• Tartalom

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

2020.01.01.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

A felügyeleti díj

1. § (1)1 A vasúti társaság a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 79/F. § (6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat egyenlő részletekben, legkésőbb minden év március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 20-áig az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlája javára „vasúti felügyeleti díj” jogcím megjelöléssel fizeti meg.

(2)2 Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési díjat, először arra a negyedévre vonatkozóan fizet felügyeleti díjat, amelyben hálózat-hozzáférési díjfizetési kötelezettsége keletkezett. Ebben az esetben a fizetendő felügyeleti díj kiszámítása a tárgyidőszakban – az (1) bekezdésben meghatározott időpontokat megelőző három hónapban – fizetett hálózat-hozzáférési díj összege alapján történik.

Adatszolgáltatás

2. § (1) A vasúti társaság által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a vasúti társaság a vasúti igazgatási szerv számára minden év január 20-áig adatot szolgáltat az előző évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékéről. A vasúti társaság az adatszolgáltatást a melléklet szerinti űrlappal teljesíti, amely a vasúti igazgatási szerv honlapjáról és a kormányzati portálról letölthető.

(2)3 Az 1. § (2) bekezdése szerinti vasúti társaság a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg adatot szolgáltat a vasúti igazgatási szerv számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési díj összegéről.

A vasúti igazgatási szerv feladatai

3. §4 A vasúti igazgatási szerv a felügyeleti díj megfizetésére és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését ellenőrzi.

4. § (1)5 Ha a vasúti társaság a felügyeleti díjat az előírt határidőben nem vagy nem az adatszolgáltatásában megjelölt összegnek megfelelően fizeti be, a vasúti igazgatási szerv a fizetési kötelezettséget megállapítja. A késedelmi pótlék fizetésének kezdő időpontja az 1. § (1) bekezdése szerinti – elmulasztott – határidőt követő nap.

(2)6 Ha a vasúti igazgatási szerv eljárása során megállapítja, hogy a tudomására jutott adatok és a vasúti társaság által szolgáltatott adatok között eltérés van, a tényállás tisztázását követően pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy – túlfizetés esetén – a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(3)7 Ha a vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértéke a vasúti igazgatási szerv határozata alapján az érintett időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése, illetve a felügyeleti díj mértékének határozattal történő megállapítását követően megváltozik, a vasúti igazgatási szerv a vasúti társaság terhére pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, vagy – a túlfizetés megállapítása mellett – a különbözetnek a következő időszakra vonatkozó felügyeleti díjban történő jóváírásáról rendelkezik.

(4) A vasúti társaság által fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének a bíróság ítélete alapján történő megváltoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ha a vasúti igazgatási szerv a perben félként nem vesz részt, a bíróság ítéletéről a vasúti társaság az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon belül tájékoztatja a vasúti igazgatási szervet.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2)8 A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdését, 2. § (2) bekezdését, valamint mellékletét a Módr. hatálybalépését9 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelethez10

ŰRLAP
Adatszolgáltatás a vasúti társaság által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díj mértékéről a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetéséhez
201.. évre
A vasúti társaság adatai (cégnév, székhely):    

Tárgyhó

Az előző évben fizetett összes hálózat-hozzáférési díj (pályahasználati díj); ennek hiányában
a vonatkozó időszakban fizetett hálózat-hozzáférési díjak

Január

 

Február

 

Március

 

Április

 

Május

 

Június

 

Július

 

Augusztus

 

Szeptember

 

Október

 

November

 

December

 

A vasúti társaság minden év január 20-áig köteles adatot szolgáltatni az előző évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékéről.
Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelőző évben nem fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díjat, a felügyeleti díj megfizetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni a vasúti igazgatási szerv számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidő lejártát megelőző 3 hónapban fizetett hálózat-hozzáférési díj összegéről.
1

Az 1. § (1) bekezdése a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 9. §-a, a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 4. § (1) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (2) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. § (3) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 49. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés napja 2012. október 11.

10

A melléklet az 53/2012. (IX. 11.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére