• Tartalom

96/2007. (IX. 7.) FVM rendelet

a belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt keletkezett veszteségek csekély összegű támogatásáról1

2013.08.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) őstermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott magánszemély;

b) agrár „de minimis” támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban kiadott 1860/2004/EK rendelet (a továbbiakban: agrár „de minimis” rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti támogatás;

c) belterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának (4) bekezdése szerinti terület;

d) tavaszi fagykár: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti kár;

e) regisztrációs szám: az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint kapott azonosító szám.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint kizárólag a 2. számú mellékletben felsorolt termékeket előállító belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatti veszteségek enyhítésére agrár „de minimis” támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő tevékenységet végző természetes személy őstermelő (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki

a) eleget tett a Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének vagy azt igazoltan kérelmezte;

b) nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, illetve nem áll végrehajtási eljárás alatt;

c) az általa előállított terméket belterületi ingatlanon termeli, amely termőterület nagysága legalább az egyezer négyzetmétert eléri;

d) nyilatkozik, hogy szőlő- és gyümölcs termékek előállítását piaci úton történő értékesítés céljából végzi;

e)2 a tavaszi fagykárt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH) a támogatási kérelme beadásáig bejelentette és a fagykár miatti várható hozamérték-csökkenés a 30%-os mértéket meghaladja;

f) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző egymást követő hároméves időszakban az általa már igénybe vett, valamennyi agrár „de minimis” támogatás összegéről.

(3) A tavaszi fagykár miatti várható hozamérték-csökkenést az 1. számú melléklet kitöltéséhez a 2. számú mellékletben szereplő árak felhasználásával kell megállapítani. Azon termékek esetében, amelyeknél a támogatási kérelem beadásának időpontjáig nem történt meg a betakarítás, a mennyiségre vonatkozó értékeket becsléssel kell megállapítani.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke szőlő- és gyümölcsös ültetvény területre négyzetméterenként négy forint.

3. § (1)3 A támogatási kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 2007. szeptember 14-éig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a NÉBIH kérelmező lakhelye szerint illetékes területi szervénél, amely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A kérelemhez mellékelni kell a regisztrációs számról kiadott igazolás másolatát is.

(2) A támogatási kérelem 3. pontja szerinti táblázat „D” oszlopában a károsodott növények között a 2. számú mellékletben felsorolt termékek adhatók meg.

(3) Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ugyanarra a helyrajzi számmal azonosított területre csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Ugyanazon helyrajzi számmal azonosított területre beadott több támogatási kérelem benyújtása esetén azokat indokolás nélkül el kell utasítani.

(4)4 A NÉBIH kérelmező lakhelye szerint illetékes területi szerve a támogatási kérelmek jogszerűségét megvizsgálja, és a kérelmeket záradékkal látja el, amelynek során ellenőrzi a kérelmező regisztrációs számát, a földhasználó személyét, a terület belterület jellegét, a tavaszi fagykár bejelentésének megtörténtét, valamint a terület nagysága alapján az igényelt támogatási összeg jogosságát.

(5)5 A NÉBIH kérelmező lakhelye szerint illetékes területi szerve a támogatási kérelmeket legkésőbb szeptember 27-éig továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. Ezzel egyidejűleg a NÉBIH kérelmező lakhelye szerint illetékes területi szerve az e rendelet 4. számú melléklete szerinti kárbejelentési adatállomány-összesítőt elektronikus formában és papír alapon is megküldi az MVH részére. Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehető támogatásról és a jóváhagyott összegekről havonta tájékoztatja a Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium).

(6) A minisztérium a támogatás fedezetét a Folyó kiadás és jövedelemtámogatás előirányzat terhére biztosítja a 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán. Az MVH 2007. október 15-éig, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított 15 munkanapon belül folyósítja a támogatást a termelők részére.

4. § (1) Minden egyes agrár „de minimis” támogatás odaítélésekor a támogatási kérelem benyújtását megelőző egymást követő hároméves időszakban bármely jogcímen odaítélt agrár „de minimis” támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(2) A mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH a támogatás összegét az érintett kérelmezőnél a túllépés mértékével megegyezően csökkenti.

5. § Az MVH a támogatási kérelmek elbírálásakor az agrár „de minimis” rendelet szerinti felső határ betartása szempontjából a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban című, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 325., 2004. 10. 28., 4. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

1. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

Összesítő táblázat a hozamérték-csökkenés megállapításához
A kérelmező adatai:
Ügyfél neve: .......................................................................................................... Tel.:     
Lakhely/székhely címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) .................................... út/utca/tér ......... hsz.
Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) .................................... út/utca/tér ......... hsz.
MVH regisztrációs száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜ ⬜⬜
Adóazonosító száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Őstermelői igazolvány száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Termék megnevezése

Tárgyévi
belterületi
szőlő- és gyümölcsös kert területe
ha*

Termésátlag

Átlagár

Tárgyévi
hozam-
érték

Referencia
hozam-
érték

Hozamérték-
csökkenés

tárgyév
kg/ha*

bázisév**
kg/ha*

tárgyévi adatok
Ft/kg

bázisév
Ft/kg

(B×C×E)
Ft

(B×D×F)
Ft

(H–G)
Ft

(H–G)×100H
%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Gyümölcsfélék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ipari alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– étkezési alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– cseresznye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– meggy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– szilva és ringló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– sárgabarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– őszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nektarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– köszméte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ribiszke, piros és fehér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ribiszke, fekete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– málna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– szamóca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyümölcsfélék összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Bázisként a tárgyévet megelőző elemikármentes év adatait kell figyelembe venni.
Kelt: ......................, 2007. ............... hó ........ nap
...........................................................
kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

A szőlő és gyümölcs átlagárak a hozamérték-csökkenés számításához

Megnevezés

Éves átlagár (Ft/kg)

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Ipari alma

17,3

10,8

23,0

24,7

38,5

Étkezési alma

51,5

45,6

40,1

58,4

65,0

Körte

42,3

50,8

48,5

48,5

57,2

Cseresznye

143,1

134,7

144,6

165,6

195,5

Meggy

170,5

67,9

104,3

104,7

146,0

Szilva és ringló

61,8

29,3

62,2

41,7

58,1

Sárgabarack

83,6

58,5

104,8

70,5

98,3

Őszibarack

74,3

58,4

47,4

54,2

75,7

Nektarin

81,7

64,6

52,1

59,6

83,3

Köszméte

219,2

261,8

163,2

71,0

83,8

Ribiszke, piros és fehér

158,2

78,7

64,7

63,9

89,2

Ribiszke, fekete

110,6

37,2

44,7

50,4

70,3

Málna

238,6

206,0

187,4

207,5

244,9

Szamóca

214,3

248,7

298,6

375,6

443,3

Csemegeszőlő

106,3

47,9

90,5

95,1

112,2

Borszőlő

59,5

45,0

47,3

62,8

74,1

Dió, héjas súlyban

194,8

163,7

227,9

260,4

307,3

3. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez6

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok által okozott veszteségek
csekély összegű támogatásához
A támogatási kérelmet a kérelmező lakhelye szerinti illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell személyesen vagy postai úton benyújtani.
1.A kérelmező adatai:
Neve: ..................................................................................................................... Tel.:     
Lakhely/székhely címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) .................................... út/utca/tér ......... hsz.
Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) .................................... út/utca/tér ......... hsz.
MVH regisztrációs száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜ ⬜⬜
Adóazonosító száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Őstermelői igazolvány száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
2.A káresemény rövid leírása:
3.A termőterület adatai:

Település megnevezése

Helyrajzi szám

A károsodott terület
nagysága
(négyzetméter)

A károsodott növények
megnevezése

Hozamérték-csökkenés
(%)

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

Megjegyzés: az „E” oszlopba beírandó viszonyszámokat a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelet 1. számú mellékletének „J” oszlopában szereplő adatok alapján kell kitölteni.
4.Az igényelt támogatás összege: T= ........................ Ft
T (Ft) = 4 (Ft/négyzetméter) × „B”-oszlop „Összesen”-sora (négyzetméter, kerekítve)
5.Nyilatkozat:
5.1. Nyilatkozom, hogy végrehajtási eljárás alatt nem álló őstermelő vagyok.
5.2. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor lejárt köztartozásom nincs.
5.3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
5.4. Nyilatkozom, hogy az agrár „de minimis” támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.
5.5. Kijelentem, hogy az 1860/2004/EK bizottsági rendelet alapján az előző hároméves időszakban agrár „de minimis” támogatást
nem vettem igénybe;
az alábbi jogcímeken, az alábbi összegeket vettem igénybe*
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
Jogcím: ................................................................................. Kapott támogatás összege      Ft
5.6. Nyilatkozom, hogy a szőlő- és gyümölcstermelést piaci úton történő értékesítés céljából végzem, az elmúlt évben azok értékesítéséből ............ Ft árbevételt értem el, melyről számlával/felvásárlási jeggyel rendelkezem.
5.7. Tudomásul veszem, hogy, bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában a részemre odaítélt agrár „de minimis” támogatás összege nem haladhatja meg a 3000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Kelt: ................................., 2007. ............................... hó ................. nap
...............................................................
kérelmező aláírása
MgSzH záradéka:
A kérelmező a művelésében lévő, a támogatási kérelem 3. pontjában feltüntetett belterületi termőterület(ek)en a 2007. évi tavaszi fagyok által okozott kártételt az MgSzH-nak bejelentette, a bejelentést a NÉBIH nyilvántartásba vette és adatállományában rögzítette.
A jogszabály által előírt mellékleten benyújtott támogatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőriztem, amelynek alapján a támogatási kérelem 4. pontjában feltüntetett támogatási összeget
a) megalapozottnak tartom,
b)      miatt
....................................................... Ft összegben tartom megalapozottnak,
c)      miatt
nem tartom megalapozottnak.
Kelt: ................................., 2007. ............................... hó ................. nap
......................................................................
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
–––––––––––
* A nem kívánt rész áthúzandó.

4. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

Kárbejelentési adatállomány-összesítő

Sorszám

Ügyfél adatai

A károsodott területek adatai

A kérelem adatai

regisztrá-
ciós szám

adó-
azonosító
jel

adószám

név

lakcím/
székhely

helység

hrsz.

terület-
nagyság
(m2)

belterület
(i/n)

igényelt
összeg

javasolt
összeg

hozam-
érték-
csökkenés
mértéke
(%)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 44. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 13. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 72. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 72. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 72. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 72. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 72. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére