• Tartalom

13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet

13/2008. (III. 31.) GKM–PM együttes rendelet

a gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról

2016.01.01.

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 20. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § E rendelet szabályozza a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega-tv.) 10/A–10/G. §-ai alapján az adó különös szabályok szerinti megállapítására irányuló eljárásért (a továbbiakban: egyedi adó-megállapítási eljárás) fizetendő egyedi adó-megállapítási díj mértékét, valamint a díj megfizetésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos egyéb eljárási szabályokat.

2. § (1) Az egyedi adó-megállapítás díja 45 000 forint, amely magában foglal 30 000 forint szakhatósági eljárási díjat.

(2) Az egyedi adó-megállapítás díjának megelőlegezésekor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 31. § (8) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A vámhatóság az egyedi adó-megállapítási díjban foglalt (1) bekezdés szerinti szakhatósági eljárási díjat a Rega-tv. 10/C. § (1) bekezdésében meghatározott esetben – a szakhatósági állásfoglalás kézhezvételét követő hó 15-éig – a szakhatóság Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át.

3. §1 (1) Az egyedi adó-megállapítási díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál vezetett gazdálkodási számlára kell megfizetni. A számlaszámot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján teszi közzé.

(2) A megfizetés banki átutalással vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről szóló jogszabály szerint a Rega-tv.-ben meghatározott adóztatási feladatokat ellátó vámszerveknél beszerezhető készpénz-átutalási megbízással teljesíthető. Az átutalási megbízás közlemény rovatában vagy a készpénzfizetési megbízáson az adóalany adószámát vagy adóazonosító jelét, vámazonosító számát (VPID számát) és a vámhatóság által közölt pénzügyi azonosítószámát kötelező feltüntetni.

4. § (1) Ha az egyedi adó-megállapítási eljárás során a szakhatóság megkeresésére nem került sor, a megelőlegezett egyedi adó-megállapítási díjból a 2. § (1) bekezdése szerinti szakhatósági eljárási díjat a vámhatóság visszatéríti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, valamint ha a megelőlegezett egyedi adó-megállapítási díjat a Rega-tv. 10/F. § (2) bekezdése alapján az állam viseli, vagy ha a Rega-tv. 10/F. § (4) bekezdése alapján azt a vámhatóság visszatéríti, a visszatérítésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. § Az egyedi adó-megállapítási díj és a 2. § (3) bekezdése alapján átutalt szakhatósági eljárási díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. március 31. napját követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

1

A 3. § a 75/2015, (XII. 29.) NFM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére