• Tartalom

1/2008. (I. 17.) PM rendelet

1/2008. (I. 17.) PM rendelet

a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolásáról1

2013.01.01.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.) 6. § (5) bekezdése szerinti igazolást A/4-es lapméretben, hátoldalán a tájékoztató tudnivalókkal e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

(2) A számlavezető a Fétám tv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott írásbeli megkereséséhez az (1) bekezdés szerinti igazolási űrlapot mellékeli.

2. §2 A Fétám tv. 7. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adatszolgáltatást a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal e rendelet 2. számú melléklete szerinti formában és tartalommal elektronikus adathordozón teljesíti a kiutaló részére. Ha az elektronikus adathordozón történő teljesítés feltételei az adatszolgáltatónál nem biztosítottak, a kiutaló a papír alapon történő teljesítést is elfogadja.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3

1. számú melléklet az 1/2008. (I. 17.) PM rendelethez4


IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)


A gyermek neve:     
adóazonosító jele:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
születési helye: ...................................................... születési ideje: ⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜
anyja születési neve:     
lakóhelye:  ⬜⬜⬜⬜     
    


A települési jegyző igazolása

Eljáró hatóság megnevezése:     
Ügyintéző neve:     
Ügyszám:     

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ – ⬜⬜⬜⬜ közötti időszakban a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt
jogosult.

..............................., 200........................

P. H.

    ..................................
    Jegyző


A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal igazolása

Eljáró hatóság megnevezése:     
Ügyintéző neve:     
Ügyszám: .............................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a ⬜⬜⬜⬜ évben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerint
a ⬜⬜⬜⬜ – ⬜⬜⬜⬜ közötti időszakban,
a ⬜⬜⬜⬜ – ⬜⬜⬜⬜ közötti időszakban
átmeneti/tartós nevelésbe vett gyermek.

..............................., 200........................

P. H.

    ....................................................................
    Járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalTájékoztató

Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ezen igazolás alapján a Start-számlával rendelkező gyermeket emelt összegű állami támogatás illeti meg a következők szerint:
– Ha a gyermek a naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, a támogatás összege az adott évben a Start-számlára befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 12 ezer forint.
– Ha a gyermek a naptári évben átmeneti vagy tartós nevelésben van vagy volt, a támogatás összege évi 12 ezer forint, legfeljebb azonban ezen összegnek az átmeneti vagy tartós nevelés naptári évre eső időszakával arányos része, a gyermek számlájára történt befizetésektől függetlenül.
A támogatást a Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a Magyar Államkincstártól.
Ha a gyermek mindkét jogosultsággal rendelkezik, a támogatás mindkét jogcímen megilleti.
Amennyiben a gyermek a naptári évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult és az évnek csak egy részében volt átmeneti vagy tartós nevelésben, az e jogcímen őt megillető arányos támogatás mellett a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 6000 forint támogatás is megilleti.

2. számú melléklet az 1/2008. (I. 17.) PM rendelethez


Adatszolgáltatás
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
és a nevelésből kikerült gyermekekről
[a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti magasabb összegű állami támogatás jóváírásához]
200... év
(Az adatszolgáltatást a naptári évet követő év február 15-éig kell a kiutaló részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:     
Ügyintéző neve, telefonszáma:     

A gyermek neve

Adóazonosító jele

Anyja születéskori neve

Születési helye

Születési ideje

Nevelésben töltött idő

kezdő napja

záró napja

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜

⬜⬜⬜⬜


............................................, 20.......... év ............. hó ........... nap
...........................................
aláírás

P. H.
1

A rendeletet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 2. napjával.

2

A 2. § a 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

4

Az 1. számú melléklet a 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére