• Tartalom

2007. évi XCIX. törvény

2007. évi XCIX. törvény

az európai területi együttműködési csoportosulásról1

2012.07.06.

Az Országgyűlés a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében – összhangban az Európai Közösség jogszabályaival – a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1. § (1)2 A magyarországi székhelyű európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: európai területi társulás) alapítására, szervezetére, működésére és megszűnésére az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) és az e törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2)3 E törvény szabályait kell alkalmazni a külföldi székhelyű európai területi társulásban magyar jog szerinti tag részvételének jóváhagyására irányuló eljárásban.

(3)4 A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Mag yarország tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésének a)–f) pontja szerinti szervezeteket kell érteni (magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)–f) pontja szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel rendelkezik.

Tevékenység

2. § (1)5 Európai területi társulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, közhatalmi tevékenységet nem végezhet.

(2) A helyi önkormányzat

a)6 költségvetési szerve európai területi társulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre,

b)7 európai területi társulásban való részvételéről szóló képviselő- testületi döntés a jogi személyiséggel rendelkező társulásra ruházható át.

(3)8 Az európai területi társulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség).

(4)9 Ha az európai területi társulás tevékenysége, működése megfelel a külön törvényben előírt, a közhasznúság megállapítására vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú jogállást szerezhet.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS ALAPÍTÁSA10

Alapítás

3. §11 Az európai területi társulás neve az „európai területi együttműködési csoportosulás” elnevezést tartalmazza. A Rendelet 12. cikkének (2) bekezdése ötödik albekezdése szerinti esetben az európai területi társulás neve a „korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás” elnevezést tartalmazza.

Jóváhagyás

4. §12 (1) A Rendelet 4. cikkének (3) és (6) bekezdésében meghatározott jóváhagyásról a Kormány által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: Hatóság) dönt.

(2) A jóváhagyás akkor tagadható meg, ha

a) az európai területi társulás tevékenysége vagy a kérelmező európai területi társulásban történő részvétele jogszabályba ütközik,

b)13 az állam kivételével a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kérelmező nem rendelkezik hozzájárulással arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet,

c)14 az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv kérelmező nem rendelkezik a képviselő-testület vagy közgyűlés hozzájárulásával arra vonatkozóan, hogy az egyezmény- és az alapszabály-javaslat szerinti európai területi társulásban tagként részt vehet, vagy

d)15 a helyi vagy nemzetiségi önkormányzat kérelmező nem rendelkezik az európai területi társulásban való részvételről szóló képviselő-testületi, közgyűlési döntéssel.

(3) A Hatóság az (1) bekezdés szerinti jóváhagyással rendelkező szervezetek adatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az alábbi adatok szerepelnek:

a) a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye,

b) az európai területi társulás neve, székhelye,

c) az európai területi társulás célkitűzése és feladatai,

d) a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály- és az egyezményjavaslat közérdekből nyilvánosak, azokat a Hatóság az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhető módon közzéteszi.

Nyilvántartásba vétel

5. § (1)16 Az európai területi társulás bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételi eljárás nemperes eljárás, melyre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező.

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez az egyezmény és az alapszabály eredeti példányát, amennyiben az nem magyar nyelven készült, annak magyar nyelvű hiteles fordítását, valamint a Rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyások eredeti példányát és magyar nyelvű hiteles fordítását kell csatolni.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a 6. § (2) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott adatokat.

(4)17 Az európai területi társulás nyilvántartásba vételére irányuló hiányos kérelem benyújtása esetén a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül postára adott, vagy a kérelmezőnek átadott végzésben a bíróság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(5) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az ügy érdeméről döntő végzés meghozataláig a kérelmező visszavonja.

(6) A bíróság a kérelem érkezésétől számított harminc napon belül dönt a nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról. E határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, illetőleg a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított határidő lejártáig eltelt idő nem vehető figyelembe.

(7) A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az egyezmény és az alapszabály a Rendeletben és az e törvényben foglaltaknak megfelel, valamint valamennyi tag rendelkezik a Rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyással.

(8) Ha a bíróság a (6) bekezdés szerinti döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság vezetőjének a határidő lejártát követő nyolc napon belül meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a kérelem elbírálása érdekében.

(9) Ha a kérelem elbírálására a (8) bekezdésben foglaltak alapján nem került sor, a nyilvántartásba vétel a (6) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő kilencedik napon a kérelem szerinti tartalommal létrejön.

(10) A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyésznek is kézbesíti.

(11)18 Az európai területi társulás tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése után kezdheti meg.

(12) A nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – a változástól számított harminc napon belül – a bíróságnak be kell jelenteni, a bejelentésre és a változásnak a nyilvántartásban történő átvezetésére az (1)–(11) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

Nyilvántartás

6. § (1)19 A Fővárosi Törvényszék az európai területi társulás adatairól számítógépes nyilvántartást vezet.

(2)20 A nyilvántartásban az európai területi társulás alábbi adatai szerepelnek:

a)21 az európai területi társulás neve, székhelye,

b)22 az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye,

c)23 az európai területi társulás célkitűzése és feladatai,

d)24 az európai területi társulás működésének időtartama,

e)25 az európai területi társulás igazgatójának neve, lakóhelye, a képviseleti jog gyakorlásának módja (önálló vagy együttes),

f) az alapszabály, egyezmény kelte,

g)26 az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja,

h)27 az európai területi társulás nyilvántartási száma,

i)28 ha az európai területi társulás csőd, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, valamint a Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetés hatálya alatt áll, akkor erre a tényre utalás, és az eljárás kezdő időpontja,

j)29 az európai területi társulás megszűnésének időpontja.

(3)30 A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály és az egyezmény nyilvánosak, azokat a Fővárosi Törvényszék az interneten bárki számára korlátozás nélkül megismerhető módon közzéteszi.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA31

Gazdálkodás, számvitel

7. § (1)32 Az európai területi társulás az egyezményben meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

(2)33 Az európai területi társulás az alapszabályban meghatározottak szerint a térség versenyképességét előmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti.

8. § (1)34 Az európai területi társulás – mint külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet – beszámolókészítési, könyvvezetési és számviteli kötelezettségeire a számvitelről szóló törvény, és a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírtak vonatkoznak.

(2)35 Az európai területi társulás beszámolóját a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül közzéteszi.

IV. Fejezet

JOGORVOSLAT, FELÜGYELET ÉS ELLENŐRZÉS

9. §36 Az európai területi társulás vagy annak szervezeti egysége által hozott határozatot az a tag, amelynek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, annak meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül a Fővárosi Törvényszéknél megtámadhatja. A perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános szabályait kell alkalmazni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

10. § (1)37 Az európai területi társulás működésének törvényességét az ügyészség az irányadó jogszabályok szerint ellenőrzi. Ha az európai területi társulás működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat.

(2)38 A Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján:

a)39 megsemmisítheti az európai területi társulás vagy annak szervezeti egysége törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el,

b)40 a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az európai területi társulás közgyűlését.

(3)41 Amennyiben az európai területi társulás az ítélet jogerőre emelkedését követő három hónapon belül nem tesz eleget az ítéletben foglaltaknak, és nem állítja helyre a működés törvényességét, az ügyész pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt az európai területi társulás megszüntetése iránt.

(4)42 Amennyiben az európai területi társulás jogerős nyilvántartásba vételét követően megállapításra kerül, hogy a nyilvántartásba vételre az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet, vagy a jelen törvény rendelkezéseinek megsértésével került sor, a Fővárosi Törvényszék az ügyész keresete alapján az európai területi társulást törli a nyilvántartásból

11. § (1) A Rendelet 6. cikke alkalmazásában illetékes hatóság – amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék.

(2)43 Az európai területi társulás gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.

12. §44 Az Állami Számvevőszék ellenőrzések lefolytatása céljából megkeresheti a létrehozás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát, amennyiben külföldi székhelyű európai területi társulásban magyar jog szerinti tag vesz részt.

13. §45 Ha az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy az európai területi társulás gazdálkodása körében jogellenesen jár el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha az európai területi társulás nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnökének megkeresésére az ügyész az európai területi társulás megszüntetése iránt pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE46

14. § (1)47 Az európai területi társulás csak jogutód nélkül szűnhet meg.

(2)48 Az európai területi társulás megszűnése esetén – a felszámolási eljárást kivéve – végelszámolásnak van helye.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárást kell kezdeményezni, ha

a)49 az egyezményben meghatározott időtartam eltelt, vagy más, az egyezményben meghatározott megszűnési feltétel bekövetkezett, ideértve azt is, ha az európai területi társulás a jogutód nélküli megszűnésről dönt,

b)50 a bíróság az európai területi társulásnak a Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetéséről határoz,

c)51 a bíróság az erre irányuló perben az európai területi társulás megszüntetéséről határoz.

(4)52 A végelszámolás lefolytatására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezetének a végelszámolásra vonatkozó általános rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az európai területi társulás végelszámolása esetén a Ctv. szerinti változásbejegyzési (törlési) eljárás alatt az 5. § (12) bekezdése szerinti bejelentést kell érteni. A cégbíróság feladatait a Fővárosi Törvényszék látja el nem elektronikus eljárás keretében, és az eljárással összefüggő valamennyi közzétételi kötelezettség a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teljesítendő.

(5)53 Az európai területi társulás fizetésképtelensége esetén a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § (1)54 A Rendelet 13. cikk alkalmazásában az európai területi társulás tevékenységének megtiltására az adott tevékenység hatósági ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv jogosult.

(2)55 Ha

a) az (1) bekezdés szerinti hatósági tiltás ellenére az európai területi társulás nem hagy fel a jogellenes tevékenységével, vagy

b)56 a 4. § szerinti jóváhagyás feltételei egyébként már nem állnak fenn,

a Fővárosi Törvényszék – az (1) bekezdés szerinti hatóság, a Hatóság, az ügyész vagy a 4. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti döntést hozó szerv kérelmére – nemperes eljárásban elrendeli a magyar jog szerinti tag kilépését az európai területi társulásból.

(3)57 A Fővárosi Törvényszék által nyilvántartott európai területi társulás esetén a bíróság (2) bekezdés szerinti határozatának jogerőre emelkedésével a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

(4)58 Amennyiben az európai területi társulást nem a Fővárosi Törvényszék vette nyilvántartásba, a bíróság a (2) bekezdés szerinti határozatának megküldésével a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül értesíti a nyilvántartásba vételre jogosult szervet.

16. §59 A Rendelet 14. cikke szerinti megszüntetést a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban rendeli el. A bíróság a megszüntetés elrendelése előtt az európai területi társulás részére a helyzet kiigazításához szükséges intézkedések megtételére legfeljebb három hónapos határidőt szabhat.

17. §60 Az európai területi társulás a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

18. § E törvény alkalmazásában:

helyi önkormányzat: a község, a város, a megyei jogú város, a főváros, a fővárosi kerület, a megyei önkormányzat.

19. § (1)61 Az e törvény 5. §-ában, 6. §-ában és V. fejezetében szabályozott, a Fővárosi Törvényszék által lefolytatott eljárásban – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Pp. általános szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az e törvényben szabályozott peres és nemperes eljárásokban felülvizsgálatnak nincs helye.

Felhatalmazás62

19/A. §63 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.64

(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy a 4. § szerinti jóváhagyási eljárás részletes eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.65

Hatálybalépés

20. § E törvény 2007. augusztus 1-jén lép hatályba.

21. §66 A jóváhagyási eljárásban a kérelem benyújtásakor hatályos hatásköri és eljárási szabályokat kell alkalmazni.

22. § Ez a törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. július 9. A törvényt a 2014: LXXV. törvény 36. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 20. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2012: XCIII. törvény 69. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdését a 2011: CLXXV. törvény 174. §-a iktatta be.

10

A II. Fejezet címe a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3. § a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § a 2010: CXXVI. törvény 96. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 2012: XCIII. tövény 69. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdés c) pontja a 2011: CLXXIX. törvény 218. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 2011: CLXXIX. törvény 218. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (4) bekezdése a 2011: CLXXXI. törvény 120. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (11) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 6. § (2) bekezdés d) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

26

A 6. § (2) bekezdés g) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

27

A 6. § (2) bekezdés h) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (2) bekezdés i) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (2) bekezdés j) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

31

A III. Fejezet címe a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 96. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

35

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

37

A 10. § (1) bekezdése a 2011: CLXIII. törvény 59. §-ával megállapított, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

41

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 10. § (4) bekezdését a 2011: CLXXXI. törvény 120. § (2) bekezdése iktatta be.

43

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

44

A 12. § a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

46

Az V. Fejezet címe a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

47

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

48

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

49

A 14. § (3) bekezdés a) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

50

A 14. § (3) bekezdés b) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

51

A 14. § (3) bekezdés c) pontja a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

52

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 96. § (5) bekezdésével megállapított, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

55

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 96. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 15. § (2) bekezdés b) pontja a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 15. § (4) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 17. § a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a szerint módosított szöveg.

61

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXVI. törvény 97. §-a, a 2012: XCIII. törvény 69. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 19/A. §-t megelőző alcímet a 2010: CXXVI. törvény 96. § (7) bekezdése iktatta be.

63

A 19/A. §-t a 2010: CXXVI. törvény 96. § (7) bekezdése iktatta be.

66

A 21. § a 2010: CXXVI. törvény 96. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére