• Tartalom

102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § a következő új i) ponttal egészül ki:

[A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

h) informatikáért,
i) közigazgatási informatikáért”

(felelős tagja.)

2. § Az R. 3. §-a a következő új g) ponttal egészül ki:

(A miniszter)

g) az informatikáért való felelőssége körében előkészíti különösen az informatikáról szóló”

(jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.)

3. § Az R. a következő új 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § A miniszter az informatikáért való felelőssége körében előkészíti az információs társadalom kiteljesítéséhez, valamint az infokommunikációs szektor fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiákat, továbbá gondoskodik az azokhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról.”

4. § Az R. 13. §-a a következő új e) ponttal egészül ki:

(A miniszter irányítja)

e) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet.”

5. § (1) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kihirdetett kormányrendelet vagy kormányhatározat informatikáért való felelősség körében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gazdasági és közlekedési minisztert említ, azon Miniszterelnöki Hivatalt vagy a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni.

(3) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja, 3. § (8) bekezdése és 4. § (6) bekezdése hatályát veszti.

(4) Az e kormányrendelet alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.

(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jogutódjának a Miniszterelnöki Hivatalt kell tekinteni.

1

A rendeletet a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. június 6. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 134. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére