• Tartalom

97/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról1

2013.08.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) termelő: a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet szerinti kis- és középvállalkozó;

b) agrár „de minimis” támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: agrár „de minimis” rendelet) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti támogatás;

c) tavaszi fagykár: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: kárenyhítési törvény) végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: kárenyhítési rendelet) 1. §-ának b) pontja szerinti kár;

d) száz százalékos terméskiesés: egy adott helyrajzi számmal rendelkező területen vagy annak egy részén a korábbi, legutolsó kármentes évben megállapított és dokumentált termésmennyiségnek legalább 95%-át elérő vagy azt meghaladó termésmennyiség-csökkenés.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint kizárólag a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos termésveszteséget elszenvedett termelők egyszeri megsegítésére agrár „de minimis” támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás igénybevételére az a termelő jogosult, aki

a) eleget tett a Tv.-ben előírt regisztrációs kötelezettségének vagy azt igazoltan kérelmezte;

b) rendelkezik a kárenyhítési rendelet alapján megkötött, 2007. évre érvényes kárenyhítési hatósági szerződéssel;

c) nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási, magánszemély esetén végrehajtási eljárás alatt;

d) nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor nincs lejárt köztartozása;

e) nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása;

f) nyilatkozik, hogy szőlő- és gyümölcs termékek előállítását piaci úton történő értékesítés céljából végzi;

g)2 a száz százalékos terméskiesést okozó tavaszi fagykárt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH) bejelentette;

h) a használatában lévő termőterületből legalább 0,1 ha nagyságú olyan termőterülettel rendelkezik, amelyen az 1. § d) pontja szerinti száz százalékos terméskiesés megállapítható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületre hektáronként legfeljebb negyvenezer forint lehet.

(4)3 Azon esetekben, amikor az 1. § d) pontja szerinti száz százalékos terméskiesés megállapításához a legutolsó kármentes évről nem áll rendelkezésre adat, a szükséges információk beszerzése céljából a termelőnek a NÉBIH-hez kell fordulnia, amely a Központi Statisztikai Hivatal adott termékre és az adott évre vonatkozó megyei átlagtermésadatok alapján képezi a bázisadatot. Ez a bázisadat szolgál az adott termelő esetében a termésmennyiség-csökkenés aránya kiszámításának alapjául.

3. § (1)4 A támogatási kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 2007. szeptember 25-éig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a termelő lakhelye/székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A kérelemben fel kell tüntetni az igénylő kárenyhítési szerződésének számát. A kérelemhez csatolni kell az igénylő részére a Tv. 30. § (1) bekezdése szerint megállapított regisztrációs számról szóló okirat másolatát.

(2) Egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3)5 A NÉBIH a támogatási kérelmek jogszerűségét megvizsgálja és záradékkal látja el, amelynek során ellenőrzi az igénylő személyének a 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultságát, a tavaszi fagykár bejelentésének megtörténtét, a fagykár mértékét, az igényelt támogatási összeg jogosságát.

(4)6 Az NÉBIH a záradékkal ellátott támogatási kérelmeket legkésőbb 2007. október 4-éig továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. Ezzel egyidejűleg az NÉBIH az e rendelet 2. számú melléklete szerinti kárbejelentési adatállomány- összesítőt elektronikus formában és papír alapon is megküldi az MVH részére. Az MVH a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehető támogatásról, és a jóváhagyott összegekről tájékoztatja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium).

(5)7 Az MVH elutasítja azon támogatási kérelmeket, amelyeket az NÉBIH nem záradékolt.

(6) A minisztérium a megfelelő támogatási összegeket a Folyó kiadás és jövedelemtámogatás előirányzat terhére biztosítja a 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán. Az MVH 2007. október 15-éig, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított 15 munkanapon belül dönt a támogatás kifizetéséről.

4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosult nyilatkozzon a támogatási kérelem benyújtását megelőző egymást követő hároméves időszakban az általa már igénybe vett, valamennyi agrár „de minimis” támogatás összegéről.

(2) Minden egyes agrár „de minimis” támogatás odaítélésekor a döntést megelőző hároméves időszakban jóváhagyott agrár „de minimis” támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) A mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH a támogatás összegét az érintett termelőnél a túllépés mértékével megegyezően csökkenti.

(4) A kárenyhítési törvény alapján kárenyhítési juttatásban is részesülő termelő részére nyújtott, e rendelet szerinti agrár „de minimis” támogatás és a kárenyhítési juttatás együttes összege nem haladhatja meg a kárenyhítési rendelet 3. §-ának (5) bekezdése szerinti összeget. A megállapított túlfizetés összegét az MVH által hozott fizetési kötelezettséget megállapító határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül köteles a termelő visszafizetni az MVH által vezetett 1003200-00287560-00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlára.

5. § Az MVH a támogatási kérelmek elbírálásakor az agrár „de minimis” rendelet szerinti felső határ betartása szempontjából a kérelem benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban című, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet (HL L 325., 2004. 10. 28., 4. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

1. számú melléklet a 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez8


TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést
elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásához

A támogatási kérelmet a termelő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kell személyesen vagy postai úton benyújtani.

1.A kérelmező adatai:
Termelő neve: ................................................................................... Tel.:     
Lakhely/székhely címe:  ⬜⬜⬜⬜ ................................ (helység)      út/utca/tér ..... hsz.
Levelezési címe:  ⬜⬜⬜⬜ ........................................... (helység)      út/utca/tér ..... hsz.
MVH regisztrációs száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Adószáma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜ ⬜⬜
Adóazonosító száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Őstermelői igazolvány száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
A kárenyhítési hatósági szerződés száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

2.A káresemény rövid leírása:3.A termőterület adatai:

Település megnevezése
A

Helyrajzi szám
B

A károsodott terület
nagysága
(ha)
C

A károsodott növények
megnevezése
D

Terméskiesés mértéke
(%)
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 


A táblázatban csak az 1. § d) pont szerint definiált, illetve adott esetben a 2. § (4) bekezdése szerint megállapított száz százalékos mértékben megsemmisült termés termőterületének adatait lehet szerepeltetni.
A „D” oszlopban károsodott növényként ipari alma, étkezési alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, ringló, sárgabarack, őszibarack, nektarin, köszméte, ribiszke, málna, szamóca, csemegeszőlő, borszőlő és dió adható meg.

4.Az igényelt támogatás összege: T=........................Ft
[T (Ft) = 40 000 (Ft/ha) × „C”-oszlop „Összesen”-sora (hektárban számolva, egy tizedes pontosságig kerekítve)]

5.Nyilatkozat:

5.1. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagy őstermelő vagyok (a vonatkozó rész aláhúzandó).

5.2. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor lejárt köztartozásom nincs.

5.3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

5.4. Nyilatkozom, hogy az agrár „de minimis” támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.

5.5. Nyilatkozom, hogy a szőlő- és gyümölcstermelést piaci úton történő értékesítés céljából végzem, az elmúlt évben azok értékesítéséből ............ Ft árbevételt értem el, melyről számlával/felvásárlási jeggyel rendelkezem.

5.6. Az 1860/2004/EK Bizottsági rendelet alapján a folyó pénzügyi évben és az előző hároméves időszakban agrár „de minimis” támogatást
nem vettem igénybe.*
az alábbi jogcímeken, az alábbi összegekben vettem igénybe*

Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró
Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró
Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró
Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró
Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró
Jogcím: …………………………………… Kapott támogatás összege     euró

* A nem kívánt rész áthúzandó.

5.7. Tudomásul veszem, hogy bármely egymást követő hároméves időszakban a részemre odaítélt csekély összegű agrár „de minimis” támogatás összege nem haladhatja meg a 3000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

.......................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása
NÉBIH záradéka:
A kérelmező a művelésében lévő termőterületen a 2007. évi tavaszi fagyok által okozott száz százalékos a NÉBIH-nek bejelentette, a bejelentést az NÉBIH nyilvántartásba vette és adatállományában rögzítette.
A jogszabály által előírt ellenőrzéseket elvégeztem, a mellékleten benyújtott támogatási kérelem 4. pontjában feltüntetett támogatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőriztem, amelynek alapján igény jogosultságának megállapítását
a) javasolom,
b) módosítással, ....................................................................................................... miatt
...................... Ft összegben javasolom,
c) nem javasolom.

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

........................................................................
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

2. számú melléklet a 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez9


Kárbejelentési adatállomány-összesítő
(2007. évi tavaszi száz százalékos fagykár)

Sor-
szám

Ügyfél adatai

A száz százalékban károsodott területek adatai

A kérelem adatai

 

regisztrációs
szám

adóazonosító
jel

adószám

név

lakcím/székhely

kárenyhítési hatósági
szerződés
száma

helység

hrsz.

területnagyság
(ha)

igényelt összeg

javasolt összeg

benyújtás
időpontja
(év/hó/nap)

 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelt: .................. 2007. ................. hó ....... nap

...................................................................………
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1

A rendeletet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 44. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 13. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdés g) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

[A 3. § (1) bekezdésének a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „az illetékes MgSzH területi szervéhez” szövegrész helyébe a „az illetékes a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

A 3. § (3) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § e) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 73. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium” szövegrész helyébe a „a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg lép, nem vezethető át.]

7

A 3. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § e) és h)–i) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 73. § g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „a NÉBIH-hez” szöveg lép, nem vezethető át.]

9

A 2. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 73. § i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére