• Tartalom

1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet

1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2008.01.12.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2005. június 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Cseh Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá
a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)
– a két ország sokoldalú oktatási és kulturális kapcsolatainak erősítése és továbbfejlesztése érdekében,
– a tanulói és a hallgatói mobilitás elősegítésére és növelésére,
– az 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt „A felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezménnyel” összhangban,
– tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak a hallgatók és az egyetemi oktatók nemzetközi cseréjének harmonizációjában elért sikereire,
– az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és egyéb szakképesítések két- és többoldalú elismerésének, illetve átláthatóságának az Európai Unió által támogatott szándékára, továbbá
– az európai oktatási miniszterek 1999. június 19-én Bolognában aláírt közös nyilatkozatában, valamint a felsőoktatásért felelős európai miniszterek 2001. május 19-én Prágában tartott találkozójának kommünikéjében megfogalmazott célok elérése érdekében,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését tanúsító bizonyítványok egyenértékűek, és a másik Szerződő Fél országában középiskolában folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak.
2. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, az állam által elismert szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, szakképzettség megszerzését tanúsító, állam által elismert okiratok egyenértékűek, amennyiben a szakmai képzés időtartama és tartalma azonos vagy nagymértékben hasonló.
3. Cikk
(1) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok (vysvědčení o maturitní zkoušce) egyenértékűek, és feljogosítanak arra, hogy a másik Szerződő Fél országában felsőoktatási intézményben folytatható tanulmányokra lehessen jelentkezni.
(2) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok a Cseh Köztársaságban felsőfokú szakiskolákban folytatható tanulmányokra való jelentkezésre is jogosítanak. A Cseh Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok a Magyar Köztársaságban akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés keretében folytatható tanulmányokra való jelentkezésre is jogosítanak.
(3) A Magyar Köztársaságban a művészeti szakközépiskolák által kiállított, a művészeti szakmai képzés elvégzését tanúsító bizonyítványok a Cseh Köztársaságban a felsőoktatási intézmények megfelelő művészeti tanulmányi programjain folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak. A Cseh Köztársaságban a konzervatóriumok által az abszolutóriumról kiállított bizonyítványok (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa) a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeinek megfelelő művészeti szakirányú tanulmányi programjain folytatható tanulmányokra való jelentkezésre jogosítanak.
4. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés elvégzését tanúsító bizonyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, a felsőfokú szakiskolák elvégzését tanúsító abszolutóriumi bizonyítványok és a felsőfokú szakiskola elvégzését tanúsító diplomák (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy) egyenértékűek, amennyiben a szakmai képzés időtartama és tartalma azonos vagy nagymértékben hasonló.
5. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság közoktatási intézményeiben folytatott résztanulmányok, illetve a Cseh Köztársaság államilag elismert általános és középiskoláiban, valamint felsőfokú szakiskoláiban folytatott résztanulmányok a tanuló vagy törvényes képviselője kérelmére kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. A tanulmányok egyezőségét az az oktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.
(2) A Magyar Köztársaságban, illetve a Cseh Köztársaságban az államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytatott résztanulmányok a hallgató kérelmére mint tanulmányi idő, illetve tanulmányi teljesítmény (kredit, vizsga) kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. A tanulmányok egyezőségét az a felsőoktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.
6. Cikk
(1) A Magyar Köztársaságban kiállított, államilag elismert, főiskolai végzettségi szintet tanúsító oklevelek és a Cseh Köztársaságban a „bakalář” képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.
(2) A Magyar Köztársaságban az egyetemi tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményeiben a magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.
(3) A Magyar Köztársaságban az egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett, államilag elismert oklevelek és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményei által kiállított, a magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befejezése utáni állami szigorlati vizsgák (státní rigorózní zkouška) letételét tanúsító, államilag elismert oklevelek egyenértékűek.
(4) A Magyar Köztársaság egyetemei által kiállított, tudományos fokozatot tanúsító, államilag elismert doktori oklevelek (rövidítve: PhD, DLA) és a Cseh Köztársaság felsőoktatási intézményei által a doktori képzésben folytatott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert oklevelek (rövidítve: Ph.D., Th.D.) egyenértékűek.
7. Cikk
A 6. cikk rendelkezései nem érintik a szakképzettség elismerését, amely a Szerződő Felek belső jogi előírásainak megfelelően történik.
8. Cikk
Az egyik Szerződő Fél országában adományozott címeket és tudományos fokozatokat a végzettek a másik Szerződő Fél országában az eredeti elnevezéssel, az adományozó intézmény feltüntetése nélkül is használhatják.
9. Cikk
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény alapján a belső jogi előírásaikkal összhangban fejleszteni fogják az együttműködést.
10. Cikk
(1) A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást az országaik oktatási rendszerében bekövetkezett változásokról, és a jelen Egyezményben tárgyalt, általánosan használt okiratok mintáit az általános iskolaitól a felsőfokú szakiskolai okiratokkal bezárólag egymásnak megküldik.
(2) Amennyiben a Szerződő Felek belső jogi előírásai megváltoznak, a Szerződő Felek tárgyalást kezdenek a jelen Egyezmény esetleges módosításáról.
11. Cikk
(1) Bármely Szerződő Fél kérésére az országaik oktatási miniszterei által kijelölt szakemberekből álló csoport ülést tart.
(2) A Szerződő Felek továbbá minden év augusztus 31-ig eljuttatják egymáshoz az országuk felsőoktatási rendszerébe tartozó, államilag elismert intézmények listáját. A Szerződő Felek biztosítják egymás számára az ezen információkhoz való hozzáférést. Jelentős változások esetén a Szerződő Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a változásokról.
12. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a „tudományok kandidátusa” és a „tudományok doktora” fokozatok odaítélését igazoló, a Szerződő Felek országaiban kiállított okiratokat.
13. Cikk
Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság tekintetében a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott, végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény hatályát veszti.
14. Cikk
Jelen Egyezmény a Szerződő Felek országainak belső jogi előírásaival összhangban történő jóváhagyásra szorul, és azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerződő Felek írásban értesítik egymást, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges, a belső jog által meghatározott feltételeket teljesítették.
15. Cikk
Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, azonban a Szerződő Felek bármelyike írásban felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 12 hónap múlva veszti hatályát.
Kelt Budapesten, 2004. május 6-án, két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, melyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Cseh Köztársaság
Kormánya részéről”

3. §1 (1) E rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.

1

A 3. § a Magyar Közlöny 2008. évi 4. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére