• Tartalom

14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet

14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet

a tanúk költségtérítéséről

2023.01.01.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-a (4) bekezdésének g) pontjában, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-ának e) pontjában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének h) és j) pontjaiban, az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. §-ának (5) bekezdésében, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) és o) pontjai szerinti feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket

a)1 a bíróság, a közjegyző, az ügyész, a nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság idézésére megjelent vagy az általuk kihallgatott vagy meghallgatott tanú,

b) a hatósági tanú,

c) a szakértői vizsgálaton megjelent tanú és

d) a bírósági végrehajtási eljárásnál jelenlevő tanú

költségtérítésére kell alkalmazni.

(2) A tanú részére – kérelmére – az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményen vagy szakértői vizsgálaton (a továbbiakban e rendeletben együtt: kihallgatáson) történő megjelenése következtében felmerülő költségeket az e rendeletben foglalt rendelkezések szerint kell megtéríteni.

Útiköltség

2. § (1) Útiköltségként a tanú lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a kihallgatás helyére való utazással és a visszautazással ténylegesen felmerült és igazolt költségeket kell megtéríteni.

(2) A tanú részére a vasút másodosztályú menettérti jegy árát, a helyközi buszjárat menettérti jegy árát, és a helyi tömegközlekedési eszköz, illetve komp visszaútra is számított viteldíját kell megtéríteni.

(3)2 Ha a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) a kihallgatás helyétől eltérő településen van, a tanú a (4) bekezdés szerinti útiköltség megtérítésére jogosult.

(4)3 Gépjármű igénybevétele esetén útiköltségként a gépjármű motorjának hengerűrtartalma szerint a külön jogszabályban meghatározott üzemanyag-fogyasztási alapnorma-átalány figyelembevételével közúton a tanú lakóhelye (tartózkodási helye) és a kihallgatás helye alapján a legrövidebb oda-vissza útra a km-távolság és az állami adóhatóság által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzatát, valamint a parkolás díját kell megtéríteni. A gépjármű motorjának hengerűrtartalmát és hajtóanyagának fajtáját a jármű forgalmi engedélyének bemutatásával kell igazolni.

(5)4 Ha ugyanarra a kihallgatásra több tanú egy gépjárművel utazik, az útiköltséget csak az egyikük esetében lehet megtéríteni.

3. § (1) Légijármű használatával felmerült költség csak akkor téríthető meg, ha a tanút külföldről idézték a kihallgatásra. Légijármű igénybevételekor a turistaosztályú jegy illetékekkel számított összegét lehet megtéríteni.

(2) A 2. §-ban és az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más közlekedési eszköz használatával felmerült költség akkor téríthető meg, ha igénybevételét célszerűségi vagy takarékossági szempont, illetve a távolságra, közlekedési viszonyokra és a tanú állapotára figyelemmel a kihallgatás megtartásához fűződő érdek indokolja.

(3) A 2. § (2) bekezdése, valamint e § (1) és (2) bekezdése szerinti útiköltséget a közlekedési eszköz igénybevételére jogosító jegy vagy a közlekedési eszköz viteldíjáról szóló számla bemutatásával kell igazolni.

Szállásköltség

4. § (1) Ha a tanú kihallgatása olyan időpontban kezdődik, amikor a kihallgatás napján az odautazásra az éjszakai órákban (23 óra és 5 óra között) kerülne sor, a tanú részére az elszállásoláshoz igénybe vehető kereskedelmi vagy fizetővendéglátó szálláshely (2) bekezdés szerinti költségét meg kell téríteni.

(2)5 Szállásköltségként a számla szerinti, de legfeljebb a szociális vetítési alap összegének egynegyedével megegyező összeget lehet megtéríteni vendégéjszakánként; igazolt szállásköltségként nem vehető figyelembe a szálláshoz kapcsolódó egyéb ellátással és szolgáltatással felmerülő költség.

(3) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha

a) a kihallgatás olyan időpontban végződik, hogy a tanú hazautazására vagy

b) a kihallgatáson a tanú megjelenése egymást követő napokon szükséges és a kihallgatásról való hazautazásra vagy a következő kihallgatásra való visszautazásra

a kihallgatás napján az éjszakai órákban kerülne sor.

(4) A szállásköltséget a kereskedelmi vagy fizetővendéglátó szálláshely által kiállított számla bemutatásával kell igazolni.

Ellátási költség

5. § (1) A tanú részére ellátási költséget kell fizetni, ha a tanú

a) szállásköltség megtérítésére jogosult vagy

b) lakóhelyéről (tartózkodási helyéről) a kihallgatás helyére való utazás és visszautazás, valamint a kihallgatás együttes időtartama egy napon belül a 6 órát meghaladja.

(2)6 Az egy napra eső ellátási költség a szociális vetítési alap összegének 3 százaléka.

Költségtérítés a munkából kiesett időre

6. §7 (1)8 Azt a tanút, aki a kihallgatás miatt a munkából kiesett időre távolléti díjra nem jogosult, költségtérítésként a munkából kiesett időre – ideértve az utazással eltöltött időt is – óránként a szociális vetítési alap összegének 1,5 százalékával megegyező összegű költségtérítés illeti meg.

(2) A munkából kiesett időre járó költségtérítéshez a munkavégzésre irányuló jogviszonyról szóló okirat bemutatása szükséges; a tanúnak továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a munkából kiesett időre távolléti díjat nem kap.

Közös szabályok

7. § (1)9 Az 1–6. §-ban meghatározott költségeket a kiskorú vagy az állapotánál fogva önállóan megjelenni nem képes tanút kísérő személy részére is meg kell téríteni. A tanú önálló megjelenésre képtelen állapotát kétség esetén orvosi igazolással kell igazolni.

(2) Kísérőként a költségtérítés igénybevételére csak egy személy jogosult.

8. § A tanú elővezetése esetén a tanú részére – amennyiben ennek feltételei fennállnak –

a) a kihallgatás helyéről a lakóhelyére (tartózkodási helyére) való utazással felmerülő útiköltséget,

b) az ellátási költséget és

c)10 a munkából kiesett időre járó költséget

kell megtéríteni.

9. §11 (1) A szakértői vizsgálaton megjelent tanú a költségeire vonatkozó, e rendeletben meghatározott igazolásokat és a szakértő által kiállított igazolást a költségei megtérítése érdekében a szakértői vizsgálatot elrendelő hatóság vagy bíróság részére küldi meg.

10. § A tanú költségtérítését a törvényes magyar fizetőeszközben kell teljesíteni. A külföldi pénznemben felmerülő költségek esetén az átváltásnál a költségek felmerülésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján a feltüntetett középárfolyamot kell figyelembe venni.

11. § A tanú részére nem jár útiköltség, ellátási és szállásköltség, ha az a szerv, amelynek a tanú a tagja vagy alkalmazottja, a tanú költségét kiküldetési költségként vagy más módon megtéríti.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet

b) 6. §-a,

d) 13. §-a és

2009. január 1-jén lép hatályba. E rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13. §12

14. §13

15. §14

1

Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja a 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 26. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése e rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2009. január 1-jén lépett hatályba.

3

A 2. § (4) bekezdése e rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2009. január 1-jén lépett hatályba, szövege a 28/2016. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdése e rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2009. január 1-jén lépett hatályba.

5

A 4. § (2) bekezdése a 39/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 13. §-sal megállapított, a 39/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § e rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2009. január 1-jén lépett hatályba.

8

A 6. § (1) bekezdése a 39/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § c) pontja e rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján 2009. január 1-jén lépett hatályba.

12

A 13–14. § e rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 2009. január 2. napján hatályát vesztette.

13

A 13–14. § e rendelet 15. § (1) bekezdése alapján 2009. január 2. napján hatályát vesztette.

14

A 15. § e rendelet 15. § (2) bekezdése alapján 2009. január 3. napján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére