• Tartalom

128/2008. (X. 1.) FVM rendelet

az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról1

2013.08.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági „de minimis” rendelet: az Európai Bizottság 1535/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;

b)2 mezőgazdasági termelő: az a Magyarországon bejelentett lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) alapján regisztrációs számmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely Magyarország területén termőföldet külön jogszabályban meghatározottak szerinti érvényes jogcím alapján használ;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004/C 244/02 Bizottsági közlemény (2004. október 1.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

d)3 TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti zöldség-gyümölcs termelői csoport, illetve termelői szervezet;

e) ipari alma: a 0808 10 10 00 vámtarifaszám besorolásba tartozó alma.

A támogatás célja, jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető az iparialma-termesztés termőegyensúlya helyreállításához.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. § Támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki:

a) legalább 0,3 hektár egybefüggő területű gyümölcsös művelési ágba tartozó külterületen vagy legalább 0,3 hektár egybefüggő területű belterületen iparialma-termesztést folytat,

b)4 rendelkezik az ültetvény fekvésének helye szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH) által kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal, amely az a) pont szerinti almatermő terület 2008. évi művelésben tartását, illetve a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti permetezési napló jogszabályban foglaltaknak megfelelő vezetését tanúsítja,

c) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyó pénzügyi évben kapott valamennyi, a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban számított összegéről,

d) nyilatkozik, hogy az ipari alma előállítását saját feldolgozás vagy piaci úton történő értékesítés céljából végzi, és a megtermelt ipari almát saját maga feldolgozta vagy közvetlenül feldolgozónak vagy TÉSZ-nek értékesítette,

e)5 rendelkezik az értékesített ipari alma mennyiségéről kiállított számla másodpéldányával, vagy felvásárlási jeggyel, vagy átvételi jeggyel, vagy a saját feldolgozóüzemben történő feldolgozásról hiteles számviteli bizonylattal (a továbbiakban együtt: értékesítési bizonylat),

f) nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

fa) nincs lejárt adótartozása, illetve adók módjára behajtandó köztartozása, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,

fb) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,

fc) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

fd) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás mértéke és forrása

4. § (1) A támogatás mértéke hektáronként átlagosan 10 000 kg, vagy azt meghaladó mennyiségű ipari alma 2008. évi értékesítését alapul véve 70 000 Ft/ha. Amennyiben az értékesített mennyiség hektáronkénti átlaga ennél kevesebb, a támogatás mértékét arányosan csökkenteni kell.

(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. § (1)6 A támogatás igénybevétele iránti – az 1. számú melléklet szerinti – kérelmet a földművelésügyi igazgatósághoz kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A támogatási kérelem beérkezésének határideje 2008. november 30. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(2) A termelőnek a kérelemhez mellékelni kell:

a) az ipari alma értékesítéséről a 2008. évben kiállított, saját nevére szóló értékesítési bizonylatokat és azok egy fénymásolt példányát. Az eredeti és a fénymásolt dokumentumok közötti eltérés esetén csak a mindkét formában rendelkezésre álló, egyező tartalmú értékesítési dokumentumok vehetők figyelembe,

b) a regisztrációs számról kiadott igazolás másolatát,

c) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti permetezési napló másolatát,

d)7 egy hektárnál nagyobb külterület esetében a földhasználati lap másolatát; annak az egy hektárnál kisebb külterületi ültetvényt művelő termelőnek, aki a kérelemhez földhasználati lapot nem tud mellékelni, a tulajdoni lap másolatával, más tulajdonában lévő ültetvény művelése esetében pedig, a tulajdoni lap és a földhasználat jogszerűségét bizonyító megállapodás másolatának a benyújtásával kell a földhasználatot igazolnia.

(3)8 Egy termelő csak egy kérelem alapján igényelhet támogatást. Amennyiben a termelőnek több megye területén is van ültetvénye, a támogatási kérelmet a legnagyobb területű ültetvény helye szerint illetékes MgSzH-hoz kell benyújtani. Az osztatlan közös tulajdonú területek vonatkozásában, a kérelemben, az adott helyrajzi számon csak az általa használt mezőgazdasági terület nagyságát adhatja meg a kérelmező.

6. § (1)9 A földművelésügyi igazgatóság a támogatási kérelmek érkeztetését követően ellenőrzi a támogatás mezőgazdasági termelő által kiszámított összegét, a támogatási jogosultság feltételeinek teljesülését, és azokat a kérelemhez csatolt hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(2)10 A földművelésügyi igazgatóság a 2008. november 30-2222ig beérkezett támogatási kérelmet, az értékesítési bizonylatokat, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékot – személyes benyújtás esetén az átvétel időpontjára szóló, a földművelésügyi igazgatóság által kiállított elismervényt – az általa kiállított hatósági bizonyítvánnyal együtt a kérelem beérkezésétől számított tíz napon belül, de legkésőbb 2008. december 10-ig beérkezőleg továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH) részére. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Szerve a 2. számú melléklet szerinti adatokat országosan összesítve, legkésőbb 2008. december 10-ig beérkezőleg továbbítja az MVH részére elektronikus formában és papír alapon is.

(3) Az MVH a támogatási kérelmek adatait feldolgozza, és az MgSzH által kiállított hatósági bizonyítvány alapján – a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti keret figyelembevételével – dönt a jóváhagyott támogatás összegéről.

(4) Az MVH határozatában megjelöli a támogatás összegét, és tájékoztatja a támogatásra jogosultat a támogatás mezőgazdasági „de minimis” jellegéről. A határozatban utalni kell a mezőgazdasági „de minimis” rendeletnek az 1. § a) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve. Az MVH a hatósági döntéséhez csatolja a támogatási kérelemhez mellékelt értékesítési bizonylatokat.

(5) Az MVH a kérelmek feldolgozását követően a jóváhagyott összegekről tájékoztatja az FVM-et, amely a támogatás fedezetét a 4. § (2) bekezdésben meghatározott számla terhére haladéktalanul biztosítja.

7. § Az MVH a támogatási kérelmet

a) érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben:

aa)11 a kérelem határidőn túl érkezett a földművelésügyi igazgatósághoz,

ab) a kérelmező az 1. számú melléklet szerinti kérelmet nem látta el eredeti aláírásával,

ac) egy kérelmező több támogatási kérelmet nyújtott be, az 5. § (3) bekezdés rendelkezéseinek nem megfelelő támogatási kérelmet illetően,

b) elutasítja amennyiben:

ba) az e rendelet keretében igényelt támogatás a termelő által igénybe vett más mezőgazdasági „de minimis” támogatásokkal együttesen meghaladja a mezőgazdasági „de minimis” rendeletben meghatározott küszöbértéket,

bb) a kérelmező a támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan nyújtotta be.

8. § (1)12 Az MVH a földművelésügyi igazgatósághoz 2008. november 30-ig beérkezett kérelem esetében – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – 2009. február 28-ig intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(2) Az MVH a támogatási összeg euróra történő átváltásakor a 2008. szeptember 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot alkalmazza, amelynek értéke 237,68 Ft/euró.

A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

9. § (1) E rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági „de minimis” rendelet 4. cikkének 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) Amennyiben az utóellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevétele az eljárási törvényben foglaltak szerint jogosulatlannak minősül, akkor az MVH az eljárási törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)13 A földművelésügyi igazgatósághoz 2008. november 10-ig beérkezett támogatási kérelmek tekintetében

a)14 a földművelésügyi igazgatóság az érkeztetett támogatási kérelmet, az értékesítési bizonylatokat, valamint a benyújtás időpontját igazoló borítékot – személyes benyújtás esetén az átvétel időpontjára szóló, a földművelésügyi igazgatóság által kiállított elismervényt – az általa kiállított hatósági bizonyítvánnyal együtt a kérelem beérkezésétől számított tíz napon belül, de legkésőbb 2008. november 20-ig beérkezőleg továbbítja az MVH részére. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Szerve a 2. számú melléklet szerinti adatokat országosan összesítve, legkésőbb 2008. november 20-ig beérkezőleg továbbítja az MVH részére elektronikus formában és papír alapon;

b) az MVH – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – 2008. december 20-ig intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(3)15 Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 337., 2007.12.20., 35. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 128/2008. (X. 1.) FVM rendelethez16

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának
csekély összegű (de minimis) támogatása igényléséhez
A kérelem benyújtásának helye: az ültetvény fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóság
1.A mezőgazdasági termelő adatai:
Neve:     
Levelezési címe: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜      (helység).......................... út/utca/tér ....... hsz.
MVH regisztrációs száma:  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
Adószáma:  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
Adóazonosító jele:  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
2.A támogatás igénylésénél figyelembe vehető területek adatai:

Az ipari alma termőterületek adatai

„A”
Település neve

„B”
Helyrajzi szám

„C”
Használat jogcíme

„D”
Terület (hektár,
kéttizedes pontossággal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

Dö=

[A 3. § a) pontjának megfelelő, azaz egyenként legalább 0,3 ha területű egybefüggő ipari alma termőterületeket saját tulajdon és egyéb használati jogcím (haszonbérlet, egyéb) szerint elkülönítve, ezen belül helyrajzi számonként külön-külön kell feltüntetni.]
3.A számlával, felvásárlási jeggyel igazolt 2008. évi iparialma-értékesítés mennyisége:

„E”
Sorszám

„F”
A számla száma,
felvásárlási jegy száma

„G”
A számla, felvásárlási jegy
kibocsátásának kelte

„H”
Értékesített ipari alma
mennyisége (kg)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

.....

 

 

 

Összesen:

XXX

XXX

Hö=

4.A támogatás összegének megállapítása:
a) A támogatás alapját képező terület: (,,Dö”) =      ha
[a 2. pont szerinti táblázat „D” oszlopának összesen sora]
b) A 2008. évben értékesített ipari alma mennyisége: (,,Hö”) =      kg
[a 3. pont szerinti táblázat „H” oszlopának összesen sora]
c) A 2008. évben értékesített ipari alma mennyiségének hektáronkénti átlaga:
(,,I”) = ( „Hö”/,,Dö”) = ................... kg/ha
[a b) pont szerinti mennyiség osztva az a) pont szerinti területnagysággal]
d) Az igényelhető támogatás hektáronkénti összege (,,J”):
1. Amennyiben    ,,I” nagyobb vagy egyenlő, mint 10 000 kg/ha,
akkor    ,,J” = 70 000 Ft/ha;
a támogatás számított összege:    70 000 Ft/ha × ,,Dö” = ................... Ft
2. Amennyiben    ,,I” kisebb, mint 10 000 kg/ha,
akkor    ,,J” = ,,I”/10 000 kg/ha × 70 000 Ft/ha = ................... Ft/ha
a támogatás számított összege:    ,,J” × ,,Dö” = ................... Ft
(Az igényelhető támogatás maximális értéke – amennyiben a kérelmező nem vett igénybe korábban mezőgazdasági „de minimis” támogatást – 7500 euró, azaz a 237,68 forint/euró átváltási árfolyamon számolva 1 782 600 forint lehet. Ha a kérelmezőnek volt korábbi mezőgazdasági de minimis támogatása, úgy a maximálisan igényelhető összeg a korábbi de minimis támogatások értékével csökken. Amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a 7500 eurós küszöbértéket, a támogatási kérelem elutasításra kerül.)
5.Nyilatkozatok:
Alulírott nyilatkozom, hogy:
5.1. A mezőgazdasági „de minimis” támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem;
5.2. Nem rendelkezem lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett – vagy adók módjára behajtandó köztartozással;
5.3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatározott eljárásban vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól;
5.4. Nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozásom;
5.5. Nem állok csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve természetes személy esetén gazdálkodási tevékenységemmel kapcsolatos végrehajtási eljárás alatt;
5.6. Vállalkozásom nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
5.7. Az ipari alma előállítását saját feldolgozásra vagy piaci úton történő értékesítés céljából végzem és a megtermelt ipari almát saját magam dolgozom fel, illetve közvetlenül a feldolgozónak vagy TÉSZ-nek értékesítettem;
5.8. Folyó évben és a megelőző két pénzügyi évben (azaz a 2006. és 2007. években) az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete, illetve az 1535/2007/EK rendelet alapján;
5.9. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
     jogcímen ................. euró összegben
     jogcímen ................. euró összegben
     jogcímen ................. euró összegben
csekély összegű „de minimis” támogatásban részesültem / nem részesültem.
Kelt: ............................., 200... .......................... hó .... nap
.......................................................
kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 128/2008. (X. 1.) FVM rendelethez17

Adatállomány-összesítő

 

Ügyfél adatai*

Kérelem adatai*

Ipari alma termő területek adatai

Értékesítés adatai

 

Megye

Regisztrációs szám

Adó-
azonosító jel

Adó-
szám

Név

Igényelt
támogatás összege
(Ft)

Javasolt
támogatás összege
(Ft)

MgSzH-hoz való
beérkezés időpontja (év/hónap/
nap)

Helység

Hrsz.

Terület-
nagyság (hektár
két tizedes pontos-
sággal)

Bizonylat száma**/ sorszám

Bizonylat kelte
(év/hónap/
nap)

Értékesített ipari alma mennyisége (kg)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az ügyfél és a kérelem adatait – több számla, illetve több terület esetén – számlánként és területenként minden sorban fel kell tüntetni.
** (Betű/szám – különleges karakterek nélkül).
.....................................
földművelésügyi igazgatóság igazgatója
1

A rendeletet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 44. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 13. napjával.

2

Az 1. § b) pontja az 5/2012. (II. 10.) VM rendelet 40. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § d) pontja a 146/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

[A 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § a) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe a „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)” szöveg lép, nem vezethető át.]

5

A 3. § e) pontja a 146/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja a 146/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8

[A 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a „a földművelésügyi igazgatósághoz” szöveg lép, nem vezethető át.]

9

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése a 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § a) pont aa) alpontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (1) bekezdése a 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § új (2) bekezdését a 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatta. A 10. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet 4. §-a.

16

Az 1. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. számú melléklet a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 100. § e) pontja szerint módosított szöveg. [E módosító rendelet 100. § b) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH-hoz” szövegrész helyébe a „a földművelésügyi igazgatósághoz” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére