• Tartalom

98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről

2007.12.31.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az erdőkre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület elnevezéssel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Abaújkér közigazgatási területén lévő, az 1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 160,0 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a terület kiemelkedően magas biológiai sokféleségének, elsősorban a fokozottan védett uhu (Bubo bubo) élő- és szaporodóhelyeként, egyben más nagytestű ragadozó madarak [például parlagi sas (Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaetus gallicus)] számára is kiemelkedő jelentőségű táplálkozóterületként szolgáló gyepek megőrzése, továbbá az itt található növénytársulások – természetes sztyepprétek, bennük több védett és fokozottan védett növényfajjal, például leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), hegyi kökörcsin (Pulsatilla montana), magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) – és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek biztosítása.

3. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság).

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meghatározott tevékenységeket az igazgatóság és – erdő esetében – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Abaújkér
030; 032; 033/116; 033/118; 033/119; 033/120; 033/121; 033/123; 033/124; 033/125; 034; 035; 036; 037; 038; 039

2. melléklet a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

– A területen található védett és fokozottan védett fajok által reprezentált, hazai szinten is egyedülálló életközösség megőrzése.

– A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok állományainak, egyedszámának, populációik életképességének megőrzése különös tekintettel a magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) és az uhu (Bubo bubo) előfordulására.

– A természetes és természetszerű élőhelyek, társulások megőrzése, ezek területi kiterjedésének növelése a termőhelynek nem megfelelő, nem őshonos vagy invazív fajok által reprezentált élőhelytípusok és mesterségesen kialakított ültetvények területének csökkenése mellett.

– A terület kiemelkedően magas biológiai sokféleségének megőrzése a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok tekintetében.

– A természeti értékek bemutatásának és a természetvédelmi oktatás lehetőségének biztosítása a természetvédelmi szemlélet erősítése érdekében.

– A terület további, természetvédelmi célú kutatásának, fejlesztésének biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A gyepek értékes életközösségeinek megőrzése, a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok egyedszámának, állományának fenntartása és erősítése aktív természetvédelmi kezeléssel és hagyományos területhasználati módok visszaállításával.

– A nem őshonos fafajokból álló erdők termőhelynek megfelelő átalakítása.

– Invazív fafajok visszaszorítása, a termőhelyek aktív természetvédelmi kezeléssel történő helyreállítása.

– Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások beindítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– A becserjésedő gyepekről el kell távolítani a cserjéket. A letisztított területrészeken a sarjfelverődést legeltetéssel kell megakadályozni, szükség esetén kézi erővel kell visszavágni a sarjakat. A cserjementes gyeprészeket kaszálni kell. A levágott fás növényi részeket és a lekaszált füvet el kell távolítani a területről.

– A száraz, illetve sziklagyep jellegű területek legeltetése tilos.

– A mezofil gyepeket legeltetéssel kell kezelni, az állatsűrűség nem haladhatja meg a 2 juh/ha értéket.

– Az akác által elfoglalt gyepterület helyreállítását kézi erővel, illetve legeltetéssel kell elvégezni.

3.1.2. Erdők kezelése

– A fenyves állományokat fokozatosan vissza kell szorítani, és a termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokra kell lecserélni. A természetes újulatból származó fenyőegyedeket el kell távolítani a területről.

– A területen elszórtan jelen lévő tölgyegyedek és az elegyfafajok egyedeinek megerősödését elő kell segíteni.

– Meg kell akadályozni az akác terjedését.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

3.1.3. Kivett területek kezelése

– A földutak szélesítése, új utak kialakítása tilos a területen.

– A bányászat eredményeként visszamaradt sziklafalakat érintetlenül kell hagyni, az ott megjelent akácot és fenyőt vissza kell szorítani.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Közlekedés

– Gépjárművel történő közlekedés – a természetvédelmi kezelés, illetve a területen jogszerűen folytatott gazdálkodás, munkavégzés érdekében történő gépjármű használaton kívül – tilos.

3.2.2. Látogatás

– A terület látogatása – amennyiben annak célja nem természetvédelmi kezelés, illetve a 3.2.1. pontban meghatározott gazdálkodás, munkavégzés – csak gyalogosan lehetséges, az utakról tilos letérni.

– A területen jogszerű gazdálkodást, munkavégzést folytatók számára – tevékenységük elvégzése érdekében – biztosítani kell a belépést.

3.2.3. Terület- és földhasználat

– A területen új épület, építmény létesítése – természetvédelmi kezelés érdekében létesítendő épületen, építményen kívül – tilos.

– Burkolt és burkolatlan utak nem alakíthatók ki a területen.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére