• Tartalom

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

2021.10.02.

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az államilag elismert nyelvvizsga

1. § (1) Államilag elismert nyelvvizsgának minősül az e rendelet szabályai alapján akkreditált vizsgarendszer szerint, és vizsgáztatási joggal felruházott szervezet által lefolytatott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga.

(2) Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akkreditált vizsgaközpont jogosult.

2. § (1)1 Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élő vagy klasszikus nyelvből tehető.

(2) A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:

a)2 olvasáskészség,

b)3 beszédértés,

c)4 íráskészség,

d) a beszédkészség,

e) közvetítői készség.

(3) A nyelvvizsga egynyelvű, ha a (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt készségeket méri, és kétnyelvű, ha (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt készségeket méri. Az egynyelvű nyelvvizsga kiegészítő vizsgával kétnyelvűvé tehető.

(4) A nyelvvizsga lehet:

a) fajtája szerint

aa) általános nyelvi, amennyiben a mindennapi élethelyzetekben történő idegennyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret meglétét minden készségben méri,

ab) szaknyelvi, amennyiben szakmai tevékenység során történő idegennyelvi kommunikációhoz szükséges szaknyelvi nyelvismeret meglétét minden készségben méri;

b) típusa szerint

ba) szóbeli, amennyiben a beszédértés és beszédkészség mérésére terjed ki,

bb)5 írásbeli, amennyiben az olvasáskészség és az íráskészség mérésére terjed ki,

bc) komplex, amennyiben mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek mérésére kiterjed;

c)6 formátuma szerint

ca) papíralapú,

cb) számítógépes, amely lebonyolítható akkreditált vizsgahely akkreditált vizsgahelyszínén vagy egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen (a továbbiakban: egyedi vizsgahelyszín).

(5)7 Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres teljesítése esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők. Az egyesíthető részvizsgák típusait az 1. számú melléklet tartalmazza. A különböző szintű részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák közül az alacsonyabb szintűvel egyenértékű komplex vizsgává egyesíthetők. Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott képzési területen belül szaknyelvi, különböző tartalommal általános nyelvi komplex vizsgára egyesíthetők. Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre, az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt hatályos.

(6)8 A nyelvvizsga a 2. § (2) bekezdésében felsorolt minden nyelvi készséget teljes körűen mér, a 2. § (3) bekezdésének figyelembe vételével. Nyelvvizsga az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: KER) ajánlott hatfokozatú rendszer következő négy szintjén tehető:

a) A2 (belépőfok),

b) B1 (alapfok),

c) B2 (középfok),

d) C1 (felsőfok).

(7)9 A nyelvvizsgaszintek leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A nyelvvizsgáztatás rendje

3. § (1)10 Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. A magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált, a vizsgázó által választott idegen nyelvből, a nem magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkreditált idegen nyelvből és magyar nyelvből jelentkezhet vizsgáztatási joggal rendelkező, akkreditált vizsgaközpontnál nyelvvizsgára. A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú, formátumú és szintű vizsgára történik. A jelentkező a vizsgaközpont bármely – a 8. § (3) és (4) bekezdése szerint működő – vizsgahelyén tehet vizsgát.

(2)11 Az (1) bekezdés alkalmazásában idegen nyelvnek minősül minden, Magyarország hivatalos nyelvétől eltérő nyelv.

(3) A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, melyet a vizsgaközpont állapít meg.

4. § (1)12 A beszédkészség vizsga – a számítógépen bonyolított beszédkészséget mérő vizsgák kivételével – a vizsgaközpont által delegált bizottság előtt történik, amely legalább két tagból áll. A beszédkészség vizsga során a kérdező és az értékelő vizsgáztató nem lehet a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója, vagy az, aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.

(1a)13 Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgaközpont az írásbeli vizsga napján juttatja el a vizsgahelyszínre vagy teszi hozzáférhetővé elektronikus úton. A vizsgahelyszínre zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a felbontás helyét, időpontját, a csomag sértetlen vagy sérült, felbontott állapotát. A digitális vizsgaanyag megnyitását időbélyegzővel ellátva elektronikusan kell rögzíteni olyan módon, hogy a vizsgaanyag ne legyen módosítható.

(1b)14 A vizsgázóval a vizsga eredményét a vizsgaközpontnak – a vizsgázó kérelmének megfelelően elektronikus vagy postai úton – a vizsga időpontját követően, legkésőbb harminc napon belül kell közölnie.

(1c)15 A szoftverrel támogatott értékelés esetét kivéve két értékelőnek kell értékelnie a vizsgázó nyelvvizsgán nyújtott minden egyes nyelvi teljesítményét.

(1d)16 A vizsgadolgozatokat, valamint a beszédkészség nyelvvizsgáról készült hangfelvételeket három évig meg kell őrizni.

(1e)17 Új vizsgalehetőséget kell biztosítani az egyedi vizsgahelyszínen vizsgázó részére, ha a vizsga során a vizsgázó és a vizsgaközpont között az informatikai kapcsolat megszakad.

(2) A vizsgaközpont a sikeres vizsgákról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –, a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül köteles a Hivatal által a (4) bekezdés szerint kiállított vizsgabizonyítványt a vizsgázók rendelkezésére bocsátani.

(3)18 A vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni jogszabálysértésre, a vizsga eredményével kapcsolatban értékelési hibára vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indokolást tartalmazó döntését. A döntés közlésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3a)19 A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtott fellebbezéssel élhet, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezést a Hivatal bírálja el.

(3b)20 A felülvizsgálati kérelem, illetve a fellebbezés elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt köteles a döntés véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

(4)21 A vizsgaközpont a vizsgáról a Hivatal elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga időpontja előtt legalább 10 nappal nyitja meg. A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont folyamatosan tölti fel a vizsgára történő beosztás, a vizsgáztató és értékelő személyek és a vizsga értékelésének adataival. A vizsgázónak a vizsgára történő beosztását a vizsgaközpont legkésőbb a vizsgát megelőző 10. napon rögzíti, és erről egyidejűleg a vizsgázót értesíti. Az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsga időpontjától számított legfeljebb 90 napon belül le kell zárni. Bizonyítványt a Hivatal csak teljes egészében kitöltött, szabályos nyelvvizsga-anyakönyv alapján állít ki. Ha a vizsgázó a nyelvvizsga- bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti. A nyelvvizsga-anyakönyv alapján a nyelvvizsga-bizonyítványról a Hivatal hatósági igazolványt ad ki a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére.

(5)22 Az Nftv. 107/A. § (1) és (2) bekezdése szerint visszavont, illetve megsemmisített vizsgabizonyítvány érvénytelenítését az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban fel kell tüntetni.

A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok

5. § (1) A Hivatal nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatai körében:

a) kidolgozza és közzéteszi az Akkreditációs Kézikönyvben az akkreditációhoz benyújtandó dokumentumok leírását, továbbá a nyelvtudásmérés módszertani útmutatóját,

b) felülvizsgálja a Kézikönyvet évente egyszer, szükség esetén módosítja azt,

c)23 elbírálja a vizsgaközpont, a vizsgahelyek, a vizsgarendszer létesítésére és a vizsgarendszer új nyelvvel, új szinttel történő bővítésére, továbbá a már akkreditált vizsgarendszer módosítására irányuló akkreditációs kérelmet, valamint a vizsgaközpont akkreditációjának megújítására vonatkozó kérelmet és

d)24 ellenőrzi a vizsgaközpontok működését.

(2)25 A Hivatal dönt az akkreditációs kérelmekről, végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását, vezeti a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását, amely a (2a) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2a)26 A nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása tartalmazza:

a) a vizsgázó személy természetes személyazonosító adatait;

b) a nyelvvizsgára vonatkozó következő adatokat:

ba) a vizsgaközpont megnevezése,

bb) a vizsgahely megnevezése,

bc) a vizsgaidőszak megjelölése,

bd)27 a vizsga neve, szintje, típusa (szóbeli vagy írásbeli), formátuma,

be) a vizsga helye, ideje,

bf)28 a vizsgáztatók neve,

bg) a vizsga eredménye (sikeres vagy sikertelen),

bh) a vizsgarészenként elért pontok és

bi) a vizsgán elért pontszám az elérhető összpontszám százalékában kifejezve; valamint

c) a bizonyítványra vonatkozó adatokat:

ca) a bizonyítvány száma,

cb) a bizonyítvány státusza: beterjesztés, jóváhagyás, a nyomdába és a nyomdából érkezés időpontja.

(3) A Hivatal kezeli az akkreditációs bevételeket, amelyekből fedezi a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges kiadásait.

(4) A nyelvvizsga letételét közhitelesen igazoló bizonyítványok és nyelvvizsga-anyakönyvek országosan egységes, papír alapú és elektronikus formanyomtatványát a Hivatal dolgozza ki és bocsátja a vizsgaközpontok rendelkezésére. A bizonyítványok előállításának költségeit a vizsgaközpontok viselik.

(5) A Hivatal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyetértésével jelöli ki azt a nyomdát, amellyel a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványokat elkészíttetheti.

(6) A Hivatal hivatalos megkeresésre állást foglal a nyelvvizsgával összefüggő ügyekben.

(7)29 A Hivatal szakmai egyeztetés céljából rendszeresen, de évente legalább kétszer összehívja az akkreditált vizsgaközpontok képviselőit.

(8)30 A Hivatal részt vesz a nyelvvizsgáztatás minőségének fenntartásában, fejlesztésében.

5/A. §31 (1) A Hivatal – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során

a)32 betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó, az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba és nyilvántartásba,

b) részt vehet a vizsgákon, és

c)33 kérdéseket tehet fel a a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak.

(3) Ha a Hivatal az ellenőrzés során megállapítja, hogy az akkreditált vizsgaközpont, a vizsgarendszer egésze, illetve annak egy része vagy a vizsgahely nem felel meg a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt előírásoknak, a vizsgaközpontot határidő kitűzésével felhívja a jogszabálysértés megszüntetésére.

(4) A Hivatal a vizsgaközpont akkreditációját legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza, ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el.

(5) A Hivatal az akkreditációt visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt szabálysértés esetén.

(6)34 A felfüggesztésről, illetve a visszavonásról szóló határozatban a Hivatalnak rendelkeznie kell a visszavonás, illetve a felfüggesztés miatt szükséges pénzügyi, jogi és szervezési kérdések rendezésének módjáról. Az akkreditáció felfüggesztéséről, visszavonásáról szóló végleges határozatot a Hivatal honlapján közhírré kell tenni.

6. § (1)35 Az 5. § (1) bekezdésében, valamint a 8. §-ban meghatározott eljárások során a Hivatal beszerzi a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban: Testület) szakvéleményét. A Testület legalább öt, legfeljebb kilenc tagból áll, tagjait a Hivatal a honlapján meghirdetett nyilvános pályázat útján választja ki. A pályázat lebonyolításának részleteiről és a szakértők kiválasztásának eredményéről a Hivatal a honlapján tájékoztatást ad.

(2)36 A Testület tagjai Magyarországon szerzett, egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári szakképzettséget igazoló oklevéllel, illetve idegennyelv-szakos, tanári szakképzettséget igazoló mesterfokozattal, valamint a nyelvoktatás és vizsgáztatás terén legalább tízéves gyakorlattal rendelkeznek. A Hivatal elnöke a Testület tagjait és elnökét pályázat útján három évre bízza meg. A három év elteltével a pályázati kiírást meg kell ismételni. Egy személy legfeljebb 9 éves időtartamra kaphat megbízást. A Hivatal elnöke felmenti a Testület tagját, illetve elnökét, amennyiben a tagsággal, illetve elnökséggel összefüggő kötelezettségeinek – neki felróható okból – nem tesz eleget.

(3) A Testület tagjainak és elnökének tevékenységével és díjazásával kapcsolatos szabályokat ügyrend rögzíti, melyet a Hivatal elnöke hagy jóvá.

7. §37

A vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása

8. § (1)38 Az a vizsgaközpont akkreditálható, amely

a) rendelkezik papír alapú vagy számítógépes nyelvvizsgák lefolytatásához szükséges tárgyi feltételekkel,

b) vizsgarendszere megfelel az akkreditáció feltételeinek, és

c) angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelv vizsgáztatása esetén nyelvenként legalább öt, egyéb nyelvekből legalább három nyelvvizsgáztatásra alkalmas személy vizsgáztatóként való alkalmazását igazolja.

(2) A vizsgaközpont feladatai, illetve működésére vonatkozó szabályok:

a) minden akkreditált nyelvéből, minden szinten, évente legalább egyszer hirdet vizsgát;

b)39 egy-egy készség mérésére irányuló feladat, változatlan formában, évente legfeljebb egy vizsgaalkalommal használható fel a beszédkészség mérésére irányuló feladat kivételével;

c)40 a vizsgák követelményrendszeréről, lebonyolításáról nyomtatott formában és elektronikus felületen folyamatosan tájékoztatja a vizsgázókat, honlapján nyelvenként és szintenként legalább egy minta-feladatsort közzétesz;

d) vizsgarendszereit folyamatosan fejleszti;

e) teljes körűen dokumentálja a vizsgával kapcsolatos eseményeket, beleértve az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvek vezetését és a vizsgabizonyítványok elkészíttetését is;

f) a fogyatékos személyek számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremt, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében;

g) képzi, és évente legalább egyszer továbbképzi a vizsgáztató személyeket;

h) vizsgaszabályzatában meghatározza a vizsga szabályainak megsértéséhez fűződő következményeket.

(3)41 A vizsgaközpont a nyelvvizsgát a vizsgaközponton kívül is megszervezheti. Ebben az esetben a központtól eltérő vizsgahelyeket szintén akkreditációs eljárás alá kell vonni az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Számítógépes nyelvvizsga esetén az akkreditációs eljárás kiterjed a számítógépes környezet alkalmasságának a vizsgálatára is.

(4)42 A vizsgaközpont nyelvvizsgát egyedi vizsgahelyszínen is szervezhet, amennyiben rendelkezik erre vonatkozó akkreditációval.

(5)43 Egyedi vizsgahelyszínen történő vizsgáztatás akkor akkreditálható, ha

a) a vizsgázó azonosítását megfelelően biztosítják,

b) a vizsgázó és a vizsgaközpont között folyamatos informatikai kapcsolat áll fenn és

c) a vizsgát olyan módon szervezik meg, amely kizárja, hogy a vizsgázó más személy segítségét vagy az adott vizsgán igénybe nem vehető segítséget vegyen igénybe.

9. § (1)44 Az akkreditált vizsgarendszer:

a) legalább három szinten egy, az adott szintre kidolgozott nyelvvizsgával a négy nyelvi alapkészséget méri, és elkülönülten értékeli;

b) vizsgáinak belső érvényességét és megbízhatóságát minden vizsga alkalmával dokumentációval támasztja alá;

c) az akkreditáció iránti kérelmet benyújtó vizsgaközpont szellemi alkotása, saját fejlesztésű, eredeti és a célcsoport igényeinek megfelelő, valamint

d) értékelési rendszere illeszkedik az alkalmazott mérési eszközökhöz.

(2)45 Az akkreditált vizsgarendszer új vizsganyelvvel, vizsgaszinttel bővíthető, egynyelvűvé tehető az Akkreditációs Kézikönyvben meghatározottak szerint.

(3)46 Ha a vizsgaközpont a vizsgarendszer bármely elemét meg kívánja változtatni, erre irányuló kérelmet nyújt be. Ha a Hivatal a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hoz döntést, az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.

10. § (1)47 Akkreditált vizsgaközpontban vizsgáztatóként az foglalkoztatható, aki

a) az adott nyelvből

aa) Magyarországon szerzett,

ab) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban kiállított és Magyarországon elismert, vagy

ac) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban kiállított és Magyarországon elismert

egyetemi szintű nyelv- és irodalom szakos tanári, főiskolai szintű nyelv- és irodalom szakos tanári, nyelvtanári szakképzettséget igazoló oklevéllel vagy idegennyelv-szakos tanári szakképzettséget igazoló mesterfokozattal rendelkezik,

b) az oklevél kiállítását követően legalább hároméves nyelvoktatási, és a nyelvoktatás területén szerzett legalább hároméves vizsgáztatási vagy vizsgafejlesztési tapasztalatot tud igazolni, valamint

c)48 részt vett az adott nyelvvizsgarendszer vizsgáztatásra felkészítő képzésén és évenkénti továbbképzésén, amelynek a KER megismerése kötelezően része.

(2)49 Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országnak minősül az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.

(3)50 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően, azon nyelvek esetében, amelyekből Magyarországon nincs nyelvtanárképzés, vizsgáztató az lehet, aki

a) rendelkezik felsőfokú pedagógiai szakképzettséggel,

b) rendelkezik az adott nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgával, a nyelvoktatás területén szerzett legalább egyéves vizsgáztatási vagy vizsgafejlesztési és kétéves nyelvoktatási tapasztalattal, valamint

c)51 igazolja, hogy részt vett az adott nyelvvizsgarendszer vizsgáztatásra felkészítő képzésén és évenkénti továbbképzésén, amelynek a KER megismerése kötelezően része.

(4)52 Szaknyelvi vizsgák esetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően vizsgáztató lehet az is, aki

a)53 rendelkezik

aa) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó országban és az adott nyelven folyó képzésben szerzett és Magyarországon elismert, vagy Magyarországon szerzett, a szaknyelvi vizsgarendszernek megfelelő szakirányú oklevéllel, vagy

ab) az aa) alponttól eltérően diplomáciai szaknyelvi vizsgák esetében Magyarországon elismert, vagy Magyarországon szerzett osztatlan, alap- vagy mesterképzésben szerzett szakképzettséggel,

b) rendelkezik államilag elismert vagy azzal egyenértékű felsőfokú általános vagy szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagy igazolja magas szintű szaknyelvi ismereteit, valamint

c)54 igazolja, hogy részt vett az adott nyelvvizsgarendszer vizsgáztatásra felkészítő képzésén és évenkénti továbbképzésén, amelynek a KER megismerése kötelezően része.

11. § (1)55 Az akkreditációs eljárás során – a vizsgaközpont és a vizsgarendszer akkreditációjának esetében is – szakértői megbízást kaphat az a személy, aki a 10. §-ban foglaltaknak megfelel, az akkreditációért folyamodó vizsgaközponttal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, és a vizsgarendszer kidolgozásában nem vett részt. A szakértőket a Hivatal a honlapján legalább évente egyszer meghirdetett nyilvános pályázat útján választja ki. A pályázat lebonyolításának részleteiről és a szakértők kiválasztásának eredményéről a Hivatal a honlapján tájékoztatást ad.

(2) Vizsgarendszer kiegészítése is kérelmezhető, amennyiben a vizsgaközpont akkreditált vizsgarendszerét újabb nyelvvel kívánja kiegészíteni.

(3) Nyelvvizsga letételére jogszabály vagy belső szabályzat által kötelezett közalkalmazotti, illetve köztisztviselői kör számára, minisztériumok belső szervezeti egységei által végzett, illetve szervezett szaknyelvi nyelvvizsgák esetén, csak a nyelvvizsgarendszert, valamint a kívánt nyelveket kell akkreditáltatni. E vizsgáztatói helyek csak a kötelezetti kör számára szerveznek nyelvvizsgákat. E szaknyelvi vizsgák államilag elismert szaknyelvi vizsgának minősülnek.

(4)56 A vizsgaközpont akkreditációja két évre szól. Új vizsgarendszer akkreditációját követően a Hivatal egy év elteltétől számított harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését.

(5) A Hivatal a nyelvvizsgáztatással kapcsolatosan befolyt saját tárgyévi bevételének legalább 10 és legfeljebb 25%-át, a tárgyévet követő évben, a nyelvoktatás, illetve nyelvvizsgáztatás fejlesztésével kapcsolatos feladatokra fordítja.

(6)57

Az akkreditáció megújítása

12. §58 (1)59 Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás a vizsgaközpont kérelmére indul. A kérelemhez mellékelni kell annak igazolását, hogy az igazgatási szolgáltatási díjat a vizsgaközpont a Hivatal számlájára befizette. A vizsgaközpont akkreditációja az akkreditáció megújítására irányuló kérelem végleges elbírálásáig meghosszabbodik.

(2)60 Az akkreditáció megújítására irányuló kérelem elbírálása során a Hivatal azt vizsgálja, hogy a vizsgaközpont működése megfelelt-e a jogszabályoknak és az Akkreditációs Kézikönyvnek. A kérelem vizsgálata során a Hivatal

a) áttekinti a vizsgaközpontok, vizsgarendszerek, vizsgahelyek működését,

b)61 betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó, az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba és nyilvántartásba,

c)62 részt vehet a vizsgákon, továbbá

d)63 kérdéseket tehet fel a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak.

(3) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a vizsgaközpont és a vizsgarendszer a jogszabályoknak és az Akkreditációs Kézikönyvnek megfelelően működik, a működést újabb két évre engedélyezi.

(4) Ha az eljárás során megállapítható, hogy az akkreditált vizsgaközpont, a vizsgarendszer egésze, illetve annak egy része vagy a vizsgahely nem felel meg a jogszabályoknak vagy az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt előírásoknak, de ennek orvoslására mód van, akkor a Hivatal a vizsgaközpontot határidő tűzésével felhívja a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a jogszabálysértés orvoslására nincs mód, vagy a kitűzött határidőre a jogszabálysértést a vizsgaközpont nem szünteti meg, a Hivatal az akkreditáció megújítására irányuló kérelmet elutasítja.

(5)64 Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás szüneteltetése nem kérhető.

A külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

13. § (1) Honosítani külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványát lehet.

(2)65

(3)66 A Hivatal honosítási eljárás keretében 2000. január 1. után tett sikeres nyelvvizsgát igazoló, külföldi vizsgaszervezet által kibocsátott egynyelvű, külföldi nyelvvizsga-bizonyítványt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványra honosít abban az esetben, ha

a) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a nyelvvizsga- bizonyítvány az akkreditációs határozat dátuma előtt Magyarországon került kiállításra;

b) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a kérelmező a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítványt külföldön szerezte;

c) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal nem rendelkezik, de a Hivatal a külföldi vizsga követelményeinek megvizsgálása és annak a hazai követelményrendszerrel való összevetése után megállapította, és a (4) bekezdés szerint közzétette az adott külföldi vizsgaközpont nyelvvizsga-bizonyítványának honosíthatóságát.

(4)67 A Hivatal internetes honlapján folyamatosan tájékoztatást nyújt a külföldi vizsgaközpontok által kiadott, honosítható nyelvvizsga-bizonyítványokról.

(5)68

(6)69 A honosítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a nyelvvizsga honosíttatni kért szintjét, fajtáját, illetve típusát.

(7) A kérelemhez csatolni kell a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány

a) hiteles másolatát,

b)70 a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles fordítását,

c) a honosítási eljárás díjának a Hivatal számlájára történt befizetésének igazolását.

(7a)71 A Hivatal a honlapján közzéteszi azoknak a bizonyítványoknak a felsorolását, amelyek esetében nem kér hiteles fordítást.

(8)72 Kiegészítő vizsga előírása esetén rendelkezni kell a vizsga letételének határidejéről és a vizsgáztató nyelvvizsgaközpontról.

(9)73 A Hivatal a honosítási határozatban megállapítja, hogy a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány a kérelemben szereplő szint, fajta, illetve típus szerint Magyarországon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül-e.

(10) A honosítási határozat csak az eredeti külföldi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt érvényes.

(11) A szintek besorolása a KER alapján, a Magyarországon akkreditált államilag elismert nyelvvizsgákhoz, illetve azok szintjeihez viszonyítva történik.

Közös rendelkezések74

13/A. §75 Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásban a hiányzó bizonyíték nyilatkozattal nem pótolható.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratok

14. § (1)76 Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi köznevelési intézményben vagy külföldi szakképző intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, valamint a tudományos fokozat odaítélésére kijelölt hatóság által kiállított és hazai felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által honosított okirat az oktatás, vagy a tudományos fokozatok esetében a tudományos disszertáció nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az elismert vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi bizonyítvány, amely olyan szakképesítést tanúsít, amelyet Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(2)77 Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint idegen nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél, a szakképzettségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az alapszakos bölcsész idegen nyelv szakirányt jelölő oklevél, a szakirányban tanult nyelv szempontjából, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű, külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

(3) Magyarországon felsőoktatási intézményben nemzetiségi tanári, nemzetiségi tanítói, nemzetiségi óvodapedagógusi szakon megkezdett és ott befejezett tanulmányokat igazoló bizonyítvány, oklevél, az oktatási intézmény oktatási nyelve szempontjából államilag elismert, általános, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(4) A külföldön vagy Magyarországon szerzett nemzetközi érettségi bizonyítvány az oktatás nyelvén, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(5)78 Nem magyar állampolgárok esetében, magyarországi köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány vagy oklevél, államilag elismert magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(6)79 Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(7) Sikeresen befejezett érettségi vizsga esetén az idegennyelvi érettségi vizsga, az érettségi vizsgaszabályzatról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti vizsgaeredménye az államilag elismert nyelvvizsgával, az elért vizsgaeredményt igazoló érettségi bizonyítvány pedig az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

(8) A szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet, illetve a szakirányú továbbképzési rendeletek előírásai szerint, valamint miniszteri engedély alapján folytatott, és befejezett szakfordító vagy szakfordító és tolmácsképzés befejezéseként kiállított oklevél, illetve képesítő bizonyítvány – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, szaknyelvi, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A fordító és tolmács mesterszakos oklevél – a tanult nyelv szempontjából – államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(9)80 A magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi köznevelési intézményben vagy külföldi szakképző intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

(10)81 Amennyiben Magyarország és valamely külföldi állam között kulturális központok létesítéséről és működéséről szóló, nyelvvizsgák szervezését is megengedő kétoldalú nemzetközi egyezmény áll fenn, az egyezményben részes külföldi állam vizsgaközpontja által a külföldi államban elismert nyelvvizsgaként szervezett, olyan, az állam hivatalos nyelvéből szerzett nyelvvizsga, amelyre Magyarország mint fogadó állam területén működő kulturális központban is lehet jelentkezni, a 3. számú mellékletben meghatározott típusú és fokozatú, államilag elismert nyelvvizsgának felel meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(2)–(3)82

(4) E rendelet a hatálybalépését megelőzően kibocsátott nyelvvizsga-bizonyítványok érvényességét nem érinti.

(5)83

(6) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján akkreditált, illetve egyenértékűsített vizsgaközpontoknak 2009. január 1-jéig felül kell vizsgálniuk és át kell alakítaniuk vizsgarendszereiket és működési feltételeiket e jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

(7) A rendelet hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti a (2)–(3) bekezdés. A rendelet hatálybalépését követő 91. napon hatályát veszti az (5) bekezdés.

(8)84 E rendeletnek az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított 14. § (9) bekezdését a felsőoktatási felvételi eljárás tekintetében első alkalommal a 2013. évi keresztféléves eljárásban kell alkalmazni.

(9)85 Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módkr.) hatálybalépésekor86 visszavonásig hatályos akkreditációval rendelkező vizsgaközpontok akkreditációja az akkreditációról szóló határozat jogerőre emelkedésének hónapját követő 24. hónap utolsó napján, vagy – ha a vizsgaközpontnál már történt felülvizsgálat – a legutolsó felülvizsgálatot lezáró végzés vagy összesített felülvizsgálati jelentés kézbesítése napját tartalmazó hónapot követő 24. hónap utolsó napján, de legkésőbb 2015. december 31-én szűnik meg.

(10)87 E rendeletnek a Módkr.-rel megállapított 8. § (3) bekezdése nem érinti azon vizsgahelyek működését, amelyekre a vizsgaközpont már engedélyt kapott.

(11)88 A Módkr. a hatálybalépését89 megelőzően, az idegennyelv-tudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló 3/1980. (X. 25.) MM rendelet alapján kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok és azzal egyenértékű okiratok hatályosságát nem érinti.

(12)90 2015. február 27-ig a nyelvvizsgaközpontok a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állítanak ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a részvizsgák eredményeit és a vizsgán mért készségekben elért eredményeket. A nyelvvizsgaközpontok kötelesek erről a lehetőségről tájékoztatni a vizsgázókat.

(13)91 E rendeletnek a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr2.) megállapított 2. § (4) bekezdés c) pontját, 3. § (1) bekezdését, 4. § (1e) bekezdését, 5. § (2a) bekezdés b) pont bd) alpontját, 5/A. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (4) és (5) bekezdését, valamint 12. § (2) bekezdés b) és c) pontját a Módkr2. hatálybalépését92 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(14)93 E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módkr3.) megállapított 14. § (10) bekezdését és 3. számú mellékletét első alkalommal a Módkr3. hatálybalépése94 után szervezett nyelvvizsgák esetében kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Egyesíthető részvizsgák típusai

Egyenértékű vizsgatípus

Általános egynyelvű szóbeli

és

Általános egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli

és

Általános kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli

és

Általános kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli

és

Általános kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli

és

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli

és

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi kétnyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

és

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez95

1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga

1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, személyes élettérrel kapcsolatos idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

1.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:

a) A nyelvhasználó megérti a leggyakrabban előforduló szókincset, ha a számára legközvetlenebb személyes dolgokról (különösen a személyéről, a családról, a vásárlásról, a közvetlen környezetről vagy a munkáról) van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét.

b) A nyelvhasználó képes nagyon egyszerű kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről információt cserél valakivel, egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud életkörülményeiről. Általában nem ért meg annyit, hogy folyamatosan részt tudjon venni a társalgásban.

c) A nyelvhasználó megtalál bizonyos információkat rövid, egyszerű, hétköznapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok vagy menetrend), és képes megérteni a rövid, egyszerű magánleveleket.

d) A nyelvhasználó képes megírni rövid és egyszerű magánleveleket, feljegyzéseket, üzeneteket, amelyek a közvetlen szükségletekre vonatkoznak.

e) A nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, amelyek a számára legközvetlenebb témákhoz (különösen a családhoz, a közvetlen környezethez vagy a munkához) kapcsolódnak.

f) Kétnyelvű vizsgák esetén a nyelvhasználó képes összefoglalni a rövid és egyszerű célnyelvi szövegek lényegét magyarul, képes közvetíteni a rövid és egyszerű magyar szövegek kulcsinformációit a célnyelven.

2. Alapfokú (B1 szintű) nyelvtudást mérő vizsga

2.1. A B1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

2.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:

a) A nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról (különösen a családról, az otthonról, a szabadidőről, a munkahelyről ) szól; apróbb félreértések még gyakoriak; tempóváltásnál problémák adódhatnak.

b) A nyelvhasználó reagál a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit, de időnként pontatlanul beszél, elég sok szünettel.

c) A nyelvhasználó megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív szókinccsel, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit.

d) A nyelvhasználó képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni.

e) A nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.

f) Kétnyelvű vizsgák esetén a nyelvhasználó képes egyszerű célnyelvű szövegek magyar nyelvű fordítására vagy magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvű közvetítésére; utóbbi tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibákat, de súlyos információs hibát nem.

3. Középfokú (B2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

3.1. A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet, a szakmai tevékenység során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

3.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányul:

a) A nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan; ezen készségét a gyakori társalgási témákon túlmenően, szakterületének megfelelő szaknyelvi témákban is képes érvényesíteni.

b) A nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie; kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus.

c) A nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő.

d) A nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános vagy számára ismert szakmai témakörökben; nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó.

e) A nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit.

f) Kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az összetettebb és elvontabb általános és szakmai szövegeket; magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és stílusérzékről tanúskodnak; célnyelvű fordításai, tömörítései, amelyek nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helyesek, gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szokásos kifejezés helyett körülírásokat.

4. Felsőfokú (C1 szintű) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

4.1. A C1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben, a szakmai tevékenység során előforduló tetszőleges, és teljes idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

4.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányul:

a) A nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megértését is.

b) A nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes intonációval beszél; a célnyelvre jellemző bonyolultabb szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes ritmusban használja; elvontabb témákról is folyamatosan, ha nem is szakszerűen társalog.

c) A nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lényeges stílusjegyeket.

d) A nyelvhasználó képes általános, szakmai vagy tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesztett gyakorlatilag hibamentes szöveget alkotni, amely a célnyelv szellemének megfelel.

e) A nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felismeri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segítségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szokásait, konvencióit.

f) Kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti szöveg információs tartalmát maradéktalanul, stilisztikailag helyesen adja vissza; célnyelvű fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyelvi-kulturális normáinak megfelelően, világos és gördülékeny stílusban közvetít.

3. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez96

Nemzetközi kulturális egyezményekre tekintettel egyenértékű nyelvvizsgák

1. Angol nyelv

A Cambridge Assessment English nyelvvizsgarendszer

a) B1 szintű vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú alapfokú nyelvvizsgának,

b) B2 szintű vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának,

c) C1 szintű vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának,

d) C2 szintű vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának

felel meg.

2.97 Német nyelv

A Goethe-Institut nyelvvizsgarendszer

a) Goethe-Zertifikat B1 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, alapfokú nyelvvizsgának,

b) Goethe-Zertifikat B2 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, középfokú nyelvvizsgának,

c) Goethe-Zertifikat C1 vizsgája általános, egynyelvű, komplex típusú, felsőfokú nyelvvizsgának

felel meg.

1

A 2. § (1) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés c) pontját a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

8

A 2. § (6) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (7) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 3. § (2) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (1a) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (1b) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (1c) bekezdését a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 4. § (1d) bekezdését a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § (1e) bekezdését a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

18

A 4. § (3) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (3) bekezdésével megállapított, a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (3a) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

20

A 4. § (3b) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

21

A 4. § (4) bekezdése a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. § (5) bekezdését a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 72. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

23

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 5. § (1) bekezdés d) pontját a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

25

Az 5. § (2) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 222. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

26

Az 5. § (2a) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

27

Az 5. § (2a) bekezdés b) pont bd) alpontja a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. § (2a) bekezdés b) pont bf) alpontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § (7) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. § (8) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

31

Az 5/A. §-t a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

Az 5/A. § (2) bekezdés a) pontja a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 5/A. § (2) bekezdés c) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5/A. § (6) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 221. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

35

A 6. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

36

A 6. § (2) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

37

A 7. §-t és az azt megelőző alcím címét a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 8. § (1) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 8. § (2) bekezdés c) pontja a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 8. § (3) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 8. § (4) bekezdését a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

43

A 8. § (5) bekezdését a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

44

A 9. § (1) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

45

A 9. § (2) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

46

A 9. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 622. § (2) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 222. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

47

A 10. § (1) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 10. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 624. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

50

A 10. § (3) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 10. § (3) bekezdés c) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 10. § (4) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 10. § (4) bekezdés a) pontja az 563/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

54

A 10. § (4) bekezdés c) pontja a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 11. § (1) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 11. § (4) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

57

A 11. § (6) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. §-a. E módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 12. §-t megelőző alcím címét a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be. A 12. § e módosító rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

59

A 12. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 221. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

60

A 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 222. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

61

A 12. § (2) bekezdés b) pontja a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

62

A 12. § (2) bekezdés c) pontja a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

63

A 12. § (2) bekezdés d) pontját a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

64

A 12. § (5) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (6) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

65

A 13. § (2) bekezdését a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 13. § (3) bekezdése a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 13. § (4) bekezdése a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 13. § (5) bekezdését a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 13. § (6) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 222. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

70

A 13. § (7) bekezdés b) pontja a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 13. § (7a) bekezdését a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

72

A 13. § (8) bekezdése a 39/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 13. § (9) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 623. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

74

A 13/A. §-t megelőző alcímet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (7) bekezdése iktatta be.

75

A 13/A. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § (7) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

77

A 14. § (2) bekezdése a 346/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 14. § (5) bekezdése a 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 44. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 14. § (6) bekezdése a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 14. § (9) bekezdését a 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 44. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 14. § (10) bekezdését a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

82

A 15. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 15. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 15. § (5) bekezdése e rendelet 15. § (7) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 15. § (8) bekezdését a 260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

85

A 15. § (9) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

86

A hatálybalépés időpontja 2014. március 20.

87

A 15. § (10) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

88

A 15. § (11) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

89

A hatálybalépés időpontja 2014. március 20.

90

A 15. § (12) bekezdését a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

91

A 15. § (13) bekezdését a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

92

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 25.

93

A 15. § (14) bekezdését a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

94

A hatálybalépés időpontja 2020. december 25.

95

A 2. számú melléklet a 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

96

A 3. számú mellékletet a 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

97

A 3. melléklet 2. pontját az 563/2021. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére