• Tartalom

13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet

13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet

az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról1

2011.03.16.

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133/A. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § (1) A névjegyzéket vezető területi ügyvédi kamara (a továbbiakban: területi ügyvédi kamara) az ügyvédet, az alkalmazott ügyvédet, az ügyvédjelöltet, a külföldi jogi tanácsadót és az európai közösségi jogászt (a továbbiakban együtt: ügyvéd) igazolvánnyal látja el. Az igazolvány biztonsági okmányként kerül kiadásra.

(2) Az igazolvány egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

2. § (1) Az igazolvány tartalmazza

a) az ügyvéd

aa) nevét,

ab) anyja nevét,

ac) születési helyét és idejét,

ad) színes arcképét;

b) annak a területi ügyvédi kamarának a megjelölését, amelyik az ügyvédet névjegyzékbe vette;

c) az ügyvéd kamarai nyilvántartási számát;

d) az igazolvány okmányazonosítóját.

(2) Az igazolványban az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl az ügyvéd esetében feltüntetésre kerül az is, hogy az ügyvédi tevékenységet ügyvédként vagy ügyvédi iroda tagjaként folytatja. Az utóbbi esetben az igazolvány az ügyvédi iroda nevét is tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokon túl az igazolvány az alkalmazott ügyvéd és az ügyvédjelölt esetében az alkalmazó ügyvéd vagy ügyvédi iroda, a külföldi jogi tanácsadó esetében pedig az együttműködő magyar ügyvédi iroda megjelölését is tartalmazza.

3. § Az igazolvány érvénytelen, ha

a) az ügyvéd kamarai tagsága megszűnik,

b) az alkalmazott ügyvédet, a külföldi jogi tanácsadót, az európai közösségi jogászt vagy az ügyvédjelöltet a területi kamara a névjegyzékéből törli,

c) az ügyvéd tevékenységét felfüggesztették,

d) az ügyvéd tevékenységét szünetelteti,

e) az igazolvány a 2. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt adatainak valamelyikében változás következik be,

f) az igazolvány megrongálódott,

g) az igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.

4. § (1) Az ügyvéd köteles

a) az igazolványt megőrizni és tevékenysége gyakorlása során magánál tartani,

b) a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül az igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését, az igazolvány adataiban bekövetkezett változást bejelenteni, illetve az elveszett, eltulajdonított, de később előkerült igazolványt átadni, és ezzel egyidejűleg – ha annak feltételei fennállnak – új igazolványt kérni,

c) a visszavont igazolványt a területi ügyvédi kamarának haladéktalanul átadni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara

a) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról.

(2) A területi ügyvédi kamara

a) a kiállított igazolványt – a személyazonosság és az átvétel igazolása mellett – az ügyvéd részére átadja;

b) nyilvántartást vezet az átadott igazolványokról;

c) az igazolványt visszavonja, ha

ca) az igazolvány a 2. § (3) bekezdésben megjelölt adatokban bekövetkezett változások bejegyzésére alkalmatlanná vált,

cb) az igazolvány – a 3. § g) pontjában foglaltak kivételével – érvénytelen,

cc) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült;

d) új igazolvány kiállításáról gondoskodik, ha az igazolvány visszavonására a 3. § e)–g) pontjaiban foglaltak miatt vagy azért kerül sor, mert az a 2. § (3) bekezdésben megjelölt adatokban bekövetkezett változások bejegyzésére alkalmatlanná vált;

e) intézkedik a visszavont igazolvány sorszámának és a visszavonás okának a Magyar Ügyvédi Kamara és a területi ügyvédi kamara honlapján történő közzététele érdekében;

f) gondoskodik a visszavont igazolvány megsemmisítéséről.

6. § (1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2)2

7. §3

1

A rendeletet a 15/2017. (XI. 30.) IM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 6. §-át.

2

A 6. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére