• Tartalom
Oldalmenü

115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1977. november 12-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság kulturális és tudományos együttműködési egyezménye
A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság annak tudatában, hogy kölcsönös kapcsolataik kedvező fejlődése a kultúra, oktatás és tudomány területein is kívánatossá teszi az együttműködés kiszélesítését, továbbá, hogy ezen az úton is hozzájáruljanak a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság, valamint a két nép baráti kapcsolatainak fejlődéséhez, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet határozatai szellemében elhatározták, hogy ezt az egyezményt megkötik, s az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
A szerződő felek az egyezmény megfelelő rendelkezéseinek keretében támogatják az együttműködést a kultúra és tudomány, a művészetek, az iskolai és iskolán kívüli nevelés, a tömegkommunikációs eszközök, a felnőttoktatás és a sport területén.
2. Cikk
Az egyezmény célkitűzéseinek értelmében a kulturális és tudományos együttműködés elmélyítése céljából a Magyar Népköztársaság Ausztriában Bécs székhellyel „Collegium Hungaricum” elnevezésű kulturális intézetet, az Osztrák Köztársaság Magyarországon Budapest székhellyel Osztrák Kultúrintézetet tart fenn.
Az intézetek a szerződő felek kulturális kapcsolatainak elmélyítését és az ebben az egyezményben közösen meghatározott feladatok ellátását szolgálják. E tevékenységüket az intézet helyiségeiben és a hatályos törvényes rendelkezések figyelembevételével a fogadó ország egész területén fejtik ki. Ugyanez áll e tevékenység megvalósításában a fogadó ország illetékes kulturális és tudományos intézményeinek közreműködésére.
Az intézeteknek feladataik elvégzése érdekében a szerződő felek hatályos jogszabályaik rendelkezéseinek keretein belül a lehető legnagyobb könnyítéseket biztosítják.
3. Cikk
A szerződő felek támogatják a két ország tudományos akadémiáinak közvetlen együttműködését.
4. Cikk
A szerződő felek elősegítik tudósok, egyetemi és főiskolai tanárok, a tudományos és főiskolai kutatók és oktatók cseréjét és kölcsönös látogatását, valamint közös tudományos programok megvalósítását. Elősegítik közös konferenciák és kongresszusok rendezését, valamint megkönnyítik tudósok és szakemberek részvételét a másik fél országának tudományos rendezvényein.
5. Cikk
A szerződő felek elősegítik az egyetemek, főiskolák, valamint más tudományos és kulturális intézmények tapasztalat-, információ- és publikációcseréjét.
6. Cikk
A szerződő felek elősegítik a másik ország nyelvének tanítását és kultúrájának megismertetését. Ebből a célból tananyagokat bocsátanak egymás rendelkezésére, és elősegítik szakértők és nyelvtanárok látogatását.
7. Cikk
A szerződő felek annak érdekében, hogy tankönyveikben a másik fél országát valósághűen mutassák be, szakértői találkozókat szerveznek.
8. Cikk
A szerződő felek pedagógiai tapasztalatokat cserélnek. E célból módszertani anyagokat és szakértőket küldenek egymáshoz.
9. Cikk
A szerződő felek elősegítik az együttműködést a felnőttoktatás és a népművelés területén, elsősorban dokumentációk, információs anyagok és szakemberek cseréje útján.
10. Cikk
A szerződő felek kölcsönösen éves és rövidebb időtartamú ösztöndíjakat biztosítanak az egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint egyetemet és főiskolát végzettek számára legalább évi ötven nap időtartamban.
11. Cikk
Az egyezmény alapján adott ösztöndíjaknak fedezniök kell a tartózkodási költségeket (szállás, étkezés, zsebpénz), tandíjakat és a megfelelő betegbiztosítást.
12. Cikk
Az egyezmény alapján megállapított látogatások esetében a küldő ország viseli az utazási költségeket az első célállomásig és az utolsó célállomástól, a fogadó ország fizeti a tartózkodás (szállás, étkezés, zsebpénz) költségeit, valamint az esetenként megállapított belföldi utazások és a látogatás céljából adódó egyéb méltányos kiadások költségeit.
13. Cikk
A szerződő felek támogatják a másik ország tudósainak és kutatóinak tevékenységét. Ennek érdekében megkönnyítik kulturális és tudományos intézményeik, könyvtáraik, levéltáraik és múzeumaik használatát.
14. Cikk
A szerződő felek megvizsgálják, milyen feltételek mellett lehetséges az érettségi bizonyítványok, valamint az egyetemi és főiskolai végzettséget igazoló diplomák, illetve tudományos fokozatok kölcsönös elismerése, valamint a felsőoktatásban eltöltött tanulmányi idő beszámítása. Ebből a célból kicserélik a megfelelő rendelkezéseiket, és szakértői bizottságot hoznak létre az elismerés lehetőségének megtárgyalására.
15. Cikk
A szerződő felek támogatják a kulturális élet képviselőinek látogatását, különösen szimpozionokon, ünnepi játékokon, előadásokon és nemzetközi versenyeken való részvétel céljából.
A szerződő felek támogatják a kapcsolatokat a képzőművészet, az előadó-művészet és az építőművészet területén, és ennek érdekében megkönnyítik a megfelelő egyesületek és szervezetek együttműködését.
16. Cikk
Annak érdekében, hogy fokozzák az érdeklődést a másik ország irodalmi értékei iránt a szerződő felek bátorítják egymás kiemelkedő szépirodalmi, művészeti, tudományos és ismeretterjesztő műveinek fordítását, a kiadók, írók és fordítók rendszeres kapcsolatát, és elősegítik az írók és fordítók kölcsönös látogatását.
17. Cikk
A szerződő felek ösztönzik a színházak, művészeti együttesek és egyes művészek vendégszereplését, valamint a másik ország színdarabjainak és zeneműveinek bemutatását.
18. Cikk
A szerződő felek támogatják filmek, valamint más audiovizuális eszközök nem kereskedelmi alapon történő cseréjét, üdvözlik játék- és dokumentumfilmek közös gyártását.
19. Cikk
A szerződő felek támogatják kulturális, művészeti és könyvkiállítások kölcsönös rendezését. A küldő ország viseli az előkészítés, valamint a fogadó ország első rendeltetési helyéig és az utolsó rendeltetési helyéről a szállítás költségeit, és felelősséget vállal a kiállított tárgyak biztosításáért. A fogadó ország visel minden egyéb költséget.
20. Cikk
A szerződő felek támogatják a két ország határmenti területeinek kulturális és tudományos kapcsolatait.
21. Cikk
A szerződő felek ösztönzik a „Magyar Rádió és Televízió” és az „Österreichischer Rundfunk” közvetlen együttműködésének bővítését.
22. Cikk
A szerződő felek üdvözlik országaik UNESCO-Bizottságának együttműködését.
23. Cikk
A szerződő felek ösztönzik a sportkapcsolatok fejlesztését.
24. Cikk
A szerződő felek ösztönzik az illetékes idegenforgalmi szervezetek együttműködésének kiépítését.
25. Cikk
Az egyezmény nem érinti a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság 1969. évi május hó 28. napján Bécsben aláírt tudományos és műszaki egyezményének rendelkezéseit.
26. Cikk
Az egyezmény végrehajtása érdekében a szerződő felek Vegyesbizottságot hoznak létre. A Vegyesbizottság a szerződő felek három-három képviselőjéből áll; legalább három évenként – váltakozva Magyarországon és Ausztriában – összeül; megállapítja a kitűzött feladatok végrehajtásának helyzetét; javaslatot tesz a szerződő felek kormányainak az egyezmény végrehajtására szolgáló munkatervekre.
A Vegyesbizottság tagjainak nevét diplomáciai úton közlik.
A Vegyesbizottság üléseire szakértők is meghívhatók.
27. Cikk
Ezt az egyezményt a szerződő felek határozatlan időre kötik, és azt diplomáciai úton mindegyikük bármikor felmondhatja. Az egyezmény felmondása hat hónappal azután lép hatályba, hogy a másik fél az erről szóló jegyzéket kézhez veszi.
28. Cikk
Ezt az egyezményt meg kell erősíteni, és az a megerősítő okmányok kicserélése után hatvan nappal lép hatályba.
Ennek hiteléül alulírott meghatalmazottak ezt az egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült Bécsben, 1976. május 19-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven. Mindkét nyelvű példány egyaránt hiteles.
(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 427. §-ával megállapított szöveg.