• Tartalom

14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet

az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2008.06.11.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről szóló 3/1989. (II. 22.) KVM rendelettel védetté nyilvánított, valamint az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 128/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– A területen élő védett fajok által reprezentált egyedülálló életközösségek megőrzése, különös tekintettel a rekettyés fűzlápra (Calamagrosti-Salicetum cinereae).

– A területen élő védett és fokozottan védett növény- és állatfajok megőrzése, egyedszámuk, populációik életképességének fenntartása.

– A területen található természetes és természetszerű élőhelyek, társulások megőrzése, területi kiterjedésük növelése a termőhelynek nem megfelelő, nem őshonos vagy invazív fajokból álló élőhelytípusok rovására.

– A terület kiemelkedően magas biológiai sokféleségének megőrzése a termőhelynek megfelelő, őshonos fajok tekintetében.

– Folyamatos erdőborítás megvalósítása és fenntartása a terület erdeiben.

– A terület további, természetvédelmi célú kutatása és fejlesztése feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– Az égerláp értékes életközösségeinek megőrzése, a védett és fokozottan védett állat- és növényfajok egyedszámának, állományának fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A terület szennyeződésének és túlzott tápanyagterhelésének megakadályozása érdekében a mezőgazdasági célú vegyszerhasználat korlátozása.

– A területen található táj- és társulásidegen fajok visszaszorítása, terjedésük megakadályozása.

– A természetközeli állapotot veszélyeztető szárazodási folyamatok megakadályozása természetvédelmi célú vízszabályozással.

– Az égerláp faállományát veszélyeztető illegális fakivágás megakadályozása érdekében a terület rendszeres ellenőrzésének biztosítása.

– A területen található gyepek természetközeli állapotának fenntartása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– Komplex élőhelyfejlesztés és -rekonstrukció megvalósítása, különös tekintettel az égerláp rehabilitációjára, az erdő természetes állományszerkezetének, valamint a terület természetes vízháztartásának helyreállítására.

– A természetvédelmi kezelési tevékenységeket megalapozó és azokat továbbfejlesztő kutatások beindítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– Mesterséges vízszabályozással biztosítani kell az égerláp vízszükségletét.

3.1.2. Látogatás

– A terület csak a természetvédelmi hatóság engedélyével látogatható. A területen jogszerű gazdálkodást, munkavégzést folytatók részére – tevékenységük elvégzése érdekében – biztosítani kell a belépést.

3.1.3. Terület- és földhasználat

– A területen csak őshonos vadfajok tarthatók fenn.

– A vadállományt a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten kell tartani.

– Új burkolt és burkolatlan utak nem alakíthatók ki a területen.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

– A gyep használata csak kaszálással történhet. Kaszálásra csak június 20. után kerülhet sor a gyepen fészkelő madárfajok költésének zavartalansága érdekében.

– A gyepen gépi munkák elvégzésére csak száraz talaj esetén kerülhet sor.

– A gyep elgyomosodásának megakadályozása érdekében a területet évente legalább egyszer le kell kaszálni. A lekaszált szénát a kaszálást követő egy hónapon belül el kell távolítani a területről.

– A becserjésedő gyepterületeken kézi cserjeirtást kell végezni, a faanyagot el kell szállítani a területről.

– A gyep trágyázása, szintetikus szerekkel való gyomirtása és felülvetése tilos.

– A gyepen tilos szerves trágya és talajjavító anyag deponálása.

3.2.2. Erdők kezelése

– A degradációt jelző társulásidegen fajok, elsősorban az amerikai kőris (Fraxinus americana) egyedeit el kell távolítani.

– Elő kell segíteni az égeres mocsárerdő (Angelico sylvestris – Alnetum glutinosae) és a rekettyés fűzláp társulásra jellemző elegyfafajok betelepedését, megerősödését.

– Az említett, az élőhely rehabilitációját szolgáló beavatkozásokat az élőhely legkisebb bolygatásával a vegetációs időn kívül kell megvalósítani.

– Az erdőápolási és -védelmi munkák során nem használhatók fel kemikáliák.

– Az enyves éger (Alnus glutinosa) elpusztult, kiszáradt egyedeit helyükön kell hagyni.

– Az égeres mocsárerdő szegélyében húzódó száraz- és lápcserjéseket meg kell őrizni.

– Fakitermelés csak a természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében végezhető.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére