton

2073

Szigetújfalu

2198

Szigliget

976

Szihalom

2157

Szijártóháza

38

Szikszó

6163

Szil

1411

Szilágy

314

Szilaspogony

367

Szilsárkány

695

Szilvágy

221

Szilvás

173

Szilvásvárad

1737

Szilvásszentmárton

214

Szin

824

Szinpetri

268

Szirák

1185

Szirmabesenyő

4646

Szob

2857

Szokolya

1746

Szólád

621

Szomód

2079

Szomolya

1718

Szomor

1114

Szorgalmatos

1000

Szorosad

114

Szőc

431

Szőce

396

Szögliget

771

Szőke

152

Szőkéd

421

Szőkedencs

319

Szőlősardó

149

Szőlősgyörök

1218

Szörény

74

Szúcs

455

Szuha

664

Szuhafő

177

Szuhakálló

1099

Szuhogy

1233

Szulimán

263

Szulok

702

Szurdokpüspöki

2033

Szűcsi

1659

Szügy

1581

Szűr

318

Tab

4947

Tabajd

1007

Tabdi

1220

Táborfalva

3537

Tác

1678

Tagyon

98

Takácsi

956

Tákos

382

Taktabáj

620

Taktaharkány

4056

Taktakenéz

1283

Taktaszada

2166

Taliándörögd

700

Tállya

2164

Tamási

8778

Tanakajd

764

Táp

734

Tápióbicske

3587

Tápiógyörgye

3816

Tápióság

2772

Tápiószecső

6343

Tápiószele

6323

Tápiószentmárton

5637

Tápiószőlős

3154

Táplánszentkereszt

2491

Tapsony

848

Tápszentmiklós

906

Tar

2007

Tarany

1266

Tarcal

3228

Tard

1420

Tardona

1143

Tardos

1679

Tarhos

954

Tarján

2661

Tarjánpuszta

391

Tárkány

1616

Tarnabod

817

Tarnalelesz

1878

Tarnaméra

1749

Tarnaörs

1841

Tarnaszentmária

272

Tarnaszentmiklós

952

Tarnazsadány

1344

Tárnokréti

218

Tarpa

2312

Tarrós

117

Táska

459

Tass

3104

Taszár

2112

Tát

5660

Tataháza

1390

Tatárszentgyörgy

1935

Tázlár

1826

Téglás

6495

Tékes

271

Teklafalu

391

Telekes

557

Telekgerendás

1704

Teleki

240

Telkibánya

686

Tengelic

2526

Tengeri

77

Tengőd

528

Tenk

1265

Tényő

1522

Tépe

1165

Terem

701

Terény

452

Tereske

717

Teresztenye

41

Terpes

217

Tés

909

Tésa

95

Tésenfa

220

Téseny

347

Teskánd

1104

Tét

4077

Tetétlen

1448

Tevel

1577

Tibolddaróc

1537

Tiborszállás

1090

Tihany

1397

Tikos

140

Tilaj

199

Timár

1474

Tiszaadony

720

Tiszaalpár

5199

Tiszabábolna

452

Tiszabecs

1121

Tiszabercel

2013

Tiszabezdéd

2099

Tiszabő

2156

Tiszabura

2924

Tiszacsécse

271

Tiszacsege

5046

Tiszacsermely

684

Tiszadada

2503

Tiszaderzs

1317

Tiszadob

3119

Tiszadorogma

475

Tiszaeszlár

2867

Tiszafüred

12523

Tiszagyenda

1131

Tiszagyulaháza

808

Tiszaigar

915

Tiszainoka

452

Tiszajenő

1625

Tiszakanyár

1756

Tiszakarád

2634

Tiszakécske

11829

Tiszakerecseny

998

Tiszakeszi

2771

Tiszakóród

835

Tiszakürt

1604

Tiszaladány

715

Tiszalök

5897

Tiszalúc

5643

Tiszamogyorós

748

Tiszanagyfalu

1981

Tiszanána

2616

Tiszaörs

1435

Tiszapalkonya

1563

Tiszapüspöki

2211

Tiszarád

602

Tiszaroff

1899

Tiszasas

1147

Tiszasüly

1691

Tiszaszalka

974

Tiszaszentimre

2389

Tiszaszentmárton

1294

Tiszasziget

1754

Tiszaszőlős

1690

Tiszatardos

261

Tiszatarján

1428

Tiszatelek

1572

Tiszatenyő

1895

Tiszaug

1011

Tiszavalk

355

Tiszavárkony

1638

Tiszavasvári

13742

Tiszavid

515

Tisztaberek

685

Tivadar

224

Tóalmás

3421

Tófalu

655

Tófej

730

Tófű

138

Tokaj

4292

Tokod

4388

Tokodaltáró

3186

Tokorcs

349

Tolcsva

2010

Told

384

Tolmács

778

Tolnanémedi

1168

Tomajmonostora

765

Tomor

273

Tompa

4769

Tompaládony

328

Tordas

1805

Tormafölde

422

Tormás

356

Tormásliget

344

Tornabarakony

32

Tornakápolna

23

Tornanádaska

607

Tornaszentandrás

268

Tornaszentjakab

247

Tornyiszentmiklós

676

Tornyosnémeti

587

Tornyospálca

2745

Torony

1709

Torvaj

322

Tószeg

4745

Tótkomlós

6639

Tótszentgyörgy

180

Tótszentmárton

923

Tótszerdahely

1210

Tótújfalu

239

Tótvázsony

1233

Töltéstava

2107

Tömörd

282

Tömörkény

1869

Törökkoppány

480

Törtel

4414

Töttös

617

Trizs

270

Tunyogmatolcs

2682

Tura

8045

Túristvándi

775

Túrkeve

9863

Túrony

266

Túrricse

715

Tuzsér

3491

Türje

1808

Tüskevár

604

Tyukod

2153

Udvar

177

Udvari

523

Ugod

1479

Újbarok

397

Újcsanálos

949

Újdombrád

741

Újfehértó

13768

Újhartyán

2733

Újiráz

656

Újireg

328

Újkenéz

1074

Újkér

1035

Újkígyós

5708

Újlengyel

1737

Újléta

1087

Újlőrincfalva

277

Újpetre

1140

Újrónafő

837

Újsolt

174

Újszalonta

131

Újszász

6711

Újszentiván

1636

Újszentmargita

1587

Újszilvás

2765

Újtelek

454

Újtikos

989

Újudvar

1071

Újvárfalva

343

Ukk

347

Und

366

Úny

680

Uppony

366

Ura

711

Uraiújfalu

908

Úrhida

1998

Úri

2639

Úrkút

2181

Uszka

396

Uszód

1113

Uzsa

385

Üllés

3240

Vácduka

1140

Vácegres

859

Váchartyán

1786

Váckisújfalu

476

Vácszentlászló

2029

Vadna

630

Vadosfa

83

Vág

576

Vágáshuta

97

Vaja

3769

Vajdácska

1356

Vajszló

1977

Vajta

936

Vál

2458

Valkó

2405

Valkonya

66

Vállaj

994

Vállus

140

Vámosatya

598

Vámoscsalád

366

Vámosgyörk

2016

Vámosmikola

1648

Vámosoroszi

564

Vámospércs

5616

Vámosújfalu

872

Vámosszabadi

1426

Váncsod

1281

Vanyarc

1354

Vanyola

628

Várad

121

Váralja

961

Varászló

172

Váraszó

593

Várbalog

443

Varbó

1180

Varbóc

71

Várda

525

Várdomb

1274

Várfölde

226

Varga

128

Várgesztes

586

Várkesző

197

Várong

179

Városföld

2268

Városlőd

1446

Varsád

453

Varsány

1769

Várvölgy

1092

Vasad

1724

Vasalja

364

Vásárosbéc

202

Vásárosdombó

1219

Vásárosfalu

169

Vásárosmiske

363

Vásárosnamény

9193

Vasasszonyfa

381

Vasboldogasszony

612

Vasegerszeg

404

Vashosszúfalu

429

Vaskeresztes

358

Vaskút

3705

Vasmegyer

1675

Vaspör

391

Vassurány

871

Vasvár

4641

Vaszar

1684

Vászoly

245

Vasszécseny

1457

Vasszentmihály

382

Vasszilvágy

424

Vát

697

Vatta

970

Vázsnok

144

Vécs

725

Végegyháza

1599

Vejti

195

Vékény

166

Vekerd

155

Velem

342

Velemér

88

Velence

5163

Velény

176

Véménd

1599

Vének

166

Vép

3555

Vereb

817

Verőce

3218

Verpelét

4083

Verseg

1416

Versend

968

Vértesacsa

1776

Vértesboglár

976

Vérteskethely

602

Vértessomló

1388

Vértestolna

526

Vértesszőlős

2938

Vése

813

Veszkény

908

Veszprémfajsz

256

Veszprémgalsa

303

Veszprémvarsány

1064

Vésztő

7882

Vezseny

733

Vid

168

Vigántpetend

237

Villány

2626

Villánykövesd

315

Vilmány

1469

Vilonya

668

Vilyvitány

300

Vinár

261

Vindornyafok

153

Vindornyalak

101

Vindornyaszőlős

361

Visnye

230

Visonta

1111

Viss

772

Visz

217

Viszák

280

Viszló

85

Visznek

1205

Vitnyéd

1291

Vízvár

648

Vizslás

1416

Vizsoly

994

Vokány

954

Vonyarcvashegy

2117

Vöckönd

82

Völcsej

380

Vönöck

813

Vöröstó

92

Vörs

486

Zabar

566

Zádor

380

Zádorfalva

482

Zagyvarékas

3874

Zagyvaszántó

2026

Záhony

4614

Zajk

248

Zajta

408

Zákány

1261

Zákányfalu

595

Zákányszék

2832

Zala

260

Zalaapáti

1642

Zalabaksa

681

Zalabér

715

Zalaboldogfa

367

Zalacsány

1011

Zalacséb

581

Zalaerdőd

333

Zalagyömörő

476

Zalahaláp

1264

Zalaháshágy

386

Zalaigrice

123

Zalaistvánd

376

Zalakaros

2020

Zalakomár

3195

Zalaköveskút

29

Zalalövő

3154

Zalameggyes

56

Zalamerenye

197

Zalasárszeg

115

Zalaszabar

621

Zalaszántó

997

Zalaszegvár

164

Zalaszentbalázs

866

Zalaszentgrót

7637

Zalaszentgyörgy

438

Zalaszentiván

1101

Zalaszentjakab

402

Zalaszentlászló

838

Zalaszentlőrinc

306

Zalaszentmárton

85

Zalaszentmihály

1077

Zalaszombatfa

54

Zaláta

280

Zalatárnok

704

Zalaújlak

118

Zalavár

974

Zalavég

432

Zalkod

295

Zamárdi

2599

Zámoly

2315

Zánka

944

Zaránk

455

Závod

323

Zebecke

96

Zebegény

1284

Zemplénagárd

877

Zengővárkony

421

Zichyújfalu

989

Zics

402

Ziliz

425

Zimány

651

Zirc

7260

Zók

298

Zomba

2308

Zubogy

610

Zsadány

1810

Zsáka

1745

Zsámbok

2484

Zsana

862

Zsarolyán

452

Zsebeháza

140

Zsédeny

211

Zselickisfalud

286

Zselickislak

327

Zselicszentpál

424

Zsennye

97

Zsira

795

Zsombó

3465

Zsujta

193

Zsurk

787

Az alábbi települések külterülete (tanyás külterület) vagy részönkormányzata a helyi közösség által lefedett terület része lehet:

Abony

804

Albertirsa

1488

Bábolna

267

Bácsalmás

384

Baja

1584

Balkány

1493

Bátaszék

373

Békés

653

Békéscsaba

3105

Bonyhád

338

Cegléd

2921

Csongrád

1713

Dabas

711

Debrecen

7686

Dunaföldvár

225

Edelény

224

Enying

333

Füzesabony

351

Gyomaendrőd

1073

Gyula

1851

Hajdúböszörmény

915

Hajdúdorog

390

Hajdúnánás

396

Hajdúsámson

2694

Heves

331

Hódmezővásárhely

2945

Izsák

427

Jánoshalma

270

Jánossomorja

364

Jászberény

1773

Kaba

206

Kaposvár

1808

Karcag

587

Kecel

496

Kecskemét

13732

Kerekegyháza

766

Keszthely

557

Kisbér

239

Kiskőrös

1325

Kiskunfélegyháza

4441

Kiskunhalas

3441

Kiskunmajsa

1961

Kistelek

725

Komádi

254

Komló

313

Kunszentmárton

701

Kunszentmiklós

273

Lajosmizse

3438

Martonvásár

304

Mezőberény

373

Mezőhegyes

1472

Mezőtúr

964

Mohács

650

Monor

655

Mór

299

Mórahalom

1502

Nagyhalász

543

Nagykálló

282

Nagykáta

699

Nagykőrös

2456

Nyíradony

330

Nyíregyháza

9012

Nyírtelek

1938

Orosháza

1668

Örkény

260

Pápa

907

Pécsvárad

227

Pilis

1131

Polgárdi

772

Pusztaszabolcs

254

Ráckeve

264

Sándorfalva

494

Sárbogárd

353

Sárospatak

740

Sásd

235

Sátoraljaújhely

284

Siklós

301

Solt

410

Soltvadkert

748

Sülysáp

291

Sümeg

270

Szabadszállás

603

Szarvas

2454

Szeghalom

308

Szekszárd

898

Szentes

2449

Szentlőrinc

241

Szigetvár

453

Tamási

1424

Tapolca

618

Tata

685

Tiszakécske

1781

Tompa

1027

Törökszentmiklós

433

Túrkeve

266

Újfehértó

296

Vámospércs

426

Zalaegerszeg

2336

2. melléklet a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelethez27

Az e rendelet alapján alkalmazandó formanyomtatványok kötelező adattartalma
1. Az 5. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma
1.1. Nyilvántartásba vételi lap a helyi közösséghez történő csatlakozáshoz:
1.1.1. Helyi közösség adatai (név, régió, megye, kistérség, képviselő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe)
1.1.2. Csatlakozó szerv adatai (alapadatok, címadatok)
1.1.3. Csatlakozó magánszemély adatai (alapadatok, címadatok)
1.1.4. Keltezés
1.1.5. Aláírás
1.2. Ajánlás új tag csatlakozása érdekében:
1.2.1. Helyi közösség neve
1.2.2. Helyi közösség alapító tagjának neve, címe
1.2.3. Ajánlott szervezet neve, címe
1.2.4. Ajánlott szervezet képviselőjének neve, címe
1.2.5. Keltezés
1.2.6. Aláírás
2. A 6. § (4) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma
2.1. Jegyzőkönyv:
2.1.1. Helyi közösség neve
2.1.2. Gyűlés helyszíne, ideje
2.1.3. Napirendi pontok
2.1.4. Levezető elnök neve
2.1.5. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve
2.1.6. Szavazás eredménye
2.1.7. Határozat
2.1.8. Keltezés
2.1.9. Aláírás
2.2. Helyi közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztés, helyi igazgatás, valamint a közösségi kezdeményezések területén szerzett szakmai tapasztalatainak igazolása:
2.2.1. Tag szervezet neve
2.2.2. Tag által képviselt szféra
2.2.3. Tag szervezet tevékenységi körei
2.2.4. Szervezeti stabilitás
2.2.5. Tag szervezet szakmai tapasztalatai
2.2.6. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő szakmai tapasztalatai
2.2.7. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő neve, beosztása
2.2.8. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő végzettsége, nyelvtudása
2.2.9. Keltezés
2.2.10. Aláírás
3. A 8. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma
3.1. Egyesülési nyilatkozat:
3.1.1. Helyi közösség neve
3.1.2. Helyi közösség képviselőjének neve, címe
3.1.3. Egyesülő helyi közösség neve
3.1.4. Egyesülést követően létrejött új helyi közösség neve
3.1.5. Egyesülést követően létrejött új helyi közösség képviselőjének neve, címe
3.1.6. Keltezés
3.1.7. Aláírás
3.2. Jegyzőkönyv:
3.2.1. Helyi közösség neve
3.2.2. Gyűlés helyszíne, ideje
3.2.3. Napirendi pontok
3.2.4. Levezető elnök neve
3.2.5. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve
3.2.6. Szavazás eredménye
3.2.7. Határozat az egyesülésről, létrejövő új helyi közösség nevéről, képviselőjéről
3.2.8. Keltezés
3.2.9. Aláírás
4. A 9. § (6) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma:
4.1. A nyilvántartásba vett helyi közösség elismeréséről szóló kérelem:
4.1.1. Helyi közösség neve
4.1.2. Helyi közösség képviselőjének neve, beosztása, címe
4.1.3. Delegáló szervezet megnevezése
4.1.4. Illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda megnevezése
4.1.5. Helyi közösség által lefedett települések száma
4.1.6. Helyi közösség által lefedett települések megnevezése, népességszáma, külterületi jogosultsága
4.1.7. A helyi közösség alapító tagjainak és tagjainak száma az egyes településeken, a tagok szféránkénti megoszlása
4.1.8. A földrajzi folytonosságot megszakító települések megnevezése (ha van ilyen település) és a folytonosság megszakadásának indoklása.
1

A rendeletet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. június 18. napjával.

2

A 2. § d) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § e) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. § k) pontja a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés f) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (6) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (7) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (5) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § új (3) bekezdését a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

12

A 6. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 4. §-a, szövege a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (4) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított, a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (1) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (2) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. § (5) bekezdését a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. § (4) bekezdés f) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (6) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. § a 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

22

A 12. § (2) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

23

A 12. § (3) bekezdése a 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

24

A 12. § (4) bekezdése a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

25

A 13. § (3) bekezdésének első mondata a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

26

A melléklet a Magyar Közlöny 2007. évi 115. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, valamint a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg, megjelölését a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (9) bekezdése 1. mellékletre változtatta.

27

A 2. mellékletet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (9) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet megjelölését 1. mellékletre változtatta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére