• Tartalom

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.12.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakmai ismereteinek bővítése a kölcsönös megfeleltetés követelményeit, a gazdálkodás környezeti hatásait, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) keretében támogatott műveletek rendeltetésszerű végrehajtását, és a megvalósított beruházás szakszerű üzemeltetését illetően.

Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 ÚMVP Képző Szervezet: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) által e rendelet alapján támogatott képzéseket megvalósító szervezet;

b)3 képzési projekt: az ÚMVP Képző Szervezetnek az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzések szervezésére vonatkozó, a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott, egy naptári évre vonatkozó terve;

c)4 képzési program: az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések tananyagát, az oktatás tárgyi és személyi feltételeit, a számonkérés módját magában foglaló dokumentum;

d)5 erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy,, akit vagy amelyet az erdészeti hatóság külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett;

e)6 kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint;

f)7 tárgyév:

fa) az a naptári év, vagy

fb) a 2014. január 1. és 2015. május 31. közötti időszak,

amelyre vonatkozóan az ÚMVP Képző Szervezet elkészíti a képzési projektjének tervét;

g)8 mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy,, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, valamint minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy;

h)9 de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás;

i)10 az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszere: valamennyi ÚMVP Képző Szervezet számára elérhető elektronikus rendszer, amely az e rendeletben előírt egyes adatközlési kötelezettségeik teljesítéséhez alkalmazható, és amelyen keresztül tájékozódhatnak az általuk indítható képzésekről.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §11 (1)12 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1. és 6. számú mellékletben felsorolt képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Földművelésügyi Minisztérium által előírt képzési programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:

a) a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a 6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);

bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;

bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;

be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;

bf) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;

bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.

(2)13 E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül a Herman Ottó Intézet által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja, amely tartalmazza a felnőttképzési szerződés szerinti – előzetesen megszerzett tudás beszámításával meghatározott – óraszámú elméleti és gyakorlati oktatás, a számonkérés vagy szakmai vizsga, a képzés előkészítési, szervezési és adminisztrációs költségeit, valamint szakképesítést nem adó képzések esetében egy nyomtatott – legalább 5 gépelt oldal terjedelmű – oktatási segédlet költségét. Nem nyújtható támogatás a képzésen részt vevő ügyfél étkezési költségeinek, szállásköltségeinek, és a képzés helyszínére való oda- és visszautazása költségeinek térítéséhez, tankönyvek vásárlásához, továbbá a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.

(3)14 Az 1. és a 6. számú mellékletben felsorolt képzések képzési programjait a Herman Ottó Intézet – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) közreműködésével az ÚMVP Képző Szervezetek rendelkezésére bocsátja.

A támogatás igénybevételének a feltételei15

4. § (1)16 Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal – a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal – rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki

a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette, és

b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján

ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett, és

bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.

(2)17 Képzésben való részvételre jogosult az ÚMVP Képző Szervezettel felnőttképzési szerződést kötő, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: képzésben részt vevő).

(3)18 Egy felnőttképzési szerződés egy képzésre vonatkozhat.

(4)19 A felnőttképzési szerződések az ÚMVP Képző Szervezet éves projekt tervének jóváhagyását követően folyamatosan köthetők.

(5)20 Az ügyfél az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben részt vevő után, egyszer részesülhet támogatásban. Azonos kódszámú képzés vonatkozásában ugyanazon természetes személy képzésen való részvétele csak egy ügyfelet jogosít támogatásra.

(6) Az ügyfél az 1. célterület szerinti képzésekre vonatkozóan egy naptári évben legfeljebb 4 képzésre nyújthat be támogatási és kifizetési kérelmet.

(7)21 Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a támogatást igénylő ügyfél nevét és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási tv.) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a szerződés alapján a képzés költségeit viselő adatait. A jogcím keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.

(8)22 Amennyiben azonos kódszámú képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő, vagy több ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem támogatható.

4/A. §23

A támogatás mértéke

5. §24 (1)25 Az egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 570 000 forint.

(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.

(3) Az igénybe vehető támogatás szempontjából, egyes képzésekre a képzésekben részt vevő személyenként elszámolható kiadások felső határértékét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az ÚMVP Képző Szervezet által az ügyfél részére kiszámlázott képzési díj e rendeletben megállapított elszámolható kiadás felső határértékét meghaladó részére támogatás nem nyújtható.

(4) Csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.

(5) A támogatás mértéke az elszámolható kiadás 100%-a.

A képzést szolgáltató szervezetek26

6. § (1) ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely

a)27 Magyarországon vagy más EU tagállamban székhellyel rendelkező, agrár-szakképzési tevékenységet folytató jogi személy,, nonprofit szervezet, vagy ezek konzorciuma, és

b)28 a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely,

c)29 rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.

(2) Konzorciumi formában működő ÚMVP Képző Szervezet esetében

a) legalább a konzorciumot vezető partnernek meg kell felelnie az (1) bekezdésben, a képzést végző partnereknek az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt feltételeknek;

b) a konzorcium vezető partnere felel az ÚMVP Képző Szervezet e rendeletből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért.

(3)30 Az ÚMVP Képző Szervezet köteles írásban bejelenteni az (1) bekezdés a)–c) pontjaihoz kapcsolódó adataiban bekövetkezett változásokat az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére, a változás időpontját követő 20 napon belül.

(4)31 Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha

a)32 a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt a Herman Ottó Intézethez tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig;

b) a gyakorlati képzés időtartamának 100%-át – az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át – az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti;

c) a képzéseket saját szervezésben bonyolítja le;

d)33 a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést, melynek összesített adatait az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet által megadott időpontban évente egy alkalommal feltölti az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerébe.

e)34 a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;

f)35 a képzési projekt megvalósítására a Herman Ottó Intézettel kötött hatályos megállapodással rendelkezik.

(5)36 A Herman Ottó Intézet az ÚMVP Képző Szervezet képzési projekt tervének felülvizsgálatát a képzési szolgáltatás országos lefedettségének biztosítása és a jogcím éves támogatási kerete figyelembevételével elvégzi, szükség esetén az ÚMVP Képző Szervezet egyetértésével a tervet módosítja, dönt a jóváhagyásukról vagy elutasításukról, és a jóváhagyott képzési projekt terveket nyilvánosságra hozza.

(6)37 Az ÚMVP Képző Szervezet az éves képzési projekttervét tárgyévben módosíthatja az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) előzetes jóváhagyása esetén. A projektterv módosításának tervezetét a NAK részére kell megküldeni, amely a jóváhagyást támogató vagy elutasító javaslattal továbbítja az IH és a Herman Ottó Intézet részére. Az IH a döntését a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási forráskeret, és a módosított terv teljesítéséhez az ÚMVP Képző Szervezet által biztosított személyi és tárgyi feltételek figyelembe vételével hozza meg.

(7)38 Az ÚMVP Képző Szervezet a képzésben részt vevővel kötött felnőttképzési szerződését legkésőbb a szerződés keltétől számított 20 napon belül rögzíti az ÚMVP Képző Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az elektronikus nyilvántartási rendszer csak az ÚMVP Képző Szervezet jóváhagyott képzési projektjével egyezően engedélyezi a felnőttképzési szerződések rögzítését.

(8)39 Ha az ügyfél az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott módon meghatalmazza az ÚMVP Képző Szervezetet, akkor az köteles elvégezni az ügyfél támogatási és kifizetési kérelmének ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtását.

(9)40 Az egy képzésre megkötött felnőttképzési szerződéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet jelenti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési időpontját követő első támogatási és kifizetési kérelem benyújtási időszakot megelőzően.

(10)41 Az ÚMVP Képző Szervezetnek az integrált elektronikus rendszerbe rögzített adatai alapján az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képző Szervezet és az MVH részére.

(11)42 Ha az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet a (10) bekezdés szerinti értékelés alapján megállapítja, hogy az ÚMVP Képző Szervezet valamely évben nem teljesíti a képzési projektben vállalt támogatott képzések legalább 50%-át, vagy két egymást követő évben legalább a 70%-át, a következő évben nem köthet megállapodást az ÚMVP Képző Szervezettel.

(12)43 Az ÚMVP Képző Szervezetek működését a Herman Ottó Intézet ellenőrzi. A Herman Ottó Intézet az általa végzett ellenőrzések adatait az MVH, valamint az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet részére átadja.

(13)44 Az ÚMVP Képző Szervezet minden felnőttképzési szerződés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében, hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette.

(14)45

6/A. §46

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása47

7. § (1)48 Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelme, a képzés befejezését követően – az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján – a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz.

(2)49 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:

a)50 a kérelmen fel kell tüntetni a felnőttképzési szerződés számát;

b)51 írott formában, postai úton az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási időszakban az elektronikus benyújtást teljesítő ÚMVP Képző Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye vagy lakhelye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képző Szervezet által kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”, és azt alá kell írnia;

c)52 az őstermelői igazolvány hiteles másolatát nem kell csatolni;

d)53 egyéni vállalkozó ügyfél esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 15. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni;

e)54 amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.

(3)55 A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli bizonylatokon

a)56 fel kell tüntetni az igénybe vett képzésnek az 1. és 6. számú mellékletben meghatározott kódszámát és a felnőttképzési szerződés számát,

b)57 nem kell feltüntetni a Vhr. 19. § (6) bekezdésében szereplő támogatási határozat azonosító számot, és a 19. § (8) bekezdés f)–g) pontjaiban foglaltakat.

(4)58 A támogatási és kifizetési kérelem csak a benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.

(5)59 A szerződés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi a szerződés megkötésének napjánál.

(6)60 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. június 30-ig lehet benyújtani.

(7)61 Az MVH és a Herman Ottó Intézet helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizheti a Képző Szervezeteket, valamint a képzéseket, beleértve például a képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti jelenléti ívet.

(8)62 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:

a) 2013. évben

aa) március 1-jétől április 30-ig;

ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;

b) 2014. évben

ba) március 1-jétől március 31-ig;

bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;

c)63 2015. évben

ca) január 15-től február 13-ig,

cb) június 1-jétől június 30-ig.

(9)64 Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem elektronikus űrlapját az MVH rendszeresíti, és azt közzé kell tenni az MVH honlapján.

(10)65 Az erdőgazdálkodó ügyfélnek az egyesített támogatási-kifizetési kérelmének benyújtásakor meg kell felelnie az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása a 2. célterület esetében66

7/A. §67

7/B. §68

A támogatási és kifizetési kérelem elbírálása

8. §69 (1)70 Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerint kialakított rangsor alapján bírálja el.

(2)71 A Herman Ottó Intézet által a képzés során végzett ellenőrzések támogatási jogosultságot érintő adatait az MVH a támogatási határozat meghozatala során figyelembe veszi.

(3)72 Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a kérelmet elutasítja;

b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.

(4)73 Amennyiben a támogatás kedvezményezettje – a támogatási határozatban foglaltak szerint – erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános „de minimis” rendelet 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(5)74 E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

Jogkövetkezmények

9. § Ha az ügyfél nem tesz eleget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, az adott képzés vonatkozásában a támogatáshoz való jogosultsága megszűnik.

9/A. §75

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10/A. §76 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 2. § e) és g) pontját, 3. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § (1), (5) és (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 6. § (14) bekezdésének hatályon kívül helyezését a módosító rendelet hatálybalépésekor77 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/B. §78 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 90/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 7. § (6) és (10) bekezdését, valamint 8. § (3), (4) és (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor79 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10/C. §80 Amennyiben a képzésre kötelezett a kötelező képzésen való részvételt azért nem tudja teljesíteni, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy a képzésre kötelezett a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerét működtető szervezet köteles biztosítani részére a kötelező képzésen való részvétel lehetőségét legkésőbb 2015. május 15-ig.

10/D. §81 (1) A kötelező képzésekre vonatkozóan 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó támogatások vonatkozásában, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az e rendeletnek a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépését82 megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)83

10/E. §84 A 10/D. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a kötelező képzésekre vonatkozóan, a 2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési kérelmek benyújtására – 2014. évtől kezdődően – e rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.

10/F. §85 E rendeletnek a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7. § (6) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni.

10/G. §86 Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 7. § (2) bekezdés b) pontját a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor87 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

10/H. §88 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet] megállapított 2. § f) pontot, 3. § (1) bekezdést, 6. § (4) bekezdés a) pontot, 7. § (6) és (10) bekezdést a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet hatálybalépésekor89 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

10/I. §90 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor91 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

10/J. §92 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdést valamennyi támogatási és kifizetési kérelem alapján indult eljárásban alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk a) pont i) alpontjának, valamint 21. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §93 Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez94

1. célterület: választható képzések

1.

A

B

C

D

2.

A képzés

3.

kódszáma

megnevezése

időtartama
(45 perces tanóra)

4.

 

 

elmélet

gyakorlat

5.

Szakképesítést nem adó képzések

6.

an1

Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei

22

7.

 

A képzés tartalma:

 

 

8.

 

1. Kölcsönös megfeleltetés

 

 

9.

 

– célja, alapelvei;

 

 

10.

 

– jogszabályi háttere;

 

 

11.

 

– a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük;

 

 

12.

 

– a követelmények ellenőrzése, jogkövetkezmények;

 

 

13.

 

– természetvédelmi követelmények;

 

 

14.

 

– környezetvédelmi követelmények;

 

 

15.

 

– állatjelölés és nyilvántartás.

 

 

16.

 

2. A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai

 

 

17.

 

2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés.

 

 

18.

 

2.2. Előzmények

 

 

19.

 

– a korábbi években alkalmazott HMKÁ előírások;

 

 

20.

 

– a változtatás szükségessége.

 

 

21.

 

2.3. Az új, 2008. évtől alkalmazandó HMKÁ előírásokról általában

 

 

22.

 

– a szabályozásról;

 

 

23.

 

– kikre és hol vonatkozik.

 

 

24.

 

2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ előírás ismertetése

 

 

25.

 

– talajerózió elleni védelemre vonatkozó előírások;

 

 

26.

 

– a talaj szervesanyag tartalmára vonatkozó előírások;

 

 

27.

 

– talaj szerkezetére vonatkozó előírások;

 

 

28.

 

– minimális művelés szintjének megőrzése.

 

 

29.

 

3. A parlagfű elleni védekezés módszerei

 

 

30.

an2

Az agráriumban előállítható vagy keletkező biomassza hasznosítása és elsődleges feldolgozása

22

31.

 

A képzés tartalma:

 

 

32.

 

– az energetikai célú biomassza előállításhoz, elsődleges feldolgozáshoz igényelhető támogatások;

 

 

33.

 

– lágy szárú energianövények termesztése;

 

 

34.

 

– fás szárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása;

 

 

35.

 

– a biomassza begyűjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás), különös tekintettel a mezőgazdasági és kistérségi alkalmazásokra;

 

 

36.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

37.

an3

Aktuális növényvédelmi ismeretek

15

7

38.

 

A képzés tartalma:

 

 

39.

 

Elméleti képzés

 

 

40.

 

– új növényvédő szerek ismertetése;

 

 

41.

 

– új védekezési módszerek egyes károsítók ellen;

 

 

42.

 

– a használatból kivont növényvédő szerek és helyettesítési lehetőségeik;

 

 

43.

 

– a növényvédelem ökonómiája;

 

 

44.

 

– növényvédelmi előrejelzési információk, és azok felhasználása;

 

 

45.

 

– a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;

 

 

46.

 

– a parlagfű elleni védekezés módszerei.

 

 

47.

 

Gyakorlati képzés

 

 

48.

 

– fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése;

 

 

49.

 

– permetezőgépek beállítása;

 

 

50.

 

– permetlékészítési, kijuttatási számítások.

 

 

51.

an4

Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai

22

52.

 

A képzés tartalma:

 

 

53.

 

– kistermelői élelmiszer-előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés jogi szabályozása;

 

 

54.

 

– élelmiszerhigiénia;

 

 

55.

 

– a termékek csomagolása;

 

 

56.

 

– a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése;

 

 

57.

 

– a termékek nyomonkövethetősége;

 

 

58.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

59.

an5

Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése

15

7

60.

 

A képzés tartalma:

 

 

61.

 

Elméleti képzés

 

 

62.

 

– a növények tápanyagfelvétele;

 

 

63.

 

– a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezői;

 

 

64.

 

– a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai;

 

 

65.

 

– a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései;

 

 

66.

 

– a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;

 

 

67.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

68.

 

Gyakorlati képzés

 

 

69.

 

– tápanyaggazdálkodási terv készítése.

 

 

70.

an6

Agrárvállalkozói ismeretek

22

71.

 

A képzés tartalma:

 

 

72.

 

1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése

 

 

73.

 

– a stratégia kialakításának folyamata;

 

 

74.

 

– a cég tőkeköltségvetése;

 

 

75.

 

– beruházási változatok értékelése, beruházási döntés;

 

 

76.

 

– a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés.

 

 

77.

 

– humánerőforrás (szakmai végzettségek)

 

 

78.

 

2. A vállalkozás működtetése

 

 

79.

 

– az üzlet finanszírozása;

 

 

80.

 

– költséggazdálkodás, költségelemzés;

 

 

81.

 

– a vállalati hozamok mérése, elemzése;

 

 

82.

 

– egyszerűsített mérleg, eredménykimutatás;

 

 

83.

 

– a nyereség növelésének lehetőségei a mezőgazdasági termelésben;

 

 

84.

 

– főbb pénzügyi mutatók képzése.

 

 

85.

 

3. Üzleti terv készítése

 

 

86.

 

4. Adózási ismeretek

 

 

87.

 

5. Társadalombiztosítás

 

 

88.

 

6. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

89.

an7

Ökológiai gazdálkodás

22

90.

 

A képzés tartalma:

 

 

91.

 

– az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;

 

 

92.

 

– az ökológiai növénytermesztés jellemző technológiai elemei;

 

 

93.

 

– az ökológiai állattenyésztés jellemző technológiai elemei;

 

 

94.

 

– az ökológiai kertészet jellemző technológiai elemei;

 

 

95.

 

– átállás az ökológiai gazdálkodásra;

 

 

96.

 

– ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehető támogatások;

 

 

97.

 

– az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;

 

 

98.

 

– a biotermékek értékesítési lehetőségei;

 

 

99.

 

– az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;

 

 

100.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

101.

an8

Termékértékesítés lehetőségei, termelői csoportok alakítása, helyi termékek értékesítése

22

102.

 

A képzés tartalma:

 

 

103.

 

– termelői csoportok formái, alakításuk lépései;

 

 

104.

 

– piacrajutási lehetőségek;

 

 

105.

 

– a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetőségei;

 

 

106.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

107.

an9

Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele

8

30

108.

 

A képzés tartalma:

 

 

109.

 

Elméleti képzés:

 

 

110.

 

– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);

 

 

111.

 

– a Word és az Internet alapszintű ismertetése;

 

 

112.

 

– a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.

 

 

113.

 

Gyakorlati képzés:

 

 

114.

 

– a Word használata;

 

 

115.

 

– az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról információszerzés);

 

 

116.

 

– elektronikus levelezés.

 

 

117.

an10

Jó Mezőgazdasági Gyakorlat

15

7

118.

 

A képzés tartalma

 

 

119.

 

Elméleti képzés:

 

 

120.

 

– a mezőgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, EU és hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;

 

 

121.

 

– a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben;

 

 

122.

 

– a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;

 

 

123.

 

– termőterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás;

 

 

124.

 

– talajművelés, trágyázás, öntözés;

 

 

125.

 

– növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;

 

 

126.

 

– betakarítás és betakarítás utáni kezelések;

 

 

127.

 

– élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése;

 

 

128.

 

– a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;

 

 

129.

 

– takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás;

 

 

130.

 

– a JMGy és a mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata;

 

 

131.

 

– a parlagfű elleni védekezés módszerei.

 

 

132.

 

Gyakorlati képzés:

 

 

133.

 

– helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.

 

 

134.

an11

Az integrált növény- és talajvédelmi ismeretek

50

30

135.

 

A képzés tartalma:

 

 

136.

 

Az integrált növényvédelem helye, szerepe az élelmiszerláncban

 

 

137.

 

integrált növénytermesztési ismeretek (szántóföldi, zöldség- gyümölcs);

 

 

138.

 

a növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelem követelményei, eszközei;

 

 

139.

 

a növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása;

 

 

140.

 

a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;

 

 

141.

 

a növényvédelem jogi szabályozása;

 

 

142.

 

tápanyag-utánpótlás az integrált növény-termesztésben;

 

 

143.

 

talajművelés az integrált növény-termesztésben;

 

 

144.

 

a növény – és talajvédelmi szakigazgatás rendszere.

 

 

145.

an12

A fás szárú energiaültetvények telepítése és kezelése

22

146.

 

A képzés tartalma:

 

 

147.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

148.

 

– fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok;

 

 

149.

 

– a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;

 

 

150.

 

– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).

 

 

151.

an13

Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére

22

152.

 

A képzés tartalma:

 

 

153.

 

– az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentősége;

 

 

154.

 

– biztosításának lehetőségei a termőföldtől a fogyasztó asztaláig;

 

 

155.

 

– élelmiszerek minősége, mikrobiológiai minősége, meghatározó tényezői;

 

 

156.

 

– alap- és adalékanyagok minősége, a késztermék minőségére gyakorolt hatása;

 

 

157.

 

– élelmiszerek biztonságos előállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése;

 

 

158.

 

– nyomon követés biztosítása az egész termékpályán;

 

 

159.

 

– romlást okozó tényezők, élelmiszer-fertőzés, ételmérgezés okai, következményei, megelőzési lehetőségek;

 

 

160.

 

– élelmiszer-előállítás higiéniája, személyi higiénia jelentősége, biztosításának lehetőségei az élelmiszer-előállításban, HACCP;

 

 

161.

 

– génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk;

 

 

162.

 

– a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalmazás jogi szabályozása;

 

 

163.

 

– fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentősége, biztosításának lehetőségei;

 

 

164.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

165.

an14

Erdőgazdálkodás

22

166.

 

A képzés tartalma:

 

 

167.

 

– az erdőgazdálkodás keretrendszerét jelentő jogszabályi környezet ismertetése;

 

 

168.

 

– az erdő, mint ökoszisztéma;

 

 

169.

 

– alapfokú dendrológiai ismeretek;

 

 

170.

 

– az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;

 

 

171.

 

– erdőgazdálkodói szervezeti formák;

 

 

172.

 

– erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;

 

 

173.

 

– erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;

 

 

174.

 

– erdőtervezés;

 

 

175.

 

– erdőnevelési, fakitermelési módok ismertetése;

 

 

176.

 

– erdőfelújítás;

 

 

177.

 

– az erdőgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése;

 

 

178.

 

– erdőtelepítés;

 

 

179.

 

– természetközeli erdőgazdálkodási módszerek ismertetése;

 

 

180.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

181.

an15

Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő területe), Víz Keretirányelv fő követelményei

22

182.

 

A képzés tartalma:

 

 

183.

 

1. Melioráció, mezőgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezői

 

 

184.

 

– időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;

 

 

185.

 

– időjárási szélsőségek;

 

 

186.

 

– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.

 

 

187.

 

2. A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége

 

 

188.

 

3. Aszály

 

 

189.

 

– történelmi aszályos időszakok;

 

 

190.

 

– aszálykárok;

 

 

191.

 

– az aszály enyhítésének lehetőségei.

 

 

192.

 

4. Melioráció és az öntözés kapcsolata

 

 

193.

 

– melioráció;

 

 

194.

 

– a melioráció összetevői;

 

 

195.

 

– hatósági engedélyek;

 

 

196.

 

– a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történő megítélése;

 

 

197.

 

– a melioráció kivitelezése.

 

 

198.

 

5. Vízgazdálkodás

 

 

199.

 

– víz Keretirányelv hazai végrehajtása;

 

 

200.

 

– vízkárelhárítás, belvízvédelem;

 

 

201.

 

= belvíz által veszélyeztetett területek;

 

 

202.

 

= erózió által veszélyeztetett területek;

 

 

203.

 

= belvízvédekezéssel kapcsolatos főbb teendők;

 

 

204.

 

= belvízvédekezés szervezeti rendje.

 

 

205.

 

6. Agrárstratégiánk

 

 

206.

 

7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeink

 

 

207.

 

8. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

208.

an16

Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések

22

209.

 

A képzés tartalma:

 

 

210.

 

1. Az SPS rendszer

 

 

211.

 

2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések

 

 

212.

 

– a termőföld tulajdonjogának megszerzése;

 

 

213.

 

– a birtokrendezés eszközei;

 

 

214.

 

– a termőföld használata és a földhasználati nyilvántartás;

 

 

215.

 

– a termőföldet érintő hasznosítási kötelezettség és a parlagfű-mentesítés;

 

 

216.

 

– a termőföld más célú hasznosítása.

 

 

217.

 

3. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

218.

an17

Vadgazdálkodási ismeretek

22

219.

 

A képzés tartalma:

 

 

220.

 

– a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;

 

 

221.

 

– vadgazdálkodási célú élőhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata;

 

 

222.

 

– apróvad-gazdálkodási alapismeretek;

 

 

223.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere.

 

 

224.

an18

Borpiaci ismeretek

15

7

225.

 

A képzés tartalma

 

 

226.

 

– világpiaci és hazai trendek a borpiac alakulásában

 

 

227.

 

– a szőlő-bor ágazat hazai intézményrendszere

 

 

228.

 

– új borpiaci szabályozás az EU-ban

 

 

229.

 

– szőlő-bor ágazati támogatások

 

 

230.

 

– borkészítés és forgalomba hozatal szabályai

 

 

231.

 

– szőlő- és bortermelői adatszolgáltatási kötelezettségek

 

 

232.

 

– az eredetmegjelölés szabályai, termékleírások

 

 

233.

 

– a kölcsönös megfeleltetés szőlészeti vonatkozásai

 

 

234.

an19

Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei

16

6

235.

 

A képzés tartalma

 

 

236.

 

– a megengedett össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésének feltételei

 

 

237.

 

– az üzemanyag és mezőgazdasági vegyszer szállítására vonatkozó általános előírások

 

 

238.

 

– a főbb veszélyek

 

 

239.

 

– a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedések

 

 

240.

 

– a járművek és a küldeménydarabok jelölése

 

 

241.

 

– a be- és kirakodás, valamint a szállítás során alkalmazandó óvintézkedések

 

 

242.

 

– a rendkívüli esemény során alkalmazandó magatartási szabályok, a tűzoltó készülék használata

 

 

243.

an20

Természetközeli gazdálkodás

22

244.

 

A képzés tartalma

 

 

245.

 

1. Általános ismeretek a természetvédelemről

 

 

246.

 

– természetvédelmi alapismeretek;

 

 

247.

 

– a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben;

 

 

248.

 

– a hazai természetvédelem működése;

 

 

249.

 

– Nemzeti Parkjaink, gazdálkodás a NP-ok területén;

 

 

250.

 

– Magyarország védett állatai és növényei;

 

 

251.

 

– gyógynövény és gombaismeret.

 

 

252.

 

2. Környezetkímélő gyepgazdálkodás

 

 

253.

 

3. A vadkár megelőzése, csökkentése a mezőgazdaságban

 

 

254.

 

4. Környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése

 

 

255.

an21

Pályázatírási ismeretek

22

256.

 

A képzés tartalma:

 

 

257.

 

– EU források, EU alapok

 

 

258.

 

– A projekt fogalma, felépítése, projekt menedzsment

 

 

259.

 

– Üzleti terv szerepe a pályázatírásban

 

 

260.

 

– Tervezési technikák

 

 

261.

 

– Pályázatok formai és tartalmi követelményei

 

 

262.

 

– Közbenső ellenőrzések

 

 

263.

 

– Pályázatírási praktikák

 

 

264.

 

– Pályázatok bírálata, döntéshozatal

 

 

265.

 

– A sikeres pályázatok megvalósítása, elszámolások, beszámolók

 

 

266.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.)
Korm. rendelet alapján indítható képzések

a hatályos Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott maximális képzési időtartam legalább 30%-a, amit a Herman Ottó Intézet a képzési projektterv felülvizsgálata során ellenőriz

267.

ao1

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

 

 

268.

ao2

54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó

 

 

269.

ao3

31 521 19 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gép kezelő

 

 

270.

ao4

31 521 19 0010 31 04 Elágazás: Majorgép-kezelő

 

 

271.

ao5

31 521 19 0010 31 06 Elágazás: Mezőgazdasági erő-és munkagépkezelő

 

 

272.

ao6

31 521 19 0010 31 07 Elágazás: Mezőgazdasági rakodógép kezelő

 

 

273.

ao7

31 521 19 0010 31 09 Elágazás: Növényvédelmi gépkezelő

 

 

274.

ao8

31 521 19 0010 31 10 Elágazás: Önjáró betakarítógép kezelője

 

 

275.

ao9

54 621 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Növényvédő és méregraktár-kezelő

 

 

276.

ao10

31 623 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Motorfűrész-kezelő

 

 

277.

ao11

31 623 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Fakitermelő

 

 

278.

ao12

31 621 05 0000 00 00 Méhész

 

 

279.

ao13

31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő

 

 

280.

ao14

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

 

281.

ao15

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

 

282.

ao16

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztő

 

 

283.

ao17

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

 

 

284.

ao18

31 621 04 0001 31 01 Belovagló

 

 

285.

ao19

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő

 

 

286.

ao20

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító

 

 

287.

ao21

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő

 

 

288.

ao22

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

 

 

289.

ao23

33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető

 

 

290.

ao24

33 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Csomagológép-kezelő

 

 

291.

ao25

33 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelő

 

 

292.

ao26

33 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelője

 

 

293.

ao27

33 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelője

 

 

294.

ao28

33 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Palackozógép-kezelő

 

 

295.

ao29

33 521 04 0000 00 00 Erdőgazdasági gépkezelő

 

 

296.

ao30

33 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti felkészítőgép kezelője

 

 

297.

ao31

33 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelője

 

 

298.

ao32

33 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Erdészeti közelítőgép kezelője

 

 

299.

ao33

33 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelője

 

 

300.

ao34

33 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelőgép kezelője

 

 

301.

ao35

54 525 02 0010 54 01 Elágazás: Erdőgazdasági gépésztechnikus

 

 

302.

ao36

54 525 02 0010 54 02 Elágazás: Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

 

303.

ao37

33 215 02 0000 00 00 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő

 

 

304.

ao38

33 215 02 0100 31 01 Részszakképesítés: Virágbolti eladó

 

 

305.

ao39

33 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Virágdekoratőr

 

 

306.

ao40

33 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés: Virágkereskedő

 

 

307.

ao41

33 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Virágkötő

 

 

308.

ao42

31 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti gépszerelő, gépjavító

 

 

309.

ao43

31 521 01 0010 31 02 Elágazás: Kertészeti gépszerelő, gépjavító

 

 

310.

ao44

31 521 01 0010 31 03 Elágazás: Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

 

 

311.

ao45

31 521 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés: Dieseladagoló-javító

 

 

312.

ao46

31 521 01 0001 33 02 Ráépülő szakképesítés: Erő- és munkagépjavító

 

 

313.

ao47

31 521 01 0001 33 03 Ráépülő szakképesítés: Hidraulika-javító

 

 

314.

ao48

31 521 01 0001 33 04 Ráépülő szakképesítés: Járműelektromos szerelő

 

 

315.

ao49

54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

 

 

316.

ao50

54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus

 

 

317.

ao51

31 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás

 

 

318.

ao52

31 621 01 0010 31 03 Elágazás: Haszonállat-gondozó

 

 

319.

ao53

31 621 03 0010 31 01 Elágazás: Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

 

 

320.

ao54

31 621 03 0010 31 02 Elágazás: Állattenyésztő (juh és kecske)

 

 

321.

ao55

31 621 03 0010 31 03 Elágazás: Állattenyésztő (sertés)

 

 

322.

ao56

31 621 03 0010 31 04 Elágazás: Állattenyésztő (szarvasmarha)

 

 

323.

ao57

54 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

 

 

324.

ao58

54 621 03 0010 54 01 Elágazás: Állategészségügyi technikus

 

 

325.

ao59

54 621 03 0010 54 02 Elágazás: Állattenyésztő technikus

 

 

326.

ao60

33 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Faiskolai munkás

 

 

327.

ao61

33 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Faiskolai termesztő

 

 

328.

ao62

33 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztő

 

 

329.

ao63

33 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztő

 

 

330.

ao64

31 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti növényvédő

 

 

331.

ao65

31 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Erdőművelő

 

 

332.

ao66

31 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdőőr

 

 

333.

ao67

54 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelő

 

 

334.

ao68

54 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelő

 

 

335.

ao69

54 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 

 

336.

ao70

54 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérő és térinformatikai technikus

 

 

337.

ao71

54 581 01 0010 54 02 Elágazás: Térképésztechnikus

 

 

338.

ao72

54 581 01 0001 54 01 Ráépülő szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus

 

 

339.

ao73

54 581 01 0001 54 02 Ráépülő szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus

 

 

340.

ao74

33 621 02 1000 00 00 Gazda

 

 

341.

ao75

33 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda

 

 

342.

ao76

33 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés: Mezőgazdasági munkás

 

 

343.

ao77

31 624 01 0001 31 01 Ráépülő szakképesítés: Elektromos halászgép kezelője

 

 

344.

ao78

51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

 

 

345.

ao79

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezető

 

 

346.

ao80

31 641 01 0010 31 01 Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat)

 

 

347.

ao81

31 641 01 0010 31 02 Elágazás: Inszeminátor (juh és kecske)

 

 

348.

ao82

31 641 01 0010 31 03 Elágazás: Inszeminátor (ló)

 

 

349.

ao83

31 641 01 0010 31 04 Elágazás: Inszeminátor (sertés)

 

 

350.

ao84

31 641 01 0010 31 05 Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha)

 

 

351.

ao85

31 622 01 Kertész

 

 

352.

ao86

31 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Fűszernövénytermesztő

 

 

353.

ao87

31 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Gombatermesztő

 

 

354.

ao88

31 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztő

 

 

355.

ao89

31 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Kerti munkás

 

 

356.

ao90

31 622 01 0010 31 02 Elágazás: Gyümölcstermesztő

 

 

357.

ao91

31 622 01 0010 31 04 Elágazás: Zöldségtermesztő

 

 

358.

ao92

31 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Lóápoló és gondozó

 

 

359.

ao93

31 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Méhészeti munkás

 

 

360.

ao94

31 521 19 0010 31 01 Elágazás: Fejő- és tejkezelőgép kezelője

 

 

361.

ao95

31 521 19 0010 31 02 Elágazás: Keltetőgép kezelő

 

 

362.

ao96

31 521 19 0010 31 05 Elágazás: Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

 

 

363.

ao97

31 521 19 0010 31 08 Elágazás: Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

 

 

364.

ao98

35 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

 

365.

ao99

35 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

 

366.

ao100

33 521 06 0010 33 01 Elágazás: Mezőgazdasági munkagépjavító kovács

 

 

367.

ao101

33 521 06 0010 33 02 Elágazás: Patkolókovács

 

 

368.

ao102

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda

 

 

369.

ao103

54 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Növénytermesztő

 

 

370.

ao104

54 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Vetőmagtermesztő

 

 

371.

ao105

54 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és növényvédelmi technikus

 

 

372.

ao106

54 621 04 0010 54 02 Elágazás: Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

 

 

373.

ao107

54 622 01 0000 00 00 Parképítő és -fenntartó technikus

 

 

374.

ao108

54 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés: Kertépítő

 

 

375.

ao109

54 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Kertfenntartó

 

 

376.

ao110

54 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Parkgondozó

 

 

377.

ao111

54 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Temetőkertész

 

 

378.

ao112

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus

 

 

379.

ao113

33 621 01 0000 00 00 Borász

 

 

380.

ao114

33 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Pincemunkás

 

 

381.

ao115

33 621 01 0001 33 01 Ráépülő szakképesítés: Sommelier (borpincér)

 

 

382.

ao116

33 621 01 0001 51 01 Ráépülő szakképesítés: Vincellér

 

 

383.

ao117

54 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és pezsgőgyártó technikus

 

 

384.

ao118

54 541 01 0010 54 05 Elágazás: Élelmiszer-higiénikus

 

 

385.

ao119

54 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és üdítőitalipari technikus

 

 

386.

ao120

54 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és baromfiipari technikus

 

 

387.

ao121

54 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus

 

 

388.

ao122

54 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütő- és cukrászipari technikus

 

 

389.

ao123

54 541 01 0010 54 10 Elágazás: Tartósítóipari technikus

 

 

390.

ao124

54 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari technikus

 

 

391.

ao125

33 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Gyümölcspálinka-gyártó

 

 

392.

ao126

33 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Sörgyártó

 

 

393.

ao127

33 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Szesz- és szeszesitalgyártó

 

 

394.

ao128

33 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Szikvízgyártó

 

 

395.

ao129

33 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Üdítőital-és ásványvízgyártó

 

 

396.

ao130

31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó

 

 

397.

ao131

31 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Baromfifeldolgozó

 

 

398.

ao132

31 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Bolti hentes

 

 

399.

ao133

31 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Csontozó munkás

 

 

400.

ao134

31 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Halfeldolgozó

 

 

401.

ao135

31 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Szárazáru készítő

 

 

402.

ao136

31 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés: Vágóhídi munkás

 

 

403.

ao137

33 541 03 0000 00 00 Molnár

 

 

404.

ao138

33 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés: Keveréktakarmány-gyártó

 

 

405.

ao139

33 541 04 0000 00 00 Pék

 

 

406.

ao140

33 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyorspékségi sütő és eladó

 

 

407.

ao141

33 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés: Sütőipari munkás

 

 

408.

ao142

33 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés: Száraztésztagyártó

 

 

409.

ao143

33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász

 

 

410.

ao144

33 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Mézeskalács-készítő

 

 

411.

ao145

33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó

 

 

412.

ao146

33 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyümölcsfeldolgozó

 

 

413.

ao147

33 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés: Hűtőipari munkás

 

 

414.

ao148

33 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés: Konzervgyártó

 

 

415.

ao149

33 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés: Növényolajgyártó

 

 

416.

ao150

33 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés: Olajütő

 

 

417.

ao151

33 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés: Savanyító

 

 

418.

ao152

33 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés: Zöldségfeldolgozó

 

 

419.

ao153

33 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés: Elsődleges tejkezelő

 

 

420.

ao154

33 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés: Friss és tartós tejtermékek gyártója

 

 

421.

ao155

33 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés: Sajtkészítő

 

 

422.

ao156

51 541 01 Vágóállat-minősítő

 

 

423.

ao157

51 541 01 0010 51 01 Elágazás: Juhminősítő

 

 

424.

ao158

51 541 01 0010 51 02 Elágazás: Sertésminősítő

 

 

425.

ao159

51 541 01 0010 51 03 Elágazás: Szarvasmarhaminősítő

 

 

426.

ao160

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás

 

 

427.

ao161

31 623 01 0001 33 01 Ráépülő: Lakott-területi fakitermelő

 

 

428.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új OKJ) alapján indítható képzések

az új OKJ-ben meghatározott minimális képzési időtartam

429.

ao162

55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

 

 

430.

ao163

35 621 01 Állattartó szakmunkás

 

 

431.

ao164

35 813 01 Belovagló

 

 

432.

ao165

34 622 01 Dísznövénykertész

 

 

433.

ao166

34 623 01 Erdészeti szakmunkás

 

 

434.

ao167

34 541 01 Édesipari termékgyártó

 

 

435.

ao168

34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás

 

 

436.

ao169

55 482 01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus

 

 

437.

ao170

34 621 01 Gazda

 

 

438.

ao171

52 621 01 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

 

 

439.

ao172

55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

 

 

440.

ao173

34 541 03 Húsipari termékgyártó

 

 

441.

ao174

34 622 02 Kertész

 

 

442.

ao175

55 622 01 Kertészeti szaktechnikus

 

 

443.

ao176

54 812 02 Lovastúra-vezető

 

 

444.

ao177

34 621 02 Lovász

 

 

445.

ao178

55 545 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

 

 

446.

ao179

34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

 

 

447.

ao180

34 521 08 Mezőgazdasági gépész

 

 

448.

ao181

35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító

 

 

449.

ao182

32 621 02 Méhész

 

 

450.

ao183

32 541 01 Molnár

 

 

451.

ao184

55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus

 

 

452.

ao185

35 521 03 Patkolókovács

 

 

453.

ao186

34 541 04 Pék

 

 

454.

ao187

35 811 01 Sommelier

 

 

455.

ao188

35 541 01 Speciális állatfeldolgozó

 

 

456.

ao189

34 541 05 Szőlész-borász

 

 

457.

ao190

55 541 08 Tejipari szaktechnikus

 

 

458.

ao191

55 581 01 Térképész szaktechnikus

 

 

459.

ao192

55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus

 

 

460.

ao193

35 215 02 Virágdekoratőr

 

 

461.

ao194

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő

 

 

462.

ao195

35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő

 

 

463.

ao196

31 621 02 Aranykalászos gazda

 

 

464.

ao197

31 621 01 Állatgondozó

 

 

465.

ao198

31 541 02 Borász

 

 

466.

ao199

21 541 01 Csontozó munkás

 

 

467.

ao200

51 581 01 Digitálistérkép- kezelő

 

 

468.

ao201

21 623 01 Erdőművelő

 

 

469.

ao202

31 623 01 Fakitermelő

 

 

470.

ao203

31 811 01 Falusi vendéglátó

 

 

471.

ao204

31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó

 

 

472.

ao205

31 541 05 Húskészítmény gyártó

 

 

473.

ao206

51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 

 

474.

ao207

31 622 01 Kertépítő és -fenntartó

 

 

475.

ao208

31 622 01 Kerti munkás

 

 

476.

ao209

31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó

 

 

477.

ao210

21 621 01 Lóápoló és gondozó

 

 

478.

ao211

21 621 02 Mezőgazdasági munkás

 

 

479.

ao212

21 215 02 Mézeskalács-készítő

 

 

480.

ao213

21 623 02 Motorfűrész-kezelő

 

 

481.

ao214

21 622 02 Parkgondozó

 

 

482.

ao215

31 541 07 Sajtkészítő

 

 

483.

ao216

31 541 08 Sörgyártó

 

 

484.

ao217

13 541 09 Tejtermékgyártó

 

 

485.

ao218

51 581 03 Térinformatikai ügyintéző

 

 

486.

ao219

21 541 03 Vágóhídi munkás

 

 

487.

ao220

31 541 11 Vincellér

 

 

488.

ao221

31 215 01 Virágbolti eladó

 

 

489.

ao222

31 215 02 Virágkötő

 

 

490.

ao223

31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

 

 

491.

Hatósági képzések

492.

h1

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés
[a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott követelmények szerint]

 

 

493.

h2

80 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történhet]

 

 

2. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez95

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:

 

a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
ügyfél-azonosító száma:

 


.......... évre tervezett képzések

Sorszáma a képzési projektben1

Kódszáma

Megnevezése

Időpontja (hónap)

Helyszíne

Tervezett költsége (ft/fő)

15 fő résztvevő esetén

25 fő résztvevő esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A képzéseket a projektben tervezett kezdési időpontjuk sorrendjében folyamatosan számozni kell 1-től kezdődően, amelyhez / jellel a tárgyév utolsó két számjegyét kell hozzátenni (pl. 2009-ben az 5. képzés sorszáma: 5/09).
A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető.

3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez96

Jelenléti ív
(naponként a képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az oktató aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)
A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap
Az oktatást végzők:

....... órától

........... óráig

Oktató neve

Oktató aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzésen résztvevők:

Ügyfél neve

Ügyfél ügyfél-azonosító száma

Részt vevő személy neve

Részt vevő személy aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)

4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez97

Az elszámolható kiadások felső határértéke

 

A

B

C

D

1.

Megnevezés

Szakképesítést nem adó képzés
(an1–an21 és b1-b11/2)

OKJ szerinti képzés (ao1–ao223) és 80 órás Növényvédelmi Tanfolyam (h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető képzés (h1)

2.

elméleti óra (tartalmazza a szakképesítést nem adó képzések esetén az oktatási segédlet költségeit is)

1100 Ft/fő/óra

500 Ft/fő/óra

800 Ft/fő/óra

3.

gyakorlati óra

1300 Ft/fő/óra

600 Ft/fő/óra

5000 Ft/fő/óra**
1000 Ft/fő/óra***

4.

szervezési költség

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

5000 Ft/fő

5.

vizsgaköltség

18 000 Ft/fő*

30 000 Ft/fő

12 000 Ft/fő

* Csak az an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott vizsgaigazolásnak a képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáról kibocsátott visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.

5. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez98

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma
– a felnőttképzési szerződés száma,
– a támogatási célterület megjelölése,
– a képzés kódja, megnevezése,
– ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),
– mezőgazdasági termelő esetén a mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén nyilvántartási száma,
– a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,
– a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,
– a képzés kezdete, vége,
– a képzésen részt vevő személy neve,
– az elméleti és a gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a nem a képzési szervezetnél eltöltött gyakorlati óraszám),
– a képzés díja,
– az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),
– a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,
– az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs.

6. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez99

2. célterület: kötelező képzések

 

A

B

C

D

1.

A kötelező képzés

2.

kódszáma

megnevezése

időtartama
(45 perces tanóra)

3.

 

 

elmélet

gyakorlat

4.

b1

Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben című képzés a növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokról (terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.)
FVM rendelethez, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódóan.

14

 

 

A képzés tartalma:

 

 

5.

 

Általános rész

 

 

6.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

7.

 

– az SPS rendszer;

 

 

8.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

9.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

10.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

11.

 

Speciális rész

 

 

12.

 

– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);

 

 

13.

 

– terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;

 

 

14.

 

– magtisztítás (szabványok);

 

 

15.

 

– magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére stb.);

 

 

16.

 

– kapcsolódó jogszabályok.

 

 

 

b1/2

Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b1 képzésen még nem vett részt.

7

 

 

A képzés tartalma:

 

 

 

 

Általános rész

 

 

 

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

 

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

 

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

 

 

Speciális rész

 

 

 

 

– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);

 

 

 

 

– terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;

 

 

17.

b2

Beruházások az állattenyésztésben című képzés
a)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez, valamint
c)    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 1. célterületéhez
kapcsolódóan.

14

18.

 

A képzés tartalma:

 

 

19.

 

Általános rész

 

 

20.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

21.

 

– az SPS rendszer;

 

 

22.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

23.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

24.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

25.

 

Speciális rész

 

 

26.

 

– az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat;

 

 

27.

 

– az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;

 

 

28.

 

– állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;

 

 

29.

 

– szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.

 

 

 

b2/2

Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b2 képzésen még nem vett részt.

7

 

 

A képzés tartalma:

 

 

 

 

Általános rész

 

 

 

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

 

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

 

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

 

 

Speciális rész

 

 

 

 

– az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;

 

 

 

 

– állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;

 

 

30.

b3

GAZDANet című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelethez kapcsolódóan.

8

30

31.

 

A képzés tartalma:

 

 

32.

 

Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezők részére

 

 

33.

 

– jogcím-specifikus kötelezettségek;

 

 

34.

 

– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);

 

 

35.

 

– a Word alapszintű ismerete, használata;

 

 

36.

 

– az Internet alapszintű ismerete, használata;

 

 

37.

 

– elektronikus levelezés;

 

 

38.

 

– a GazdaNet programcsomag használata;

 

 

39.

 

Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezők részére

 

 

40.

 

– jogcím-specifikus kötelezettségek;

 

 

41.

 

– az Internet, a Word és az Excel használata;

 

 

42.

 

– elektronikus levelezés;

 

 

43.

 

– a GazdaNet programcsomag használata;

 

 

44.

 

– a VM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése;

 

 

45.

 

– elektronikus eszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;

 

 

46.

 

– automatikus mérőeszközök alkalmazása a mezőgazdaságban;

 

 

47.

 

– mezőgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetőségei;

 

 

48.

 

– vállalatirányítási rendszerek.

 

 

49.

b4

Évelő ültetvények telepítése című képzés a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, az évelő, lágy szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásból történő előállításához nyújtandó támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez, valamint – a gyümölcs ültetvényekről szóló speciális részt alkalmazva – az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelethez kapcsolódóan.

14

50.

 

A képzés tartalma:

 

 

51.

 

Általános rész

 

 

52.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

53.

 

– az SPS rendszer;

 

 

54.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

55.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

56.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

57.

 

Speciális rész (biomassza)

 

 

58.

 

– a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

 

 

59.

 

– a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

 

 

60.

 

– a lágy szárú energianövények termesztése;

 

 

61.

 

– a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok;

 

 

62.

 

– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).

 

 

63.

 

Speciális rész (gyümölcs ültetvények)

 

 

64.

 

– a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;

 

 

65.

 

– az ültetvény ápolása termőrefordulásig (gyakori problémák);

 

 

66.

 

– az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelménye;

 

 

67.

 

– az öntözés módjai és gazdaságossága;

 

 

68.

 

– termékértékesítési lehetőségek.

 

 

 

b4/2

Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b4 képzésen még nem vett részt.

7

 

 

A képzés tartalma:

 

 

 

 

Általános rész

 

 

 

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

 

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

 

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

 

 

Speciális rész (biomassza)

 

 

 

 

– a lágy és fás szárú energianövények termesztése;

 

 

 

 

– a biomassza felhasználása, illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).

 

 

 

 

Speciális rész (gyümölcs ültetvények)

 

 

 

 

– az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelménye;

 

 

 

 

– az öntözés módjai és gazdaságossága;

 

 

 

 

– termékértékesítési lehetőségek.

 

 

69.

b5

A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelethez
kapcsolódóan.

14

70.

 

A képzés tartalma:

 

 

71.

 

Általános rész

 

 

72.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

73.

 

– az SPS rendszer;

 

 

74.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

75.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

76.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

77.

 

Speciális rész

 

 

78.

 

– az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság működésével kapcsolatos bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetőségek;

 

 

79.

 

– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;

 

 

80.

 

– forrásbevonás lehetőségei, hitelfelvétel;

 

 

81.

 

– piacrajutási lehetőségek;

 

 

82.

 

– szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.

 

 

83.

b6

Mezőgazdasági termékek értéknövelése című képzés
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2009. (IV. 11.) FVM rendelethez,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez, valamint
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 2. célterületéhez
kapcsolódóan.

14

84.

 

A képzés tartalma:

 

 

85.

 

Általános rész

 

 

86.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

87.

 

– az SPS rendszer;

 

 

88.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

89.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

90.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

91.

 

Speciális rész

 

 

92.

 

– termelői együttműködések;

 

 

93.

 

– élelmiszer-biztonsági ismeretek.

 

 

 

b6/2

Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b6 képzésen még nem vett részt.

7

 

 

A képzés tartalma:

 

 

 

 

Általános rész

 

 

 

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

 

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

 

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

 

 

Speciális rész

 

 

 

 

– élelmiszer-biztonsági ismeretek.

 

 

94.

b7

A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása című képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan.

14

95.

 

A képzés tartalma:

 

 

96.

 

Általános rész

 

 

97.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

98.

 

– az SPS rendszer;

 

 

99.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

100.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

101.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;

 

 

102.

 

Speciális rész

 

 

103.

 

– az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;

 

 

104.

 

– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;

 

 

105.

 

– az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól;

 

 

106.

 

– jogorvoslati lehetőségek (vis maior).

 

 

107.

b8

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

 

 

108.

 

A képzés tartalma:

 

 

109.

 

1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend

 

 

110.

 

– agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai);

 

 

111.

 

– minimum követelmények az AKG-ban;

 

 

112.

 

– az AKG jogszabályi követelményei;

 

 

113.

 

– eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettségátadás, öröklés);

 

 

114.

 

– helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.

 

 

115.

 

2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok

 

 

116.

 

– szántóföldi célprogramok;

 

 

117.

 

– ültetvényes gazdálkodás;

 

 

118.

 

– gyepgazdálkodás;

 

 

119.

 

– vizes élőhelyeken történő gazdálkodás.

 

 

120.

 

3. Talaj tápanyag-gazdálkodás

 

 

121.

 

4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések

 

 

122.

 

– a Gazdálkodási Napló vezetése;

 

 

123.

 

– a különböző támogatások együttes felvételének lehetőségei;

 

 

124.

 

– az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR).

 

 

125.

 

5. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

126.

b8/2

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. [az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet második képzési időszakához kapcsolódóan]

7

127.

 

A képzés tartalma:

 

 

128.

 

– a jogcímrendelet változásai,

 

 

129.

 

– az AKG intézkedés kapcsolata
az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel,

 

 

130.

 

– az AKG hatásindikátorainak monitoringja,

 

 

131.

 

– a Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos tapasztalatok,

 

 

132.

 

– gyakran ismételt kérdések,

 

 

133.

 

– a parlagfű elleni védekezés módszerei.

 

 

134.

b9

Erdő-környezetvédelmi kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez kapcsolódóan.

14

135.

 

A képzés tartalma:

 

 

136.

 

1. A természetközeli erdőgazdálkodás feltételrendszere

 

 

137.

 

– az erdőgazdálkodás fenntarthatósága;

 

 

138.

 

– az erdőgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai;

 

 

139.

 

– jogi szabályozás;

 

 

140.

 

– természetvédelem és erdőgazdálkodás kapcsolata;

 

 

141.

 

– speciális erdőgazdálkodás védett területeken.

 

 

142.

 

2. Az erdő-környezetvédelmi célprogramok

 

 

143.

 

– a célprogramok előírásainak részletes ismertetése;

 

 

144.

 

– a legkedvezőbb célprogramok kiválasztásának szempontjai;

 

 

145.

 

– eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás, kötelezettség-átadás, öröklés);

 

 

146.

 

– helyszíni ellenőrzés, jogkövetkezmények.

 

 

147.

 

3. Az erdő-környezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetőségek kapcsolata a különböző támogatások együttes igénybevételének lehetőségei

 

 

148.

 

4. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

149.

b10

Natura 2000 kifizetések című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelete alapján.

14

150.

 

A képzés tartalma:

 

 

151.

 

1. Általános ismeretek a természetvédelemről és a Natura 2000 területekről

 

 

152.

 

– természetvédelmi alapismeretek;

 

 

153.

 

– a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben;

 

 

154.

 

– a hazai természetvédelem működése;

 

 

155.

 

– az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása;

 

 

156.

 

– jogi szabályozás;

 

 

157.

 

– a Natura 2000 területeken előforduló közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása.

 

 

158.

 

2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás

 

 

159.

 

3. A Gazdálkodási Napló vezetése

 

 

160.

 

4. Az agrárszakigazgatás rendszere

 

 

161.

b10/2

Natura 2000 kifizetések erdőgazdálkodóknak című képzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelethez kapcsolódóan.

7

162.

 

A képzés tartalma:

 

 

163.

 

1. A vonatkozó támogatási rendelet ismertetése

 

 

164.

 

2. A Natura 2000 területek kijelölése az Európai Unióban és Magyarországon

 

 

165.

 

3. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek legfontosabb kötelezettségeinek ismertetése

 

 

166.

 

4. A vonatkozó Európai Uniós irányelvek átültetését tartalmazó hazai jogszabályi környezet

 

 

167.

 

5. A Natura 2000 hatásbecslés beépülése a körzeti erdőtervekbe

 

 

168.

 

6. A Natura 2000 feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodási gyakorlat

 

 

169.

 

7. Az országos jelentőségű természetvédelmi területek és a Natura 2000 erdőterületek kapcsolata

 

 

170.

b11

Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés című képzés az öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményei fejlesztésének támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendeletben meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez kapcsolódóan.

14

171.

 

A képzés tartalma:

 

 

172.

 

Általános rész

 

 

173.

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

174.

 

– az SPS rendszer;

 

 

175.

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

176.

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

177.

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.

 

 

178.

 

Speciális rész

 

 

179.

 

– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben tartás stb.);

 

 

180.

 

– kifizetés igénylés eljárási rendje;

 

 

181.

 

– szakszerű üzemeltetés, karbantartás.

 

 

182.

 

Szakmai rész

 

 

183.

 

Öntözés természeti tényezői

 

 

184.

 

– időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;

 

 

185.

 

– időjárási szélsőségek;

 

 

186.

 

– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;

 

 

187.

 

A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége

 

 

188.

 

Aszály

 

 

189.

 

– történelmi aszályos időszakok;

 

 

190.

 

– aszálykárok;

 

 

191.

 

– az aszály enyhítésének lehetőségei;

 

 

192.

 

Öntözés

 

 

193.

 

– öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;

 

 

194.

 

– öntözött területek;

 

 

195.

 

– felhasznált vízmennyiség.

 

 

 

b11/2

Pótképzés azoknak az ügyfeleknek a részére, akik a Vhr. 8. § (4) bekezdése szerinti ok miatt a b11 képzésen még nem vett részt.

7

 

 

A képzés tartalma:

 

 

 

 

Általános rész

 

 

 

 

– a KAP aktuális kérdései;

 

 

 

 

– a kölcsönös megfeleltetés;

 

 

 

 

– az agrárszakigazgatás rendszere;

 

 

 

 

– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.

 

 

 

 

Speciális rész

 

 

 

 

– kifizetés igénylés eljárási rendje;

 

 

 

 

– szakszerű üzemeltetés, karbantartás.

 

 

 

 

Szakmai rész

 

 

 

 

Öntözés természeti tényezői

 

 

 

 

– időjárás-változás, változékonyság Magyarországon;

 

 

 

 

– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;

 

 

 

 

A mezőgazdasági termelés kettős veszélyeztetettsége

 

 

 

 

Aszály

 

 

 

 

– aszálykárok;

 

 

 

 

– az aszály enyhítésének lehetőségei;

 

 

 

 

Öntözés

 

 

 

 

– öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;

 

 

 

 

– öntözött területek;

 

 

 

 

– felhasznált vízmennyiség.

 

 

7. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez100

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 32. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § a) pontja a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § c) pontja a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § d) pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § e) pontja a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § f) pontját a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § g) pontját a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § h) pontját a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 6. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdése a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (3) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. §-t megelőző alcím a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdése a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdése a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (3) bekezdése a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (4) bekezdése a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 4. § (5) bekezdése a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (7) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (8) bekezdését a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 4/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdés b) pontja.

24

Az 5. § a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (1) bekezdése a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. §-t megelőző alcím a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 66. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 6. § (4) bekezdése a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

A 6. § (4) bekezdés a) pontja a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 6. § (4) bekezdés e) pontja a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 6. § (4) bekezdés f) pontja a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontja, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (6) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6. § (7) bekezdése a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (27) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 6. § (8) bekezdése a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 6. § (9) bekezdése a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított, a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A 6. § (12) bekezdése a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 6. § (13) bekezdését az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2014. (IV. 3.) V rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 6. § (14) bekezdését a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9. §-a.

46

A 6/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdés c) pontja.

47

A 7. §-t megelőző alcím a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 7. § (1) bekezdése a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. § (2) bekezdése az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

51

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

54

A 7. § (2) bekezdés e) pontját a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 7. § (3) bekezdése az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 8. §-a, a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

57

A 7. § (3) bekezdés b) pontja a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 7. § (4) bekezdése a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

59

A 7. § (5) bekezdése a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

60

A 7. § (6) bekezdése a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

62

A 7. § (8) bekezdését az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 7. § (8) bekezdés c) pontja a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A 7. § (9) bekezdését a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 7. § (10) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelet 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 7/A. §-t megelőző alcímet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 7/A. §-t a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a.

68

A 7/B. §-t a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a.

69

A 8. § a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

70

A 8. § (1) bekezdése a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 8. § (3) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

73

A 8. § (4) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 8. § (5) bekezdését a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 44. § b) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 10/A. §-t a 18/2010. (IX. 30.) VM rendelet 6. §-a iktatta be.

77

A hatálybalépés időpontja 2010. október 1.

78

A 10/B. §-t a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 8. §-a iktatta be.

79

A hatálybalépés időpontja: 2011. október 3. 13.00 óra.

82

A hatálybalépés napja: 2013. február 5.

83

A 10/D. § (2) bekezdését a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

87

A hatálybalépés napja: 2014. április 4.

89

A hatálybalépés időpontja 2014. december 31.

90

A 10/I. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 16. §-a iktatta be.

91

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

92

A 10/J. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

93

A 12. §-t a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet 5. §-a iktatta be.

94

Az 1. számú melléklet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

95

A 2. számú melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 3. számú melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 4. számú melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

98

Az 5. számú mellékletet a 6/2010. (II. 2.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 6. számú mellékletet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be, szövege az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

100

A 7. számú mellékletet a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. § (13) bekezdés g) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére