• Tartalom

105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet

105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendeletet módosításáról

2008.08.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha]

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be;”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél köteles:]

f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a támogatási határozat kézhezvételétől számított 4. évre az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a működtetési időszak végéig;”

2. § (1) Az R. 7. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 45 napon belül köteles az MVH által közzétett közleményben előírt formában, postai úton kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, amelyhez mellékelnie kell:

b) a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gazdaság kiindulási állapotaként megadott termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány, gépek és egyéb berendezések, termelőtevékenységhez tartozó kvóták) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:]

ba) a földterület tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát,”

(2) Az R. 7. § b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézzhezvételét követő 45 napon belül köteles az MVH által közzétett közleményben előírt formában, postai úton kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, amelyhez mellékelnie kell:

b) a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gazdaság kiindulási állapotaként megadott termelési eszközök (földterület és egyéb ingatlan, állatállomány, gépek és egyéb berendezések, termelőtevékenységhez tartozó kvóták) igazolásául szolgáló dokumentumokat, különösen:]

be) gazdaságátadás esetén a gazdaság átvételéről szóló adásvételi vagy ajándékozási szerződés hiteles másolatát, teljes földhasználati lap szemle másolatát, az állatok átadására vonatkozó okiratot, egyéb dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy az átadó gazdálkodó a tulajdonjogot az átvevőre átruházta;”

3. § Az R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben]

a) az ügyfél üzemének mérete az utolsó kifizetést követően a 4. évre vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni;”

4. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel módosított 4. § (1) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Melléklet a 105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelethez

Az R. mellékletének „Értékelési szempontok” alcím alatti táblázat első és második sora helyébe a következő szövegrész lép:
[Értékelési szempontok]

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK:

max. 40 pont

Kérelmező életkora
(Kérelem benyújtásakor már
betöltött életkor alapján)

18–24 év
25–29 év
30–34 év
35–40 év

10 pont
8 pont
5 pont
0 pont

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére