• Tartalom

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről1

2010.05.13.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 4. pontjában, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-ának (7) bekezdésében és a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában, valamint az e rendelet 8. §-ának (1) bekezdése, a 2. melléklete és a 7. mellékletének 1.1. pontja tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzati minisztérium feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a katasztrófavédelem hivatásos szervei tagjaira,

b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tagjaira,

c) az önkéntes tűzoltóságok tagjaira,

d) a létesítményi tűzoltóságok tagjaira,

e) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó központi közigazgatási szervek és ezirányú tevékenységet végző szervezeti egységeik munkatársaira,

f)2 a tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira,

g)3 a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, a jogi személyeknél, a jogi és természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), a katasztrófavédelem, a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra.

h) a tűzvédelmi szakértőkre,

i) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó képzést folytató oktatási intézmények, valamint a szakmai oktatást (képzést, vizsgáztatást, illetve azok szakmai felügyeletét) végző személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a)4 tűzoltó alaptanfolyam: a tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó, valamint az önkéntes és létesítményi tűzoltók alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás tanfolyam;

b) tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyam: a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó minisztériumi hivatali szervezetnél, a felügyelet ellátására kijelölt költségvetési szervnél, az oktatást folytató intézményeknél, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett tanfolyam;

c) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó minisztériumi hivatali szervezetnél, a felügyelet ellátására kijelölt költségvetési szervnél, az oktatást folytató intézményeknél, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett tanfolyam;

d) tűzvédelmi szolgáltatás: a gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi viszonyainak tervezésére, szervezésére, szabályozására, valamint ellenőrzésére irányuló tevékenység;

e) nem szakmai szolgálati beosztások: a szervezet működését szolgáló, a katasztrófavédelmi szervek szakmai szolgálati beosztásai között (hatósági, veszélyhelyzet- kezelési, mentési, képzési, kiképzési, továbbképzési, szakmai ellenőri, ügyeleti szakterületeken beosztást betöltők, valamint az igazgatói, igazgatóhelyettesi, kirendeltség-vezetői, irodavezetői beosztások), és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakmai szolgálati beosztásai között (tűzmegelőzési, tűzvizsgálati, tűzoltási és műszaki mentési, képzési, kiképzési, továbbképzési szakmai ellenőri, ügyeleti szakmai területek munkakörei, továbbá a tűzoltó-parancsnoki és parancsnok-helyettesi beosztás) nem szereplő beosztások.

f)5 képzéssel kapcsolatos egyéb költség: a képzéshez kapcsolódó utazási, élelmezési, szállás, tanszer, tankönyv, jegyzet, bizonyítvány, a vizsgabizottság működésével kapcsolatos költségek, a képzéshez külső szervektől térítéssel igénybevett technikai eszközök költségei, valamint a képzéshez szükséges foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatok költségei.

A hivatásos állományúak szakmai képesítési követelményei

3. § (1) A képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott szakmai képzési formákat az 1. melléklet 1., 2., 4. pontjai, valamint a 2. melléklet tartalmazzák.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál foglalkoztatottak, az 1. melléklet 1., valamint 2. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseit a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak szakmai képesítési követelményei6

4. §7 (1) Az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak, valamint ezen szervezetek tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosult tagjainak legalább az 1. melléklet 3. pontja szerinti középszintű szakmai képesítéssel kell rendelkezniük.

(2) Az önkéntes, és létesítményi tűzoltóságok (1) bekezdésben nem érintett beosztásaiban lévő, valamint a tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak képesítési követelményét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok műszaki eszközeinek és felszereléseinek kezelését szolgáló képzések köre megegyezik a hivatásos önkormányzati tűzoltók részére előírt képzésekével.

(4) Az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású beosztott tűzoltóinak tűzoltó szakképzettséggel, vagy a 2003. január 1. előtt megszerzett, az e rendelet 3. melléklet 2.1.1. pontja szerinti képesítéssel kell rendelkezniük.

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem,
a polgári védelem szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelménye

5. § (1) Ügyintézői munkakörben legalább alapszintű, vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek felsőszintű katasztrófavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(2) E rendelet 1. melléklete 5. pontjában felsoroltakon túl elfogadott szakmai képesítéseiket a 5. melléklet tartalmazza.

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelmi szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak, valamint a tűzvédelmi szakértők szakmai képesítési követelménye

6. § (1) Legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat:

a) olyan „A”–„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, ahol az egyidejűleg munkát végző személyek száma a 100 főt nem haladja meg,

b) „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben, a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével.

(2) Felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy láthat el önállóan tűzvédelmi feladatokat, ahol:

a) főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működik,

b) olyan „A”–„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezet, helyiség található, amelyben egyidejűleg 50 főnél több személy végez munkát,

c) olyan „A”–„B” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakasz található, amelyben egyidejűleg 100 főnél több személy végez munkát,

d) olyan kifejezetten mozgásukban, vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodására szolgáló tűzszakasz található, amelynek befogadóképessége a 100 főt meghaladja,

e) a „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát.

(3) Amennyiben a létesítményben a tűzvédelem biztosítása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek legalább az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

(4) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi munkakört ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők, továbbá a tűzvédelmi szakértők az 1. melléklet 6. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseit az 5. melléklet tartalmazza.

Egyes képzési formák szervezése
és a beiskolázás szabályai

7. § (1) A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, valamint polgári védelmi szakképesítések képzési programjait a vonatkozó jogszabályi előírások szerint akkreditáltatni kell. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó szakképzések, szakmai képzések képzési programját a KOK készíti el.

(2) A szakképzést végző szerveknek rendelkezniük kell a képzési programban meghatározottak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek hiányában képzés nem indítható. A feltételek meglétét, a szervezést és vizsgáztatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) ellenőrzi. Képzés csak a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok szerint folytatható.

(3) A tűzoltó alaptanfolyamot a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: FTP) szervezik, valamint adják ki a bizonyítványt.

(4) A tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyamot, valamint a katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt.

8. § (1) Műszaki szaktanfolyam – mint belső szakmai képzés – a 7. mellékletben foglalt besorolás szerint szervezhető. A műszaki szaktanfolyamok képzési programjait a KOK készíti el, és azt az OKF főigazgatója hagyja jóvá.

(2) Tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamra – mint belső szakmai képzésre – a tűzoltóság, a tűzoltó egyesület és a katasztrófavédelmi szervek azon tagjai jelentkezhetnek, akik legalább az 1. mellékletben meghatározott alapfokú tűzoltói szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az előírt előzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Vizsgára az bocsátható, aki az adott géptípusra vonatkozó, a 2. mellékletben található műszaki szaktanfolyamo(ka)t elvégezte, továbbá az előírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

(3) A 8. melléklet szerinti tűzoltó technika kezelői igazolvány kiadására, nyilvántartására (másodlatok kiadására), valamint az abba történő bejegyzésre a KOK jogosult.

(4) A 2. melléklet 2. pontjában szereplő szaktanfolyamok, – mint belső szakmai képzések – indításában, illetve annak engedélyezésében – a beérkező képzési létszámigények, valamint a gazdaságossági számítások alapján – a KOK igazgatója dönt. A KOK végzi a kihelyezett képzés ellenőrzését és a vizsgáztatást.

(5) A képzéshez szükséges gépeket, gépjárműveket és gépi berendezéseket – amennyiben a tanfolyamszervező azzal nem rendelkezik – a képzési szolgáltatást igénybevevő szerv biztosítja.

9. § A KOK az igényeknek megfelelően, az OKF jóváhagyását követően, minden év március 31-éig hirdeti meg a következő tanévben indítandó képzési formákat és a jelentkezés feltételeit.

10. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokon rendszeresített főiskolai vagy egyetemi végzettséget igénylő beosztásokat, munkaköröket betöltők kötelesek kreditértékkel bíró továbbképzéseken részt venni.

(2) A kreditérték jelen rendelet értelmezésében a továbbképzés szakmai tartalma, valamint időtartama alapján számított pontértéket jelöl. A továbbképzések tárgyát és idejét – azok kreditértékének meghatározásával – évente két alkalommal az OKF főigazgatója adja ki.

(3) A központilag kiadott témákon kívül lehetőség van egyéb szakmai továbbképzések, gyakorlatok, szakvizsgák elismertetésére is, amennyiben annak elvégzéséről a szervezők tanúsítványt vagy bizonyítványt adnak ki. Ezeket a továbbképzéseket – a téma és időtartam megjelölésével – előzetesen kreditbe kell soroltatni az OKF útján.

(4) A képzések kreditértékét külön meg kell határozni, a képzésen, továbbképzésen részt vevőkre, az előadókra és vizsgáztatókra is.

(5) Az előírt 120 kreditpontot 5 év alatt kell megszerezni, és a teljesítményértékelés alkalmával kell ellenőrizni. Egy év alatt az 5 évre előírt teljes kreditpont értéknek maximum az 50%-a szerezhető meg.

(6) A tűz-, katasztrófa- és polgári védelmi szakmai területen szerzett tudományos fokozattal rendelkezők mentesülnek a kreditpont szerzési kötelezettség alól.

(7) A kreditpont megszerzésének időtartamába nem számít bele a szülési szabadságon, illetmény nélküli szabadságon vagy tartós betegállományban töltött időszak, valamint az az időszak, amely alatt az érintett gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesül.

(8) A tűzoltóságok készenléti szolgálatot ellátó állományának továbbképzéséről az állományilletékes parancsnok, az önkéntes és létesítményi tűzoltóság tagjainak továbbképzéséről a tűzoltóparancsnok gondoskodik. A továbbképzések tartalmára vonatkozó szempontokat és elveket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és az FTP javaslatainak figyelembevételével az OKF adja ki. A megadott szempontok alapján a következő évre az előző év december 15-éig képzési tervet kell készíteni, amelyet a szakmai felügyeletet ellátó szervezet hagy jóvá.

(9) Az OKF a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, valamint az FTP, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok parancsnokai és szakterületi vezetői részére évente szükség szerint, de legalább két alkalommal kötelező továbbképzést vagy szakmai tájékoztatót szervez.

(10) Az OKF, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében a szakmai felügyeletük alá tartozó szervezetek szakterületi vezetői részére évente szükség szerint, de legalább két alkalommal kötelező szakmai tájékoztatót szerveznek.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
és a tűzoltóságok gépjárművezetőinek képzése

11. § (1) A katasztrófavédelmi szerveknél és a tűzoltóságoknál foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek, illetve azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel (a továbbiakban: gépjárművezető) elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük.

(2) A gépjárművezetők képzési kategóriáit, a képzésben való részvétel feltételeit, valamint a képzési követelményeket a 9. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát az OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

(2) A szolgálati gépjárművek vezetőinek alapszintű képzését és vizsgáztatását olyan személy végezheti, aki az erre jogosító képzésen és időszakos továbbképzésen részt vett és a követelményeknek megfelelt.

(3) A sikeres vizsgáról szóló igazolást a képzést folytató szerv adja ki.

(4) A képzés költsége a gépjárművezető szolgálati helye szerinti szervet terheli.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §8 (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a hivatásos tűzoltóság tagjai, az önkéntes tűzoltóság tisztségviselői, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet irányító tagjai a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben előírt képesítés – KOK-ban történő – megszerzése során tandíjmentességet élveznek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak 2. § f) pontjában felsorolt képzéssel kapcsolatos egyéb költségeit a beiskolázó szerv vagy a képzésben résztvevő viseli.

(3) E költségek megállapítására a szakképzést végző szervezet vezetője jogosult.

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ezirányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről szóló 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése előtt megkezdett képzéseket.

(4) Alapfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy e rendelet hatálybalépése után legfeljebb 3 évig láthatja el azokat a tűzvédelmi feladatokat, amelyeket a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről szóló 57/1997. (X. 21.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése engedélyezett, feltéve, ha munkaköre, munkahelyének alaptevékenysége vagy tűzveszélyességi osztályba sorolása nem változik meg.

(5) Közép- vagy felsőszintű képzettséget igénylő beosztást betöltő, de alapszintű katasztrófavédelmi előadói végzettséggel rendelkező személy e rendelet hatálybalépése után legfeljebb 3 évig láthatja el azokat a katasztrófa- és polgári védelmi feladatokat, amelyeket a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről szóló 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése alapján engedélyezett, feltéve, ha a munkaköre, munkahelyének alaptevékenysége vagy katasztrófa veszélyeztetettsége nem változik.

1. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei a képzési formák alapján, az alkalmazó szervek, illetve munkakörök szerint
1. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó katasztrófavédelmi szerveknél
1.1. Hivatásos állomány részére
1.1.1. Alapszintű:
– katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam.
1.1.2. Középszintű:
– polgári védelmi előadó szakképzés,
– katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó (ráépülő) szakképzés.
1.1.3. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatási szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány MSc (egyetemi szintű),
– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MSc (egyetemi szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező elágazás.
1.2. Köztisztviselői, valamint közalkalmazotti állomány részére: munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző képzési formák bármelyike.
1.3. A katasztrófavédelmi szerveknél tűzvédelmi képesítést igénylő beosztásokban elfogadott képzési formákat és végzettségeket a 2. pont tartalmazza.
1.4. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza.
2. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál
2.1. Hivatásos állomány részére
2.1.1. Alapszintű:
– tűzoltó szakképzés.
2.1.2. Középszintű:
– tűzoltó technikus szakképzés (ráépülés).
2.1.3. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés (legalább középfokú, tűzoltás vezetésére jogosító képesítés előzetes megléte esetén),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
9 rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű)
– rendészeti igazgatási szak tűzvédelmi szakirány,
– rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás,
– tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyam (nem szakmai beosztás, és az állam által elismert felsőfokú végzettség megléte esetén).
2.2. Köztisztviselői, valamint a közalkalmazotti állomány részére: munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző képzési formák bármelyike.
3. Önkéntes tűzoltóságoknál, létesítményi tűzoltóságoknál, tűzoltó egyesületeknél
3.1. Alapszintű:
– tűzoltó alaptanfolyam,
– tűzoltó szakképzés.
3.2. Középszintű:
– önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki képzés (tanfolyami képzési forma, szervező a KOK, igény esetén kihelyezett formában is lebonyolítható),
– tűzoltó technikus szakképzés (ráépülés).
3.3. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás.
4. A katasztrófavédelmi, tűz- és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó központi közigazgatási szerveknél és ez irányú tevékenységet végző szervezeti egységeinél, valamint az oktatást folytató intézményeknél
4.1. Hivatásos állomány részére
4.1.1. Alapszintű:
– tűzoltó alaptanfolyam,
– katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam,
– tűzoltó szakképzés.
4.1.2. Középszintű:
– tűzoltó technikus szakképzés (ráépülés).
4.1.3. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány MSc (egyetemi szintű),
– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MSc (egyetemi szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező elágazás,
– rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás.
5. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottak esetében
5.1. Középszintű:
– polgári védelmi előadó szakképzés.
5.2. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
– katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó szakképzés (ráépülés),
– rendészeti igazgatás szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció) BSc (főiskolai szintű),
– védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány MSc (egyetemi szintű),
– katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MSc (egyetemi szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelmi szervező elágazás.
6. A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelmi munkakört ellátók és tűzvédelmi szolgáltatást végzők részére
6.1. Középszintű:
– tűzvédelmi előadó szakképzés.
6.2. Felsőszintű:
– építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építészmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés,
– tűzvédelmi főelőadó szakképzés (ráépülés),
– védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány BSc (főiskolai szintű),
– had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti igazgatási szak, tűzvédelmi szakirány BSc (főiskolai szintű),
– rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás.

2. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Műszaki és egyéb tűzoltó, valamint katasztrófavédelmi belső szakmai képzések
1. A KOK-ban lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam,
– emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam,
– cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam,
– műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– légzésvédő készülék-palack töltő kompresszor kezelői szaktanfolyam,
– áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam.
2. A katasztrófavédelmi igazgatóságok felügyeletével kihelyezett formában is lebonyolítható, tűzoltótechnika- kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött műszaki szaktanfolyamok:
– gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam,
– habbal oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– porral oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam,
– műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama,
– vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama,
– folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama,
– kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam.
3.10 A KOK által szervezhető továbbképzések, tanfolyamok:
– tűzoltás-vezetési és szolgálati továbbképző szaktanfolyam,
11 tűzvizsgálói tanfolyam,
– irodai szoftverek továbbképző szaktanfolyam,
– speciális szakmai szoftverek továbbképző szaktanfolyam,
– veszélyhelyzeti felderítő csoport (VFCS) továbbképző tanfolyam,
– polgári védelmi szakmai továbbképző tanfolyam,
12 Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam,
– hírközpont kezelői továbbképző tanfolyam,
– tűzoltó szakmai továbbképző tanfolyam.
4. A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzési rendszer OKJ-ban nem szereplő, belső szakmai képzéseinek oktatásigazgatási adatai:
4.1. Közös szabályok az 1. és 2. pontban szereplő műszaki szaktanfolyamokra vonatkozóan:
4.1.1. A tűzoltótechnika-kezelői vizsga szabályai
4.1.1.1. A KOK a tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokat (műszaki szaktanfolyamokat) követően az alábbi csoportosítás szerint szervezi és hajtja végre a vizsgáztatást:
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsga,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géptípus vizsga,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött géptípus vizsga.
4.1.1.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsga
A vizsga részei:
– írásbeli (az alaptantárgyak – tananyag egységek – elméleti ismereteiből),
– szóbeli (az alaptantárgyak – tananyag egységek – elméleti ismereteiből).
4.1.1.3. Kiegészítő géptípus vizsga tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok esetén
A vizsga részei:
– írásbeli (géptípusnak megfelelő képzési program szerint),
– szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekből),
– gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követően a vizsga nem folytatható.
4.1.1.4. Géptípus vizsga tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok esetén
A vizsga részei:
– írásbeli (géptípusnak megfelelő képzési program szerint),
– szóbeli (a géptípusra vonatkozó szerkezettani, munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretekből),
– gyakorlati (gépkezelés).
Sikertelen írásbeli vizsgarészt követően a vizsga nem folytatható.
4.1.1.5. A vizsgára bocsátás feltételei
4.1.1.5.1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam esetén:
– a tanfolyamon való részvétel,
13 a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
4.1.1.5.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok esetén:
– a tanfolyamon való részvétel,
– a géptípusra vonatkozó gyakorlati idő teljesítése (vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelező leadni),
– a vizsgára jelentkezőnek rendelkezni kell a 2002. december 31-ig megszerzett, az 57/1997. (X. 21.) BM rendelet előírásainak megfelelő nehézgépkezelői szakképesítéssel (bizonyítvány) és nehézgépkezelő jogosítvánnyal, vagy a 2003. január 1-jét követően megszerzett tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettséggel,
14 a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
4.1.1.5.3. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok esetén:
– a tanfolyamon való részvétel,
– a géptípusra vonatkozó gyakorlati idő teljesítése (vizsgára jelentkezéskor az igazolást kötelező leadni),
15 a hiányzás nem haladhatja meg a képzési programban meghatározott órakeret 10%-át.
4.1.1.6. A vizsgáztatás rendje
– A tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsga a tanintézetben vizsgabizottság előtt történik.
– A vizsgabizottság 3 főből, 1 elnökből és 2 tagból áll.
– Az elnököt az OKF, 1 tagot a HÖTOSZ (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége) és 1 tagot a KOK jelöl ki.
– A vizsgabizottság elnökének és tagjainak az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
– A tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött kiegészítő géptípus vizsgájának lebonyolítása a KOK-ban történik.
– A tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött géptípus vizsgára előzetes egyeztetés alapján, a tanfolyam helyszínén is sor kerülhet.
– A géptípus vizsgáztatást a KOK végzi, ahol a vizsgabizottság elnökét a KOK igazgatója bízza meg.
– A vizsgabizottság elnökének az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkeznie.
4.1.1.7. A vizsga értékelése
– Az írásbeli vizsga megfelelt, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot elér. A megállapított ponthatárok alapján érdemjegyet kell adni.
– A szóbeli és a gyakorlati vizsgán a vizsgázó teljesítményét tantárgyanként és géptípusonként külön-külön érdemjeggyel kell értékelni.
A tananyag ismeretének értékelése öt fokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A különböző vizsgarészek érdemjegyeinek számtani átlaga alapján, az alábbi kerekítési szabályok alkalmazásával kell meghatározni a vizsgaeredmény minősítését:
– 2,00–2,50 között 2 elégséges,
– 2,51–3,50 között 3 közepes,
– 3,51–4,50 között 4 jó,
– 4,51–5 között 5 jeles.
Ha a vizsgázó valamely vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) elégtelen osztályzatot kap, akkor a vizsga eredménytelen.
– Javítóvizsgát abból a vizsgarészből vagy tananyag egységből (tantárgyból) kell tenni, amelyből elégtelen osztályzat született.
16
– Javítóvizsga korlátlan számban tehető.
– A javítóvizsgát a KOK szervezi előzetes jelentkezés alapján a vizsgát követő 10 napot követően.
4.1.2. A tűzoltótechnika-kezelői képzettség igazolása
– A 7.1. és 7.2. pontokban felsorolt tanfolyami végzettségről a KOK e rendelet 7. melléklete szerinti tűzoltótechnika-kezelői igazolványt ad ki.
– Az igazolvány tanúsítja tűzoltás, műszaki mentés és katasztrófa elhárítási tevékenység, illetve a tűzoltóságok által szervezett gyakorlatok során a szervezeten belüli technikai eszközök kezelői jogosultságát.
– Az igazolványba csak a KOK felhatalmazott munkatársai tehetnek bejegyzést.
– Ellenkező esetben az igazolvány vagy az abba történt bejegyzés érvénytelennek tekintendő.
4.1.3. Jogorvoslati lehetőség
A tanfolyami vizsgákon benyújtott kifogásokról a vizsgabizottság helyben dönt.
4.1.4. A tanfolyam elvégzésére vonatkozó kötelezettség feltétele
A tanfolyam elvégzésére kötelezett az a személy, aki beosztása során ezen tevékenységet végzi.
4.2. Külön szabályok a 1. és 2. pontban szereplő műszaki szaktanfolyamokra vonatkozóan:
4.2.1. A KOK-ban lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
4.2.1.1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamhoz kötött adott gép, gépi berendezés és gépjármű kezeléséhez szükséges egészségügyi alkalmasság.
17 legalább egy év készenléti szolgálatban eltöltött idő.
A tanfolyam tananyagának főbb tananyag egységei (tantárgyai):
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– Hajtástechnika
– Gépjárműismeret
– Elektrotechnika és irányítástechnika
A tanfolyam maximális időtartama: 120 óra
4.2.1.2. Emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
18 a kezelői feladatok ellátásához szükséges foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, ami magába foglalja a magasban végzett tűzoltási és mentési feladatok végzésére való egészségügyi alkalmasságot,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Az emelőkosaras tűzoltó gépjármű szerkezettana és alkalmazhatósága
– Munkavédelem, biztonságtechnika
– Az emelőkosaras gépjármű kezelésének módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 110 óra
4.2.1.3. Létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság, ami magába foglalja a magasban végzett tűzoltási és mentési feladatok végzésére való egészségügyi alkalmasságot,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A létrás tűzoltó gépjármű szerkezettana és alkalmazhatósága
– Munkavédelem, biztonságtechnika
– A létrás tűzoltó gépjármű kezelésének módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 110 óra
4.2.1.4. Tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Tűzoltódaru szerkezettan
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A beavatkozások speciális mentendő járművei és tehermozgatás
– Teherkötözési ismeretek
– A darukezelés módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 120 óra
4.2.1.5. Cserefelépítmény-hordozó gépjármű kezelői tanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A hordozógépjármű műszaki sajátosságai
– A hordozógépjármű beépített berendezéseinek szerkezettana
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.1.6. Műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A műszaki mentő gépjármű technikai sajátosságai, málházása
– A műszaki mentő gépjármű beépített berendezései
– A műszaki mentő gépjármű málházott technikai eszközeinek műszaki jellegzetességei
– A gépek kezelések és az eszközök használatának módszere és gyakorlata
– Egyéni gyakorlás
A tanfolyam maximális időtartama: 120 óra
4.2.1.7. Légzésvédő készülék palack töltő kompresszor kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Termodinamikai ismeretek
– Kompresszor szerkezettan és biztonságtechnika
– Levegő tisztaságát ellenőrző készülék
– Gépkezelés módszere és gyakorlata
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.1.8. Áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Az áramfejlesztőkhöz kapcsolódó elektrotechnikai ismeretek
– Az áramfejlesztő szerkezeti felépítése és működése
– Gépkezelés módszere és gyakorlata
– A villamos berendezésekkel és eszközökkel kapcsolatos biztonságtechnikai előírások
– Egyéni gépkezelési gyakorlat
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.1.9. Vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A vegyi balesetelhárító gépjármű technikai sajátosságai
– A beépített és málházott technikai eszközök műszaki jellegzetességei és alkalmazhatósága
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépek kezelések és az eszközök használatának módszere és gyakorlata
– Egyéni gyakorlás
A tanfolyam maximális időtartama: 100 óra
4.2.2. Kihelyezett formában is lebonyolítható, tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött műszaki szaktanfolyamok
4.2.2.1. Gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanikai ismeretek
– Szivattyúismeret
– Habképzőanyag bekeverő rendszerek
– Gépjárműfecskendők szerkezettana
– Gépjárműfecskendők üzemeltetése, kezelése
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális időtartama: 80 óra
4.2.2.2. Habbaloltó gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
– gépjárműfecskendő kezelői tanfolyami végzettség.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A habbaloltó gépjárművek szerkezettana
– A habbaloltó gépjármű oltástechnikai jellezetességei
– A habbaloltó gépjármű üzemeltetése, kezelése
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.2.3. Porraloltó gépjármű kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság,
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A porraloltó gépjármű szerkezettana
– Az oltástechnika működési sajátosságai
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Taktikai elvek
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.2.4. Műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A műszaki mentések berendezéseinek, gépeinek és eszközeinek műszaki jellemzői
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés és eszközhasználat módszere és gyakorlata
A tanfolyam maximális időtartama: 90 óra
4.2.2.5. Vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A vegyi baleset-elhárítás során alkalmazott berendezések, gépek és eszközök technikai jellegzetességei
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés és eszközhasználat módszere és gyakorlata
A tanfolyam maximális időtartama: 90 óra
4.2.2.6. Kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanika és szivattyúismeret
– A kismotorfecskendő, illetve átemelő szivattyú szerkezete és működése
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
– Az alkalmazás taktikai elvei
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.2.7. Folyadék szállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– Hidromechanika és szivattyúismeret
– A folyadékszállító egység szerkezeti felépítése és működése
– Az alkalmazás és használat taktikai elvei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– A gépkezelés módszere és gyakorlata
A tanfolyam maximális időtartama: 60 óra
4.2.2.8. Cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam (ha a cserefelépítmény nem rendelkezik tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel és berendezéssel)
A tanfolyamon történő részvétel feltételei:
– legalább tűzoltó szakképesítés (OKJ azonosító szám: 32 8915 01, illetve 51 861 01 0000 00 00), vagy a 2002. december 31. előtt szerzett 6 hetes alapfokú tűzoltó tanfolyami végzettség,
– a kezelői feladatok ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság.
A tanfolyam témakörei (tananyagelemei):
– A cserefelépítmény műszaki sajátosságai
– A cserefelépítmény beépített és málházott technikai eszközeinek felépítési és működési jellegzetességei
– Munkavédelem és biztonságtechnika
– Taktikai elvek
– A technikai eszközök kezelési és alkalmazási gyakorlata
A tanfolyam maximális időtartama: 120 óra
4.2.3. A KOK által szervezhető továbbképző tanfolyamok:
4.2.3.1. A tűzoltás-vezetési és szolgálati továbbképző szaktanfolyam
4.2.3.1.1. A tanfolyam elvégzésével végrehajtható feladatok:
A tűzoltási és műszaki mentési szabályzat szerint tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosult beosztásokat ellátók részére szervezett továbbképzés.
4.2.3.1.2. A beiskolázás feltételei:
– A tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító szakmai végzettség.
4.2.3.1.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.1.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 280 óra + gyakorló szolgálat
4.2.3.1.5. A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
– a tűzoltás, műszaki mentés szervezete, vezetése, megtervezése és dokumentálása,
– alkalmazott tűzoltás és műszaki mentés (elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok),
– a szolgálatszervezéssel, a tűzoltók napi továbbképzésével és a gyakorlatokkal kapcsolatos feladatok,
– elsősegélynyújtás, balesetmegelőzés, munkavédelem a tűzoltás, mentés során,
– alkalmazott pszichológiai ismeretek,
– a tűzoltásvezető hatósági jellegű feladatai.
4.2.3.1.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– a tanfolyamon való részvétel,
– az igazolt hiányzás az össz óraszám 10%-a lehet,
– gyakorló szolgálat teljesítése,
19 a képzési programban előírt gyakorlati és önképzési feladatok igazolt teljesítése.
4.2.3.1.7. A vizsga részei:
– A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll.
– Az elméleti vizsgarész írásbeli és szóbeli részekből tevődik össze.
– A gyakorlati vizsgarész egy feltételezett káreset felszámolásának vezetése és szakszerű dokumentálása.
4.2.3.1.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság három főből áll, 1 elnökből és 2 tagból.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF Főigazgatója, tagjait a KOK igazgatója bízza meg.
– A bizottság elnökének és tagjainak az állam által elismert felsőfokú végzettséggel és felsőszintű szakmai képesítéssel kell rendelkeznie.
4.2.3.1.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– A vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság osztályzatokkal értékeli, ennek alapján egy elméleti és egy gyakorlati vizsgaosztályzatot kap a vizsgázó.
– Az elméleti (írásbeli) vizsga feladatnál legalább 50% + 1 helyes válasz megoldásával elégséges osztályzat érhető el.
– A gyakorlati vizsgán elégtelen osztályzatot kell adni a vizsgázónak, ha olyan hibát követ el vagy olyan ismeretbeli hiányosságról tesz tanúbizonyságot, amely a valóságban a beavatkozók, illetve a károsultak számára életveszélyt vagy a kár jelentős növekedését okozhatja.
– Póttétel húzására, pótfeladat kérésére nincs lehetőség.
4.2.3.1.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
– Az eredménytelen vizsgát tevők a tanfolyam elvégzését követő 10 nap után tehetnek javítóvizsgát előzetes jelentkezés alapján.
– Csak az eredménytelen vizsgarészt (elméleti vagy gyakorlati) kell ismételni.
4.2.3.1.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
Az eredményes vizsgát követően a tanfolyam résztvevői, a tanfolyam elvégzéséről a KOK által kiállított bizonyítványt kapnak.
4.2.3.1.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítvány az OKF által meghatározott kreditpont megszerzésére jogosít.
4.2.3.1.13.20
4.2.3.2.21 Tűzvizsgálói tanfolyam
4.2.3.2.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
– A tanfolyam elvégzését követően tűzvizsgálat lefolytatása hajtható végre a 12/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet előírásainak megfelelően.
4.2.3.2.2. A beiskolázás feltételei:
– Az állam által elismert felsőfokú végzettség és felsőszintű szakmai végzettség.
22 A felső szintű szakmai végzettség megszerzését követően legalább egy év szolgálati helyen eltöltött gyakorlati idő.
4.2.3.2.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásos beiskolázási javaslat alapján történik.
4.2.3.2.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 100 óra
4.2.3.2.5. A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
– a tűzvizsgálati eljárás általános és speciális szabályai,
– a különböző anyagok égési sajátosságai (égéselmélet),
– a helyszíni szemle lefolytatása,
– személyek meghallgatása,
– tűzvizsgálati adatszolgáltatás,
– tűzvizsgálati dokumentáció összeállítása,
– tűzvizsgálatot követő intézkedések.
4.2.3.2.6.23 A vizsgára bocsátás feltételei:
– A tanfolyamon történő részvétel.
– A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzés óraszámának 10%-át.
– Valós tűzesemény vizsgálati dokumentációjának elkészítése, és az adatvédelmi szabályok megtartásával történő megküldése (fiktív adatokkal) a KOK Tanulmányi Osztályára.
– A vizsgára a tanfolyam befejezésétől számított 6 hónapon belül lehet jelentkezni.
4.2.3.2.7. A vizsga részei:
– Valós tűzesemény vizsgálati dokumentációjának bemutatása és szakmai érvek alapján történő megvédése.
4.2.3.2.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság két tagból áll.
– A vizsgabizottság egyik tagját a KOK, másik tagját az OKF szakterülethez és képzéshez kapcsolódó szakirányú szakmai szerve jelöli ki.
– A vizsgabizottság tagjainak az állam által elismert felsőfokú szakmai végzettséggel és felsőszintű szakmai képzettséggel kell rendelkezniük.
4.2.3.2.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– Az értékelés tárgyát az eljárás jogi ismeretek és a tűzvizsgálói szakmai ismeretek képezik.
– Az értékelés megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű.
– Az értékelés előzőleg kidolgozott pontozási rendszer alapján történik.
4.2.3.2.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlő)vizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján.
– Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.2.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
Az eredményes vizsgát követően a tanfolyam résztvevői, a tanfolyam elvégzéséről a KOK által kiállított bizonyítványt kapnak.
4.2.3.2.12. A bizonyítvány érvényessége:
A Tűzvizsgáló tanfolyamot eredményesen elvégzettek tűzvizsgálat lefolytatására jogosultak a jogszabály előírásainak megfelelően.
4.2.3.2.13. A képzés költsége:
A képzés a hivatásos tűzoltók részére térítésmentes.
4.2.3.3. Irodai szoftverek továbbképző szaktanfolyam
4.2.3.3.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
A tanfolyam tananyaga a katasztrófavédelem, a polgári védelem és a tűzoltóságok állományában lévő azon dolgozók számára nyújt szakmai felkészítést, akik napi munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükséges irodai szoftver ismeret.
4.2.3.3.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelői szintű operációs rendszer ismeret, felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek.
4.2.3.3.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.3.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.3.5. A tanfolyam tananyagának főbb témakörei:
– Hardver ismeret
– Operációs rendszerek
– Mappa és fájl műveletek
– Rövid anyagok szövegszerkesztése
– Táblázatkezelési alapok
– Internet és e-mail használat
– Irodai szoftver bemutatása, felépítési és működési sajátosságai.
4.2.3.3.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelező részvétel, a tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tanfolyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.
4.2.3.3.7. A vizsga részei:
A vizsga gyakorlati részből áll, melynek során a szoftver működési sajátosságainak megfelelő feladat végrehajtás történik.
4.2.3.3.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.3.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van kialakítva.
– A vizsga megfelelt minősítésű, ha a vizsgázó az össz pontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.3.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján. Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.3.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott bizonyítvány igazolja.
4.2.3.3.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti az irodai szoftvert, képes a szoftver funkciójának megfelelően önálló feladatok végrehajtására.
4.2.3.3.13.24
4.2.3.4. Speciális szakmai szoftverek továbbképző szaktanfolyam
4.2.3.4.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
A tanfolyam tananyaga a katasztrófavédelem, a polgári védelem és a tűzoltóságok állományában lévő azon dolgozók számára nyújt szakmai felkészítést, akik munkavégzéséhez szükséges speciális szakmai szoftver ismeret.
4.2.3.4.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelői szintű operációs rendszer ismeret, felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek.
4.2.3.4.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.4.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.4.5. A tanfolyam tananyagának főbb témakörei:
– Speciális katasztrófavédelmi szoftver bemutatása, felépítési és működési sajátosságai.
– Műveletek, folyamatok, kommunikáció lebonyolítása a speciális szoftver adta lehetőségekhez mérten.
4.2.3.4.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
– A tanfolyam foglalkozásain való kötelező részvétel, a tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tanfolyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.
4.2.3.4.7. A vizsga részei:
A vizsga gyakorlati részből áll, melynek során a szoftver működési sajátosságainak megfelelő feladat-végrehajtás történik.
4.2.3.4.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.4.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van kialakítva.
– A vizsga megfelelt minősítésű, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.4.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
– Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján.
– Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.4.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott bizonyítvány igazolja.
4.2.3.4.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti a speciális szoftvert, képes a szoftver funkciójának megfelelően önálló feladatok végrehajtására.
4.2.3.4.13.25
4.2.3.5. Veszélyhelyzeti felderítő csoport (VFCS) továbbképző tanfolyam
4.2.3.5.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
A veszélyhelyzeti felderítő csoportban és a veszélyhelyzeti felderítő szolgálatban rendszeresített beosztásokat ellátók számára.
4.2.3.5.2.26 A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert középfokú végzettség, alapfokú szakmai képzettség és a feladat ellátásához szükséges foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
4.2.3.5.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.5.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 160 óra.
4.2.3.5.5. A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
– a VFCS szervezete, működése és tevékenysége,
– radiológiai-biológiai és vegyi védelmi ismeretek,
27 veszélyes anyagok azonosítása, adatbázisok kezelése,
– veszélyes áru szállítási ismeret,
– híradó ismeretek,
– munkavédelmi és biztonságtechnikai ismeretek,
– térinformatika,
– egészségügyi ismeretek,
– tűzoltási és műszaki mentési ismeretek,
– veszélyhelyzeti alapismeretek,
– pszichikai felkészítés,
– veszélyes anyag jelenlétében történő VFCS beavatkozás,
– kisgépkezelői ismeretek,
– gyakorlat feladatok végrehajtása (az elméleti ismeretek gyakorlatban imitált valóságszerű helyszíneken és terepen történő alkalmazása).
4.2.3.5.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
Az elméleti és a gyakorlati ismeretek elsajátítása.
4.2.3.5.7. A vizsga részei:
– A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsga írásban történik.
28
4.2.3.5.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgabizottság 3 főből, 1 elnökből és 2 tagból áll.
– Az OKF jelöli ki a vizsgabizottság elnökét és 1 tagját felsőszintű szakmai képzettségű és ezen beosztást betöltő szakemberek közül.
– A vizsgabizottság 2. tagja a KOK felsőszintű szakmai képzettségű, a felkészítésben részt vevő tanára.
4.2.3.5.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– Az elméleti (írásbeli) vizsgánál pontozási rendszer van kialakítva.
– A vizsga megfelelt minősítésű, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot ér el. A megállapított ponthatárok alapján érdemjegyet kell adni.
– A gyakorlati vizsga értékelése útmutató szerint történik.
Gyakorlati vizsgára az elméleti vizsgát eredményesen teljesítő hallgató bocsátható.
A vizsgák értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
4.2.3.5.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
Sikertelen vizsga után javító(ismétlő)vizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján. Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.5.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam résztvevői az eredményes vizsgát követően a tanfolyam elvégzéséről a KOK által kiállított bizonyítványt kapnak.
4.2.3.5.12. A bizonyítvány érvényessége:
A veszélyhelyzeti felderítő csoportban és a veszélyhelyzeti felderítő szolgálatban rendszeresített beosztások (VFCS parancsnok, technikus, kezelő) betöltésére jogosít a kiadott bizonyítvány.
4.2.3.5.13.29
4.2.3.6. Polgári védelmi szakmai továbbképző tanfolyam
4.2.3.6.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
– A polgári védelmi szakmai továbbképző tanfolyami végzettség feljogosít az OKF által meghatározott kreditpont megszerzésére.
4.2.3.6.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert felsőfokú, illetve középfokú végzettség, valamint a beosztás betöltéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai képzettség.
4.2.3.6.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.6.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 120 óra,
4.2.3.6.5. A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
A szakmai feladatok ellátásához szükséges, az időben változó, aktuálisan jelentkező polgári védelmi feladatok teljesítéséhez illeszkedő ismeretanyag tananyagelemei.
4.2.3.6.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való részvétel és a vizsgára bocsátás szakmai feladatainak teljesítése.
4.2.3.6.7. A vizsga részei:
A vizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati részből áll.
4.2.3.6.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgáztatást vizsgabizottság végzi, amelynek 1 elnöke és 2 tagja van.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF főigazgatója jelöli ki, aki az OKF tanfolyamhoz kapcsolódó szakmai főosztályának megfelelő végzettségű és szakmai tudással rendelkező szakembere.
– A vizsgabizottság 1. tagját az OKF jelöli ki a KOK szakmai véleményének figyelembevételével a szakterületen beosztást betöltők köréből.
– A vizsgabizottság 2. tagját a KOK jelöli ki a képzésben részt vevő tanárok közül.
4.2.3.6.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A vizsga eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészből legalább elégséges eredményt ér el.
4.2.3.6.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlő)vizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján.
– A javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.6.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam elvégzését – a tanfolyam sajátosságainak megfelelően – a KOK által kiállított dokumentum (bizonyítvány, igazolvány, igazolás stb.) igazolja.
4.2.3.6.12. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum érvényessége:
A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum feljogosít az adott szakmai feladatok elvégzésére.
4.2.3.6.13.30
4.2.3.7.31 Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) kezelői tanfolyam
4.2.3.7.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
– DWS-C (kommunikációs diszpécser-munkaállomás kezelői) tanfolyamot híradó ügyeleteseknek (diszpécsereknek), DWS-C&M (menedzser diszpécser-munkaállomás kezelői) tanfolyamot ügyeletvezetői és rendszergazdai beosztást betöltőknek kell elvégezni.
– Tanfolyami végzettséggel betölthető munkakörök: A katasztrófavédelem, polgári védelem és a hivatásos tűzoltóságok EDR diszpécser munkaállomásainak kezelése, az ügyeleti tevékenység keretében – munkaköri leírás szerint.
4.2.3.7.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelői szintű operációs rendszer ismeret, felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek, valamint e rendelet szerinti alapszintű szakmai képzettség.
4.2.3.7.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.7.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 60 óra.
4.2.3.7.5. A tanfolyam tananyagának főbb témakörei:
– Operációs rendszer ismeret, rádióhírközlés alapjai.
– Katasztrófavédelmi Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) bemutatása.
– TETRA rendszer előnyei az analóg rendszerhez viszonyítva.
– TETRA rendszer felépítése, rendszerelemek, hálózati összeköttetések, működési jellemzők ismertetése.
– DWS szoftver bemutatása, működési sajátosságai.
– Egyéni hívások kezdeményezése, fogadása, várakoztatása, hívások dialógusablakának megfelelő használata.
– Állapot- és szöveges üzenetek küldése, fogadása egyéni és csoportos azonosítók használatával.
– Kommunikáció egy, illetve több csoporttal egy időben, csoportok gyorsegyesítése.
– Megszakító beszédelem elérése csoportban, a bejövő és várakozó hívások kezelése; visszahívási kérelmek küldése és kezelése.
– Hiba- és figyelmeztető üzenetek megjelenésekor szükséges intézkedések, segélyhívások kezelése.
– Szervezetek, rádió-előfizetők, munkaállomás-felhasználók, csoportok, átfedő-csoportok, kliensalkalmazások kezelése.
– Az EDR rendszerben alkalmazott technológia nyújtotta biztonsági kérdések, a hálózatbiztonság és az azonosítás eljárásai, azok fontosságai.
4.2.3.7.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelező részvétel, a tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tanfolyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.
4.2.3.7.7. A vizsga részei:
A vizsga egy írásbeli teszt megírásából, ezt követően pedig egy gyakorlati részből áll, melynek során a szimulátor szoftver működési sajátosságainak megfelelő feladatvégrehajtás történik véletlenszerű feladatkiosztásban, minden témakör érintésével.
4.2.3.7.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgabizottság két tagból áll. A vizsgabizottság elnökét az OKF, tagját a KOK jelöli ki.
4.2.3.7.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű lehet.
– Az értékelés számítógép segítségével történik. Több feladatot kell megoldani szimulációs környezetben, mely érint minden egyes funkciót, szolgáltatást a diszpécser-szoftverben. A számítógép rögzíti, hogy az illető egyáltalán megoldja-e a feladatot (esetlegesen mennyi részfeladatot végez el), valamint pontosan rögzíti, hogy időn belül teljesíti-e azt. Az eredményes vizsgát min. 75%-os feladatmegoldás teljesítése jelenti.
4.2.3.7.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján, de a teljes vizsgát meg kell ismételni (írásbeli teszt + gyakorlati feladatmegoldás). Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.7.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott bizonyítvány igazolja.
4.2.3.7.12. A bizonyítvány érvényessége:
– A DWS-C (kommunikációs diszpécser-munkaállomás kezelői) tanfolyamot elvégző személyt kommunikációs feladatok (egyéni és csoportos hívás kezdeményezése, fogadása; szöveges és állapotüzenetek küldése, fogadása; csoportok gyorsegyesítése; követési lista szakszerű használata) elvégzésére,
– a DWS-C&M (menedzser diszpécser-munkaállomás kezelői) tanfolyamot elvégzőt (a kommunikációs feladatok elvégzésén túl) menedzseri feladatok (szervezetek, rádió-előfizetők, munkaállomás-felhasználók, csoportok, átfedő-csoportok és kliensalkalmazások kezelése, az OKF ITFO által létrehozott szervezeti struktúrájának ismertetése, csoportok szervezésének elvei) elvégzésére jogosít a bizonyítvány.
4.2.3.7.13.32
4.2.3.8. Hírközpont kezelői továbbképző tanfolyam
4.2.3.8.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
A katasztrófavédelem, polgári védelem és a hivatásos és önkéntes tűzoltóságok állományában lévő azon dolgozók számára nyújt szakmai felkészítést, akik munkavégzéséhez szükséges a hírforgalmi eszközök felépítésének, működésének és kezelésének ismerete, valamint a hírügyeleti munkát segítő szoftverek kezelésének szakszerű elsajátítása.
4.2.3.8.2. A beiskolázás feltételei:
Kezelői szintű operációs rendszer ismeret, felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek, valamint alapszintű hírforgalmi ismeretek.
4.2.3.8.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.8.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 60 óra.
4.2.3.8.5. A tanfolyam tananyagának főbb témakörei:
– Operációs rendszer ismeret, elektrotechnika és rádióhírközlés alapjai, törvényszerűségei.
– Katasztrófavédelmi Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) bemutatása.
– Digitális rendszer felépítése, rendszerelemek, hálózati összeköttetések, működési jellemzők ismertetése.
– TETRA rendszer előnyei az analóg rendszerhez viszonyítva.
– Rendszeresített rádiók típusai, tartozékai, szolgáltatásai, kezelése.
– Rádióforgalmi szabályzat ismertetése.
– Ügyeleti rendszer felépítése, működése, kezelése; egyéb beépített berendezések jellemzése.
– Beérkező információk szakszerű feldolgozása, riasztás és káresemény-felszámolás során végrehajtandó feladatok, RST használata.
– Ügyeleti munkát segítő szoftverek bemutatása, felépítési és működési sajátosságainak ismertetése.
– Térinformatika jelentősége.
4.2.3.8.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való kötelező részvétel, a tanfolyam ismeretanyagának elsajátítása, valamint a tanfolyamon meghatározott gyakorlati feladatok teljesítése.
4.2.3.8.7. A vizsga részei:
A vizsga egy írásbeli, ezt követően pedig egy gyakorlati részből áll, mely során a vizsgázónak egy elképzelt káresemény felszámolása során szükséges feladatokat kell végrehajtania.
4.2.3.8.8. A vizsgabizottság összetétele:
A vizsgáztatást a KOK tanfolyamot tartó tanára végzi.
4.2.3.8.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
– A vizsga eredménye megfelelt vagy nem megfelelt minősítésű lehet.
– A feladatok megoldására pontozási rendszer van kialakítva.
– A vizsga megfelelt minősítésű, ha a vizsgázó az összpontszám 50% + 1 pontot ér el.
4.2.3.8.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
Sikertelen vizsga után javítóvizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján, de a teljes vizsgát meg kell ismételni (írásbeli + gyakorlati feladatmegoldás). Javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.8.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam eredményes elvégzését a KOK által kiadott bizonyítvány igazolja.
4.2.3.8.12. A bizonyítvány érvényessége:
A bizonyítványt birtokló személy kezelheti a hírközpontokhoz és ügyeleti pultokhoz tartozó hírforgalmi eszközöket, digitális rádiókat, valamint az ügyeleti munkát segítő szoftvereket; továbbá képes a riasztás és káresemény felszámolás során önálló feladatok végrehajtására.
4.2.3.8.13.33
4.2.3.9. Tűzoltó alaptanfolyam
4.2.3.9.1. A beiskolázás feltételei:
Önkéntes, létesítményi vagy tűzoltó egyesületi tagság, legalább általános iskolai végzettség, megfelelő egészségügyi alkalmasság.
4.2.3.9.2. A képzésre történő jelentkezés módja:
A tanfolyamra történő jelentkezés előzetes meghirdetés után, írásban történik.
4.2.3.9.3. A tanfolyam maximális óraszáma: 40 óra.
4.2.3.9.4. A tanfolyam tananyagának főbb témakörei:
A tűzoltóság felépítése, szervezete, irányítása, az égés fajtái és a tűz jellemzése, veszélyforrások felismerése és csoportosítása, elsősegélynyújtás, szerelési, mentési gyakorlatok, kézi tűzoltó készülékek működése és alkalmazása, egyéb szakfelszerelések és eszközök, a tűzoltásra, műszaki mentésre, valamint a katasztrófaelhárításra vonatkozó szabályozás, műszaki mentési ismeretek, tűzvédelem megelőzési feladatai. Az elméleti ismeretek aránya 30%, a gyakorlati képzés aránya 70%.
4.2.3.9.5. A vizsga részei: szóbeli, gyakorlati.
4.2.3.9.6. A vizsgabizottság összetétele: A képzést szervező előadók közül 3 fő.
4.2.3.9.7. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum: A vizsgáztató által kiadott tanúsítvány.
4.2.3.10. Tűzoltó szakmai továbbképző tanfolyam
4.2.3.10.1. A tanfolyam elvégzésével betölthető beosztások, végrehajtható feladatok:
– A tűzoltó szakmai továbbképző tanfolyami végzettség feljogosít az OKF által meghatározott kreditpont megszerzésére.
4.2.3.10.2. A beiskolázás feltételei:
Az állam által elismert felsőfokú, illetve középfokú végzettség, valamint a beosztás betöltéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai végzettség.
4.2.3.10.3. A képzésre történő jelentkezés feltételei, esetleges szabályai:
A tanfolyamra történő jelentkezés a KOK által történő előzetes meghirdetés után írásban történik.
4.2.3.10.4. A tanfolyam maximális óraszáma: 120 óra.
4.2.3.10.5. A tanfolyam tananyagának főbb tananyagelemei (témakörei):
– A szakmai feladatok ellátásához szükséges, az időben változó, aktuálisan jelentkező tűzoltói feladatok teljesítéséhez illeszkedő ismeretanyag tananyagelemei.
4.2.3.10.6. A vizsgára bocsátás feltételei:
A tanfolyam foglalkozásain való részvétel és a vizsgára bocsátás szakmai feladatainak teljesítése.
4.2.3.10.7. A vizsga részei:
A vizsga elméleti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati részből áll.
4.2.3.10.8. A vizsgabizottság összetétele:
– A vizsgáztatást vizsgabizottság végzi, amelynek 1 elnöke és 2 tagja van.
– A vizsgabizottság elnökét az OKF főigazgatója jelöli ki, aki az OKF tanfolyamhoz kapcsolódó szakmai főosztályának megfelelő végzettségű és szakmai tudással rendelkező szakembere.
– A vizsgabizottság 1. tagját a HÖTOSZ, illetve a LÖTOSZ jelöli ki a KOK szakmai véleményének figyelembevételével a szakterületen beosztást betöltők köréből.
– A vizsgabizottság 2. tagját a KOK jelöli ki a képzésben részt vevő tanárok közül.
4.2.3.10.9. Az értékelés elvei, a vizsga eredményességének szabályai:
A tananyag ismeretének értékelése ötfokozatú lehet:
– jeles (5),
– jó (4),
– közepes (3),
– elégséges (2),
– elégtelen (1).
A vizsga eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészből legalább elégséges eredményt ér el.
4.2.3.10.10. Javítóvizsgára vonatkozó előírás:
– Sikertelen vizsga után javító(ismétlő)vizsga korlátlan számban tehető előzetes jelentkezés alapján.
– A javítóvizsgára az előző vizsgát követő 10 nap után kerülhet sor.
4.2.3.10.11. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum:
A tanfolyam elvégzését – a tanfolyam sajátosságainak megfelelően – a KOK által kiállított dokumentum (bizonyítvány, igazolvány, igazolás stb.) igazolja.
4.2.3.10.12. A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum érvényessége:
A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum feljogosít az adott szakmai feladatok elvégzésére.
4.2.3.10.13.34

3. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzés irányítását és felügyeletét ellátó központi közigazgatási szervezetek és ez irányú tevékenységet végző szervezeti egységei, tagjai, az oktatást folytató intézmények tagjai, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak által 2002. január 31. előtt megszerzett szakmai képesítések szintje az alkalmazó szervek, illetve munkakörök szerint35
1. Katasztrófavédelem és polgári védelem szakterülete
1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban
1.1.1. Alapszintű:
– katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés,
– Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező pv. tanfolyami,
– Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés.
1.1.2. Középszintű:
– PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 3 hónapos tisztképző tanfolyami,
– PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.
1.1.3. Felsőszintű:
– főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,
– egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,
– a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet, (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami,
– PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami,
– PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami,
– külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 8 hónapos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola egyéves tartalékos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Országos Törzsparancsnokság tisztjeinek egyéves levelező tanfolyami,
– honvédségtől áthelyezett tisztek egyéves tiszti tanfolyami,
– Egyesített Tisztiiskola Polgári védelmi tanfolyami képesítés.
1.2. Nem szakmai szolgálati beosztásokban
1.2.1. Alapszintű:
– katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.
2. Tűzoltóság szakterülete
2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban
2.1.1. Alapszintű:
– 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam, három és fél, vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés.
2.1.2. Középszintű:
– katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképzés,
– a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetőleg hároméves levelező tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői, valamint tűzoltótechnikus (OKJ azonosító szám: 52 8915 01) szakképesítés,
– BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés,
– tiszti vizsga,
– zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés,
– az önkéntes tűzoltóságoknál az 1995 előtt, legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint a 10 hónapos vagy hosszabb képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon 2002. december 31-ig megszerzett képesítés.
2.1.3. Felsőszintű:
– főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak,
– főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
– főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,
– egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés,
36 a 2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés ugyanezen időpontig megszerzett állami felsőfokú végzettséggel együtt,
– a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés, a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt,
2.2. Nem szakmai szolgálati beosztásokban
2.2.1. Alapszintű:
A 2.1.1. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– tűzoltó alaptanfolyami képesítés.
2.2.2. Középszintű:
A 2.1.2. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– 1990 előtt tett zászlósi alapismereti vizsga.
2.2.3. Felsőszintű:
A 2.1.3. pontban felsorolt képzettségeken túl:
– tűzoltó (tiszti) alapismereti tanfolyami képesítés, illetve tiszti alapismereti vizsga.

4. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez37

Az önkéntes tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzoltó egyesületek tűzoltási szakfeladatot ellátó tagjainak képesítési követelményei
1.1. Nem főfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes és létesítményi tűzoltó: tűzoltó alaptanfolyami képesítés.
1.2. Főfoglalkozású, beosztott állományú önkéntes és létesítményi tűzoltó: tűzoltó szakképesítés, vagy a 3. melléklet 2.1.1. pontja szerinti képesítés.
1.3. Tűzoltó egyesületek szaktevékenységre igénybe vehető tagjai:
1.3.1. Tűzoltás-irányító: legalább tűzoltó szakképesítés.
1.3.2. Beosztott tűzoltó, sugárvezető, híradó-ügyeletes: tűzoltó alaptanfolyami képesítés.
1.3.3. Gépkocsivezető, szerkezelő: tűzoltó szakképesítés, valamint a beosztásnak megfelelő szaktanfolyam, a megkülönböztetett járművek vezetésére jogosító alkalmasságnak való megfelelés, a jelen rendelet 9. számú melléklet 1.1.2. pontjában meghatározott képzési kategóriában való részvétel és az 1.3.2. képzési követelmény teljesítése.

5. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem,
a polgári védelem területén foglalkoztatottak által
e rendelet hatálybalépése előtt megindított képzések során megszerzett, elismert képesítései
1.1. Alapszintű:
– katasztrófavédelmi előadó szakképzés,
– BM KOK, PVOI, PVOK 5 hónapos levelező alapfokú pv. (előadó, segítő) tanfolyami,
– PV OVKI, PVOI 4 hetes pv. tanfolyami képesítés.
1.2. Középszintű:
– katasztrófavédelmi előadó szakképzés,
– PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami,
– PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 3 hónapos tisztképző tanfolyami,
– PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.
1.3. Felsőszintű:
– katasztrófavédelmi főelőadó szakképzés,
– főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak,
– egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány,
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség,
– Légoltalmi Központi Iskola műszaki tanfolyam üzemi törzsparancsnoki tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola légoltalmi zászlóaljparancsnoki és törzsfőnöki tanfolyami,
– PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami,
– PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami,
– PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami,
– PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami,
– Külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola 8 hónapos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Központi Iskola egyéves tartalékos tisztképző tanfolyami,
– Légoltalmi Országos Törzsparancsnokság tisztjeinek egyéves levelező tanfolyami,
– Egyesített Tisztiiskola Polgári védelmi tanfolyami képesítés.

6. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak által e rendelet hatálybalépése előtt megindított képzések során megszerzett, elismert képesítései
1.1. Alapszintű:
– tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító szervek által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon szerzett szakképzettség, illetőleg képesítés.
1.2. Középszintű:
– tűzvédelmi előadó szakképzés,
– a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szakon,
– az 1991 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetőleg a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező, illetve a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyamon,
– 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói,
– 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi,
– tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.
1.3. Felsőszintű:
– tűzvédelmi főelőadó szakképzés,
– főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány,
– főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel),
– katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképzés,
– a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség,
– a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon,
– a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán,
38 a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon,
– a hároméves levelező tűzvédelmi előadói, illetve tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

7. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása
1.1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:
– emelőkosaras tűzoltó gépjárművek,
– létrás tűzoltó gépjárművek,
– légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok,
– áramfejlesztők (10 KVA, illetve a 10 KVA teljesítmény feletti, beépített gépek esetén),
– tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek,
– cserefelépítmény-hordozó járművek,
– műszaki mentő gépjárművek és vegyi balesetelhárító gépjárművek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú előzőekben felsorolt gépcsaládok, géptípusok valamelyikével),
– egyéb tűzoltó gépjárművek.
1.2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:
– gépjárműfecskendők,
– habbal oltó gépjárművek,
– porral oltó gépjárművek,
– egyéb tűzoltógépjárművek,
– cserefelépítmények,
– műszaki mentések gépei és berendezései,
– vegyi balesetelhárítás gépei és berendezései,
– áramfejlesztők (10 KVA teljesítmény alatt),
– folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek,
– tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei és berendezései.

8. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A tűzoltótechnika-kezelői igazolvány alaki és formai követelményei
(Az igazolvány külső oldala)

TŰZOLTÓ TECHNIKA KEZELŐI IGAZOLVÁNY

(Az igazolvány belső oldala)

 

 

...../20.....

 

 

 

anyakönyvi szám

 

 

 

 

TUDNIVALÓK

........................................................................................., aki 20....... évben ................................ hó ............ napján
........................................................ helységben született, anyja neve: ....................................................................... a jogosítványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.

1. Az igazolvánnyal rendelkezők évenként kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.
2. Az igazolványt a tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

 

 

........................................, 20 ...................... hó ...... nap

 

 

 

 

 

3×4 cm
fénykép

 

 

 

P. H.

 

 

 

.....................................................
kiállító szerv vezetője

..........................................................
az igazolvány tulajdonosa

VIZSGABEJEGYZÉS

A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése

A tűzoltógépek közül sikeres vizsgát tett

    
    
típ. Tűzoltógép

    
    
típ. Tűzoltógép

Kelt:     ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt:     ,
........ év ......................... hó ............ n.


P. H.

......................................................
aláírás


P. H.

......................................................
aláírás

    
    
típ. Tűzoltógép

    
    
típ. Tűzoltógép

Kelt:     ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt:     ,
........ év ......................... hó ............ n.


P. H.

......................................................
aláírás


P. H.

......................................................
aláírás


    
    
típ. Tűzoltógép


    
    
típ. Tűzoltógép

Kelt:     ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt:     ,
........ év ......................... hó ............ n.


P. H.

......................................................
aláírás


P. H.

......................................................
aláírás


    
    
típ. Tűzoltógép


    
    
típ. Tűzoltógép

Kelt:     ,
........ év ........................ hó ............ n.

Kelt:     ,
........ év ......................... hó ............ n.


P. H.

......................................................
aláírás


P. H.

......................................................
aláírás

 

 

ORVOSI BEJEGYZÉS

ORVOSI BEJEGYZÉS

Érvényes: .............. év .................................. hó .........-ig

Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ......... n.

Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.


P. H.

.......................................................................................... aláírás


P. H.

.......................................................................................... aláírás

Érvényes: .............. év .................................. hó .........-ig

Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ......... n.

Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.


P. H.

.......................................................................................... aláírás


P. H.

.......................................................................................... aláírás

Érvényes: .............. év .................................. hó .........-ig

Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ......... n.

Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.


P. H.

.......................................................................................... aláírás


P. H.

.......................................................................................... aláírás

Érvényes: .............. év .................................. hó .........-ig

Érvényes: .............. év ................................. hó ...........-ig

Kelt: ..................... év .................................. hó ......... n.

Kelt: ....................... év ................................. hó ........... n.


P. H.

.......................................................................................... aláírás


P. H.

.......................................................................................... aláírásEGYÉB BEJEGYZÉSEKEGYÉB BEJEGYZÉSEK

9. melléklet a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek
és a tűzoltóságok gépjárművezetőinek képzési rendje
1.1. A gépjárművezetők képzési kategóriái
1.1.1. Alapszintű: a szolgálati gépjárművek vezetésére felkészítő 10 tanórás képzés.
1.1.2. Emelt szintű: a megkülönböztető jelzéseket használó szolgálati gépjármű vezetésére felkészítő elméleti képzés.
1.1.3. Speciális: a tűzoltó-parancsnokságok igényei alapján, egyes sajátos beosztások betöltéséhez egyedi tematika alapján végrehajtott képzés.
1.2. A gépjárművezető-képzésben való részvétel feltételei
1.2.1. Alapszintű: érvényes vezetői engedély, minimum I. egészségi alkalmassági csoportba való besorolás.
1.2.2. Emelt szintű, valamint speciális: az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedély, alapszintű gépjárművezetői képzésben való részvétel, a követelmények teljesítése, II. egészségi alkalmassági csoportba való besorolás, pszichológiaalkalmasság.
1.3. Képzési követelmények
1.3.1. Alapszintű: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint a tematika gyakorlati tananyaga alapján összeállított vizsgafeladatok (tanpálya) teljesítése meghatározott szintidőn belül.
1.3.2. Emelt szintű: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint szolgálati időben évi 100 vezetett óra, vagy 600 vezetett kilométer – az állományilletékes parancsnok által hiteles dokumentummal történő – igazolása.
1.3.3. Speciális: a tematika elméleti tananyagának számon kérése írásban, valamint a tematika gyakorlati tananyaga alapján összeállított vizsgafeladatok megoldása.
1

A rendeletet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte 2015. április 2. napjával.

2

Az 1. § f) pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § g) pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a) pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § f) pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. §-t megelőző alcím a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 13. § a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 2.1.3. alpont hatodik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

10

A 2. melléklet 3. pont nyitó szövegrésze a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet 3. pont második franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet 3. pont hetedik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet 4.1.1.5.1. pont második franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet 4.1.1.5.2. pont negyedik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet 4.1.1.5.3. pont harmadik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet 4.1.1.7. pont tizenharmadik franciabekezdését a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 2. melléklet 4.2.1.1. pont harmadik franciabekezdését a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-a iktatta be.

18

A 2. melléklet 4.2.1.2. pont második franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet 4.2.3.1.6. pont negyedik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet 4.2.3.1.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 2. melléklet 4.2.3.2. pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 4.2.3.2.2. pont második franciabekezdését a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-a iktatta be.

23

A 2. melléklet 4.2.3.2.6. pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet 4.2.3.3.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 2. melléklet 4.2.3.4.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 2. melléklet 4.2.3.5.2. pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 2. melléklet 4.2.3.5.5. pont harmadik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

28

A 2. melléklet 4.2.3.5.7. pont második franciabekezdését a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 2. melléklet 4.2.3.5.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 2. melléklet 4.2.3.6.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 2. melléklet 4.2.3.7. pontja a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

32

A 2. melléklet 4.2.3.7.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 2. melléklet 4.2.3.8.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 2. melléklet 4.2.3.10.13. pontját a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 3. melléklet címe a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

36

A 3. melléklet 2.1.3. pont hetedik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 29.) ÖM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

37

A 4. melléklet a 11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

38

A 6. melléklet 1.3. pont nyolcadik franciabekezdése a 11/2010. (IV. 29.) ÖM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére