• Tartalom

2008. évi CVII. törvény

2008. évi CVII. törvény

egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2012.06.27.

I–V.2

1–50. §

VI.

Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvénynek az Szt. módosítására vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság a 2009. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján fennáll, a kérelem benyújtásának időpontjától a 2008. december 31-éig terjedő időszakra az Szt. 2008. december 31-én hatályos szabályai szerint rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.

(3) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján részesülő személy számára – az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálata nélkül – a rendszeres szociális segélyt kell folyósítani, és az ilyen személyt e törvény és más jogszabály alkalmazásában az aktív korúak ellátására jogosultnak kell tekinteni. Az aktív korúak ellátására való jogosultságról a rendszeres szociális segélyre való jogosultságnak az Szt. 2008. december 31-én hatályos 25. §-ának (4) bekezdése szerinti, soron következő felülvizsgálatakor kell rendelkezni.

(4) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján részesülő személy esetében a jegyző – a (8) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel – 2009. március 31-éig megvizsgálja az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállását. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság nem áll fenn, a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a vizsgálat elvégzése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság fennáll, a vizsgálat elvégzése hónapját követő hónap első napjával rendelkezni kell a rendelkezésre állási támogatásra, illetve a rendszeres szociális segélyre való jogosultságról, továbbá a jogosult számára az Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 35. §-ában foglaltak teljesítését, illetve – az e törvény 7. §-ával megállapított – 37/D. §-a szerinti együttműködést elő kell írni. Amennyiben egy családban egyidejűleg rendelkezésre állási támogatásra és rendszeres szociális segélyre való jogosultság is megállapításra kerül, akkor a rendszeres szociális segély összegének kiszámításánál a rendelkezésre állási támogatás összegét figyelembe kell venni.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására jogosult személy az Szt. – e törvény 7. §-ával megállapított – 37/D. §-a szerinti együttműködésre köteles, a beilleszkedési programot megfelelően módosítani kell. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az aktív korúak ellátására jogosult személynek az Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 35. §-ában foglaltakat kell teljesítenie, a beilleszkedési programot a felülvizsgálat hónapjának utolsó napjával le kell zárni.

(6)3 Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján részesülő személy esetében a megállapított rendszeres szociális segélyt az álláskeresési támogatás folyósításának időtartama alatt tovább kell folyósítani.

(7)4 Az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 2008. december 31-éig benyújtott, de e törvény hatálybalépéséig el nem bírált kérelem esetén, ha az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti jogosultsági feltételek fennállnak, az álláskeresési támogatás folyósításának időtartamára – a 2008. december 31-én hatályos rendelkezések szerint – rendszeres szociális segélyt kell megállapítani.

(8) Az e törvény hatálybalépésekor közfoglalkoztatásban részt vevő, az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés szerinti eljárást a közfoglalkoztatás megszűnésekor kell elvégezni. Ha 2008. december 31-én a közfoglalkoztatásban részt vevő személy egyidejűleg rendszeres szociális segélyben is részesül, azt számára a közfoglalkoztatás megszűnéséig változatlan összegben folyósítani kell.

(9) Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint részesülő személy esetében az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállásának megállapítására irányuló, a (4) bekezdés szerinti eljárást a csökkentett összegű folyósítás lejártának időpontjáig, de legkésőbb 2009. március 31-ig kell elvégezni, és a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segélyt vagy a rendelkezésre állási támogatást az e törvény szerinti összegben kell megállapítani.

(10)5 Az e törvény hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/E. §-ának (3) bekezdése alapján részesülő személynek a rendszeres szociális segélyt az Szt. 2008. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell továbbfolyósítani.

(11) Az Szt. – e törvény 6. §-ával megállapított – 33. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontja szerinti előzetes együttműködés időtartamának számításánál a 2009. január 1-jét megelőzően az együttműködésre kijelölt szervvel az Szt. 2008. december 31-én hatályos szabályai szerint történt együttműködés időtartamát is figyelembe kell venni.

(12) Ha az aktív korúak ellátására irányuló kérelmet olyan személy nyújtja be, akinek a rendszeres szociális segélyét e törvény hatálybalépését megelőző három éven belül szüntették meg – ide nem értve az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt okból történő megszüntetés esetét –, az aktív korúak ellátására való jogosultságának megállapítására irányuló eljárásban az e törvény 7. §-ával megállapított 37/F. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(13) Az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy, akinek az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/D. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a beilleszkedést segítő programja e törvény hatálybalépésekor még nem készült el, az Szt. 2008. december 31-én hatályos 37/D. §-ának (1) bekezdése szerinti együttműködésre nem köteles. Az együttműködési kötelezettség előírásáról az aktív korúak ellátására való jogosultság (4) bekezdés szerinti vizsgálata során kell rendelkezni.

(14) Amennyiben a 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére e törvényben foglaltak szerint rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, és a 2008. december hónapban folyósított rendszeres szociális segély összege meghaladja a rendelkezésre állási támogatás összegét, akkor a jogosult részére az Szt. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint folyósított rendelkezésre állási támogatás összege 2009. december 31-éig megegyezik a 2008. december hónapban járó rendszeres szociális segély összegével. Az e bekezdés szerinti személy részére felajánlott munka a 35. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakon túl akkor megfelelő, ha a havi kereset nettó összege 2009. évben eléri a folyósított rendelkezésre állási támogatás havi összegét.

(15)6 A jegyző az Szt. 18. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartott adatok szerint 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyre jogosult személyekre vonatkozó, az Szt. – e törvény 3. §-ával megállapított – 19. §-ának (3) bekezdése szerinti adatokat legkésőbb 2009. január 31-éig elektronikus úton megküldi az állami foglalkoztatási szervnek.

(16) Annak a személynek, akinek esetében az Szt. 2000. április 30-án hatályos rendelkezései szerinti munkanélküliek jövedelempótló támogatásának folyósítása e törvény hatálybalépésének napján szünetel, a szünetelésre az Szt. 2000. április 30-án hatályos rendelkezései szerint okot adó körülmény megszűnését követően – az annak megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelmére – az aktív korúak ellátását az e törvényben foglaltak szerint kell megállapítani, azzal, hogy neki az állami foglalkoztatási szervvel a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően együttműködést nem kell teljesítenie.

(17) Az Flt. 27. §-ának – e törvénnyel megállapított – (8)–(9) bekezdésében foglaltakat azon személyekre kell alkalmazni, akiknek az álláskeresési járadékot a hatálybalépést követően állapították meg.

(18) A Met. 8. §-ának – e törvénnyel megállapított – (4)–(5) bekezdésében foglaltakat első alkalommal az e törvény hatálybalépését követően lefolytatott munkaügyi ellenőrzések alapján meghozott közigazgatási határozatban szereplő munkaügyi jogsértések, illetőleg adatátadás esetén kell alkalmazni.

52–53. §7

Melléklet a 2008. évi CVII. törvényhez8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2008. december 22. A törvényt a 2012: XCIII. törvény 91. § (7) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az I–V. Fejezetet (1–50. §) a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

7

Az 52–53. §-t a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

8

A mellékletet a 2012: LXXVI. törvény 9. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére